Dringende boodschap van Christus.

CHRISTUS zegt:

Ik ben gekomen door de geest van mijn opnemer,
omdat Ik je iets dringends te zeggen heb!

Heb je vijanden lief; vergeef diegenen die je misbruiken;
bid voor diegenen die kwaad van je spreken,
… en als je dit niet op eigen kracht kunt doen,
zoek alle mogelijke middelen om dit met de geestkracht,
Goddelijk Bewustzijn te doen.

BID en MEDITEER en vraag om hulp,
het zal je gegeven worden als je volhardt.

Als het ego erin volhardt je gedachten opnieuw neerwaarts te dwingen
tot kwaadaardigheid en boosheid en allerlei argumenten aanvoert
waarom je iemand zou moeten veroordelen die jou diep gekwetst
en misschien zelfs fysiek verwond heeft,
ga steeds opnieuw mediteren, zoek inzicht en verlichting van je dilemma,
vraag erom, dat deze lastige terugkerende boze en wraakzuchtige gedachten,
uit jou verwijderd zullen zijn.   .

NIET om God te behagen zoals je door de Kerk geleerd is

maar om je te beschermen tegen de zweepslag van je eigen boze gedachten
die in je leven terugkaatsen en die hevige beroering en voortgaande ruzies
en discussies in zich dragen waarmee te je maken krijgt.

WANT, welke soort kracht je ook geeft aan haatdragende gedachten,
die kracht zal een directe elektrische bewustzijnsstroom sturen naar de persoon die jou gekwetst heeft,
en deze bewustzijnsstroom keert te zijner tijd flitsend naar je terug,
gelijk een boemerang.

Je moet weten dat ieder elektrisch veld een gelijkaardig magnetisch veld schept,
de twee werken altijd samen,
zodat WAT UITGESTUURD WORDT, OP DEN DUUR TERUGKEERT.

Dit is een wetenschappelijke bestaanswet,
maar wat de wetenschap nog niet wil toegeven is dit:

Elektrische kracht bekrachtigt de geest;
het is de bewustzijnsimpuls van ‘aan de Slag’ in de geest.
Elektrische kracht is een bewustzijnsfacet.

Magnetisme, dat Twee Gezichten kent,
bekrachtigt de menselijke en de dierlijke emoties,
het ‘trekt aan’ en het ‘stoot af’.
Het is de impuls van menselijke liefde en de impuls van haat.
Magnetisme wordt door alle levende wezens ervaren als emotie, gevoel.

Ik heb deze waarheid volledig beschreven in mijn Brieven 5 en 6.

Niet enkel dit, de wetenschappelijke medische kennis heeft ontdekt
(wat Ik 2000 jaar geleden in Palestina zo goed begreep)
dat alle gedachten die in je brein vorm aannemen,
via je hypothalamus in je hypofyse afdalen
en de negativiteit en emotionele trauma’s (verlaagde trillingen) die ze bevatten,
in je organen, je bloed en je gehele lichaam afgeven,
wat een vermindering van energie en uiteindelijk ziekte veroorzaakt.

Dit is het fenomeen dat psycho-somatische kwalen veroorzaakt,
hetgeen door de medische beroepsgroep erkend wordt.

Destijds in Palestina, 2000 jaar geleden, zei Ik de Joden,
zich geen zorgen te maken over het drinken uit ongewassen bekers,
maar op te letten en bezorgd te zijn over wat er uit hun mond kwam.
Wat er in de evangeliën in het Nieuwe Testament werd gemeld,
heb Ik overgebracht in het soort woorden
die Ik feitelijk gezegd heb tegen de Joden,
die geen flauw benul hadden van wat Ik hen probeerde te vertellen.
En helaas, de verscheidene ‘Christelijke’ Kerken, zijn tegenwoordig nog net zo onwetend.

Hoe kunnen ze het begrijpen,
zij hadden de verlichting niet die Ik in de Woestijn ontving
die mijn geest verlichtte en in mijn geest de spirituele kennis
van de scheppingsoorsprong en bestaanswetten inprentte.

Maar JIJ, die vandaag de dag in jouw wereld leeft,
hebt talloze leraren gehad die naar de aarde gekomen zijn,
wetenschappelijke feiten verklaard hebben
en ook mystici die je naar metafysische, spirituele waarheden geleid hebben,
die je voorbereid hebben op mijn Brieven
die de allerhoogste Waarheid van alles bevatten,
de ware Aard van je Bron van Herkomst die je God noemt
en van de Universele Bestaanswetten.

Nu wil Ik dat je nadenkt over de echt verschrikkelijke en schandelijke dingen
die bepaalde mensen in je wereld op touw zetten,
ondanks al deze Leraren over facetten van Waarheid.

Het aanhoudende bloedvergieten in Irak (2007)
is een zaak die jullie allen diep tot nadenken zou moeten aanzetten
over het waarschijnlijke boemerangeffect van dergelijke destructieve handelingen.

Ik wil dat je over deze situatie nadenkt vanuit spiritueel gezichtspunt
dat niet VEROORDEELT, maar de ‘waarheid’ ziet
welke onafscheidelijk verbonden is met de gedachten en handelingen
die in de situatie een rol spelen.

Je had een man, Saddam Hoessein,
die vastbesloten was in Irak aan de macht te komen
en vrede en overvloed voor zijn volk tot stand te brengen.
Onontwikkeld in ware spiritualiteit
gebruikte hij erg wrede en gewelddadige methoden om een natie te beheersen,
om die mensen tot zwijgen te brengen die hem problemen veroorzaakten.
Deze mensen gebruikten geweld in een opstand tegen hem
en hij overgoot hen eveneens met geweld.
Hier had je een tirannieke Dictator en een volksdeel van hetzelfde mentale en morele niveau,
hun spirituele trillingen waren, ondanks al het bidden en het uiterlijk religieus vertoon,
zo duister en zo dicht en zo laag als maar mogelijk is om in je huidige wereld te bereiken.
Hoessein en deze onhandelbare mensen verdienden elkaar.

Het Irakese volk tolereerde hem, sommigen bewonderden hem
en juichten hem zelfs toe, omdat hij de vrede bewaarde
voor een wispelturige natie en hen de kans gaf om hun dagelijkse leven
zo vreedzaam te leiden als hun aangeboren agressieve aard hen toeliet.

Hij viel uit de gratie bij de VS, maakte haar leiders kwaad
en net zo geregeerd door hun ego,
besloten de Leiders Saddam Hoessein te bestraffen door sancties op te leggen.
Later zette een humanitaire impuls aan tot de invoering van een stelsel van ‘Olie voor Voedsel’
die de hongerige mensen van Irak hielp en Amerika toegang gaf tot de olie die ze nodig hadden.
Maar deze maatregel was een ernstige klap voor de trots van Hoessein
en verlichtte geenszins het zich beroofd voelen door de natie
van de algemene luxe en dagelijkse goederen, waarvan hun buren genoten.

Ik wil dat jullie, mensen van de wereld, je in gedachten inleven
in de enorme hoeveelheid wrok, haat, zielenleed,
die veroorzaakt werd door deze actie van een natie,
die sterk is door hun Overvloedige Weelde, hun bewapening, hun getrainde soldaten, matrozen en piloten.

Ik wil dat je begrijpt dat een dergelijke NATIONALE EMOTIE
een ‘levende kracht’ van vernietiging met grote proporties wordt.

Het is zeker dat NIEMAND,
echt staande op het pad van CHRISTUS’ WEG – MIJN WEG –
ooit een dergelijke sadistische koers gevolgd zou hebben.

Geconfronteerd met het probleem om met een Saddam Hoessein te moeten omgaan,
zou een leider met een dergelijke levenshouding,
verlicht in de spirituele en wetenschappelijke Bestaanswetten,
een sessie van verlichte mensen bijeen geroepen hebben
om elkaar te ontmoeten om te mediteren en om leiding te vragen.

Mijn begeleiding zou er vrijwel zeker op uit geweest zijn
om een vergadering met Saddam Hoessein te beleggen
en op de tragedie te wijzen die uiteindelijk uit de impasse tussen de twee landen zou volgen.

Een verlicht Leider, in plaats van ‘de baas te spelen’ over Hoessein
en hem met oorlog te bedreigen, zou hem en zijn adviseurs gevraagd hebben
een document op te stellen, een overeenkomst
waarmee beide landen in vriendschap zouden kunnen leven
en die groei en een binnenlands verrijkingsprogramma voor beide landen zou bevorderen.

Een dergelijke verlichte leider zou dan
de Irakese voorstellen om vrede en harmonie te vestigen doorlezen,
zou ze vreedzaam bespreken met een oprechte wens om welzijn voor allen te vestigen.
Hij zou zijn verlichte mensen oproepen te mediteren en alle wijzigingsvoorstellen aan te leveren
DIE ZE DOOR MEDITATIE VERKREGEN HADDEN.

Op die manier zouden de mensen onder Saddam Hoessein
geleidelijk bevrijd zijn geweest van de wurggreep van een tiran,
Saddam zelf zou de voordelen gezien hebben die voortkwamen
uit een vreedzame benadering, in plaats van een agressieve
en de Arabische Staten zouden onder de indruk geweest zijn van het succes van de onderneming.

Dit zou er ook toe geleid hebben dat de Moslims
hun huidige interpretatie van de Koran opnieuw zouden overdenken.

Maar wat is de erkende en algemeen aanvaarde WERELDSE MANIER?
Wat heeft de ‘Menselijke Geest’, het Menselijke Ego vandaag bereikt?

Overweeg of uit dit hieronder geschetste gedrag enig blijvend voordeel kan volgen.

Een vreedzame natie, een vreedzaam volk,
reeds verstoken van normale handelsfaciliteiten met andere naties, werd ‘s nachts gebombardeerd.
Hun gebouwen, gebouwd met grote moeite en gelduitgaven
en die verscheidene diensten aan mensen leverden, zijn vernietigd.

Nacht na nacht werden onschuldige mensen onderworpen aan de terreur van bommen,
zich afvragend, ‘Waar zullen ze vallen? Wie zal er geraakt worden?
Zullen ze ons in het puin vinden?
Zullen we een familielid verliezen?
Zullen we allemaal gedood worden?

Wat hebben deze mensen,
om een dergelijke angstaanjagende beproeving te verdienen,
anders gedaan dan zich gewonnen te geven
en zo gelukkig als hen mogelijk was getracht te leven
onder een tiran die de VS haat?

Hierna stuurde in de VS een andere tirannieke fanaat vliegtuigen
om de twin towers van het Handelscentrum in New Vork te vernietigen.
Een grote kreet van razernij, boosheid, wraak steeg op uit het Amerikaanse volk.
Door de vernietiging verloren ze veel mensen, geliefden.
Ieder jaar zijn er Christelijke kerkdiensten om de doden te herdenken
en heel veel tranen wordt vergoten in de zondvloed van verdriet door aan hen te denken.

Denk een moment na ‘Christelijke Diensten’
wordt er ooit gepraat over VERGEVING van diegenen
die de werktuigen waren in deze vernietiging?

Vergieten de Amerikanen tranen voor de onschuldigen
die onder de hagel van bommen stierven,
die nacht na nacht stierven zonder een goede reden
anders dan venijnige haat jegens Hoessein?
Houden ze diensten voor de dode Irakezen?
Overwégen ze ook maar dat ze onschuldigen hebben vermoord,
die geen bescherming hadden tegen de afschuwwekkende wapens van de VS
en die hen nog geen moment kwaad hadden gedaan?

Denk eens na over de zwaarte van het emotionele leed dat losgemaakt wordt
door al dit onverdraaglijke en arrogante vernietigen van een ander land,
vernietiging die alle rebelse vechtgroepen heeft vrijgelaten die Hoessein onder controle had.
Dit liet een zeer valse manier om anderen te doden vrij; de zelfmoordbommen.

Iedere keer dat dergelijke bommen afgaan
daarbij onschuldige toeschouwers dodend, zouden de Amerikanen,
die de oorlog tegen Irak voerden, moeten beseffen dat het hun oorlog was
die dergelijke zelfmoordbombardementen mogelijk gemaakt heeft.

Denk eens na over het vrijlaten van de gigantische,
verzwegen emotionele trillingen van afschuw, haat, wraak en vergelding
die nu op Amerika gericht worden.

Hoe denken de Amerikanen dat al deze ‘Haat Energie’
zich tegen hen zal openbaren?

Want het zal gemanifesteerd worden als dood en vernietiging.
Het is een bestaanswet.
Zelfs ‘Christelijke’ Kerken claimen in deze wet te geloven.

Waar geen VERGEVINGSGEZINDHEID is,
is er vergelding in de vorm van Oorzaak en Gevolg.

VERGEVINGSGEZINDHEID, volledig en totaal en LIEFHEBBEND,
verdrijft de heftige haatenergieën.
Zonder vergevingsgezindheid verzamelen haatenergieën stuwkracht
uit de aanhoudende wrok van de tegenstander.

Lees het artikel over ‘Barsten in jullie Planeet’ en vraag je dan af
hoe al deze angstaanjagende lading haat zich zal manifesteren.
Wie zullen, in Amerika, – VROEGER OF LATER – het doelwit zijn?

Daarom zeg Ik je duidelijk:
In je huis, in je gemeenschap, in je stad, in je Provincie, in je land,
VERGEEF wie je ook maar op enige wijze verwond heeft, groot of klein.
Laat dit woord luid door je land klinken met alle middelen die je hebt.

En als je niet gemakkelijk kunt vergeven, omdat je ego je dat niet toelaat,
breng dan je pijn en boosheid naar Goddelijk Bewustzijn
(die Ik de ‘Vader’ noemde toen Ik in Palestina was)
en vraag om Haar instroom van Spiritueel Sturende Kracht
om zachtjes de lasten uit je geest te verlichten en te verwijderen.

Zullen je religies je dit vertellen?
Nee, dat deden ze niet toen Ik in Palestina was en dat zullen ze nu ook niet doen.

Werkelijk, zij die de hoogste posities in de machtigste landen innemen
en in de wereld de meest afschuwwekkende schade veroorzaken,
worden door de religieuze leiders van de verscheidene ‘Christelijke’ religies
met pracht en praal, met glimlachen en handen schudden ontvangen.
De blinden grijpen de handen van de blinden en zegenen hen.

Om de WAARHEID te horen
MOET JE DIRECT BIJ MIJ KOMEN.
Ik ben waarlijk levend en universeel in wezen;
KOM en Ik zal je oproep ontvangen en er liefdevol op reageren.

Het zou goed zijn als ieder mens oprecht uit het hart zou vragen, bidden,
om de krachtige instroom van Goddelijke Kracht om oorlogen te stoppen
en vrede te vestigen op aarde.
Als vele mensen dit vragen, dan wordt dit een echte wereldwijde impuls,
die grote invloed heeft.

Heb de moed om je aan te sluiten bij CHRISTUS’ WEG
en de leringen op te volgen die Ik de wereld door Mijn Brieven gebracht heb.
Ze zullen je tonen hoe in afstemming en overeenstemming met de
BESTAANSWETTEN te blijven.

Ze zullen je helpen om in harmonie te komen met het universum zelf.
En dan zullen alle dingen voor je hoogste goed en blijdschap en bescherming werken.

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin