Lees hier de BRIEVEN van Jezus

De Jezus BRIEVEN of Christus BRIEVEN schetsten de zekere weg
om aanhoudende mislukkingen in succes om te zetten,
om je aandacht te vestigen op de bewustzijns-trillingen.
Naarmate jouw gedachten veranderen,
veranderen de bewustzijns-trillingen ook,
omdat zij er verantwoordelijk voor zijn hoe alle dingen zich vóórdoen.

De Jezus BRIEVEN zullen een Tijdperk van Veranderingen op gang brengen.

Wijs deze BRIEVEN niet af,
als zouden ze geen betrekking hebben op jouw leven.
Deze BRIEVEN zijn een CURSUS van de MEESTER voor diegenen
die bereid zijn het pad te betreden dat Ik destijds op aarde in Palestina ben gegaan.
Lees en herlees deze Brieven opdat zij uiteindelijk in je bewustzijn opgenomen mogen worden!

Jezus brengt de belangrijkste boodschap die ooit naar de aarde is gebracht,
omdat het ver voorbij oppervlakkigheden gaat,
naar hét basale niveau van alle scheppingskracht
en die het aandeel behandelt dat de mensen spelen in die scheppingskracht:
in het creëren van hun persoonlijkheid, hun gezondheid, hun relaties,
hun omgeving, hun ervaringen en de gebeurtenissen in hun leven.
Het verklaart de redenen van succes van mensen in hun dagelijks leven
of hun gebrek eraan.

Zoals ‘miljoenen’ mensen wereldwijd ontdekken,
als jij je leven wilt veranderen,
dan zul je eerst je bewustzijn moeten veranderen.
“Dus als jij je leven wilt veranderen:
verander je gedachten,
verander je woorden die voortkomen uit die gedachten,
verander je handelingen die voortkomen uit de gedachten.”

(Brief 7 zal je heel duidelijk beschrijven hoe je dit doet)

Jij kunt met behulp van de BRIEVEN je eigen zelf veranderen.
Je kunt het soort mens worden met wie JIJ graag zult samenleven.

Jullie zijn geen slachtoffers van het lot,
jullie zijn slachtoffers van je eigen scheppende bewustzijn
totdat jij je realiseert dat je bewustzijn geheel van jouw eigen makelei is.
Wanneer deze glorierijke Waarheid in je bewustzijn begint te dagen,
zul je beginnen je leven ten goede om te wenden.

Wanneer je met boosheid, wrok en afkeer in je hart leeft,
ben je actief negatieve krachten aan het scheppen
die geleidelijk je gezondheid ondermijnen en je lichaam en je leven vernietigen.

De staat van je bewustzijn beperkt of bevordert je welzijn.
Je kunt enkel bouwen op wat jij op dit huidige moment bent.

Wanneer mensen uiteindelijk hun weg vinden
uit het moeras van hun chaotisch denken en emotionele reacties,
ontdekken ze dat dit de enig ware weg naar geluk is
en zijn ze buitengewoon opgelucht en dankbaar
dat ze erin geslaagd zijn hun gewoonten van denken en voelen te overwinnen
die hen voordien naar beneden trokken in ervaringen
die hen lijden en ellende berokkenden.

Ik, Jezus Christus, vertel je waarlijk,
dat er op dit moment geen hogere waarheid
of hogere weg voor jou in de aanbieding is.

Het is mijn vurigste verlangen dat je acht slaat op mijn woorden,
Mijn Christus BRIEVEN echt bestudeert
en dat je alles wat zij je leren in praktijk brengt.

Wanneer je de CHRISTUS WEG BEWANDELT,
dan zul je alles op de wereld wat problemen voor je oproept
naar GODDELIJK BEWUSTZIJN, de ‘VADER’, brengen
en vragen om bijstellingen of benodigdheden
die helemaal geschikt voor jou zijn.

Wanneer je mijn BRIEVEN dagelijks gelezen en herlezen en GELEEFD hebt,
zul jij jezelf spontaan respecteren en hoogachten, van nature vreugdevol.
Je zult blij zijn met wie je echt bent en met jouw onbegrensde vermogen tot creativiteit.

Mijn BRIEVEN aan de wereld zijn enorm belangrijk.
Ze gaan in op wetenschappelijke feiten die de wetenschappers al kennen,
maar ze gaan daarenbóven ook in op de ware OORZAKELIJKHEID van natuurwetenschappelijke feiten.

Je ware bedoeling op aarde is
om in gedachten, woorden, daden en wensen
de GODDELIJKHEID UIT TE DRUKKEN waarin jij je wezen hebt.

De BRIEVEN zijn van vitaal belang,
omdat ze oude mythes dóórprikken,
die de MENSEN TEGEN GEHOUDEN HEBBEN,
IN HUN ZOEKTOCHT NAAR SPIRITUELE WAARHEID.

Ze onderzoeken de zogenoemde mysteries van scheppen en het leven zelf.
Heel belangrijk, ze beschrijven duidelijk de oorsprong
en de ware aard van het ego en de juiste manier om met het ego om te gaan,
wanneer het de bestwil van het hogere zelf in de weg zit.

De BRIEVEN beschrijven ook de oorsprong van scheppingskracht
en de “grond” waaruit alle geschapen dingen vorm en bestaan hebben aangenomen.

Als je gelooft dat Ik in Palestina ooit als ‘Jezus’ bestaan heb,
zul je hopelijk een voldoende open geest hebben om te aanvaarden dat,
toen het op je wereld het meest nodig was,
Ik echt teruggekeerd ben door de voorbereide geest van mijn Opnemer
om rechtstreeks tegen je te spreken via Mijn BRIEVEN.

Als je totaal geen geloof hebt, kan Ik, helaas,
mijn speciale bewustzijnstrillingen niet naar je sturen
om je hersencellen binnen te gaan en je gedachten om te buigen
of je wijze van waarneming te doen opengaan.

Als Ik dit tegen jouw wil of zonder jouw uitnodiging zou doen,
zou het je met een permanente hersenbeschadiging achterlaten.

Dus, totdat levenservaringen je mentale hindernissen wegsnoeien,
zul je niet in staat zijn om de grote WAARHEDEN, uitgedrukt in mijn Brieven, te aanvaarden.

Wanneer je deze BRIEVEN voor het eerst leest,
kun je voor jezelf vaststellen waar jij mentaal en emotioneel staat.
Word je afgehouden van spirituele vooruitgang door je koppige verknochtheid aan bestaande overtuigingen?
Ben je, na uitvoerige overwegingen, in staat te beseffen
dat alles wat je zo krachtig hoog houdt,
slechts “geloof”, irrationeel geloof is?

Het is absoluut van levensbelang voor je spirituele ontwikkeling,
dat je volledig de principes van je menselijke geest
en emotioneel functioneren begrijpt.
Je denkt dat je dat doet, maar je begrijpt het helemaal niet.
Je kunt het enkel begrijpen door er volledig uit te stappen, het te overstijgen,
naar hogere dimensies van waarneming en ervaring te gaan,
de WAARHEID ZELF binnen te gaan.
Enkel dan begin je waar te nemen dat jij en iedere andere persoon op de wereld,
jouw leven bijna helemaal geleefd en ingericht hebt naar menselijke ‘overtuigingen’, niet naar WAARHEID.

Via De CHRISTUS BRIEVEN komt spirituele leiding, bescherming
en een Goddelijk Geïnspireerd Pad; het Pad van Christus Bewustzijn.

Houd vast aan het besef dat, waar ook, wanneer ook,
Goddelijk Bewustzijn in een probleem betrokken wordt,
het eindresultaat altijd groei en ontwikkeling voor alle betrokkenen is.

Twijfel er niet aan dat deze woorden van mij, Jezus Christus, zijn.
Put er troost uit en WEET dat terwijl je deze woorden bestudeert,
ze je, te zijner tijd, diepe verlichting in je ziel zullen brengen
die de gewenste veranderingen tot stand zullen brengen in je leven en jezelf.

Onthoud dat je een leven van ego-bagage hebt weg te werken en op te lossen.

De BRIEVEN worden vrijelijk aangeboden aan allen die de wil
en het optimisme hebben om mijn CHRISTUS WEG te BEWANDELEN
die uiteindelijk naar verlichting, vrijheid van het ego
en intrede in het Koninkrijk der Hemelen leidt.

De CHRISTUS WEG bewandelen,
zoals uiteengezet in mijn BRIEVEN is een levenslang werk,
dat rechtstreeks leidt tot vrij zijn van zorgen en behoeften.

Terwijl je de BRIEVEN leest, zul je er zowel mijn Aanwezigheid als mijn Liefde in aantreffen.

Verlichting kan zich op verschillende manieren voordoen,
het kan als een geestverruimende ervaring komen
die onmiddellijk je opvatting over je BRON van ZIJN
en je eerdere intellectuele begrip van je wereld transformeert.

Of, door volhardende bestudering van mijn Brieven
zullen kleine momenten van buitengewoon inzicht,
waarin verlichtende LICHT-bundels je geest binnenkomen
die de focus van je innerlijke zicht zullen verleggen
of die de lens waardoor je de wereld ziet zullen schoonmaken
en de geldigheid van al haar meningen en overtuigingen zullen beoordelen.

Ware Verlichting is een instroom van Goddelijk Bewustzijn in je menselijk bewustzijn,
welke je nooit zult verliezen en die voorgoed je houding jegens je Schepper
en je leven in ‘t algemeen transformeert.

Lees Brieven 5 & 6 totdat je volledig begrijpt dat niets vast is.
Alles wat je ziet, voelt, aanraakt, zijn in werkelijkheid BEWUSTZIJNSIMPULSEN
zichtbaar gemaakt door het samenspel van elektromagnetisme.

Wanneer je dit volledig begrepen hebt en de ware plaats gezien hebt
die jij inneemt bij het scheppen van goede gezondheid of ongezondheid,
van geluk of ongeluk VOOR JEZELF EN ANDERE MENSEN,
zou je misschien overtuigd kunnen worden
dat de enige verstandige weg voorwaarts is,
om DE CHRISTUS WEG TE BEWANDELEN.
De WEG van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Vergelijk mijn boodschap aan jou niet met de boodschappen van anderen.

Dit is waar! De Brieven geven je de informatie, bekend bij ware Meesters,
die toonden dat ze ‘atomaire toestanden van bestaan’ onder controle hadden
door de elementen te beheersen en voedsel en voorwerpen uit het niets te scheppen.

Ik beheerste ook de elementen, genas en schiep wat nodig was
en kon dat enkel doen omdat Ik de diepgaande en geheime kennis bezat
die Ik in mijn Brieven met jou gedeeld heb.

Vergelijk mijn boodschap aan jou niet met de boodschappen van anderen.
Je zult volharden,
omdat je langs Mijn Weg voldoening zult vinden
die jou zal bewijzen dat jij beslist op het juiste pad bent.

Mijn missie deze keer is om mensen volledig bewust te maken
van de manier waarop hun universum tot zichtbare manifestatie en bestaan wordt gebracht.

 

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin