Ik ben het Hemelse Wezen dat jullie AD 2000 de Christus’ Brieven heeft gegeven

Ik ben het Hemelse Wezen dat jullie AD 2000 de Christus’ Brieven heeft gegeven,
de Artikelen in alledaagse taal en, op 20.10.2007, de Boodschap ‘Oproep Voor Een Hogere Visie’
en nu kom Ik met mijn meest belangrijke boodschap tot dusver.

En in het belang van al die velen, die deze woorden in de komende jaren zullen lezen,
zal Ik nu spreken met de meest eenvoudige woorden en op de meest vriendelijke toon die mogelijk is.
Ik ben gekomen om je vertrouwen te vragen en om je te verzekeren dat als jij naar mij uitreikt,
Ik mijn stralen van Goddelijke Liefde terug zal sturen naar jou.

Ik spreek op deze ontspannen, liefdevolle manier omdat Ik je een boodschap breng
die vreugde en dankzegging zal brengen aan duizenden mensen van alle nationaliteiten,
die emotioneel verscheurd geweest zijn door twijfels over christelijke dogma’s,
maar die verwarring en pijn zal veroorzaken bij mensen
die in eerbied opzien naar de Christelijke Kerk –

Ik treur waarlijk om je, maar als je deze, voor mensen schokkende,
maar ware, onthullingen te boven bent gekomen
zul je zeer dankbaar zijn en je afvragen waarom dit niet honderd jaar eerder aan het licht is gebracht

Het moet zowel beschikbaar worden gesteld aan hen die mijn woorden verwerpen als zijnde bedrieglijk,
als aan hen die bereid zijn tot denken en redeneren teneinde op te kunnen stijgen naar
een hoger niveau van spiritueel bewustzijn.

Waarom breng Ik dan een dergelijke boodschap als die veel pijn zal veroorzaken?
Ik breng het omdat het het enige middel is waarop

Nieuwe Bewegingen in de wereld in gang gezet kunnen worden.

Het is de enige manier waarop de gehele mensheid er van doordrongen kan worden
dat geen Godheid de gedachten en het gedrag van de mens zal transformeren.

Enkel de Mens zelf kan een nieuw wereldwijd sociaal systeem creëren,
waarin alle mensen gelijk en met diep mededogen en respect behandeld worden
en die met een blijde bereidwilligheid werken zowel voor henzelf als in het algemeen belang.

Enkel de mens kan dit voor zichzelf doen ………
maar allereerst ………… moet hij bereid zijn dit te doen.

Hij zal dit enkel willen doen als hij de verborgen wetten van het Universum volledig begrijpt,
zoals Ik ze heb uitgelegd in CHRISTUS’ BRIEVEN.

Je zult vragen waarom deze prachtige vorm van Utopia nog niet gevestigd is.

En Ik, de Christus, zal je de waarheid vertellen.
Het is omdat Christenen, wereldwijd, de afgelopen tweeduizend jaar hebben gebeden
dat de wereldorde getransformeerd zou worden in overeenstemming met Gods Wil,
maar de situatie is enkel maar slechter geworden.

Hoe komt dit? zul je vragen.
Waarschijnlijk zullen er velen onder jullie zijn die nu met een vinger naar mij zullen wijzen en zeggen:
“Welk goeds heb jij ons gebracht?
Waarom heb je niets aan de toestand van de wereld gedaan?
De Kerk zegt dat je gekruisigd werd voor onze zonden,
maar welk aards voordeel heeft dat ons gebracht?”

Mijn dierbare, dierbare vrienden, jullie hebben juist gesproken.
Ik, de Opgevaren Zielegeest van jullie geliefde Leraar Jezus,
was niet in staat om ook maar iets op jullie planeet of voor al jullie volkeren te veranderen.
Luister goed en geloof mij: Christenen bidden dat Gods Wil geschiede –
maar wat gelooft hun Kerk dat de WIL van hun GOD is?

Tweeduizend jaar van gebeden dat de wereld gered zou worden
door de genade van Gods Wil lijken onbeantwoord te zijn
door de God van de Heilige Bijbel en het nieuwe Testament.
Maar misschien zijn ze gedurende al deze tijd al beantwoord.

Toen Ik op aarde was in de persona van Jezus, onderwees Ik mensen dat:

‘Zij die doden met het zwaard, zullen sterven door het zwaard.’
en
‘Je oogst wat je zaait’
en
‘Heb je broeder lief als jezelf
en
‘Keer de andere wang toe’

Mensen begrepen toen dat Ik deze uitspraken werkelijk meende
en dat doden geheel verkeerd was en niet goedgekeurd mocht worden onder welke omstandigheden dan ook.

Maar het Christendom, Religieus heerser over een groot gedeelte van de wereldbevolking,
die elke vorm van oorlog, om welke redenen dan ook, had moeten uitbannen,
stond toe dat oorlogen uitbraken, steden werden vernietigd en miljoenen mensen werden gedood.
Christenen hebben elkaar gemarteld en afgemaakt.
Hoe heeft dit kunnen gebeuren als Jezus Christus de werkelijke Christelijke Leider was?

Ik, de Christus, durf het aan om de Christelijke gemeenschap in de ogen te kijken
en je te vertellen waarom dit gebeurd is.

Mijn dierbare, dierbare mensen.
Herinneren jullie je nog dat toen Ik de aarde bewandelde in de persona van Jezus,
Ik mensen regelmatig vertelde: ‘Jouw GELOOFSVERTROUWEN heeft je geheeld’.
‘Jouw Geloofsvertrouwen zal bergen verzetten’.

Simpel gesteld, heb Ik gezegd: ‘Het soort leven dat je zult ervaren begint in de geest.’

De werkelijke reden voor jullie mistroostige levens geplaagd door slechte gezondheid,
armoede, vijandigheid, onwetendheid en verdriet ligt in je gekoesterde fundamentele geloofssysteem.

Je leven wordt vormgegeven door je diepste en sterkst gekoesterde overtuigingen
en door die ideeën en meningen waar je het sterkst geloofsvertrouwen in hebt.

Waarin heeft de meerderheid van de Christenen het sterkste religieuze geloofsvertrouwen?
Ze geloven dat hun Christelijke God mededogend verordende dat zijn geliefde Zoon, Jezus,
op aarde geboren moest worden uit een Maagd en gekruisigd en gedood moest worden
om de prijs te betalen voor de zonden van de wereld.

En, zoals sommige kerken claimen,
‘de zonden van de Mens zullen schoongewassen worden door het bloed van het Lam.’

Wel, mijn dierbare, dierbare mensen,
doet jullie dit niet denken aan de God van Mozes
wiens woede jegens de mens werd verzacht door het verbranden van lammeren en vogels?
Word je niet herinnerd aan Salomons glorieuze tempel,
speciaal gebouwd voor ‘s mensen brandoffers van lammeren en vogels
om bij hun God te pleiten voor tolerantie en zelfs vergeving voor hun voortdurend zondigen?

Wat voor overtuigingen worden door deze woorden aan het licht gebracht?
Geloof in verkeerd handelen in een mate die bestraffing rechtvaardigt.
Een geloof dat het mogelijk was van dieren, vogels
en dan van Jezus het leven te nemen en de zonden van mensen op hen te laden
om ze op die manier volledig vergeven te krijgen.
Welke soort slinkse ethiek werd hier verkondigd?
Wat zegt het over het ethisch niveau van de bedenkers van een dergelijk geloof?
Welk soort bewustzijn zou een dergelijke beeldvorming scheppen?
En wanneer een dergelijk bewustzijn zich begon te materialiseren
in de gebeurtenissen en ervaringen van de Christelijke wereldbewoners,
van welk soort denk je dat ze waarschijnlijk zouden zijn?

Is dit niet dezelfde God uit de Heilige Bijbel, Gods Gewijde Woord,
die de Egyptenaren plagen bezorgde
en wiens Engelen alle Egyptische eerstgeboren kinderen en dieren doodde
toen de Israëlieten, geleid door de door God geïnstrueerde Mozes, uit Egypte ontsnapten.
Mijn geliefde mensen, deze geschiedenis van de Joden is het Grote Gebeuren dat gevierd wordt in het jaarlijkse Pascha.

De Christelijke Kerk heeft oorlog niet als onwettig aangemerkt.
Hoe kan het ook als hun God oorlog goedgekeurd heeft als een manier
om meer land voor Zijn uitverkoren volk en voor Christenen te verkrijgen?

Kun je nu inzien waarom de chaotische toestand waarin de wereld zich bevindt,
gelijk blijft, ondanks de gebeden van de Christelijke Gemeenten?

En daarbij wordt je verteld dat je zonden schoongewassen worden
door het bloed van het lam – en wie is het Lam?

Juist, ja, Ik ben het … die 2000 jaar geleden, in het lichaam van Jezus, aan het kruis stierf.

Wordt het nu niet zonneklaar WAAROM HET ZO IS DAT gebeden om Gods Wil
teneinde de wereldse omstandigheden te verbeteren, zijn verhoord?

Het is de Wil van de Bijbelse God dat het doden en slachtpartijen
een gepast middel zou zijn om snel een rekening tussen naties en mensen te vereffenen.

Ik spreek speciaal en persoonlijk tot die dierbare mensen
die in staat zijn om hun Christelijke overtuiging ter zijde te stellen
en mijn volgende vraag objectief en logisch te overwegen.

Hoe denk je dat Ik, de opgevaren Christus,
die volledig GODDELIJK BEWUSTZIJN en eerlijke waarheid
in ieder van mijn gedachten uitstraal,
heb gekeken naar al deze ’ONWAARHEDEN’ ,
die door vele mooie toegewijde zielen zijn gesproken,
die echt hebben geloofd dat een dergelijke God bestond?

Ik heb alleen het grootste mededogen voor deze mensen gehad,
omdat de Bestaanswaarheid onbekend voor hen was
en zij in onwetendheid van hun ware relatie met de Vader leefden.
Ze zagen iets van de Bestaanswaarheid, maar enkel onvolledig.

Als zulke edele zielen, zo toegewijd aan een leven in overgave aan de Vader,
slechts de volledige Waarheid hadden gekend van wat Ik hen wilde leren,
zouden ze elke hindernis hebben kunnen overwinnen
en hebben geleefd in harmonie en overvloed
en  aan hun gemeenten getoond hebben hoe het ook zo te doen.

EN

Een van de belangrijkste dingen die Ik je heel graag wilde vertellen
sinds Ik aan het kruis stierf was dat:

zonde een door mensen gemaakt concept is.

Het was een geloof dat gevormd is in de donkere perioden van de mensheid toen alledaags kwaad
dat door iemand aan een ander werd toegebracht een zonde tegen God genoemd werd.
Het was een woord dat aanvankelijk gevormd werd om mensen zich schuldig te laten voelen,
om hen die verkeerd handelden te scheiden van degenen die de wetten van het land gehoorzaamden
en in die zin was het woord ‘zonde’ volkomen juist.
Echter, het betrekken van God in deze gelijkstelling was een mythe en een leugen!

Bestudeer, om de ware aard van je Bron te leren kennen, mijn BRIEVEN.

Je zult inzien dat je Bron van Zijn werkelijk in je is, overal om je heen,
en de hemelen en alle ruimte rondom je vult,
maar HET denkt niet met een menselijk brein noch denkt HET de gedachten van stervelingen.
Hoe zou DAT Wat jou verwezenlijkt heeft,
die ALLESOMVATTENDE INTELLIGENTIE-LIEFDE van waaruit je gekomen bent,
mogelijk geïnteresseerd zijn in het alledaagse ‘reilen en zeilen’ van je planeet of ze willen bestraffen?
Wat een heidens begrip in dit tijdperk waarin wetenschap je juist in kennis heeft gesteld,
dat alles in het hele universum en sterrenstelsels in principe energie is.

Ik heb de AARD van deze energie volledig beschreven in mijn BRIEVEN.

Je kunt je afvragen waarom Ik teruggekeerd ben om je deze boodschap te brengen.
Ik ben teruggekomen en geef mezelf een plaats in de ethers van jouw planeet,
om je te helpen beginnen met je te ontdoen van alle slechte bewustzijnstrillingen,
die zijn opgehoopt door het grove denken en handelen van egoïstische mensen.
Ik ben gekomen om je er van op de hoogte te stellen dat er geen bestraffende God bestaat.
Jouw Bron van Zijn is pure LIEFDE …. Maar …. Je leeft onder een consistente, onveranderlijke wet.

Je Oogst Zoals Je Zaait

Besef jij dat deze donkere, zwarte opeenstapeling van met vijandschap en haat gevuld bewustzijn,
die opwelt uit landen, religies en mensen, zich geleidelijk aan manifesteert als gebeurtenissen en ervaringen op jouw planeet?

Hoe zou Ik weg kunnen blijven wanneer jullie deze opeenstapeling van hoogst geladen bewustzijns negativiteit
het hoofd moeten bieden en de atoombom hebben die jullie wezenlijke bestaan bedreigt?

En heb Ik, toen Ik in Galilea was, niet beloofd om terug te komen als bliksemflitsen door de lucht,
gaande van Oost naar West?
Is dit geen beschrijving van Internet waar mijn Brieven voor het eerst aan de wereld werden gepresenteerd?

Ik ben gekomen om je te helpen een hogere Visie op te bouwen ten aanzien van een perfect leven op een aarde die overvloed schenkt.

Een vooruitblik op mensen die in liefde en harmonie leven,
vol van creatieve ideeën en met liefde en mededogen leiding geven,
zodat alle mensen ten volle gevoed kunnen worden
en opgeleid in overeenstemming met hun natuurlijke talenten.

Ik heb je verteld dat het onmogelijk zal zijn om de wereldbevolking te helpen
deel te laten nemen aan dit grote creatieve avontuur
als de kerken volharden in het onderwijzen van verderfelijke Christelijke Dogma’s
en in het bieden van de betekenisloze vorm van gebeden die opgezonden worden naar een mythische God.

Ik zeg jullie dit, geliefde mensen, omdat Ik waarlijk en oprecht
de negatieve werkelijkheid heb blootgelegd achter jullie diepste overtuigingen.
Enkel jullie, geliefde mensen, kunnen de verandering en spirituele groei tot stand brengen
naar de GODDELIJKE UITSTRALING van ZIJN waarin GODDELIJKE LIEFDE allesbepalend is.

Ik heb dit gedaan omdat er geen levend wezen is
dat deze grootse taak van het reinigen van bewustzijn voor de wereld
kon ondernemen vanwege het risico voor hemzelf.
Stel je de woede en chaos voor, als een hooggeplaatste het gewaagd had
om onverschrokken te spreken over de mythen en drogredenen van gewijde Christelijke overtuigingen.

Echter, de waarheid in dat wat Ik gezegd heb, kan in de Bijbel worden gevonden,
in het Oude Testament, aangeduid als het Heilige Woord Gods.
Lees over de offers en de oorlogen in het Oude Testament.
Kom uit je bekrompen holletjes van onwetendheid en mentale gemakzucht en ontdek de waarheid.

Geen Paus of Kardinaal of Aartsbisschop kan de waarheid ontkennen die in deze boodschap uitgedrukt wordt.
Ik smeek je, omwille van een Gezegende Toekomst van de Wereld met je familie, vrienden, collega’s te spreken
over CHRISTUS’ HOOFDKWARTIER dat is opgericht
om te werken aan het reinigen van het wereldbewustzijn van misdaad en oorlog en het vestigen van een
GODDELIJK TIJDPERK VAN LIEFDE, VREDE EN VERVULLING VAN CREATIEF TALENT

Ik ben de Herder van CHRISTUSWIJS, auteur van CHRISTUS’ BRIEVEN.

Mijn BRIEVEN werden aan de wereld gegeven om mensen de kennis te verschaffen
die mij gegeven werd tijdens mijn zes weken van verlicht bewustzijn in de woestijn,
voordat Ik begon met genezen en te onderwijzen.

Ze onthullen zo duidelijk als in jouw taal mogelijk is, de ware aard van Jouw Bron van Zijn.
Ze tonen mensen hoe onder alle omstandigheden een liefde-vol leven te leven en hoe gelukkige relaties en gebeurtenissen te scheppen. Ik onthul dat onze Bron, hoewel universeel, ook persoonlijk voor ons is. Ik heb echt gezegd toen Ik op aarde was ‘De Vader kent je behoefte, Vraag, en het zal je gegeven worden.’

Om je te helpen de eerste stap op het Pad van CHRISTUSWIJS te zetten, vraag Ik allen die deel willen nemen aan deze schepping van nieuwheid van geest en beschaving de onderstaande passage uit mijn BRIEF 1 te lezen. Het zijn de woorden die mij door de Vader gegeven zijn toen Ik verlicht werd in de woestijn.

Zij zijn de beschrijving van de mens-eigen scheppingskrachten, die hij dagelijks gebruikt in zijn eigen voor– of nadeel. Ik smeek je om deze woorden te lezen en, als je kunt, ze te onthouden, want Ik ben UNIVERSEEL VERLANGEND voor jou dat je de onlogica van Christelijke Dogma’s loslaat om zo op te stijgen tot in Spirituele Gezondheid en Vreugde.

Jullie kunnen slechts hopen dit te volbrengen door de enorme creatieve kracht te begrijpen die je in potentie in je geest bezit om voor jezelf prachtige levens gestalte te geven. Jullie kunnen eenheden van uitstralende energie worden, welke geleidelijk aan wordt belichaamd gedurende de tijd die jullie besteden aan gebed en meditatie.

Kun je nu inzien dat Ik, de Christus, naar jullie ben teruggekomen om voor jullie iets prachtigs op aarde te doen, vooropgesteld dat Ik geaccepteerd en erkend word?
God legde uit:

Alle problemen van een moeizaam bestaan lagen binnen de denkprocessen van de mens zelf!

Enkel de ‘bewustzijnsvormen’ van mensen, hun gedachten, woorden, gevoelens, handelingen schiepen een dichte barrière tussen hun bewustzijn en het Universele Scheppende Bewustzijn dat het universum in ieder blad, boom, insect, vogel, dier en mens doordringt.

Mij werden ook de BESTAANSWETTEN getoond die de menselijke mogelijkheden beheersen om nieuwe omstandigheden en omgeving, relaties, verwezenlijking of mislukking, voorspoed of armoede te scheppen.

Wat de mens ook hartgrondig GELOOFT dat hij is, goed of slecht, zal hij worden.

Wat de mens ook VREEST dat anderen hem zullen aandoen, dat zullen zij doen.

Wat de mens ook HOOPT dat anderen voor hem zullen doen, moet hij eerst voor hen doen, aangezien hij dan een ‘bewustzijnspatroon’ schept dat zal terugkeren om hem te zegenen in die mate waarin hij anderen heeft gezegend.

Welke ziekte de mens ook DUCHT, zo zal hij er aan ten prooi vallen want hij heeft een ‘bewustzijnspatroon’ geschapen van precies dat wat hij het minst wil ervaren.

Wat ook door een menselijke geest en hart wordt uitgezonden – keert te zijner tijd in een of andere vorm naar hem terug, maar onthoud dat het gelijke altijd het gelijke voortbrengt. Sterk emotionele gedachten zijn ‘bewustzijnszaden’, geplant in de eigen bewustzijnsbaan van een mens. Deze zullen groeien, een overeenkomstige oogst voortbrengend om te vergaren.

Dit zijn de vruchten van vrije wil.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin