Jezus BRIEF 8

Het Christus-pad naar verlichting.

Ik ben weer tot je gekomen om te spreken over de ware aard van het bestaan.

De WAARHEID VAN ZIJN is dit:
jij die slechts in de materiële wereld gelooft,
leeft geheel en al in de aardse, eindige wereld.
Je leeft binnen een dimensie van de manifestatie van jouw overtuigingen.

Diegenen wier spirituele waarnemingen
en wier leven in trillingsfrequenties verhoogd zijn om met
de spirituele trillingsfrequenties van de spirituele dimensie te versmelten,
kunnen waarnemen dat ze in twee dimensies leven.
Zij zijn zich volledig bewust van deze waarheid.
En ze leven in overeenstemming met deze waarheid
en evolueren naar steeds hogere frequenties van zijn.

Zij zijn niet langer gebonden door menselijk geloof,
maar leven in het besef dat zij in de oneindigheid leven
waarin geen beperkingen zijn.
Hoe hoger de bewustzijnstrillingsfrequenties,
hoe meer zij zich ervan gewaar zijn dat ze in de oneindigheid leven
en enkel zijzelf de grenzen stellen aan wat ze kunnen nastreven.

Diegenen wier waarnemingen op deze manier verhoogd zijn
terwijl zij nog in hun lichaam zijn,
hebben gezien dat er slechts één dimensie is van feitelijk ‘individueel zijn’
en deze dimensie is ‘Goddelijke BewustzijnsActiviteit’ .

Zij kunnen ook volledig gaan beseffen
dat er de verdere dimensie van Universeel Bewustzijn bestaat,
waarin het Universele in volmaakt equilibrium verblijft
en welke door niemand mag worden binnengedrongen
omdat binnen deze dimensie elke individualiteit
onmiddellijk in de Eenheid van Zijn binnengetrokken zou worden.

Wanneer een ziel, in begrip en besef,
het allerhoogste niveau van de bewustzijnstrillingsfrequenties bereikt, Christusbewustzijn,
dan kan de ziel omlaag kijken en de trillingsniveaus overzien die stijgen en dalen
naar die van de mensheid op aarde en met liefde en mededogen weten
dat de mensheid gevangen zit in de lagere trillingen van Goddelijk-Bewustzijn,
dat verborgen ligt binnen de Ego-drijfkracht,
geheel onbewust van de Waarheid van Zijn,
van de ware identiteit van de ziel en van de aardse waarheid van het ego.

Noch heeft zij het geringste gewaarzijn
van de immense bedoeling achter haar bestaan
en de daaruit voortvloeiende missie waaraan zij moet beginnen.
De taak van de nieuwgeboren ziel is,
door gebruik te maken van haar omhulsel, de Psyche,
alles te ervaren wat deze lagere frequenties te bieden hebben
en te groeien als gevolg van de mentale /emotionele gebeurtenissen
en ervaringen die uit haar gedachten en gevoelens voortkomen.

De ziel moet, door vallen en opstaan,
kennis krijgen van de bewustzijnsstaat die haar immens gelukkig maakt
of van die welke haar belast met verdriet en smart,
die verscheidene fysieke beperkingen met zich meebrengt.

De bedoeling van het leven op aarde is niet
om een middel te ontdekken
om onophoudelijke vreugde en gelukzaligheid te ervaren,
hoewel het dit is, waar elke ziel naar verlangt.
Dergelijke gelukzaligheid en vreugde zouden de vooruitgang van de ziel
naar hogere spirituele bewustzijnstrillingen verhinderen.

Uiteindelijk zal de psyche, na vele levens van ‘hoogtepunten’ en ‘dieptepunten’,
van welbevinden en smart, zich bewust worden van de waarheid van haar wezen
en zal zij beseffen dat zij het potentieel in zich heeft
om Goddelijk Bewustzijn naar zich toe te trekken voor inzicht, begrip en kennis
en om haar spirituele bewustzijnstrillingen te verhogen naar die van gezondheid,
welzijn, bescherming, innerlijke groei, spirituele voeding
en om naar anderen de aard van Goddelijk-Bewustzijn Zelf uit te stralen.

Zoals Ik eerder heb gezegd,
BEWUSTZIJN is LEVEN en LEVEN is BEWUSTZIJN.
Waar LEVEN is, daar is BEWUSTZIJN.
Waar BEWUSTZIJN is, daar is LEVEN.

ALLES in het bestaan wordt bepaald door bewustzijnstrillingsfrequenties:
Licht, Geluid, Kleur, alle fysieke fenomenen, zowel levend als onbezield.

Als je de trillingsfrequenties van één enkel iets kunt veranderen,
verander je het uiterlijk van dat iets,
zij het geluid, kleur, gas, vloeistof, fysieke organen.

Wanneer fysieke organen een uiterlijk vertonen van slechte gezondheid,
is dat omdat de normale trillingsfrequenties van dat fysieke orgaan verlaagd zijn
en het LEVEN binnen het orgaan is uitgeput.

De wetenschap stelt het universum voor
als zijnde ‘materie’ die bewustzijn bezit, maar de waarheid is:

Het universum is BEWUSTZIJN
dat het uiterlijk van ‘materie’ heeft aangenomen
als gevolg van het neerdalen in de lagere bewustzijnstrillingsfrequenties.

Dit is de ware bestaansrealiteit, niets anders.

Jouw bestaan is volledig een kwestie van trillingsfrequentie.
Hoe hoger de spirituele opvattingen en het trouw blijven aan spiritueel denken,
hoe hoger de persoonlijke trillingsfrequenties in het lichaam zijn,
de levenskracht wordt verhoogd en ziekte verdwijnt uiteindelijk.

Het wetenschapsgilde gelooft dat je geheel binnen de menselijke dimensie leeft,
bestaande uit het zonnestelsel en de melkwegstelsels met hun sterren.

De wetenschap gelooft dat het menselijk intellect
het toppunt van intelligente informatievoorziening op welk moment ook is,
geëvolueerd als reactie op de veranderende omgeving en klimatologische omstandigheden
en louter het product is van hersenactiviteit.

Volgens de wetenschap zijn je emoties heel echt en deugdelijk
en is wat je denkt en voelt boven elke discussie verheven;
zij vormen de enige ‘bestaansrealiteit’.

‘Normaal zijn’ wordt uitgerekend aan de hand van
de ‘gemiddelde’ gedachten, handelingen en reacties op de omgeving.
Dit wordt opgevat als de menselijke ‘realiteit’.

Alle talenten die de ‘gemiddelde’ prestaties van ‘gemiddelde’ geesten te boven gaan,
worden gezien als zijnde ‘geniaal’, ontstaan uit ongebruikelijke mentale krachten.
Van de ‘onder het gemiddelde’-prestatie wordt gezegd dat het komt door zwakbegaafdheid,
die te wijten is aan een of andere fysieke oorzaak, erfelijkheid, geboortetrauma enz.

De wetenschap gelooft dat de fysieke dimensie begin en eind is van bestaan.
De wetenschap is zodanig gekant tegen elke mogelijkheid van zelf-misleidende overtuigingen,
dat het elk fenomeen zal aanvaarden als zijnde ‘echt’,
op voorwaarde dat het door instrumenten berekend, geschat en bewezen kan worden;
dit is “het wetenschapsgeloof”!

Als je hier zorgvuldig over nadenkt,
zul je gaan beseffen dat waar de wetenschap aan vasthoudt als feitelijkheid,
in werkelijkheid louter geloof is, geschapen door conclusies te trekken
door het gebruik van hun vijf zintuigen.

Zo is het met elk ander facet van je bestaan.
In je aardse dimensie, vinden seconde na seconde feiten plaats,
maar zodra ze gebeurd zijn, worden ze herinnerings-overtuigingen
en herinneringen zijn niet altijd accuraat.
Welke gevoelens en gedachten je ook over het verleden hebt,
het zijn geen feiten, maar gezichtspunten, overtuigingen
en zijn daarom geen feiten, noch de Realiteit erachter.

Dit heeft betrekking op ieder facet van je bestaan.
De Waarheid is: je leeft in een wereld-dimensie,
geheel samengesteld uit jouw overtuigingen, die ontstaan uit je reacties,
op wat er honderd, duizend of tienduizend jaar geleden gebeurd is.

Eens geloofden mensen dat de aarde plat was.
Daarom leefden ze, naar hun idee, in een platte wereld
en waren bang om de zeeën te ver in één richting te bevaren,
omdat ze het gevaar liepen over de rand van de wereld te vallen.
Nog maar 400 jaar geleden was de aarde voor de mens plat
.
Met de kennis van vandaag is jullie wereld in iedere richting begaanbaar.

Mensen richtten, in het verleden en ook in de huidige tijd,
hun leven in volgens ‘oudewijvenpraat’,
de macht van de voorouders en andere legenden.
Ze geloofden er zo impliciet in dat de grenzen,
die door deze overtuigingen werden opgelegd,
de handelingen en activiteiten van mensen beperkten.

Bepaalde ‘Christelijke’ sekten geloofden dat dansen zondig en verdorven was.
Daarom werd aan velen, die veel geluk en bevrijding van stress ontleend zouden hebben aan dansen,
ten onrechte dit genoegen ontzegd.

Religie valt onder hetzelfde hoofdstuk.
Overtuigingen zijn dé substantie van religie.
Ze zijn gefundeerd op eeuwenoude gebeurtenissen, die niets dan overtuiging zijn.
De overtuigingen mogen dan relevant geweest zijn voor de algemene geestestoestand van die tijd,
maar ze zijn al lang irrelevant geworden in een constant veranderende wereld.
Toch worden ze strikt in acht genomen
en worden het middelpunt van aanbidding, festiviteiten, vieringen, rouwdiensten
en destructiever, ze worden de reden voor mensen om elkaar te doden
en veroorzaken afschuwwekkende ellende bij vrouwen en kinderen.

Bepaalde religies claimen dat ‘God overal en in alle dingen is’,
maar ze bevestigen ook dogmatisch dat niemand de ‘geest’ van ‘God’ kent,
of de redenen waarom mensen elkaar doden,
het zou in Gods plan kunnen staan, zeggen ze.
Waar kan de mensheid,
met een geestestoestand die bestaat uit  een opeenhoping van onlogische overtuigingen,
op dit huidige moment enige zekerheid ten aanzien van schoonheid, vreugde, gezondheid, welzijn, liefde vinden?

Religieuze ideeën stellen een ‘God’ voor wiens ‘wil’
leven en genezing kan brengen of dood en verderf.
Met dergelijke overtuigingen is er geen andere zekerheid dan de onzekerheid.

Met een dergelijk geloof kan elke ziekte of abnormaliteit verontschuldigd worden als zijnde ‘Gods Wil’.

Het zijn je OVERTUIGINGEN die al je verwachtingen beheersen
van wat het leven in de toekomst kan brengen.

Gezond agnosticisme,
het soort geestestoestand dat accepteert dat het de aard van ‘God’ niet kent,
ofwel of er überhaupt enige ‘God’ bestaat,
maar die volmaakt open staat voor de overtuigdheid die onthuld wordt door verlichting,
is te prefereren boven fanatieke overtuigingen van halve waarheden of onwaarheden.

Hoe blind is het menselijke ras over het algemeen!

Mensen zijn als mollen, levend in hun gangen,
ervan overtuigd dat ze in staat zijn de totaliteit van hun bestaan te overzien,
door hun zintuigen van gehoor, reuk, zeer beperkt zicht en tast te gebruiken.

Zo kun je de ladder van levensvormen afdalen
en getuige zijn van duizenden soorten die een leven leiden
dat geheel bepaald en beperkt wordt door hun zintuigen.

Wat ze als ‘echt’ kunnen opvatten,
vormt hun persoonlijke ‘realiteit’,
hun particuliere wereld.
Iedere bestaanslaag die door verschillende soorten levende dingen ervaren worden,
is verschillend van iedere andere binnen de aardse dimensie.

Dit betreft ook de menselijke geest,
die letterlijk bezeten is door religieuze doctrines en dogma’s
en gevangen zit in wetenschappelijke theorieën en wiskundige formules.

Religieuze doctrines zijn ontsproten uit menselijk redeneren
in een poging om de leringen uit te leggen van spirituele Meesters,
wier geesten voorbij de menselijke sfeer van intellect,
de hemelse sferen van geïnspireerde waarneming van ‘Universele Realiteit’ zijn binnengegaan.

Wetenschappelijke concepten zijn ook het product van de menselijke zintuigen,
waarbij gerationaliseerd wordt en namen gegeven worden aan fenomenen,
gezien met menselijke waarneming tijdens het experimenteren.

Wanneer het menselijke intellect in staat is
om dergelijke beperkte overtuigingen aan de kant te zetten
en op te stijgen naar contact met de ‘Realiteit’
voorbij de ‘hoogste menselijke redenering, logica en rationalisaties’
die ‘kennis’ genoemd wordt,
gaat een dergelijke geest de hogere sferen van LEVENSBEWUSTZIJN binnen.

Hij wordt doordrenkt met ‘universele waarheid’
die letterlijk voorbij de draagwijdte van de ‘normale’ menselijke geest reikt
in waarnemen, aanvaarden of begrijpen.

De menselijke geest kan geen enkele ervaring begrijpen
voorbij die van de elektromagnetische parameters van aards bestaan
en de functies van het brein,
totdat Goddelijk Bewustzijnsverlichting het gehele menselijke systeem
van geest, emoties en onderbewustzijn betreedt,
dan wordt de onderliggende eenheid en harmonie onthuld.

Wanneer een religieus geïndoctrineerde geest
totaal nieuwe spirituele waarnemingen krijgt aangereikt,
worden deze waargenomen als zijnde van ‘satan’ of totale gekte of verbeelding.

Dit is natuurlijk omdat,
wanneer de emoties heftig geprikkeld en uitgedaagd worden,
zoals gebeurt wanneer diepe overtuigingen tegengesproken worden,
de magnetisch-emotionele ‘binding afwijzing’ impulsen van de ego-drijfkracht onmiddellijk in actie komen.

Elke these of voorstel dat bij de geconditioneerde geest
acuut mentaal ongemak, ontzetting of verwarring veroorzaakt,
zal ogenblikkelijk afgewezen worden
en een hele barricade van ‘bewijzen’ zal,
vanuit de overtuigingen in de geconditioneerde geest,
opgesomd worden om een dergelijke afwijzing te ondersteunen.
Maar de bewijzen zijn slechts overtuigingen.
Dit is een geheel natuurlijk mentaal-emotioneel proces binnen de puur menselijke dimensie.

Daarom, als deze, mijn WAARHEID, aangeboden wordt aan diegenen
wier geestestoestand stevig verankerd en geconditioneerd is door angst
of versterkt is door de menselijke wil om dergelijke geprogrammeerde overtuigingen aan te hangen,
is het enkel maar natuurlijk dat de WAARHEID onstuimige emoties zal opwekken
en tamelijk hevig, mogelijk venijnig, afgewezen wordt.

Het voorgaande is een beschrijving
van normale mentale-emotionele activiteit binnen de menselijke dimensie.
Het moet niet bekritiseerd worden, omdat een geconditioneerde geest
zich totaal onzeker en ‘op drift’ of ‘helemaal losgeslagen’ gaat voelen,
wanneer hij geconfronteerd wordt met een geheel nieuw concept.

Dit menselijk taalgebruik beschrijft precies wat er gebeurt
wanneer een geïndoctrineerde geest wordt uitgedaagd
door een geheel nieuwe opvatting over wat voorheen
voor zo kostbaar, zo veilig, zo terecht werd aangezien!

Wanneer je deze BRIEVEN voor het eerst leest,
kun je voor jezelf vaststellen waar jij mentaal en emotioneel staat.
Word je afgehouden van spirituele vooruitgang door je koppige verknochtheid aan bestaande overtuigingen?

Ben je, na uitvoerige overwegingen, in staat te beseffen
dat alles wat je zo krachtig hoog houdt slechts, ‘geloof, irrationeel geloof is?

Het is absoluut van levensbelang voor je spirituele ontwikkeling
dat je de principes van je menselijke geest en emotioneel functioneren gaat begrijpen.

Je denkt dat je dat doet, maar je begrijpt het helemaal niet.
Je kunt het enkel begrijpen door er volledig uit te stappen, het te overstijgen,
naar hogere dimensies van waarneming en ervaring te gaan,
de WAARHEID ZELF binnen te gaan.
Enkel dan begin je waar te nemen dat jij en iedere andere persoon op de wereld,
jouw leven bijna helemaal geleefd en ingericht hebt naar menselijke ‘overtuigingen’,
niet naar WAARHEID.

Er zijn vele mensen die van ganser harte geloven dat zij,
als zij bidden voor een bepaald voorwerp of ervaring
of de verlening van de juiste leiding in een bepaalde situatie,
echt het juiste object, ervaring of leiding zullen ontvangen, dat hun welzijn zal versterken.
Zij geloven, dat wanneer (als!) hun gebed beantwoord wordt,
zij zich van ganser harte zullen verheugen en onmiddellijk de aanwijzing zullen opvolgen,
ongeacht de huidige omstandigheden,
omdat het komend van het Goddelijke,
slechts het juiste antwoord kan zijn dat bijdraagt tot geluk.

Wanneer zij echter met de komst
van het begeerde object of ervaring of leiding geconfronteerd worden,
raakt de ontvanger van Goddelijke Genade soms zo verstoord en gedesoriënteerd,
niet in staat te aanvaarden dat er een indringing van Goddelijk-Bewustzijn is geweest,
precies zoals gevraagd werd,
dat hij/zij niet weet hoe ermee om te gaan.

Als geesten zo verstoord raken
wanneer datgene waar ze om gevraagd hebben
hen werkelijk op een onverwachte manier gegeven wordt,
waar is dan het ware GELOOFSVERTROUWEN en GELOOF
waarvan zij zo zeker waren dat zij volledig in overvloed bezaten?

Zie je ook niet dat geloof, niet Waarheid,
het hele symfonische gedoe heeft georkestreerd,
met uitzondering van natuurlijk de interventie van Goddelijk-Bewustzijn,
het antwoord op het gebed.

Deze interventie is de enige ‘realiteit’ in de gehele procedure,
de rest is geloof en hoop,
of mentale gymnastiek die ervaringen uit het verleden gebruikt
om het heden aan af te meten.
Je enige WAARHEID is Goddelijk-Bewustzijn,
welke slechts leidt tot groei en vervolmaking,
als jij er volledig op vertrouwt dat het dat doet.

 

Pauzeer hier
en lees en herlees de voorgaande alinea’s,
omdat wat in je bewustzijn omgaat,
het weefsel is voor je ervaringen en leven.

 

Dus vraag jezelf af
– BEMERK – BESEF – BEGRIJP je werkelijk de Realiteit
als zijnde de bron van alle kennis en scheppingskracht
of bewijs je slechts lippendienst en oppervlakkig mentaal erkennen van Goddelijk-Bewustzijn?

Leef je volledig en totaal, minuut na minuut,
in het besef dat UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN
de enige Realiteit en Hoogste Intelligentie is die binnen schepping werkzaam is?
Vertrouw jij voortdurend op Diens allerhoogste effectieve leiding
of denk je dat jij liever leeft volgens je eigen eindige wil
en soms nevelige emotionele impulsen?

En, als jou rechtstreekse leiding wordt gegeven
om een bepaalde aanwijzing te volgen,
maar je stopt om te overdenken of de leiding je leidt naar waar je denkt dat je heen wilt,
sta je dan in volledige overgave aan de Hoogste Intelligente Autoriteit, Goddelijk-Bewustzijn?

Is dit niet een indicatie dat je ego nog de baas is?

Zelfs deze BRIEVEN zullen, wanneer ze circuleren zoals bedoeld,
eindigen als ‘overtuigingen’,
niet als de puur spirituele waarneming van ‘WAT IS’
waaruit deze woorden gekomen zijn.

Slechts door deze woorden in meditatie te nemen,
na gevraagd te hebben om spirituele verlichting,
zal de spirituele ‘Realiteit’ achter de woorden
uiteindelijk als een lichtschacht in je geest binnenkomen.
Wanneer dit gebeurt, zul je WETEN dat je weet.

Diegenen onder jullie die voldoende geëvolueerd zijn om in twee dimensies te leven,
JULLIE wier geest, voorbij het rijk van menselijk intellect,
in de hogere dimensie van ‘Universele Realiteit’ kan bewegen,
zullen in de tijd die komt waarschijnlijk vele mensen ontmoeten
die deze BRIEVEN zullen afwijzen als verbeelding,
maar wees niet ontmoedigd.

Onthoud wat Ik je nu vertel.
JULLIE zijn bewoners van twee dimensies
en niemand mag de dimensie van ‘puur intellect’ passeren
totdat de randvoorwaarden voor spirituele verlichting vervuld zijn.

Deze zijn een waar spiritueel ontwaken,
dat leidt tot diep inzicht in de activiteiten van het ego en de zelfheid ….
gevolgd door berouw …. berouw …. berouw ….
Dit is de ENIGE WEG.

Want berouw, op haar beurt, leidt tot afwijzing
van de magnetisch-emotionele dimensie van ‘afwijzing-binding’
die mensen, in zijn meer venijnige vormen, beschrijven als ‘zonde’.

Wanneer een persoon de spirituele dimensie binnendringt
en doordrenkt is van ‘LEVENS’ kenmerken,
begint de persoon te beseffen en uiteindelijk te WETEN
dat de menselijke ego drijfkracht om ‘op jezelf te passen’
in feite de ZIEL afsluit van de voortdurende instroom van GODDELIJK LEVEN’
in geest, hart, lichaam, relaties en dagelijkse ervaringen.

‘Op jezelf passen’ is een dagelijkse, aardse ervaring.

Totale, oprechte overgave van het zelf-schap aan ‘VADER.LEVEN’
verwijdert de blokkade tussen de spirituele dimensie en de ziel.
Een persoon hoeft niet langer ‘op zichzelf te passen’,
alles wat GODDELIJK LEVEN is,
stroomt nu in lichaam, geest, hart, ervaringen en relaties van het individu.

Een dergelijk persoon leeft volgens het ‘instinct’
en volgt ingevingen die altijd volmaakt uitwerken op lange termijn.

Goddelijk leven is altijd beschikbaar
om er toegang tot te krijgen,
telkens wanneer de persoon eigen-wil opgeeft
en zich tot HET wendt voor iedere behoefte.

Je moet onthouden dat Ik verwijs naar de tijd
waarin je door de menselijke dimensie van intellect heendringt
en voorbij je vertrouwen op ‘intellect’ en materiële middelen gaat,
om te krijgen wat je wilt van het leven.
Veel mensen denken dat ze deze plek van spirituele ontwikkeling bereikt hebben,
maar ze houden zichzelf voor de gek.

Wanneer iemand logica laat varen
en voorbij alle twijfel weet dat er volledig vertrouwd kan worden
op leiding om de ingegeven doelen te bereiken, verandert zijn leven.

Weldaden stromen je ervaring binnen wanneer je volledig beseft
dat Goddelijk-Bewustzijn de ongeziene Realiteit – de Kracht – is,
die aan het werk is achter de uiterlijke verschijnselen van je leven,
bewegende ‘intelligente energie kracht’, om je behoeften te manifesteren.

Je hoeft verschijnselen niet te ontkennen,
om gedachten kracht te laten stromen
in een omstandigheid die jij probeert tot een oplossing te brengen.

Het enige wat je moet doen is je eigen-wil opgeven
en WETEN dat naarmate jouw begrensde intellect zich overgeeft,
de Oneindige Realiteit dan binnentreedt
om je leven op een totaal nieuwe manier te ordenen,
om je te ontwennen aan al je steunpilaren uit het verleden,
om een nieuwe kijk op een nieuw streven in je geest te brengen
en om je naar nieuwe activiteits-terreinen te leiden.
Maar wanneer dit gebeurt, moet je bereid zijn om volledig ‘los te laten’.

Je moet je grip op de zekerheden van het verleden loslaten
en weten dat zelfs grotere zekerheden van een andere aard je te wachten staan
als je jouw inspiratie volgt.

Aangezien deze staat van spiritueel/menselijk bestaan en harmonieus welzijn
totaal afhankelijk is van de bekwaamheid van een persoon
om echt contact te maken met Goddelijke Realiteit,
is het noodzakelijk om steeds weer terug te keren
tot een diepgaande studie van Goddelijke Realiteit Zelf
en de manier waarop de ego-drijfkracht
onophoudelijk aan het werk is binnen het menselijk bewustzijn,
die daarmee de intuïtieve ingevingen van het Goddelijke Leven binnen de geest
blokkeert.

Op dit moment leef je in een door schaduwen belast bestaan,
in plaats van bewust te leven binnen ‘Goddelijk-Bewustzijn’
en daarin binnen te treden en HET in staat te stellen je denken
en levenservaringen te doordringen en te verblijden.
Je blijft opgesloten binnen het mentale-emotionele kader van elektro-magnetische impulsen,
totdat jij je wilskracht richt op het bewust oplossen
van het weefsel van je menselijk bedachte overtuigingen
en helder begint te zien dat jouw Realiteit Goddelijk-Bewustzijn is,
niet je gezin of bankboekje.
Wanneer je dit inzicht bereikt, zul je LICHT binnengaan,
het LICHT zal in jou verblijven.

Vanwege het ongemak en het touwtrekken tussen de evoluerende ziel
en het menselijke ego,
(het ego dat eerder eist om er ‘goed uit te zien’, dan ‘GOED TE ZIJN’
en toch de gedachte niet kan verdragen dat het ooit onvolmaakt zou kunnen zijn),
zijn er weinig mensen die inspiratie ontvangen
en haar op dit moment aan anderen doorgeven,
die over de noodzaak zullen spreken
om door een periode van innerlijke zuivering te gaan.

Moderne mensen worden geconditioneerd op instant service, instant licht,
instant warmte, instant voedsel, drinken, kleding en amusement
en daarom worden ze niet aangetrokken tot een WAARHEID,
die zelf-opoffering, hard werken en totale toewijding aan het doel vereist.

Waarnaast vele leraren heel wat geld verdienen met hun activiteiten
en zij moeten een ‘Waarheid’ presenteren die verkoopt!
Als jullie moderne leermeesters spreken
over een Pad van Verwezenlijking naar de hoogste dimensies
door middel van de overdracht van persoonlijke mentale verlichting,
zal het nog steeds noodzakelijk zijn om het intense innerlijke zelf-onderzoek
en de zuivering van de binding-afwijzing van ‘magnetische emoties’ dóór te maken.

Als je waarlijk op het opwaartse pad
naar de hoogste spirituele dimensies bent,
zal je weg gekenmerkt worden door momenten
van duidelijk helderziende zelf-inspectie en zelf-realisatie,
herhaaldelijk gevolgd door zelf-verachting.
Dit duistere en pijnlijke gevoel is de omgekeerde magnetische emotie.

Waar het ego zich voorheen vastklampte aan zijn wezenlijke kijk op zichzelf
als zijnde de grootste en zelfs grootser dan anderen,
begint het nu een glimp op te vangen van het hartverscheurende feit
dat het misschien niet slechts een klein beetje,
maar heel erg onvolmaakt is.

Iedere persoon die dit spirituele ontwikkelingsniveau bereikt,
zal ontdekken dat hij nu de weg naar echte nederigheid bereist.
Heb moed wanneer je ontdekt dat dit bij jou gebeurt.
Je duwt nu de restanten van oude onjuiste overtuigingen over jezelf
en je illusionaire zelf-schap uit het verleden weg.

Onthoud dat het jouw ‘intentie’ of ‘motivatie’ of ‘overtuigdheid’ is
die je scheppende kracht geeft om te doen wat je ook maar wilt doen.

Op het moment dat je met heel je hart wenst
om je normale gerichtheid in je magnetische emotionele patronen om te keren,
heb je dit proces in beweging gezet.

Als je de doelen die je wenst te bereiken helder bepaalt
en ze steeds voor ogen houdt, op papier of in je geest,
dan zul je zeer spoedig ontdekken
dat de verlangde veranderingen in je bewustzijn hebben plaatsgevonden.

Wanneer dit gebeurt, zul je een lichtheid van gemoed voelen
en zul je momenten van pure vreugde ondergaan.
Je zult bewijzen dat de WAARHEID van ZIJN ‘gekluisterde harten’
in de volmaakte vrijheid van spiritueel leven binnen voert.

Tegelijkertijd moet je begrijpen dat je ego
(uit noodzaak om je in staat te stellen te overleven)
je moet laten geloven dat je van waarde bent voor jezelf en andere mensen.
Elke bedreiging van buitenaf met betrekking tot de waarde van het zelf is hoogst destructief.
Een wanhopige angst en innerlijke vermindering van vertrouwen
zal tot de overtuigdheid leiden dat je van geen waarde bent op de wereld
en zelfmoord kan het natuurlijke gevolg zijn.
Daarom zal en moet, jouw vooruitgang geleidelijk zijn.

Niemand zou ooit van mensen mogen verwachten
dat ze helemaal veranderen door een adviesgesprek of door tijden van inspiratie.
Groei kan alleen zeer geleidelijk plaatsvinden, één inzicht per keer.

Een echt spiritueel inzicht zal de geest van een persoon
bezielen met een totaal nieuw gezichtspunt,
dat hem in staat zal stellen aan te vangen
bepaalde aan elkaar gerelateerde omstandigheden
in het leven anders te benaderen.
Dit inzicht moet de handelingen van de persoon leiden
totdat het helemaal voor eeuwig is opgenomen in het bewustzijn
en deel wordt van de evolutie van de ziel.

Bijvoorbeeld,
een man kan het idee hebben dat hij succesvol zal zijn in het leven
als hij zijn wil agressief oplegt aan anderen, die in zijn invloedssfeer komen.
Hij gelooft dat hij beter gehoord zal worden als hij schreeuwt.

Dan zou hij zich gewaar kunnen worden van het feit dat niemand hem graag mag
en dat hij wordt gemeden door werknemers en ‘vrienden’.
Hij zou agressiever kunnen worden, omdat hij zich nu vernederd voelt,
of, als hij een evoluerende ziel is, zal hij zich afvragen wat hij aan zijn isolement kan doen.

Op het ogenblik dat GODDELIJK LEVEN in zijn bewustzijns PSYCHE sijpelt
en hem doet beseffen dat hij zelf ook mensen vermijdt die schreeuwen,
zal hij een flits van inspiratie hebben.
Hij zal zich realiseren dat hij, om gelukkig en succesvol te zijn,
anderen moet behandelen zoals hij zelf graag behandeld wil worden.
Je kunt argumenteren dat deze waarneming niet noodzakelijkerwijs werd geïnspireerd,
maar voortgekomen is uit gezond verstand,
dat hij zelf verantwoordelijk was om tot dit besef te komen.
Dit is echter niet zo.

Egogedachten worden enkel en alleen gedicteerd door de ‘binding-afwijzing’-impulsen;
elke nieuwe wijsheid komt van ‘LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE’.

Dit kan de laatste geïnspireerde flits van inzicht zijn die hij ooit zal hebben,
maar als hij echt op een spiritueel pad is en de hoogste dimensies van verworvenheid zoekt,
zal hij langzamerhand merken dat deze eerste overwinning van het ‘ego’ niet voldoende is.
Hij zal andere, voorheen onvermoede, zelfzuchtige gedragspatronen beginnen te zien.

Hij zal zich een volgend doel stellen, op dat moment net buiten bereik,
maar heel spoedig zal hij, door gebed en meditatie, dat doel ook bereikt hebben.
Op deze manier zullen zijn bewustzijnstrillingsfrequenties opgeheven worden
en zal hij zich geleidelijk naar de ‘Hemelse Koninkrijken van Bewustzijn’ bewegen,
het ‘Koninkrijk der Hemelen’.

Anderzijds kan het zijn dat een vrouw zich slechts veilig voelt
door de huidige status-quo niet te verstoren.
Ze is bang om zich uit te spreken wanneer ze met gebrek aan respect behandeld wordt.

Een dergelijk bedeesd iemand,
hoewel ze meer op haar gemak is wanneer ze zich in stilte verschuilt,
zal ze ook aan diepe wrok lijden
omdat mensen haar passieve persoonlijkheid niet respecteren.

Dergelijke mensen keren zich gewoonlijk tot religie voor troost en geruststelling
en vanwege het niet-begrijpen van de bestaanswetten,
zal ze waarschijnlijk statisch in haar bedeesdheid blijven hangen
tot het eind van haar tijd op aarde.

In feite heeft de Kerk,
door mijn woorden die opgenomen zijn in de evangeliën:
‘Gezegend zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven’,
onderwezen dat zachtmoedigheid aan te bevelen is,
waardoor zij zelfs het gevoel kan hebben
dat haar ‘zachtmoedigheid’ de weg naar het LICHT is.

Als het zachtmoedige dametje
echter de WAARHEID zou ontdekken over haar ‘wezen’
en de juiste manier zou vinden om contact te maken met ‘Universeel Bewustzijn’,
zal haar uiteindelijk innerlijk en duidelijk verteld worden
dat ze, spiritueel, de gelijke is van ieder ander.

Ze zal geïnspireerd worden om zich goed uit te drukken.
Haar zal de kracht gegeven worden om ‘haar waarheid’ op een meer
zelfverzekerde en meer aantrekkelijke manier uit te spreken.

Mensen zullen deze nieuwe mens beginnen te respecteren
en ze zal de innerlijke spirituele ontwikkeling beginnen te manifesteren
die ze verworven heeft tijdens haar tijd die aan meditatie is besteed.

Onthoud, je bent niet op aarde om ‘God te behagen’, zoals je Kerk je misschien vertelt.
Je bent op aarde om ‘uitdrukking te geven’ aan ‘God’
en steeds nauwer en nauwer contact te maken met ‘Universeel Bewustzijn’,
totdat je vrij wordt van het magnetisch-emotionele knechtschap.

Ik moet duidelijk maken dat mijn woorden in het evangelie verkeerd vertaald zijn.
Ik zei: “Gezegend zijn diegenen met een vreedzaam hart, want zij zullen de aarde beërven.”

Als je de wereld overdenkt, zul je zien
dat landen met ‘vreedzame harten’ gedijen
en in harmonie met hun buurlanden leven.
Waar oproer en volkerenmoord zijn, is deze beroering
de directe manifestatie van het ‘bewustzijn’ van de inwoners.
Een dergelijk bewustzijn vernietigt een land en brengt armoede en ziekte voort.

Soms kan een land, zoals Tibet,
dat zijn eigen isolatie en spirituele rituelen en overtuigingen vereert,
verstikt worden onder het gewicht van zijn eigen menselijke/spirituele scheppingen.

De inwoners moeten de turbulente wereld in gedwongen worden,
zodat zij hun overtuigingen kunnen uittesten.
Zij dragen ook ‘wat echt is in hun denken’ uit naar anderen
die belast zijn met magnetisch-emotionele reacties op het leven.
Zij waren en zijn, op kleine schaal, het middel om de pijn te verlichten
die in de moderne maatschappij ervaren wordt.

Onderweg op deze reis naar het LICHT,
de Hemelse Koninkrijken van ‘Goddelijk-Bewustzijn’,
zul je ongetwijfeld smartelijke en moeilijke ervaringen ondergaan,
totdat jij je echte doel bereikt.

Je zult tijden van wonderbaarlijke vreugde ervaren
en tijden waarin je hart bezwaard is
en je emoties heen en weer geslingerd worden
omdat je voelt dat er een ondoordringbare barrière is
tussen jou en Goddelijk-Bewustzijn.

Je hebt misschien wel gehoord van deze duistere tijden van innerlijke nood,
wanneer een persoon niet langer weet wat hij zou moeten doen
of waar hij heen zou moeten gaan.
Dan, plotseling, net wanneer dit spirituele isolement niet langer te verdragen is
en de reiziger zijn innerlijke zelf volledig heeft overgegeven,
doorschijnt Licht de geest
en de persoon zal een fantastisch diepere waarheid aangaande het bestaan zien,
zal helderder zijn BRON van ZIJN waarnemen.
Hij zal gevuld worden met vreugde, want ‘God heeft gesproken’.

Ja, ‘GODDELIJK LEVEN’ heeft zijn bewustzijn doordrongen
en verhief hem veilig langs het pad dat leidt naar het verwerven
van het hoogste spirituele bewustzijn van de Hemelse Koninkrijken,
het Koninkrijk der Hemelen.

Daarom gaat de weg voorwaarts
middels dergelijke momenten van diepgaande openbaringen.
Ze moeten gekoesterd en herinnerd worden,
anders zal al het graafwerk van het zelf verloren gaan
en zal de zoeker voortdurend teruggeduwd worden naar waar hij de zoektocht begon.

Geloofsvertrouwen moet te allen tijde sterk zijn.
Ronddwalen baat niets.
Wanneer Ik naar jullie lagen of -dimensies van ‘bewustzijn’ afdaal,
heb Ik serieus-gestemde zoekers naar Waarheid een paar uur verheven gezien
en mensen vreugdevol zien vertellen over hun ervaring
en vervolgens enige tijd later twijfelend aan datgene
waarvan ze zo zeker waren het eerder ontvangen te hebben.
Dit vertraagt het proces van spirituele ontwikkeling.

Deze momenten van twijfel moeten krachtig afgeweerd
en overwonnen worden door meditatie en gebed.
Want wat is TWIJFEL anders dan een ondermijnen
van wat je geweten hebt en waarin je geloofd hebt!

TWIJFEL is een negatieve scheppende bewustzijnskracht,
gericht tegen dé ervaring van ‘GODDELIJK-LEVEN’
die je geest naar grote hoogten verhief!

Je schept in jezelf een oorlogje tussen jouw ervaring
van Goddelijk-Bewustzijn en je menselijke blindheid.
Je zult waarschijnlijk de herinnering aan dat Goddelijke moment vernietigen
en alle overblijfselen van spirituele verheffing en ontwikkeling uitwissen die het in je bewustzijn bracht.

Dit conflict zal je uitgeput en moedeloos doen voelen.
En jij zult je waarschijnlijk nooit realiseren dat je,
helemaal alleen en zonder hulp deze negatieve transformatie
in jezelf geschapen hebt!

Mensen op het spirituele pad,
doen dit zichzelf herhaaldelijk aan en hinderen hun spirituele ontwikkeling,
ze staan nooit stil om zich af te vragen welk recht ze hebben
om in deze zelfzuchtige praktijk te vervallen.

Mensen gebruiken hun geest roekeloos,
verwoesten hun leven en de levens van anderen
met hun gedachten en woorden die ontstaan uit hun ego-drijfkracht.

Want het zijn slechts je gedachtenleven en emotionele roerselen
die in ruzies en herrie eindigen,
niet je gezicht, lichaam, handen en benen,
tenzij de ruzies eindigen in fysiek misbruik.

Maar zelfs lichamelijke conflicten
vinden hun oorsprong in de frustratie van het ego, in geest en emotie
en wordt overgebracht naar de ledematen om de onbeheersbare toorn te uiten.

Op deze manier beginnen huwelijken en vriendschappen in wederzijdse vreugde
en eindigen uiteindelijk in ellende en wederzijdse afwijzing
omdat mensen niet de mogelijkheid vinden om hun ego-drijfkracht te kanaliseren
in manieren van zelfexpressie die leven en liefde in stand houden.

Ouders en kinderen drukken wederzijdse liefde uit tot de tienerjaren
en dan komt haat ten tonele en verzuu
rt de relatie
wanneer kinderen tegen autoriteit rebelleren
en ouders reageren met zelf-gerechtvaardigd koeioneren.

Nogmaals, een dergelijk conflict is niet nodig.
Ouders moeten zich beslist realiseren dat iedere generatie vecht
om in de volwassen wereld op eigen benen te kunnen staan
en dingen innovatiever te doen dan hun ouders.
Hoe kunnen jonge mensen opbloeien als ze worden vastgehouden in jeugdige onderworpenheid?

Wanneer kinderen adolescent worden, is dit ‘groeitijd’ voor ouders.
Ouders die zich nu moeten voorbereiden op de volgende fase in hun leven,
het meer geïnspireerde gebruik van hun latente talenten
en dan de ouderdom, aanvaarding van hun dwaasheden en vergissingen in het verleden
en uiteindelijk een vredige overgang naar het eeuwige Licht.

Waarom ruziën? Waarom vechten?
Mensen volledig beheerst door ego laten zich gaan
en hameren erop los voor hun ‘rechten’.

Spiritueel volwassen mensen lossen problemen op
door ze empathisch te bespreken.

Wat betekent dit in menselijke termen?
Het betekent, luisteren naar de andere persoon
met de uitgesproken of stille erkenning
dat de manier waarop de ander zich in een bepaalde situatie voelde/voelt
net zo geldig is en respect verdient als jouw gevoelens waren/zijn.

Wanneer je overvallen wordt door een ernstige confrontatie
waarin geen van beiden bereid is om een duimbreed toe te geven,
trek je dan terug en neem tijd om je te realiseren
dat waar je in betrokken bent een ‘strijd van bewustzijn’ is.

Je wordt niet enkel tot de strijd opgeroepen
als gevolg van wat er in feite gedaan en gezegd werd
op een moment van een hoog oplaaiende ruzie,
wat er werkelijk gebeurde,
was de uitkomst van wat jullie beiden zijn, in bewustzijn.

Dit heeft betrekking op jullie achtergrond.
Het conflict ontstaat uit de persoonlijkheid zelf,
het type ego-drijfkracht die een persoon bezit,
de basale opvattingen over goed en fout,
de gangbare houding die elk heeft jegens andere mensen
en het leven in het algemeen.

Daarom, wanneer je een conflict of confrontatie hebt
vertel je tegenstander dat je tijd neemt om stil te staan
en je geest tot rust te brengen
teneinde in staat te zijn hulpvaardiger te luisteren.

Dan, wees heel verstandig,
doe een beroep op Goddelijk-Bewustzijn
voor een interventie van Liefdevol Bewustzijn in de situatie.

Probeer je te realiseren en te visualiseren,
dat jullie beiden in het Licht van Goddelijk-Bewustzijn staan,
gelijkwaardig in oorsprong van de ziel, gelijkwaardig in bestemming,
even echt, even menselijk, even uniek.

Totdat jij je volledig kunt onderdompelen in dit besef, deze geestes-staat,
ben je nog niet klaar om in het Goddelijke Licht te staan
om liefdevol jullie conflict en gekwetste gevoelens op een rijtje te zetten.

Keer terug naar je tegenpartij en stel voor dat jullie elkaar zullen ontmoeten
en dat ieder vijf of tien minuten heeft, waarin jullie helder, rustig,
jullie gezichtspunt uitleggen, jullie opvattingen van wat er eigenlijk gezegd werd,
waar de ruzie werkelijk over gaat, hoe gevoelens gekwetst werden,
hoe de zaak opgelost moet worden.

Kies ervoor om de ander eerst te laten spreken
en geef de situatie opnieuw over aan Goddelijk-Bewustzijn.
Als er heel veel bittere beschuldigingen plaatsvinden,
probeer dan je eigen ego te bedwingen en blijf absoluut stil en kalm.
Dit zal een grote hulp voor de andere spreker zijn,
aangezien hij zal voelen dat hij gehoord wordt.
Het zal het gevoel van frustratie uit de wegruimen.
Realiseer je, rationeel, dat jij je tegenpartij helpt,
maar blaas jezelf niet op omdat je superieur bent!
Doe je best om te zien hoeveel er waar is van wat er over jou gezegd wordt,
wat het ook mag zijn, indien gegrond, bijt op je tong en aanvaard het.

Wees blij en verheug je omdat je op dat moment
een ogenblik van inzicht in je eigen menselijke bewustzijn hebt gehad,
dat je de gelegenheid geeft om een aspect van je ego-drijfkracht kwijt te raken.

Iedere keer dat je in staat bent
je van een klein beetje ego-drijfkracht te ontdoen,
sta jij je ziel meer ‘adem ruimte’ toe
en ruimte voor meer actieve beheersing van je persoonlijkheid.
Je stijgt ook in bewustzijnstrillingsfrequentie
en je voelt je een graad lichter in jezelf.

Op deze manier groei je psychologisch en spiritueel.

Luister naar de gevoelens van de andere persoon.
Probeer die van jou terug te houden
en voel mee met de emoties van je sparringpartner.
Voel ‘zijn’ gekwetstheid, ‘zijn’ verontwaardiging, ‘zijn’ zorgen.
Zet die van jezelf aan de kant en voel de zijne.
(‘Zijn’ vertegenwoordigt, om het kort te houden, beide geslachten)

Vraag jezelf,
als iemand tegen jou gezegd had of jou had aangedaan
wat jij tegen die ander gezegd hebt of hem hebt aangedaan,
hoe zou jij je voelen?

Als jij je ego voldoende opzij kunt zetten
om in staat te zijn dit te overwegen,
dan ben je op weg om het soort ego-drijfkracht te overwinnen
dat het ‘zelf’ boven iedere andere overweging plaatst
en niet in staat is om enig ander gezichtspunt te zien.

Voordat je spreekt, wacht je rustig in stilte
totdat de tien minuten van je sparringpartner helemaal verbruikt zijn,
zelfs als dit betekent dat hij vroegtijdig klaar is
en jullie beiden een poosje in stilte blijven wachten.

Erken zo vriendelijk als je kunt,
dat je gehoord hebt wat hij gezegd heeft
en dat je kunt begrijpen waarom hij overstuur is.
Realiseer je, op dat ogenblik van zelfbeheersing,
dat je een vleugje beheersing over jezelf hebt verkregen
en je de eerste stap gezet hebt om de situatie te helen.

Anderzijds, als je niet echt begrepen hebt wat hij je verteld heeft,
dan blokkeer je mentaal iets van wat hij zegt, dat je niet wilt horen of ontvangen.
Daarom is, opnieuw, jouw ego aan de macht.
Beheers het en nodig hem uit om het verder uit te leggen
en doe nogmaals je best om je in hem te verplaatsen.
Voel zijn pijn. Begrijp zijn boosheid.

Wanneer je de ander in je begrip hebt ontvangen en erkend,
zullen zijn ego verdedigingsmechanismen beginnen af te nemen,
je zult hem zien beginnen te ontspannen.
Jullie zullen je beiden beter voelen.

Na dit gedaan te hebben, geef jij, rustig, langzaam, zorgvuldig,
een even duidelijk beeld van de manier waarop jij je in de omstandigheden voelde.
Gebruik geen woorden die erop gericht zijn om je tegenpartij te kleineren
en hem aldus overstuur te maken.

Onthoud dat:

(a) je een poging doet om je ego te beheersen als inleiding op onvoorwaardelijke liefde.
(b) je aan het werk bent om vrede en begrip te verkrijgen tussen jullie,
niet om punten te behalen.
(c) je antwoord niet tot verdere verwikkeling zou moeten leiden,
omdat je woorden gebruikt hebt die hem waarschijnlijk nog meer overstuur maken.
Als dit zo is, dan heeft je ego deze ronde tegen jou gewonnen.
Je ziel heeft verloren.

Als jullie beiden in de spirituele bewustzijnsfrequenties leven,
zal hieruit volgen dat je tegenstander je dezelfde respons van luisteren, denken
en het erkennen van je positie zal verlenen die jij hem gaf,
maar als hij geheel op de aardse bewustzijnsfrequenties leeft,
kun je moeilijkheden tegenkomen.

Hij zou kunnen denken dat je punten probeert te scoren
door op een bepaalde manier ‘heilig’, ‘superieur’ of ‘groter’ te zijn.
Kalmeer hem; vertel hem dat het pijnlijk is om een conflict met elkaar te hebben.
Je probeert slechts een methode uit om te verzekeren
dat jullie beiden een eerlijk gehoor van elkaar krijgen
en om een echte wederzijdse verzoening te bereiken
in plaats van een oppervlakkige,
wanneer gekwetste gevoelens achtergelaten worden
om door te etteren in geest, hart en lichaam.

Jullie moeten elkaar ieder het recht geven
om in zachte bewoordingen van mening te verschillen,
waarbij je geldige redenen geeft voor het meningsverschil.
Vind in jezelf de vastberadenheid om te erkennen dat jij, als menselijk wezen,
onmogelijk altijd gelijk kunt hebben omdat je, net als ieder ander,
geboren bent met een overheersende ego-drijfkracht die je dwingt
om de positie van ‘top-dog’ in te nemen en die krachtig te verdedigen.
Onthoud dat, terwijl jij gelooft dat jij ‘top-dog’ bent, hij ook hetzelfde gelooft.

Menselijk gezien gelooft hij
dat hij tenminste op hetzelfde niveau staat als jij, zo niet superieur is.
Wat zijn ego hem ook laat denken over zichzelf en zijn gezichtspunt,
is precies hetzelfde
als wat jouw ego jou laat denken over jouw meningen en ideeën.

Wanneer je Goddelijk Bewustzijn in de arena van je menselijke bewustzijn kunt brengen,
heb je letterlijk, met compassievolle acceptatie en liefde,
de menselijke realiteit van elk van jullie in jezelf ontvangen,
heb je de negativiteit tussen jullie opgelost
en jouw bewustzijnstrillingsfrequenties verhoogd,
wat je met een lichter en meer vibrerend gevoel achterlaat.
Aangezien dit je in volmaakte vrede achterlaat, niet langer in conflict,
is dit uiterst belangrijk voor je welzijn.

Als je echter zou weigeren naar iemand anders’ ‘waarheid’ te luisteren,
in te voelen en te aanvaarden, met liefdevolle vergeving,
schept de afwijzing een emotionele ‘magnetische afwijzing’ energie
die zich voegt bij andere restanten van krachten van afwijzingsenergie
binnen de elektromagnetische bewustzijnsvelden van je gehele systeem
en deze herbekrachtigt.

‘Afwijzings-magnetisme’ verzwakt het ‘bindings-magnetisme’ tussen cellen en slechte gezondheid neemt een aanvang.

Dit bestaansfeit is het beginsel van alle psychosomatische geneeskunde.
Mensen die constant anderen de schuld geven en veroordelen
en hun geest geheel gesloten houden wat hun eigen aandeel in conflicten betreft,
ervaren uiteindelijk een of andere vorm van radicaal instorten van hun
fysieke of emotionele gesteldheid.
Als ze deze neiging om beheersing uit te oefenen,
anderen te veroordelen en zichzelf van blaam te zuiveren kunnen gadeslaan
en eraan werken en uiteindelijk hun ‘ziel’ volledige heerschappij in hun persoonlijkheid kunnen geven,
zal de instorting van welke aard die ook is, uiteindelijk geheel verdwijnen.

Als je, tijdens een conflict met een ander, tijd, ruimte en begrip geeft,
maar zelf louter koppige weerstand ondervindt
in de vorm van een voortdurende uiting van persoonlijke gekwetste gevoelens,
dan heb je te maken met ego-blindheid en het enige om te doen is er om te lachen,
je nederlaag toe te geven en weg te gaan.

Op voorwaarde dat je met
vergeving en begrip voor zijn overheersende ego wegloopt,
mag jij jouw nederlaag toegegeven hebben,
maar je hebt een overwinning op het zelf behaald
en je ervan weerhouden om negatieve trillingen in je bewustzijn toe te laten.

Het aller slechtste wat je kunt doen omdat dat wanklanken zaait
is een persoon te vertellen dat ‘hij zich niet op een bepaalde manier zou moeten voelen’ of ‘hij niet meent wat hij zegt’.

Deze twee uitspraken zijn een grove schending
van de waardigheid en het respect dat de ander toekomt
en jij hebt de ‘menselijke realiteit’ van de andere persoon afgewezen.

Je mag iemand vragen: ‘Meen je echt wat je zegt?’
Als het antwoord ‘ja’ is, dan moet het geaccepteerd worden
en de discussie hoort vanaf dat punt verder te gaan.

Negeer nooit wat een ander je probeert te vertellen,
omdat je niet onder ogen wilt zien wat er gezegd wordt.
Dat is lafheid en geeft punten aan je ego.
Wees dapper en luister, met beide oren open,
om de waarheid achter de woorden te ontvangen.

Je moet de ‘realiteit’ van een persoon aanvaarden
of je het er mee eens bent of niet,
zelfs als een aspect je shockeert of ongenoegen bij je veroorzaakt.

Onthoud, jij kent de volledige omstandigheden niet
waaruit dit menselijke bewustzijn tot zijn huidige vorm gegroeid is.
Als je oordeelt, bekritiseert, op enige manier veroordeelt,
heb je een barrière tussen jou en die persoon opgeworpen die niet verwijderd kan worden,
ongeacht hoe graag jij misschien wenst om al het negatieve in hem over het hoofd te zien
en in de toekomst vrienden te worden.

Onwetend zal wat jij in hem afwijst in je bewustzijn blijven
als fundament voor toekomstige wanklanken die zich zullen opstapelen
en uiteindelijk zwaarder zullen wegen dan de genegenheid.

Onbedoeld, zul je in de toekomst dingen zeggen
die je onderliggende geheime wantrouwen of misnoegen zullen weerspiegelen.
In plaats van zijn zwakheid met liefde te aanvaarden
en hem te helpen ermee om te gaan en het te overwinnen,
zul je hem tegenover jou argwanend maken en hij zal je nooit volledig vertrouwen.
Jouw ego en zijn ego zullen een geheime strijd gevoerd hebben
waarvan geen van jullie beiden zich bewust gewaar is.

Liefde zou in haat kunnen omslaan.
Onthoud, jouw leven is een BEWUSTZIJNS-STAAT
waarin gedachten en gevoelens worden opgeslagen als in een kluis.
Laat aanvaarding en zorg het staal zijn waarvan de behuizing is gemaakt.

Wanneer je een aanvaring met iemand hebt tot wie jij je aangetrokken voelt,
al is het maar vriendschappelijk en je ontdekt dat er elementen in zijn verleden zijn
die tegengesteld zijn aan jouw principes dan heb je de optie

(a) om met hem in contact te blijven,
zijn verleden volledig te aanvaarden en mogelijk in toekomstige situaties
de karaktertrek logisch en liefdevol aan te wijzen,
hem te helpen groeien, of als dit onmogelijk is,

(b) om jezelf meteen uit de situatie terug te trekken,
totdat je zijn problemen kunt zien vanuit het perspectief van liefdevolle aanvaarding,
geïnspireerd door Goddelijk Bewustzijn
en je ontdekt dat hij ontvankelijk is voor jouw principes.

Je moet een persoon nooit beschuldigen van het uitspelen van een ego impuls.
Alle menselijke wezens worden, in meerdere of mindere mate, gedreven door hun ego.
Neem nooit een houding aan die een ander vernedert!

Toen Ik op aarde was,
drong Ik er bij mensen op aan om te vergeven
en zich te onthouden van oordelen, kritiek, veroordeling.

De Kerk heeft dit fout geïnterpreteerd
als zijnde dat je God moet ‘behagen’
door anderen lief te hebben
en je te onthouden van de negatieve emoties.

Dit is helemaal niet wat Ik bedoelde.
Er is geen ‘God’ die ‘behaagd’ moet worden door jouw gedrag.
Jullie zijn meesters over jullie lot
in de zin dat jullie altijd ‘oogsten wat jullie zaaien’.

Alle voorafgaande pagina’s zijn erop gericht geweest
om jullie details te geven over hoe jullie kunnen vermijden
onkruid te zaaien in jullie groentetuintje,
hoe gezond, gelukkig, voorspoedig te blijven.

Er zal een tijd in je spirituele ontwikkeling komen
dat je zult ontwaken tot het enorme geschenk dat je in je hoofd hebt,
het geschenk van scheppend, intelligent denken
en je zult je ook gewaar worden van de enorme verantwoordelijkheid die je draagt
voor de manier waarop je het gebruikt.

Er zijn prachtige mensen in jullie wereld,
die hun geest op zo’n manier gebruikt hebben
dat zij inzicht en groei hebben verkregen
vanuit de dagelijkse uitdagingen in hun leven.

Stap voor stap, door te onderzoeken, te analyseren, naar nieuwe gezichtspunten,
naar hoger begrip voort te gaan, modelleren zij nieuwe idealen voor zichzelf.

Zij nemen deze idealen als richtlijn aan voor hun toekomstig gedrag.
Hierdoor zijn zij in staat hun denken, woorden, handelingen te zuiveren
om zo hun gedragslijn in de wereld en het zorgdragen voor hun relaties te herdefiniëren.

Dit zijn ‘self made’ mensen en maar zelden ontdek je dat ze niet ook
kracht, inzicht, inspiratie, emotionele stabiliteit ontleend hebben
aan de hogere kracht, Goddelijk Bewustzijn
of hun eigen opvatting van wat zij mogelijk ‘God’ noemen.

Destijds op aarde, vertelde Ik de mensen een verhaal,
de parabel van de ’10 muntstukken’.
Ik zei dat een Heer met veel rijkdom een poosje naar het buitenland ging
en dat hij elk van zijn drie dienaren een som geld schonk.
Aan één gaf hij 10 muntstukken, aan een ander 5 en aan de laatste gaf hij 1 muntstuk.

Toen hij terugkeerde, vroeg hij elke dienaar waarvoor zij het geld gebruikt hadden.

Eén zei dat hij de investering van zijn meester verdubbeld had
en de ander zei dat hij de helft er bij had verdiend
en de laatste man zei dat hij erop gezeten had,
bang dat hij zou verliezen wat hem gegeven was.

De meester complimenteerde de eerste twee dienaren met hun efficiency en vernuft,
maar hij was boos op de dienaar die niet geprobeerd had
om ook maar iets te maken van het ene muntstuk dat aan zijn zorg was toevertrouwd.

leder van jullie op de wereld heeft zijn eigen hoeveelheid ‘talent’ om mee te werken.
Als je het moeilijk vindt om, op eigen initiatief, de beste manier te ontdekken
om profijt te halen uit je persoonlijke talent en bronnen,
trek Goddelijk Bewustzijn aan door meditatie
en beetje bij beetje zullen de ideeën zeker komen
en deze zullen precies geschikt zijn voor jouw eigen persoonlijkheid.

Overdenk, tegelijkertijd, hoe jij je talenten door je leven heen gebruikt hebt.
Werd je volledig in beslag genomen door geluk en genoegens voor jezelf te scheppen
of heb jij ook tijd gewijd aan het verheffen of verbeteren van het leven van anderen?

Het is iets vreselijks om talenten boven het gemiddelde gekregen te hebben
en je leven te eindigen terwijl je ze verspild hebt
aan een levenswijze die aan het zelf gewijd was.

Welke lessen je ook gemist hebt te leren,
welke groei je ook ontweken hebt,
welke ontwikkeling in spiritualiteit je ook opzettelijk vermeden hebt,
het zijn bergen die je voor jezelf opgeworpen hebt
om in je volgende levens te beklimmen.
Ze zullen je pad versperren
en ze zullen, spiritueel, moeten worden uitgewerkt
of nogmaals opnieuw worden doorgemaakt in een volgend leven.

Het is niet nodig om iets groots te doen in de wereld,
promotie of weelde of roem te verkrijgen.
Je kunt je talenten als een ouder gebruiken,
de beste manieren zoeken om succesvol te worden in je werk
om het welzijn van je kinderen te bevorderen.

Welke hogere roeping is er,
dan een ‘goede liefhebbende ouder’ te zijn,
zeker als je het Goddelijke Vader Moeder-Bewustzijn als je rolmodel neemt,
dat geheel gericht is op groei, voeding van lichaam en geest,
genezing van lichaam en geest, regeneratie van lichaam en geest,
bescherming in iedere vorm
en de vervulling van iedere behoefte van lichaam, emoties, geest
binnen een systeem van Wet en Orde en Onvoorwaardelijke Liefde.

Heb jij je, als ouder, verbonden met je Goddelijke Bron van Zijn?
Sommige van de mensen die hun talenten het best gebruikt hebben,
zijn dienaren geweest, diegenen die met toewijding en liefde gezorgd hebben
voor de kinderen van andere mensen,
het huis met nauwgezette aandacht voor details hebben schoongemaakt,
met liefde en zachtaardigheid een vredige kalme en zorgzame omgeving
voor de werkgever hebben geschapen.

Dit zijn de grote zielen,
diegenen die voor zichzelf paden hebben verwezenlijkt
die rechtstreeks naar het Koninkrijk der Hemelen leiden.
Anderzijds zijn er mensen die hun talenten gebruikt hebben
met de bedoeling om anderen te vernietigen,
om hun ijdelheid en de kille leegheid binnen hun eigen hart te voeden.

Uiteindelijk heeft het gebruik van hun geest geleid tot hun eigen vernietiging.
Denk aan de mensen in de geschiedenis en de huidige tijd,
die anderen door hersenspoeling hebben aangezet tot rebellie.
Zij zijn dictators geworden.
Denk dan eens aan het waarschijnlijke einde van dergelijke dictators.
dergelijke mensen hebben de privileges, aangereikt door ‘gedachtenkracht’, misbruikt
en uiteindelijk betalen zij de prijs,
maar niet voordat zij zonder goede reden duizenden levens geruïneerd hebben,
want er kan nooit een ‘goede’ reden zijn
om landen te veranderen in een door oorlog verscheurde wildernis
en een florerende economie te ruïneren.

Denk aan gezinnen waar emotionele en mentale mishandeling aan de orde van de dag is.
Dit is een afschuwwekkend gebruik van ‘mentale kracht’.
Het keert naar de misbruiker op vele, vele manieren terug,
slechte gezondheid, ziekte, verslavingen, depressie en verlies van eigenwaarde.

Gebruik je hersenen, intellect, inzicht, kennis, opleiding echter niet als platform
om anderen die niet aan je eigen maatstaven van efficiency of goedheid
op enig gebied van je leven voldoen te bekritiseren, te beoordelen en te veroordelen.

Tegelijkertijd, aangezien bekritiseren, beoordelen en veroordelen
net zo natuurlijk voor het menselijke ego is als ademen,

probeer je opvattingen van wat verbeterd zou kunnen worden niet te negeren
want dit is de realiteit van het evolutionaire proces ontkennen.

De bedoeling achter bestaan is te ervaren en te verbeteren door je ervaringen.

Beoordeel of veroordeel of verwerp daarom de gebreken niet die je in anderen observeert,
maar breng wat je waarneemt onmiddellijk naar Goddelijk Bewustzijn
en vraag voortdurend om een Goddelijke Oplossing van het probleem.

Houd vast aan het besef dat, waar ook, wanneer ook,
Goddelijk Bewustzijn in een probleem betrokken wordt,
het eindresultaat altijd groei en ontwikkeling voor alle betrokkenen is.

Probeer altijd in gedachten te houden dat je op aarde bent
om Goddelijk Bewustzijn in je dagelijks leven, relaties en omstandigheden te laten indalen.
Je bent hier om je geest voor deze speciale bedoeling te gebruiken.

Toen Ik zei dat Ik gekomen ben om je te helpen ‘Overvloediger LEVEN’ te vinden,
bedoelde Ik dat Ik gekomen ben om je te helpen
je door jouw magnetisch-emotionele knechtschap heen te werken
en GODDELIJK-LEVEN, de Bron van je zijn te vinden en er contact mee te maken.
Uit dit contact komt groeiend LEVEN dat het ‘fysieke leven’,
dat jij enkel aan jouw voedsel onttrekt, verre overstijgt.

Uit dit contact komt spirituele leiding, bescherming en een Goddelijk Geïnspireerd Pad;

Dit is het ‘Pad van Christus Bewustzijn’.

Wanneer je een diepere waarheid hebt waargenomen,
die eerder voor je bewustzijn verborgen was, dan moet je die waarheid aanvaarden
en je verheugen omdat Goddelijk Bewustzijn je menselijke bewustzijn is binnengedrongen
en in je geest heeft gesproken.

Geef oprecht dank en koester dit geschenk en heb er eerbied voor.
Neem het nooit als vanzelfsprekend aan, anders zul je een verder binnentreden
van LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE blokkeren.

Je zult je afvragen waarom jij je weer zo alleen voelt.
Mensen spreken over getransformeerd worden door de ‘innerlijke Geest’.

De terminologie ‘innerlijke Geest’ is niet verkeerd.
Ik heb erg mijn best gedaan om te proberen
je geest te ontdoen van oude terminologie
die een onnauwkeurige betekenis voor je zou kunnen hebben.
Tegelijkertijd wil Ik dat je begrijpt dat je,
als je eenmaal gesnapt hebt wat Ik echt bedoel
(want Ik ben in het verleden zo ernstig verkeerd geïnterpreteerd geweest,
dat Ik niet wil dat dit opnieuw gebeurt),
niet gebonden moet zijn door de terminologie zelf.

Zolang jij weet wat de ‘innerlijke Geest’ echt is:
GODDELIJK LEVEN-BEWUSTZIJN’
opererend vanuit ONEINDIG UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN
en dat het niets van doen heeft met de ‘geesten van de overledenen’,
mag je de terminologie gebruiken die het meest voor je betekent,
op voorwaarde dat het de betekenis heeft die je in deze Brieven wordt gegeven.

Om naar mijn oorspronkelijke uitspraak
aan het begin van dit nieuwe tekstdeel terug te keren:
Er wordt herhaaldelijk gezegd dat mensen
‘getransformeerd kunnen worden door de kracht van de Geest’.

Een dergelijke transformatie is niet mogelijk.
Er is niets ‘echts’ in je menselijke zelf dat getransformeerd kan worden.
Je ziel is onttrokken aan GODDELIJK-LEVEN BEWUSTZIJN’
en is daarom volmaakt.

Je menselijke ‘persoonlijkheid’ is voorbijgaand
en slechts samengesteld uit magnetisch-emotionele ‘binding-afwijzing lmpulsen.

Bijgevolg moet Goddelijk Leven
je bewustzijn geleidelijk meer en meer doortrekken
om je aan te sporen deze grove impulsen van je af te stropen
om de spirituele Realiteit te onthullen.
Misschien kan ik dit het beste uitleggen door een parabel te gebruiken.

 

Een meisje van grote schoonheid
werd verborgen gehouden binnen zware grijze sluiers
en een lelijk gezicht werd er op geschilderd.
Aldus werd de waarhe
id van haar wezen geheim gehouden
en weinigen waagden het dicht bij haar te komen
vanwege haa
r onaantrekkelijke uiterlijk.
Ze groeide op en besefte dat de oorzaak
van haar eenzaamheid en ellende, verlies van bewegingsvrijheid en gezondheid
te wijten was aan haar sluiers.

Maar ze was er zo aan gewend
dat ze voelde dat ze niet zonder haar sluiers zou kunnen overleven.
Ze was echter fortuin
lijk genoeg
om een ‘verlichte mentor’ uit een ander land te ontmoeten
en werd uiteindelijk overgehaald om één enkele sluier af te leggen.

Na veel zoeken naar innerlijke kracht om dit te doen,
vroeg  ze haa
r ‘mentor’  haar te helpen.
Hij tilde haar handen op en samen legden zij de eerste sluier af
waarop het lelijke gezicht geschilderd was
en ze voelde zich meteen veel beter.
Ze begon een gevoel van vreugde te voelen.
Na een poosje verlangde ze er hevig naar om nog een sluier af te leggen
en haar ‘mentor’ kwam opnieuw bij haar en hielp haar die te verwijderen.

En zo ging het verder.
Hoe meer ze er afwierp, hoe lichter ze werd
en geleidelijk aan ving ze een glimp op van de realiteit van de natuur
om haar heen, ze kon de bomen, de vogels op de takken duidelijk zien
en luisterde betoverd naar hun prachtige liederen
,
ze zag de schoonheid in het gelaat van andere mensen
en begon de stroom van liefde in haa
r hart te voelen.

Haar leven werd nu waarlijk een Goddelijk geschenk om te koesteren.
Dagelijks zei ze dank aan haar ‘mentor’
omdat hij haar geholpen had zo’n ge
lukkig persoon te worden.
Het moment kwam dat ze de laatste sluier niet langer om zich heen kon verdragen.
Ze wist dat deze haar afsloot van nog groter licht, schoonheid, harmonie
en liefdevol contact met andere mooie mensen.

Hoewel ze niet wist hoe ze het zonder zou redden,
trok ze zich in stilte met haar mentor terug
en pleitte ervoor dat deze laatste sluier verwijderd zou worden.
Dit was een periode van doodsangst
omdat de sluier een deel van haar wezen leek te zijn.
Maar ze smeekte en pleitte
en in een moment van schitterend Licht,
werd de sluier van haar afgebrand.
De vorm die overbleef, was haar Realiteit
en ze bereikte volmaakte innerlijke vrijheid!

Haar geïndividualiseerde Realiteit echter,
moest nu een manier vinden om in de omgeving te functioneren;
dit was onverwacht moeilijk.

Omdat haar waarnemingen van de Realiteit rondom en binnenin zichzelf
nu helder en transcendent waren,
was de basis van haar communicatie met andere mensen radicaal veranderd.
Ze was niet langer op haar plek in de sociale en zakelijke omgeving,
noch kon ze lid blijven van haar gemeenschap.

Mensen keken naar haar en zeiden:
“0, dit is wie je bent en jij hebt geen sluier, wat verschrikkelijk.
We vinden jou heel eigenaardig, zelfs een beetje gek.”

Ze keerden haar de rug toe.
Wat denk je dat ze deed?

Verlangde ze ernaar terug te keren naar de tijd
dat ze net zo zwaar gesluierd was als anderen?
Nee, ze had zoveel vrede, vreugde en vervulling van behoeften gevonden
dat ze haar gemeenschap verliet en zich terugtrok
en zich bij andere zielen voegde die haar ware identiteit zouden erkennen
en er met liefde en vreugde op reageren.

Vertel me, was haar sluier, haar persoonlijkheid, getransformeerd?

Nee, met behulp van haar ‘mentor’ verwijderde ze haar eigen versluiering,
toen haar ‘mentor’ (GODDELlJK LEVEN BEWUSTZIJN)
haar overtuigde dat dit het juiste was om te doen.
Naarmate ze de verschillende lagen van versluiering verwijderde,
kwam ze alsmaar dichter bij de intieme kennis van de Realiteit
– Ziel,
verborgen door haar versluiering (de persoonlijkheid).

Je kunt nu waarschijnlijk begrijpen dat de menselijke ‘persoonlijkheid’
als een mentaal emotioneel spinnenweb is;
soms een vuile sluier van vele interacties
tussen magnetisch ‘aantrekking/binding’ en magnetisch ‘afstoting/weerzin’.

Spiritueel geëvolueerde mensen kunnen deze vieze ‘sluier’ zien,
die de huid van mensen grauw maakt, wier taal grof is
en wier gedachten slechts geconcentreerd zijn op aardse ego-activiteiten.

Naarmate een individu lagen van aardse gedachten en reacties achter zich laat,
begint de huid op te klaren en schijnt er licht in de ogen.
Terwijl de ‘aardse persoonlijkheid’ onmerkbaar aan het afsterven is,
wordt het lichaam meer ‘gespiritualiseerd’.

Dit is duidelijk zichtbaar voor mensen
die de gave van spirituele waarneming hebben.
Wees niet bang voor het toekomstige terugtrekken uit de aardse geestestoestand.
Je zult het, stukje bij beetje, met oneindige opluchting loslaten.
Je werkelijke doel in het leven zal steeds duidelijker worden
en je vastbeslotenheid om het te bereiken zal steeds sterker worden.

Je zou kunnen argumenteren
dat je niet vaak mentaal of emotioneel bezig bent
met magnetisch-emotionele gedachten en gevoelens.
Maar wanneer jij je spontane gedachten onderzoekt,
zul je ontdekken dat je de hele dag door totaal gedomineerd wordt
door magnetische ‘aantrekking/binding’ en afstoting/weerzin’ gedachten!

Je geest houdt een onophoudelijk gekwetter in stand
van commentaren en oordelen, kritiek, willen, niet willen,
reagerende gevoelens die grenzen aan wrok of afwijzing,
verlangen naar bepaalde dingen
en angsten dat de verlangens niet vervuld zullen worden,
streven naar succes
en irritatie of boosheid naar diegenen die dat succes in de weg staan.

Wanneer het ego de baas is,
doet degene die bidt dat vanuit geloofsvertrouwen en verlangen.
Onmiddellijk na het gebed wordt, wanneer iemand ontmoet wordt,
het trauma dat net naar ‘God’ gebracht werd
om op de juiste manier behandeld te worden,
verdrietig gelucht om de troost van menselijke sympathie te winnen,
maar de bewustzijnsvorm en kracht die tijdens het gebed vrijkwamen,
het ‘vragen, het geloofsvertrouwen en het verlangen’
worden nu teniet gedaan door het zelf medelijden.

De geest is gewoonlijk een modderpoel, een moeras, van conflicterende ideeën.
Tijdens stress kan een persoon ernaar streven
om zich op een levens bevorderende affirmatie of waarneming te richten,
maar zoals een speelse puppy
die een lege papieren zak heen en weer slingert,
dan wordt de gedachte spoedig uit de geest weggevaagd
en het stressende denken dat de persoon probeerde te vermijden
heeft opnieuw vat op hem gekregen.

En zo gaat het alsmaar door in de geest, heen en weer,
totdat de persoon ernaar verlangt om aan het conflict te ontsnappen.

Je innerlijke dialoog zal waarschijnlijk lijken op iets van:
‘Ik wil niet opstaan.
Ik wil geen ontbijt ha
len.
Ik wil geen brood smeren,
ik wil niet naar het werk gaan,
ik wil die en die vandaag niet ontmoeten,
ik wil de was niet doen.
Ik wil dit, dat en iets anders niet doen
.

En zo gaat het gejammer over het leven’
van de intens ontevreden mens de hele dag door.

Al deze gevoelens komen van onze ego-drijfkrachten, afwijzings-impulsen,
die dergelijke activiteiten afwijzen,
omdat ze als saai, ongemakkelijk of als een last gezien worden.

In plaats van mentaal te klagen,
kan de dialoog echter ook als volgt gaan:
‘t Is zaterdag, ik moet opschieten,
me aankleden en naar de markt gaan,
daar zijn dingen die ik wil kopen.
Ik moet wat van die aardbeien halen voordat ze uitverkocht zijn.
Ik VOEL nu dat ik op moet staan.
Ik voel dat dit de juiste baan voor mij is.
Ik voel dat ik naar mijn oma toe moet gaan.
Ik wil dat de nieuwe Baas me aardig vindt, dus zal ik extra hard werken
en zal ik er aantrekkelijk voor hem uitzien.
Ik hoop dat mijn man de nieuwe auto koopt.
Ik weet zeker dat ik een parkeerplek zal vinden als ik positief blijf.
Ik hoop dat ik een bonus krijg.’
Al deze voorgaande ideeën komen van de ego-binding-impulsen. ‘Ik wil’.

Je kunt ook verscheidene ‘binding en afwijzing’-gevoelens aan elkaar knopen:

‘Ik hoop dat mijn kinderen vroeg gaan slapen zodat ik kan ontspannen
ik haat het wanneer ze om water roepen en willen dat ik hen voorlees als ik zo moe ben,
maar ik behoor een goede moeder te zijn en een beetje tijd met hen door te brengen.’

‘Ik hoop’ ‘dat ik kan’ ‘ik behoor’ ‘goede moeder’ ‘tijd doorbrengen’ …..
zijn allemaal verbonden door de magnetische aantrekking-binding.
Dit zijn de dingen die je voor jezelf ‘wilt’.
Deze gedachten ontstaan ook uit angst,
angst dat je gevraagd wordt meer te doen dan je voelt dat je op dit moment kunt doen.
Angst voor mislukking als moeder.
Angst is een directe impuls die ervaren wordt vanuit het ego,
het ego dat eist dat je aan een norm voldoet om acceptabel voor jezelf en anderen te zijn
en dat zich toch heel erg gewaar is dat je dat niet bent!

Met de ontwikkeling van de beschaving
zijn de magnetische binding-afwijzing-impulsen zo ingewikkeld en verweven geworden,
dat ze moeilijk uit elkaar te houden en te onderscheiden zijn.
‘Ik haat het’ ….’roepen om water’ en ….’willen dat ik voorlees’ ‘….ik ben zo moe’
zijn allemaal magnetische afwijzing-weerzin gevoelens
en aangezien het meer energie vraagt om af te wijzen en weg te duwen
dan te aanvaarden en zich te verbinden,
zal het conflict in jou eindigen
door je zelfs nog meer ontmoedigd en moe, zelfs schuldig te voelen,
maar niet in staat om de kracht te vinden
om te doen wat je werkelijk diep van binnen, zou willen doen:
‘meer tijd doorbrengen met je kinderen,
hen voorlezen en bemoederen’.

Dit zou je een gevoel van tevredenheid en welzijn geven,
omdat je, op een nog dieper niveau, weet dat je liefde zou ervaren en uitdrukken,
terwijl al het ‘willen’ en ‘niet willen’ een deklaag is die het gevoel van liefde verbergt.

Wanneer jij afgestemd bent op jouw meest verborgen hoekjes in jouw wezen
en ‘liefde’ ervaart en uitdrukt dan ben je werkelijk vredig en gelukkig.

Merk tegelijkertijd op dat in deze innerlijke monoloog
die alsmaar doorgaat in zorgzame moeders, het kleine tussenwerpsel van:
‘Ik behoor een beetje tijd met hen door te brengen’ een inzicht is
dat rechtstreeks onttrokken wordt aan GODDELIJK-LEVEN BEWUSTZIJN,
maar je zult waarschijnlijk geloven dat het je geweten is dat jou vertelt wat je behoort te doen.

Misschien begin je in te zien dat je geest en emoties als een strijdperk zijn
met conflicterende ideeën die elkaar zo snel opvolgen
dat jij je helemaal niet bewust bent van wat jij jezelf aandoet.

Je geest is een wipplank.
Je overtuigingen, meningen, reacties, veranderen overeenkomstig
allerlei veranderingen die je bemerkt in relaties en omgeving,
een wipplank van sympathieën en antipathieën, wrok en vriendschap,
bezitterigheid en afwijzing.

Al deze herrie komt voort uit een oppervlakkig begrip
van alles wat werkelijk in je omgeving op een verborgen niveau plaatsvindt.
Jullie zijn als boten die de zeeën bevaren.
Je kunt de lucht zien, maar je hebt niet de flauwste notie
van al de groei, beweging en levensactiviteiten die onder je kiel plaatshebben.

Dit betekent dat je kunt denken dat jij je met iemand op een echte manier verbindt,
maar onder de oppervlakte en achter zijn aangename uiterlijk,
zou je vriend zich wel eens eenzaam kunnen voelen in jouw aanwezigheid
en er hevig naar verlangen om begrepen en toegesproken te worden
op een niveau dat gevoeliger en meer empathisch is,
geschikter voor zowel zijn behoeften als die van jou.

Neem ter illustratie het volgende voorbeeld.
Oppervlakkig gezien lijkt het zowel voor jezelf als andere mensen totaal onschuldig te zijn,
maar een analyse zal je tonen dat het allesbehalve onschadelijk is.

Je zegt: ‘Ik hoop dat die slecht-gehumeurde vrouw vandaag niet op het werk is’ .

Ten eerste heb je, om een dergelijke uitspraak te kunnen doen,
haar gedrag in je verborgen bewustzijn in ogenschouw genomen
en haar veroordeeld voor de problemen die ze veroorzaakt door haar slechte humeur.
Je hebt een label om haar nek gehangen ‘slecht gehumeurde vrouw’.
Je hebt een bewustzijnsenergie-kracht geschapen met haar naam erop.

Het zal haar geen goed doen.
Je ‘wilt’ magnetisch (niet spiritueel) dat ze op het werk afwezig zou moeten zijn
om het leven voor jou aangenamer te maken.
In de bovenstaande uitspraak onthul jij
dat je helemaal in de greep van het ‘ego’ bent,
omdat je er niet bij stil bleef staan om je af te vragen
of ze last had van enig probleem van ‘persoonlijkheidsstoornis’,
verborgen ziekten, ellende, financiële problemen,
waardoor ze opvliegend is.

De hoop dat ze afwezig zal zijn,
heeft het karakter van een ‘vloek op haar’.
Als je denken voldoende hartstochtelijk en krachtig zou zijn,
zou ze de negatieve bewustzijnsenergie-kracht waarschijnlijk oppikken
en zich plotseling te onwel voelen om te gaan werken!

Bij de ontwikkeling van emotionele spanningen naar zenuwinstortingen
speelt hetzelfde principe een rol.

Bij het begin van emotionele spanning,
beginnen de geest en de emoties te wedijveren
met magnetisch-emotionele ‘afwijzing-afstoting-weerzin’-gevoelens.
Een persoon is voortdurend in beslag genomen door gedachten zoals:
‘Ik kan het niet aan’,
wat een afwijzing en rechtstreekse ontkenning is
van de energie die de persoon wel heeft om met de crisis om te gaan.

‘Ik kan het niet verdragen’ ontkent ook persoonlijke kracht.
‘Ik haat het dat dit me overkomt’
‘Ik haat de persoon die mij dit aandoet’
‘Ik haat het om mijn levensstijl te moeten veranderen’
‘Ik haat, ik ontken, ik weiger, ik maak bezwaar, ik ben erop tegen, ik verdien het niet’.

Een bijzonder kwaadaardige bewustzijnsvorm (gedachten) zoals
‘Ik zal mijn revanche wel krijgen’
is een mengsel van magnetische-binding-afwijzing.

In werkelijkheid is het ‘bewustzijn’ van zo’n zin:
‘Ik haat hem, en wat hij gedaan heeft, zo erg, dat ik hem een lesje zal leren.
Ik zal hem precies hetzelfde aandoen als wat hij mij heeft aangedaan.
Ik zal hem laten boeten!’

Dit is pure wraak.
Wraak is een boemerang die magnetisch terugkeert
en de denker een of ander lijden bezorgt.

Als hij op het Pad naar Christus-Bewustzijn is,
zal het ook de afzender een les leren die hard nodig is.
Al deze voorgaande gedachten en gevoelens waaronder de verwoestende wrok,
leiden tot zenuw- of zelfs fysieke-instortingen.

Er zullen mensen zijn die deze Brieven lezen,
die zich mijn confrontatie met de vijgenboom bij Bethanië zullen herinneren;

Ik had honger en zocht, dwaas genoeg, naar vijgen toen het niet het seizoen was.
Toen Ik er geen vond, zei Ik tegen de boom
“dat niemand ooit nog van jouw vruchten moge eten.”
En de boom verdorde tot in zijn wortels en tegen de volgende dag was hij dood,
zeer tot verbazing van Petrus.

Dit was een tijd, dat Ik, als Jezus,
door en door onverantwoord omging met het gebruik van mijn ‘geestkracht’
en schade veroorzaakte waarvan ik diep berouw kreeg.
(Ik heb de ware redenen voor dit incident volledig in Brief 3 uitgelegd)

Echter, Ik gebruikte dit voorbeeld ook, wanneer ik met mijn discipelen sprak,
als een waarschuwing voor de kracht die door de geest uitgeoefend wordt op levende dingen.

Laat er ook gezegd zijn,
dat Ik op die dag de geldschieters uit de tempel veegde en verdreef
en de schrift-geleerden en Farizeeën hardvochtig midden in hun gezicht vernederde.

Al deze activiteiten waren magnetisch-emotionele binding-afwijzing-impulsen.
Opzettelijk bezegelde ik mijn op handen zijnde dood door kruisiging.
Ik wist precies wat Ik aan het doen was, want mijn tijd op aarde liep teneinde
en om je de waarheid te vertellen,
verlangde ik er uitermate naar om jullie wereld te verlaten.

Wanneer mensen het spirituele pad beginnen te betreden
en een ‘Hogere Kracht’ zoeken, wordt velen door ‘zelf-hulp’ leraren geleerd
om in een hogere mate bezig te zijn met magnetisch-emotionele bindingsgedachten,
hoewel zulke leraren er geen idee van hebben dat hun instructies er toe bijdragen
juist de kracht van het ego te versterken.

De spirituele aspirant wordt geleerd:
“Als ik mediteer zal ‘God’ of de ‘kracht van mijn onderbewuste’
me helpen om al mijn behoeften verveld te krijgen”,
‘Ik ga het huis visualiseren dat ik wil en ik weet dat ik het zal krijgen’,
‘ik ga de kleren kopen die ik nodig heb en ga geloofsvertrouwen hebben
dat ik op een of andere manier de afbetalingen kan doen’.

Ze concentreren zich op ‘geloofsvertrouwen hebben’
en op krijgen wat ze nodig hebben of willen.

Aan het begin van hun verandering in bewustzijn
en het uitoefenen van hun geloofsvertrouwen,
ervaren ze inderdaad grote voordelen.
De gewenste voorwerpen komen in hun leven,
ze ontdekken deuren die opengaan, ze bereiken succes.

Dit fenomeen onthult
dat de materiële lagen van hun bewustzijn meer gespiritualiseerd worden
en als een gevolg daarvan zijn er in hen verbeteringen.
Leven is minder zwaar.

Maar jullie leven is bedoeld om ieder bewustzijnsniveau uit te drukken,
geest, emoties, lichaam.
Wanneer je de fysieke rijken van bewustzijn meester bent geworden,
is je volgende spirituele avontuur; het rijk van je emoties.

Daarom blaast plotseling, te midden van je overvloed, de wind
en valt de regen op je eerdere stabiele emotionele bewustzijn,
waarbij velerlei soorten ellende geschapen worden.

Deze kunnen in de vorm van verlies van familie, gezondheid of bezittingen zijn,
plotselinge veelsoortige tegenslagen op vele gebieden van je leven.
Het is op zulke momenten dat zovelen hun eerdere geloofsvertrouwen verliezen.
“Positief Denken werkt niet!” beweren ze.
Nee, positief denken op zich werkt niet;
noch de ‘kracht van je onderbewuste,
aangezien dit slechts één facet van je gehele spirituele/menselijke wezen is.

Op een moment dat je emoties overhoop liggen,
word je opgeroepen om je hele bewustzijn te onderzoeken,
je overtuigingen, je gevoelens tegenover jezelf en anderen,
je geloofsvertrouwen in een spirituele dimensie,
zelfs de betekenis van dood en je leven daarna in een hogere dimensie.
Dit is een uiterst pijnlijke tijd in het leven van mensen.
Iedereen wordt in een of andere vorm onderworpen aan deze periode van ontreddering.

Het kan een tijd van geweldige innerlijke groei
en een voortgaan naar geluk zijn of een tijd die in bitterheid en wrok verstrijkt.

Dit is de tijd om volledig te ontwaken
en te beseffen dat het resultaat in de vorm van ervaringen,
geheel aan jou ligt
,
niet aan lot of bestemming, maar aan jou,
door óf in je eentje te werken
óf toegewijd en aanhoudend met Goddelijk Bewustzijn,
waarbij uiteindelijk het hoogtepunt van gelukzaligheid bereikt wordt.

Het is ook in deze periode
dat een mens er toe opgeroepen wordt om de geest constructief te gebruiken,
te streven naar de hoogste inzichten en idealen
waarmee de emoties beteugeld worden.

Het verschil tussen reactieve gedachten
welke voortvloeiden uit impulsieve ego reacties op ongemakkelijke situaties
en scheppende, intelligente, bedachtzame gedachten zal duidelijk worden.
Wanneer dit plaatsvindt en het inzicht dagelijks in praktijk gebracht wordt,
dan is zelf-meesterschap zeer nabij.

Enkel de leraren
die je door al deze niveaus van zelfrealisatie kunnen leiden;
berouw,
ontwaken,
veranderende mentale/emotionele patronen,
je steeds hoger naar hogere spirituele trillingsfrequenties bewegend,
totdat je ware ‘God realisatie’ bereikt,
zijn de Leraren van Waarheid,
die je echt het Koninkrijk der Hemelen in kunnen leiden.

Maar als het eerste ontwikkelingsniveau,
zoeken naar materiële bevrediging door positief denken,
geheel bevredigend was geweest voor zoekers
en hen alles gebracht had waar ze op gehoopt hadden,
dan zou de hele wereld onderhand bekeerd zijn tot het geloof in ‘positief denken’.

Positief denken is echter het startpunt van de spirituele reis
van de tevoren zwijgende ziel
en mag niet afgewezen of bekritiseerd worden.
De psyche wordt zich bewust van het feit dat voorbij de aardse dimensie
een of andere spirituele dimensie is die ‘God’ genoemd wordt,
een ‘persoon die daarboven zit’ of een ‘universele kracht’ die gebeden verhoort.

Onthoud dat we over ‘bewustzijn’ spreken.
De psyche wordt zich gewaar dat er meer in het leven is
dan de dagelijkse sleur en wil ervaren ‘wat het ook is’,
omdat gebrek op een of ander bestaansgebied,
gezondheid, financiële middelen, geluk, liefde enz. maakt dat ‘het’ hulp zoekt.

Hier hebben we dezelfde magnetisch-emotionele binding aan het werk. ‘Ik wil’.
Naarmate de ontwakende psyche echter een toeschouwer wordt
van wat er gebeurt in geest en emoties,
zal ze door haar gefilterde contact met ‘LEVENSBEWUSTZIJN
iets van de magnetisch-emotionele binding-afwijzing’ activiteiten’ beginnen te ‘zien’
en meer begrijpen waar zij mee bezig is.

Uiteindelijk zal zij voldoende verlicht zijn
om zich af te keren van de ‘bezitting-afstoting’-gevoelens
en zal zij om hulp bidden om ze te overwinnen.

Het is gewoonlijk op dat moment dat de juiste Leraar voor die ziel
in haar leven zal komen.
Als de ziel de levensweg meerdere malen heeft bereisd,
dan zal het een of andere Leraar zijn die voldoende geëvolueerd is
om de zoekende ziel uit de ketenen en boeien van de ego-drijfkracht te leiden,
voorwaarts het Licht in.

Onthoud, wees in je benadering van anderen, voorzichtig met hun ‘ego’s’.
Het is hun enige middel om innerlijk te overleven
totdat ze een echte en blijvende glimp van Goddelijk-Bewustzijn hebben opgevangen
en ook zij waarnemen dat zij in zich en transcendent aan zichzelf,
een bron van sterkte, kracht en inspiratie hebben.

Je moet ook beseffen dat door geïndividualiseerd te worden
in lichamelijke vorm en mentale-emotionele activiteit,
je onderworpen bent aan de bestaanswetten.
Er werd jou individualiteit en identiteit gegeven en oneindig potentieel
om Christusbewustzijn te verwerven
en daar dient een prijs voor betaald te worden.

Want, misschien zul je, gedurende vele levens,
(totdat je onderwezen bent in deze zeldzame kennis van ‘zelf’),
de grillen en uiteenlopende gecompliceerdheden van het leven
en van relaties hebben ervaren.

In vele voorgaande levens heb je misschien schandelijke dingen gedaan
die door anderen beschouwd werden als een ‘aan een persoon gebonden zonde’,
maar deze magnetische persoonlijkheidservaringen zullen er toe bijgedragen hebben
om je te brengen waar je nu bent in spiritueel inzicht.

Daarom zou je in staat moeten zijn te aanvaarden
dat er geen ‘zonde’ tegen ‘God’ is en geen ‘zonde’ tegen anderen.

Het ‘ego’ kan slechts totale macht hebben en laakbare dingen doen,
omdat de ‘ziel’ nog steeds slaapt
in het zware spinnenweb van knechtschap van de magnetische persoonlijkheid.

Waar dit het geval is,
is er geen mogelijkheid om zo’n persoon te overreden
dat hij anderen onrecht heeft aangedaan.
Er is geen innerlijk doorschijnen van Licht
om hem een betere manier te tonen om te leven.

HET wordt geheel geblokkeerd door het ego-magnetische bewustzijn.
De pijn die zo’n persoon echter ervaart
(aangezien alles wat hij anderen aandoet in alle hevigheid en sterker zal terugkeren),
zal er uiteindelijk voor zorgen dat hij vragen stelt over het bestaan
en vragen stellen is het middel
waardoor hij antwoorden van ‘GODDELIJK-LEVEN’ ontvangt.

Ik begon dit deel met te zeggen dat mensen geloven
dat zij door ‘Geest’ getransformeerd kunnen worden.

Nu begrijp je waarom Ik zei dat ‘er niets is om getransformeerd te worden’.
Er is niets ‘echt’ of ‘eeuwig’ in de persoonlijkheid.
Er is grote behoefte om het van je af te stropen
om het Goddelijke dat binnenin is te onthullen.

In Palestina noemde Ik dit proces een ‘sterven voor het zelf,
wat een beangstigende uitspraak blijkt geweest te zijn.
Vele mensen zijn hierdoor afgeschrikt om het pad te betreden
dat naar de hoogste spirituele dimensies leidt.

En ja, die laatste stap in het proces van afstropen is inderdaad als een dood.
Terwijl dit wordt ondergaan verliest een mens
een essentieel deel van zijn menselijke/aardse zelf,
maar de opluchting en de innerlijke vrede die ervaren wordt
wanneer de strijd eindelijk voorbij is, kan niet beschreven worden.
Vreugde vult het hart.
Er is echte zekerheid, rust en kalmte in de stilte van de geest.
Eindelijk is de strijd om het persoonlijke onder controle te houden voorbij.
De persoon wordt een ‘meester’.
Er volgt een tijd van spirituele rust en herstel.
Dit wordt later vervolgd door een nieuwe dimensie van ‘zijn’ binnen te treden.

Niets op het menselijke toneel ‘doet er nog toe’, zoals dat voorheen het geval was.

Mensen bekritiseren je?
Voordien zou de magnetische persoonlijkheid je kwaad hebben doen voelen
vanwege jouw onzekerheid,
jouw intense behoefte om volmaakt te lijken voor iedereen,
teneinde goedkeuring te krijgen.

Als jij geen goedkeuring krijgt, beargumenteert het ego, hoe zul je dan overleven?
Hoe zal je leven eruit zien?

Wanneer de stem van het ‘ego’ weggestorven is,
is er geen noodzaak om zekerheid te zoeken, want je bent ZEKER!

Je weet dat je ondersteund, in stand gehouden,
gevoed, beschermd, genezen wordt door ‘GODDELIJK-LEVEN BEWUSTZIJN’,
ongeacht wat anderen van je mogen denken.

Jouw vreugde, blijheid, geluk, persoonlijke vervulling
en tevredenheid zitten allemaal in jou.
In feite heb je het andere helemaal niet meer nodig.

Buiten dat, je bent een deel van al het ‘andere’
en wanneer het Licht jou vult,
heb je een intense behoefte om anderen alles aan te reiken
wat ‘GODDELIJKLEVEN BEWUSTZIJN’ ieder ogenblik van de dag in jou binnen giet,
terwijl jij in constante verbinding blijft met deze prachtige dimensie binnenin jou.

Niet langer wijs je de persoonlijkheid van anderen af,
iedereen is aanvaardbaar voor jou,
iedereen heeft behoefte aan liefde
en nu heb je meer dan genoeg om ervan te geven.
Het is niet langer een strijd om ‘onvoorwaardelijk lief te hebben’.
Het komt spontaan.

Welke gebreken je ook nog moge hebben,
welke fouten je ook maakt in je houding tegenover anderen,
als gevolg van restanten van het achtergebleven ‘ego’,
deze worden je onthuld,
maar je vermijdt zelf-kennis niet,
maar omarmt ze liever met liefde en dankzegging.

Je ontdekt dat erkenning en aanvaarding
van de negatieve menselijke reacties in jezelf zowel heilzaam als genezend zijn.
Je aanvaardt het gelukkig en neemt verantwoordelijkheid voor welke fouten je ook
maakt en dan, wanneer je de ‘liefdevolle weg’ hebt onderkend, laat je ze gaan.

Je zult innerlijke vrede ervaren,
wetende dat je iets anders waardevols geleerd hebt,
wat je goed van pas zal komen
wanneer je de volgende keer uitgedaagd wordt door aardse ervaringen.

De tijd voor diep berouw is voorbij,
aangezien het nu zijn werk heeft gedaan
om je van magnetisch-emotionele reacties op het leven te bevrijden
die jou in het verleden leed bezorgden.

Je bent nu binnengegaan in wat Ik het ‘Koninkrijk der Hemelen’ noemde
toen Ik op aarde was.

Je zult ontdekken dat al je behoeften vervuld worden
en je zult WETEN dat aan elke behoefte in de toekomst
bijna spontaan tegemoet gekomen wordt.

Deze kennis houdt je constant in contact met ‘GODDELIJK-LEVEN’
en geeft je een immens gevoel van zekerheid.
Met de gemoedsrust en kalmte komen vreugde en geluk
en een nieuw gevoel van jeugdig welzijn.

Kleinere, of chronische of zelfs dodelijke kwalen zullen opgeruimd worden
en je zult opnieuw een nieuwe bestaansfase ingaan.
Elke keer dat jij een les leert,
laat je iets van de menselijke dimensie achter je
en beweeg jij je voorwaarts naar een hogere frequentie van spiritueel bewustzijn.

Ik beschrijf voor je de beloningen die je te wachten staan
wanneer je geworsteld en afgerekend hebt met
het magnetisch knechtschap van ‘aantrekking/binding’-‘afwijzing/weerzin’.
Het zijn deze die je in het begin individualiteit geven,
maar die boeien van de ziel worden
en waaruit jij moet losbreken om uit de tredmolen te stappen.

Deze tredmolen, die voortdurend draait,
je voortdurend ervaringen aandraagt waar je niet van geniet,
vormt de spanwijdte van je huidige menselijke leven.

Wanneer je eindelijk in staat bent
je magnetisch emotionele reacties op het leven,
spiritueel te overstijgen,
dan zal de tredmolen beginnen te vertragen
en dan, plotseling, zul je ontdekken dat je bijna stilstaat
en zul je de prachtige levenskwaliteit beginnen te ervaren,
die ik hierboven beschreven heb.

Je zou willen dat Ik deze last kon wegnemen
die je door je aardse mens-zijn is opgelegd.
Ik ken je lijden, je tijden van wanhoop je verdriet tijdens de eenzame nacht,
je uren van mentale en emotionele beroering.

Terwijl Ik tot jouw bewustzijnsfrequenties afdaal om mijn boodschappen uit te stralen
en te begrijpen wat er tegen je gezegd moet worden,
word Ik mij gewaar van je aardse omstandigheden
en deze woorden zijn mijn antwoord op jouw dringendste behoeften aan
verademing en genezing.

Twijfel er niet aan dat deze woorden van mij zijn.
Put er troost uit en WEET dat terwijl je deze woorden bestudeert,
ze je, te zijner tijd, diepe verlichting in je ziel zullen brengen
die de gewenste veranderingen tot stand zullen brengen in je leven en jezelf.

HOE TE MEDITEREN

Neem wanneer je mediteert, de positie aan die voor jou het aangenaamst is.
Je hoeft je lichamelijk niet in bochten te wringen. Rust en ontspan.
Vertel jezelf al je ledematen te ontspannen en los te laten,
inclusief je hoofd, nek, gezicht,
in een toestand van uiterste ontspannenheid.

Ik moet je op het hart drukken dat meditatie, uiteindelijk,
even eenvoudig zou moeten zijn als in een sluimer weg te glijden.
De bedoeling van meditatie is om je volledige bewustzijn
in staat te stellen voorbij de grenzen van intellect en redenering te gaan.

Er zijn leraren die je zullen zeggen
…je iets ‘in te beelden’ …
je mag er zeker van zijn dat je, wat je ook gezegd wordt je in te beelden,
niet geholpen wordt om waar dan ook heen te gaan,
behalve naar nieuwe verbeeldingsvolle rijken van je eigen denkprocessen.
Wat deze methode van ‘mediteren’ voor jou tot stand zal brengen,
is een verlichting van de gedachten en stress die jouw ego druk voor je schept.
In de verbeeldingswereld kan het ego – al dan niet – slapend zijn.

Bereid je, aleer te beginnen aan meditatie,
voor door volledig te beseffen dat je op het punt staat
om contact te maken met ‘GODDELIJK-BEWUSTZIJN’,
zowel binnen, als transcendent aan je bewustzijn,
daarom is HET óók buiten en rondom je.
Probeer precies te visualiseren wat dit precies betekent.

Onthoud, te allen tijde,
dat waar je aan DENKT
datgene is waar jij je op afstemt
.

Je gedachten zijn ‘zoeklichten’ die contact maken met wat je zoekt.

Onthoud dat iedere ‘gedachte’
haar eigen trillingsfrequentie in bewustzijn heeft.
Geloof, weet dit, want het is waar.
Hoe spiritueler de gedachte, hoe hoger de trillingsfrequenties.

‘Bewustzijnsvormen’ die door woorden belichaamd worden,
zijn niet zichtbaar,
maar zijn welomlijnde bestaansentiteiten’.
Zij dragen het leven van bewustzijn in zich.
Zij worden naar gelijkaardige ‘bewustzijnsvormen’ gemagnetiseerd.
Het gelijke wordt naar het gelijke getrokken.

Denk ‘hond’ en visualiseer wat je bedoelt
en je gedachten worden op de hondensoort afgestemd.
Denk’ UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN ‘ of ‘GODDELIJK LEVEN’
met begrip van wat je bedoelt en je gedachten zullen naar
‘UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN’ GODDELIJK LEVEN geleid worden.

Als je alles wat Ik je probeer te vertellen volledig hebt begrepen,
zul je WETEN dat jouw meditatie haar doel bereikt.

Weet dit en je zult je geloofsvertrouwen zien verstevigen.

Je geloofsvertrouwen blijft zwak,
als je slechts hoopt, of wenst, of magnetisch ‘wilt
om’ af te stemmen op, LEVENSBEWUSTZIJN,
omdat je hoopt dat je enig voordeel uit de oefening zult halen.

Zie je niet hoe ‘aards’ een dergelijke benadering is
naar DAT WAT VER’WEZEN’LIJKT HEEFT?

Is het eerbiedig?
Betaamt het iemand die waar contact zoekt en verwacht dit te maken?
Terwijl ONEINDIG UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN
niet de mythische ‘God’ in den hoge is,
zoals afgeschilderd in het Oude Testament.

….is Het de Oneindig Krachtige Realiteit die overal aanwezig is
en Diens eigen ontwerpen manifesteert,
intelligent, evolutionair en liefdevol zorgzaam voor alles wat Het heeft verwezenlijkt.

Dit is waarvan je moet beseffen dat je Het uiteindelijk zult naderen,
terwijl je nog op aarde bent,
wanneer je de hoogste dimensies bereikt
nadat je magnetische-emoties niet slechts uit je geest,
maar ook uit je onderbewuste en zonnevlecht, zijn opgelost.

Om te beginnen zul je in aanraking komen met
VADER-MOEDER-GODDELIJK-LEVEN
dat altijd binnen jouw volledige stelsel en in het universum actief is.

Onthoud dat Het in equilibrium is
binnen de oneindige universele dimensie
en actief in de wereld.
‘Vader-activiteit stelt de doelen.
‘Moeder-liefde geeft richting aan de manier
waarop de plannen ontwikkeld zullen worden
om het hoogste goed te bevorderen
van hetgeen bewerkt of genezen of beschermd wordt.

(Tallozen zullen zeggen dat  bovenstaande uitspraken allemaal verbeelding zijn.
Zij kunnen sneren wat zij willen.
Diegenen die erin slagen contact te maken met Vader-Moeder- Leven-Bewustzijn
een andere naam voor GODDELIJK-LEVEN BEWUSTZIJN,
maar die op diens dubbele kwaliteiten wijst
zullen bevestigen dat het voorgaande een nauwkeurige beschrijving is
van spirituele evolutie die op dergelijk contact volgt).

Laten we terugkeren naar je meditatie.

Leer allereerst,
voordat je probeert je meditatieve staat te betreden,
het volgende gebed uit je hoofd, zodat de woorden van jezelf worden.

Wanneer je volledig ontspannen bent
begin je jouw meditatie met dit gebed.
Zeg het langzaam op en visualiseer de betekenis van elk woord
om je in staat te stellen het bewustzijn van het woord binnen te treden
en het energiebewustzijn van het woord in staat te stellen je diepste in te gaan.

Terwijl je dit gebed uitspreekt,
zouden je ogen gesloten moeten zijn
en je blik naar je voorhoofd opgeheven.

VADER-MOEDER-LEVEN

U bent mijn leven,
mijn inspiratie,
mijn begeleiding en ondersteuning,
mijn gezondheid en genezing.

U bent de UNIVERSELE LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE
die deze wereld zo prachtig heeft vorm gegeven.

U beschermt mij, als ik daarop vertrouw.
In volmaakte liefde houdt U mij in stand
U vervult behoeften op de best mogelijke wijze.

VADER-MOEDER-LEVEN openbaar uzelf aan mij.
U bent volmaakt ontvankelijk voor mij
en het is mijn bedoeling om U uit te drukken.
Ik zal door UW LICHT omgeven zijn.

Ik weet dat u mij altijd zult waarnemen
en terwijl ik mijzelf rustig op U afstem
zult U mijn bewustzijn zachtjes binnendringen
en steeds iets dichter bij mij komen;
bij mijn ontvankelijke geest en hart.
Ik vertrouw mijzelf en mijn leven toe aan uw zorg.

(Herhaal nu zachtjes in jezelf en voel de rust en stilte)
VADER-MOEDER-LEVEN U houdt van mij….
VADER-MOEDER-LEVEN ik houd van U………..
VADER-MOEDER-LEVEN U houdt van mij…………….
VADER-MOEDER-LEVEN ik houd van U……………….enz.

 

Ontspan je na het gebed,
nog dieper en laat je geest zo leeg worden als je kunt.
Als gedachten binnendringen, reciteer dan zachtjes ‘Goddelijk Leven’
of ‘vader-moeder leven’ tegen jezelf en breng je geest opnieuw tot bedaren.

(Elke keer dat je dit gebed uitspreekt en visualiseert,
schep je een spirituele bewustzijnsvorm die sterker
en steeds meer verheven in trillingsfrequenties zal worden,
naarmate de werkelijke betekenis van het gebed zich in je geest en hart verdiept
en je inzichten zich verhogen).

Na vele maanden van oprechte meditatie
verbinding met Al Dat Is
zou je kunnen gaan voelen dat je lichaam plotseling samentrekt,
zoals bij iemand die in slaap valt en dan weer wakker schrikt.
Als dit gebeurt, wees dankbaar omdat je bewustzijn de barrières doordringt
van je eerder geschapen bewustzijnskrachten die je ziel omkapselen.

Wanneer jij je een andere diepe bewustzijnsstaat voelt binnengaan,
zo diep dat je nauwelijks ademt, weet dan dat je jouw doel begint te bereiken.
Geef aan het einde van je meditatie altijd blijde en erkentelijk dank.

Onthoud dat niets wat je kunt denken, zeggen of doen,
al wat ‘vader-moeder-Ieven-bewustzijn’ is,
op enigerlei wijze kan afbreken.

Elk ongeloof zal echter een barrière tussen jou en vader-moeder-leven vormen.

Ik wil je waarschuwen:
wanneer je jouw geest en gedachten probeert te verstillen,
zou jij je niet-op-je-gemak, lichamelijk oncomfortabel
en zelfs verontrust kunnen voelen.
Dit is omdat je aanvankelijk op de zwarte muur van je eigen ‘bewustzijn’ zult stuiten
en dit kan bijzonder onthutsend, zelfs pijnlijk zijn.

Zegen de ervaring en vraag ‘vaderleven om de volgende keer dat je luistert je bewustzijn te doordringen.
Sta vervolgens op en laat de ervaring achter je.

Wanneer je bemerkt dat je eindelijk de stilte betreedt, blijf dan onbewogen,
wetende dat je nu hebt betreden wat men het ‘heilige der heilige’ zou kunnen noemen,
omdat je eindelijk contact gemaakt hebt met ‘vader moeder leven’ binnenin je.
Het zal tijd vergen totdat deze zeer spirituele ervaring van de Stilte een dagelijkse routine wordt.

Onthoud dat je een leven van ego-bagage hebt weg te werken en op te lossen.

Ongeacht wat je voelt of je gewaar bent tijdens je meditatie,
verwacht een verschil in je leven te voelen wanneer je eruit komt.

Onthoud dat verwachting een ‘bewustzijnsvorm’ is
en aangezien je ‘verwacht’, open je de weg voor wat je ‘verwacht’
dat er in je ervaring gemagnetiseerd zal worden,
wat het ook moge zijn dat je nodig hebt of waarmee je bezig bent.

Als je geen enkele nieuwe lichtheid in je gemoed voelt,
ondanks je oprechte verwachtingen,
ontken of twijfel niet aan veranderingen of de mogelijkheid daartoe.

Onthoud dat je bewustzijn elektromagnetisch is,
van dezelfde substantie als je fysieke lichaam
en dat het het fundament is van alle ervaringen in je leven.

Ga door met verwachten, terwijl je dit doet, bouw je de kracht,
de energie van je ‘verwachtingen-bewustzijnsvormen’ op,
die de manifestatie van alles wat je verwacht naar zich toe zullen trekken.

‘Vader-moeder-leven-bewustzijn’
kan slechts in jouw individueel bewustzijn gemagnetiseerd worden door:
– geloofsvertrouwen,
– oprechte verwachting
– de bereidwilligheid om jezelf te openen voor het reinigen
van je magnetisch-emotionele ‘binding-afwijzing’-impulsen.

Hoevelen van jullie gaan thans op deze manier in meditatie
en komen er uit terwijl zij veranderingen VERWACHTEN?

Hoevelen verliezen de moed wanneer zij enige veranderingen gevoeld hebben
en dan een korte tijd niets meer?

Houd in gedachten dat Ik je gezegd heb
dat je onderworpen bent aan ritmes van ‘hoog’ en ‘diep’ (als eb en vloed.)
Wanneer je in je ‘dieptepunten’ bent,
is de stroom van Goddelijk Leven in je stelsel verlaagd
en verlagen zich ook de trillingsfrequenties van je bewustzijn.

Derhalve is contact met Vader-Moeder-Leven-Bewustzijn op zulke momenten,
in het begin van je zoektocht, bijna onmogelijk.

In de begindagen van je zoeken naar Waarheid ben je,
tijdens je meditatie nog zeer sterk in aanraking met je onderbewuste
en je zult merken dat er een ergerlijke herbeleving is van alle oude negatieve
gedachten en herinneringen waarvan je dacht dat je ze overwonnen had.

Wanneer jij je ‘hoogtepunten’ betreedt,
zul je een herleving van je spirituele zelf bemerken en zul jij je hierin verheugen.
Je meditaties zullen meer positief en productief zijn
in contact met ‘Vader-Moeder-Leven-Bewustzijn’.

Als je de moed hebt om zowel tijdens de ‘diepte’-momenten
als tijdens de goede te volharden en zelf-discipline te beoefenen,
dan zul je uiteindelijk merken
dat de ‘dieptepunten’ minder ‘diep’ zullen worden
en eerdere depressies opgeheven zullen worden.

Onthoud dat elk moment van ‘devoot bewustzijn’ je dichter bij je doel brengt,
hoewel jij hiervan volledig onbewust zou kunnen blijven.
Desalniettemin gebeuren er dingen voor je ultieme welzijn – geloof erin.
Destijds op aarde, zei Ik:

Ik ben gekomen om je VRIJHEID te geven
Ik ben gekomen om je ‘OVERVLOEDIGER LEVEN’ te brengen.

Het geheim achter jouw moeheid, uitputting,
gebrek aan vasthoudendheid, instabiliteit, angst, wanhoop, depressie …….
ligt in je magnetisch-emotionele ‘binding-afwijzing’-reacties
op het leven en de onderbewuste patronen die soms de controle overnemen
en je naar situaties werpen die je nooit bedoelde te scheppen.

Door deze ‘natuurlijke impulsen van individualiteit’ ben je zeker niet vrij,
je bent in de macht van de magnetisch-emotionele geknechtheid
zowel in je bewuste als in je onbewuste geest.
Jij leeft in de greep van het Ego dat jou individualiteit heeft gegeven
en je in boeien van je emotionele reacties op het leven geslagen heeft.

De tijd komt echter voor de oprechte en gedreven zoeker,
de persoon die blij het pad volgt van ‘Christus-Bewustzijn’,
DE CHRISTUSWEG, om, wanneer ‘hij’ mediteert
en de magnetisch-emotionele gebieden van de hersenen doordringt,
verlichting te ontvangen,
wat in de bovenste gebieden van de hersenen onder de schedel wordt ingeprent.
Nieuwe cellen worden met nieuwe kennis vervuld.

Dit is een doorgaand proces
en je zult dit ‘opengaan’ waarschijnlijk in je hersenen voelen plaatsvinden.
Je begint nu steeds meer te operéren binnen de super-bewuste geest,
die in steeds groter contact staat met ‘vader-moeder-Leven-bewustzijn’
totdat het moment daar is dat je de ‘ego’-gedachten en -gevoelens,
die je normale alledaagse bewustzijn domineren,
niet langer kunt verdragen en je de dood van totale zelf-overgave sterft.
Wanneer dit gebeurt, zal ‘vader-moeder-leven-bewustzijn’ je visie vullen
om al het andere uit te sluiten.

Je zult de ‘bewustzijnsfrequenties’ binnengaan die Ik, op aarde,
het ‘koninkrijk der hemelen’ genoemd heb.
Deze fase zal gekenmerkt worden door een geleidelijke terugtrekking
uit het soort leven waarvan je voordien genoot.
Je gedachtenleven zal steeds meer gezuiverd worden
en je zult jezelf op situaties, gebeurtenissen en mensen
op een meer afstandelijke manier zien reageren.

Terwijl je mogelijk minder emotioneel warm of koud bent dan voorheen,
zul je nu op de eerste golf-lengte zitten van wat je ‘onvoorwaardelijke liefde’ noemt
en zul je alles doen vanuit het gezichtspunt
van waaruit je het grootste goed voor iedereen behartigt;
voor hun groei, voeding, genezing, bescherming,
vervulling van hun rechtmatige behoeften, binnen een systeem van wet en orde.

Je zult dieper liefhebben dan ooit tevoren,
maar er zal niets van de ‘menselijke’ sentimenten aanwezig zijn
die zoveel fouten in communicatie en handelen kunnen veroorzaken.

Wanneer je echte innerlijke kennis hebt verworven,
zul je in staat zijn de emotionele bagage te overstijgen,
je zult in staat zijn te mediteren en ‘vader-moeder-leven’ aan te trekken
en je zult nieuwe energie jouw systeem voelen binnengaan,
wat je nieuwe veerkracht geeft.

Je zult lachen, speelser zijn, blijdschap in kleine dingen vinden,
de wereld liefhebben en overlopende dankbaarheid voelen voor iedere kleine zegening die je leven binnenkomt.
Je zult de zegeningen in je ervaringen zien vermenigvuldigen
en je dagelijkse pad bestrooien.

Hoe gedraagt de persoon zich, die vrijheid van het ‘ego’ bereikt heeft?
Uiteindelijk is zo’n persoon totaal vrij van angst.
Er zal totale overtuigdheid zijn dat hij, waar hij ook gaat, beschermd is.
Hoewel hij door potentieel gevaarlijke ervaringen kan gaan,
zal hij er ongedeerd uit tevoorschijn komen.
Hij zal weten dat hij geen behoefte heeft aan zwaard of pistool om zich te beschermen.
Hij wordt beschermd tegen iedere negatieve omstandigheid, waar hij ook is.

Hij zal geen ziekte vrezen, aangezien hij zal weten,
dat ieder in zijn systeem ingebouwd mechanisme om hem gezond te houden
volledig operationeel en efficiënt werkend is.

Hij zal weten dat hij nooit dingen zal ‘willen’
die nodig zijn om zijn leven gelukkig en comfortabel te maken.

Voortdurend zal hij ‘VADER MOEDER LEVEN’ prijzen en danken
voor alle dingen die reeds ontvangen werden
en in de toekomst ontvangen zullen worden.

Hij weet dat hij geleid zal worden
om op de juiste plaats op het juiste moment te zijn.

Hij weet ook dat hij kan vragen
om wat ook nodig is en dat het antwoord snel zal komen.

Maar het vragen zal van zijn spiritueel verlicht centrum komen
en hij zal nooit naar iets zelfzuchtigs zoeken maar zal altijd bidden
voor dingen binnen de context van wat goed zal zijn voor zijn omgeving, gemeenschap, familie, vrienden.

Hij zal een open geest hebben,
wetende dat WAARHEID oneindig is
en dat er, hoewel hij misschien veel weet,
altijd een verdere dimensie is om te ontdekken.
Dit is wat leven in welke dimensie dan ook,
zelfs in de Goddelijke Koninkrijken van bewustzijn,
zo opwindend en doelbewust maakt.

In zijn dagelijks leven zal de verlichte ziel ontwaken met een geest,
ontdaan van alles behalve vreugde en dankzegging.
Uiteindelijk zal hij/zij zich gewaar zijn van de taken die hem te wachten staan
en dankzeggend voor de energie en de bereidheid om deze taken uit te voeren,
zal hij/zij op weg gaan om ze zonder enig innerlijk verzet of beginnende tegenzin uit te voeren.

Als gevolg van deze houding tegenover dagelijkse routine,
verspilt hij/zij geen energie aan weerstand in een of andere gedaante of vorm.
Als er een speciale reden is om een bepaalde suggestie of dwang af te weren,
zal hij/zij dit kalm en redelijk doen,
zonder magnetisch-emotionele gevoelens van ergernis of afwijzing.

Hij/zij wordt de onpartijdige toeschouwer die het juiste doet op het juiste moment.

Hij/zij bezit zijn/haar ziel in geduld en wacht op leiding,
wacht op de juiste deuren die zich openen,
wacht op bevestiging dat er van ieder plan inderdaad goddelijk gewild wordt
dat het door zijn geest en hart en energie verwezenlijkt wordt.

Hij/zij wordt een echte man/vrouw die ‘vader moeder leven. bewustzijn’ manifesteert.

Hij neemt ook de vrouwelijke eigenschappen van universele liefde aan
en wordt de belichaming van: Intelligente liefde of liefdevolle Intelligentie.

Zij neemt een meer mannelijke eigenschap van kracht en een sterk richtingsgevoel aan.

Als instructie door iemand anders gewenst is,
zal hij/zij liefdevolle intelligentie tonen
en zal de ander door zijn/haar woorden verheven worden.

Als genezing nodig is, zal hij/zij intelligente liefde tonen
en zal de persoon genezen zijn.
Dit is het doel dat ik liefdevol aan jou opdraag.

 

Het Pad naar Christus-Bewustzijn is in deze BRIEVEN geschetst.

 

Wanneer je dit bereikt, zul jij je verheugen
en zeggen dat het ieder moment van de harde en moeilijke tijden waard was,
die nu voor altijd achter je liggen.
Je zult vrij zijn om naar hogere dimensies te klimmen,
waarvan elk je nieuwe ervaringen en gelukzaligheden brengt.

Je zult een stichter van een nieuwe orde op aarde worden
die de speerpunt van een nieuwe golf van spirituele evolutie zal vormen.

Wanneer deze spirituele evolutie zich over vele jaren naar de algemene massa verspreidt,
zullen mensen eindelijk leren hoe met elkaar in vrede te leven.

Deze dingen zullen zeker gebeuren,
want de ZADEN van een dergelijke toekomst zijn in deze BRIEVEN gezaaid.

Wie ze ook in zijn bewustzijn verwelkomt en volhardt in geloofsvertrouwen,
zal ze uiteindelijk in schoonheid, vreugde en harmonie zien ontluiken
en vruchten in zijn dagelijks leven voortbrengen.

 

Geloof – want Ik, de Christus, heb gesproken.

 

**************************************************************************

CHRISTUS’ BRIEVEN, www.christuswijs.nl.

 

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin