Jezus BRIEF 5

Christus Keert Terug,  Onthult Verbijsterende Waarheid

Ik, de CHRISTUS, schrijf deze BRIEF 5
om duidelijk de verborgen REALITEIT te beschrijven,
die Ik ook zal aanduiden als hetUNIVERSELEen GODDELIJKE‘,
om je te helpen je geest te verruimen
teneinde te begrijpen dat DAT wat jou Zijn en Individualiteit gegeven heeft
Zelf Universeel, Eeuwig, Oneindig, Overal en zonder begin of einde is.

Probeer je voor te stellen dat JIJ in geïndividualiseerde vorm,
de microkosmos van de macrokosmos bent.

Je bent een speldenknop die UNIVERSEEL BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN uitdrukt
ofwel in equilibrium wanneer je in verstilling van gedachten mediteert,
ofwel als actief bewustzijn, wanneer je denkt en voelt, plannen maakt en schept.

Praktisch alle mensen zullen hun denken
ten aanzien van schepping gehee
l moeten herschikken.

In het belang van die mensen
die gekozen hebben om Brief 5 te lezen vóór mijn eerdere Brieven,
die mijn leven en ware leringen op aarde beschrijven,
zal Ik nog eens stellen dat mijn ware ‘Jezus’ CHRISTUS ZELF
op geen enkele wijze verward moet worden
met de ‘Jezus’ die beschreven is in het Nieuwe Testament.
Aangezien mijn oorspronkelijke leringen,
in de vorm van de vier Evangeliën zoals wereldwijd verspreid
grovelijk verkeerd geïnterpreteerd zijn.

Het is mijn intentie om aan te vangen de BESTAANSWAARHEID te onderrichten
door de ware betekenis van mijn oorspronkelijke terminologie uit te leggen,
zoals die geciteerd is in de Evangeliën.

Dit is noodzakelijk om de misverstanden die hebben standgehouden
en generaties spirituele zoekers verkeerd hebben geïnformeerd sinds mijn leven op aarde,
uit het bewustzijn van mensen te verdrijven en uiteindelijk uit te roeien.

Destijds op aarde,
gebruikte Ik doelbewust de term de ‘Vader’ wanneer Ik naar ‘God’ verwees,
om de Realiteit achter en binnenin het bestaan te beschrijven.
Dit werd om twee redenen gedaan.

Ten eerste werd Ik, zoals Ik in Brief 1 uitgelegd heb,
toen Ik verlichting in de woestijn ontving, in staat gesteld te zien,
dat de denkbeelden die de Schepper van het universum beschrijven,
zoals ‘geopenbaard’ door de Joodse profeten, volledig verkeerd waren.

Ten tweede was het mij gegeven
om duidelijk de ware aard van de Schepper waar te nemen en volledig te begrijpen
en Ik besefte dat het een aard was van ouderlijke zorg
van het vervullen van de behoeften van wat geschapen wordt
op wel omlijnde, specifieke wijzen die synoniem waren met die van een vader-moeder.

Inderdaad, Ik zag dat de ouderschapsimpulsen,
die aanwezig waren in alle levende schepsels,
rechtstreeks van de Schepper aangetrokken waren
en dat de oorsprong van alle liefdevolle en ouderschapsdrijfveren
ook de oorsprong van leven en bestaan zelf was.

Ik ‘zag’ ook dat schepping een zichtbare manifestatie was
van de Universele Scheppende Impulsen van Zijn
en daarom kon de mensheid de afstammeling van de schepper genoemd worden.
Om deze reden was het heel natuurlijk voor mij
om van de ‘Vader’ te spreken wanneer Ik naar de Schepper verwees,
aangezien dit, voor mij, is wat de Schepper waarlijk op iedere manier is,
meer in het bijzonder ‘Vader-Moeder’,
maar rekening houdend met het Joodse vasthouden aan de vrouw,
die een ondergeschikte positie in hun dagelijkse leven innam,
verwees Ik enkel naar de ‘Vader’ om Joodse  weerstand te vermijden
en om hun aanvaarding van de nieuwe terminologie te verwerven.

Ik vormde ook de term de ‘Vader’ om de Joden te helpen te beseffen
dat hun concept van Jehova en de starheid van Joodse wetten geheel verkeerd waren.
Door een nieuwe terminologie te gebruiken, de ‘Vader’, om de Schepper te beschrijven,
de Scheppende Impuls, achter en binnenin het bestaan,
maakte Ik ook duidelijk dat Ik een geheel nieuwe lering had gebracht,
tegengesteld aan het erkende geloof in een ‘God’ die bepaalde mensen afwees
en rampen op hen afstuurde als vergelding.

Ik wil dat jullie volledig begrijpen,
dat nergens in jullie Nieuwe Testament duidelijk is gemaakt
dat Ik een lering bracht die volledig tegengesteld is aan de leringen in het Oude Testament
en daarom kan het Nieuwe Testament niet vertrouwd of erkend of geloofd worden
als een waar verslag van mijn leven en leringen
.

Een waar en nauwkeurig verslag van mijn karakter, verlichte aard, emotioneel gedrag
en de leringen zelf, zou het meer dan duidelijk gemaakt hebben dat de oude Joodse vormen van religie en mijn verlichte leringen op iedere manier lijnrecht tegenover elkaar stonden.

De Joodse religie was er één van extreme materialistische denkbeelden.
Er zijn ongetwijfeld geschriften waaraan spiritueel verlichte Joden
een mystieke glimp waarnemen van onze BRON van ZIJN.

Zij moeten zeer geëerd en gerespecteerd worden voor hun transcendente geestestoestand.

Maar toen de profeten de gemiddelde man en vrouw bereikten,
straalden hun geschriften een andere, dominerende boodschap uit,
die puur menselijk en fout is.
Er wordt geen controle over ‘goed’ of kwaad’ uitgeoefend door een ‘God van boven’.
Als die er was, zou de wereld nu niet in zo’n schokkende staat van ontreddering en ellende zijn.

Ik bracht een nieuwe lering die er uitsluitend op gericht was
om mensen bewust te maken van universaliteit en liefde, de inwonende aard,
evenals de transcendente aard van … ‘DAT’ …
wat elke schepping in zichtbare manifestatie heeft gebracht.

Het is mijn bedoeling om dit meer dan duidelijk te maken
om zoekers naar Waarheid in staat te stellen
zich te bevrijden van ieder overblijfsel van geloof
dat Ik slechts een profeet was in een lange lijn van Joodse profeten;
dat Ik voortging met het preken van hun thema’s over een almachtige Jehova,
die tweeslachtige gevoelens jegens zijn eigen schepping bezit.

Vrees voor Orthodoxe Joden hield mijn discipelen eensgezind
over wat zij hadden besloten dat zij het publiek over mij zouden vertellen.

Je moet onthouden dat zij,
om nieuwe Joodse aanhangers voor het christendom te winnen,
bang waren om het Oude Testament af te danken,
aangezien het de Joden eeuwenlang bijeen had gehouden;
daarom extraheerden zij uit mijn leringen en voegden zij er aan toe
wat dan ook maar verenigbaar was met de oude religieuze overtuigingen.

Mijn genealogie werd opgesomd om Joodse mensen te verzekeren dat Ik van Koning David afstamde.
Waarom zouden zij hiervoor moeite doen,
tenzij zij duidelijk wilden maken dat Ik wel zeker een Jood van oude afstamming
was en daarom een kandidaat voor het Messiasschap kon zijn?

Als zij waarlijk begrepen hadden wat Ik op aarde kwam doen,
losbreken uit het verleden
en het fundament leggen voor een geheel nieuwe toekomst van inzicht en activiteit,
zouden zij moedige pogingen hebben gedaan om zeker te stellen dat mensen
de ware bedoelingen begrepen die mij naar de dag van mijn dood dreven.

Maar zij hebben dit niet gedaan.
Zij verduisterden veel van wat Ik probeerde te onderrichten.

Een moedige discipel van mij, Stephanus,
was minder bang om zich uit te spreken over mijn echte leringen,
hoewel deze ook waren opgesierd, maar hoe dan ook, hij werd dood gestenigd.

Je moet begrijpen dat het leven voor mijn discipelen onzeker was
en het weinig verwonderlijk is dat mijn echte leringen bedekt werden
door traditioneel denken om ze voor het publiek aantrekkelijker te maken.

Hoe dan ook, het zal tot hevige disputen leiden,
wanneer Ik zeg dat ‘christendom’ louter een beschrijving geeft
van enkele van mijn uitspraken en genezingen
die niet te veel conflicteren met de Joodse leer.

Het is een religie gevormd door mijn eerste discipelen en door Paulus,
na zijn inwijding in Antiochïe, om de Joden zoveel mogelijk bijeen te houden
en om niet-Joodse bekeerlingen bij de schare te brengen.
Praktisch handelen zonder rekening te houden met Mijn principes
werd toen een facet van christelijk denken.

Dit is de waarheid over mijn leven en dood op aarde.
Er zullen discussies komen omdat mensen vasthouden aan gekoesterde overtuigingen
en zullen deze enkel opgeven met een pijn zoals die ervaren wordt door hen
die hun dierbaarste bezittingen verliezen.
Desondanks, hoe dierbaar de overtuigingen voor mensen ook mogen zijn,
het zijn enkel overtuigingen.

Zij vormen geen betrouwbaar fundament om nieuwe levens op te bouwen.
Nu Ik naar jou terugkeer door het communicatie-middel van deze Brieven,
doe Ik opnieuw iedere mogelijke poging,
binnen de parameters van je menselijke opvattingen,
om voor jou de Realiteit te beschrijven,
jouw Bron van Zijn,
die zelf het universum en het bestaan geïnitieerd heeft.

Net zoals 2000 jaar geleden,
ben Ik nu door middel van deze Brieven gekomen
om het fundament te leggen
voor de toekomstige spirituele evolutie tijdens het volgende millennium.
Jouw spirituele ontwikkeling kan enkel voortkomen
uit jouw diepere opvatting en begrip van de aard van het bestaan
en van …. ‘DAT’ …. WAT JOU HEEFT VERWEZENLIJKT.
Want, wat je duidelijk beseft, schept de omstandigheden waarin je leeft.

Omdat jullie je ware spirituele oorsprongen niet hebben begrepen,
is de mensheid voortdurend in oorlogen verwikkeld
en heeft ze aardse omstandigheden uitgebroed
die zowel een schande zijn voor het menselijk bewustzijn
als een bron van menselijk lijden van allerlei aard.

Om deze reden straal Ik
DE VOLLEDIGE KRACHT VAN MIJN CHRISTUSZIJN BEWUSTZIJN UIT
om de BESTAANSWAARHEID naar je toe te brengen
in de vorm van moderne begrijpelijke terminologie
die je in staat stelt om een nieuw bewustzijn
en besef ‘van Waarheid zoals die echt is’ te construeren,
in plaats van jou te laten doorgaan die verkeerde overtuigingen,
welke je onderwezen zijn of door traditie aan je zijn overgeleverd,
aan te hangen.

Door gebruik en begrip zal de terminologie
hetzelfde of meer ontzag en liefde en spiritueel inzicht in je opwekken
dan je eerder gevoeld hebt toen je het woord ‘God’ gebruikte.
Geladen met universele betekenis zal de geschiktere terminologie
je uiteindelijk met spirituele kracht vervullen
wanneer je de betekenis van de woorden gebruikt en visualiseert.

Ik ben hier om je te vertellen dat, wanneer jij je bewustzijn hebt gezuiverd
van de grove menselijke gedachten en gevoelens die tot de ego-drijfveren behoren
en volhardt in meditatie en het verheffen van jouw bewustzijn naar het Universele,
je zult beginnen de spirituele kracht te voelen die jouw geest
en  uiteindelijk jouw hele lichaam binnendringt.

Daarom zijn mijn leringen er uitsluitend op gericht
om je te assisteren je bewustzijn te openen
voor nieuwheid van leven, levenskracht en spirituele kracht,
zodat jij je oude beperkte en onbevredigende levenswijze kunt loslaten
en een nieuwe bron kunt vinden van innerlijke vreugde
en vervulling van al jouw behoeften.

Denk na over deze uitspraak.

Ik heb je geen enkele ‘zult’ of ‘zult niet’
of frustrerende beperkingen gebracht die jij, zelf, jezelf niet wil opleggen.
Ik ben waarlijk gekomen om je uit te leggen
hoe jouw ‘bewustzijnsvormen’ leven in zich dragen
en zich uiteindelijk in jouw wereld manifesteren,
maar Ik laat het aan je goede verstand over om de gezonde gedachten,
de liefdevolle handelingen en het juiste pad te kiezen
die naar vreugde en vervulling leiden wanneer jij de ware aard van schepping beseft.

Ik ben ook gekomen met de volle kracht van mijn Christusvermogen
om je te helpen beseffen dat er geen barrières bestaan
tussen jou en … ‘DAT’ …. WAT JOU HEEFT VERWEZENLIJKT
behalve die welke je zelf geschapen hebt door onwetendheid over de Bestaanswetten.

Ik ben gekomen om je te helpen de barrières te verwijderen
door je huidige onwetendheid te verhelderen
en je te leren hoe jouw bewustzijn te openen
voor de instroom van ‘DAT’… WAT JOU HEEFT VERWEZENLIJKT.

Daarom herhaal ik:
uiteindelijk zijn mijn leringen er uitsluitend op gericht
om jou te assisteren je bewustzijn te openen
voor nieuwheid van leven, levenskracht en spirituele kracht,
zodat jij je oude manier van beperkt en onbevredigd leven kunt loslaten
en een nieuwe bron kunt vinden
van innerlijke vreugde en vervulling van al jouw behoeften.

Ik verlang voor jou met Goddelijke Liefde
om deze opperste staat van zijn te bereiken
vóórdat jij naar de volgende dimensie overgaat,
zodat jouw sterven pijnloos mag zijn
en je overgang er één van subliem vooruitzicht.

Dit is ook een motiverende bedoeling achter de Brieven.

De bovenstaande uitleg is een meer aandacht opeisende
en meer krachtige herformulering van de uitspraak die Ik destijds op aarde deed:
“Zoek eerst het Koninkrijk der Hemelen en al het goede zal je erbij gegeven worden.”
Ik heb deze uitspraak niet gedaan om mensen te verleiden om ‘goed’ te zijn.
Ik verkondigde een bestaansfeit.

Je moet ook volledig en duidelijk begrijpen dat
…. ‘DAT’ …. wat jij ‘God’ noemt
en waar Ik aan refereer als ‘HET UNIVERSELE’,
geen van de menselijke eigenschappen bezit
die door vele religies aan HET worden toegeschreven.

De menselijke kenmerken van woede, bedreigingen en bestraffing,
bijvoorbeeld, behoren enkel tot de menselijke hoedanigheden.

Opnieuw herhaal Ik:
Ik, de CHRISTUS, ben afgedaald om deze Brieven te dicteren
uitdrukkelijk om de geesten van mensen te ontdoen
van de eerdere ‘menselijke woordbeelden’ die gevormd zijn door profeten.
Het is mijn stellige intentie om ze te vervangen door
beschrijvingen van de KRACHT, het UNIVERSELE BEWUSTZIJN
dat werkelijk het zichtbare universum en alle andere dimensies schept,
erin beweegt en ondersteunt voorbij je huidige waarneming en begrip.

Ik ben hier ook om je te vertellen
dat deze verdere universa of dimensies geopend zullen worden
en voor je bewustzijn toegankelijk zullen worden wanneer de kennis,
die in deze Brieven geschetst wordt, wordt opgenomen
en tot het essentiële weefsel van je geïndividualiseerde bewustzijn
geworden is.

Uiteindelijk zal de dood
een gelukkige overgang gaan betekenen van een beperkte bestaansdimensie
naar een meer heldere en meer krachtige bestaansdimensie.

Je zult weten dat wanneer je voldoende spiritueel gereinigd bent
en de tijd rijp is om uit de cocon van je lichaam tevoorschijn te komen,
je zult vertrekken, opgelucht vrij te zijn van lichamelijke beperkingen
om een dimensie van liefde en een prachtige en wondere staat van zijn te betreden.

Je zult waarnemen wat de dood werkelijk is voor verlichte zielen,
een luisterrijke overgang, een geschenk van grootser leven,
grootsere scheppingskracht en een ervaring van ‘extatisch zijn’.

Ik wil ook duidelijk maken dat vele, vele mensen geloven
dat zij vruchtbare en vervulde levens kunnen leven
door de honderden verschillende leraren in ‘positief denken’ te volgen.
“Je bewustzijn veranderen,” zeggen zij, “zal je leven veranderen”.
Dit is in beperkte mate waar,
maar voor spiritueel ontwikkelende zoekers
laat een dergelijke verandering in bewustzijn
nog steeds een dorheid van geest en een hunkering naar iets meer achter.

Dat ‘iets meer’ waarnaar de ziel hunkert,
is het ware contact en de hereniging met haar BRON VAN ZIJN.
Terwijl je mogelijk een zekere mate van spirituele groei hebt behaald
door het pad te volgen waarin enkel het goede, het eerlijke en liefdevolle wordt opgemerkt,
blijf je een entiteit die enkel in jouw eigen, aan de planeet aarde gebonden, domein functioneert,
niet geholpen door het eeuwige, oneindig Universele.
Als je eenmaal de aard van het Universele beseft
en je gedachten verandert om echt met HET contact te maken,
begin je te beseffen dat je niet langer alleen bent,
je wordt gedragen door de Realiteit die het universum ondersteunt.

En wanneer Ik zeg: ‘echt contact met Het maken’,
bedoel Ik dat de smeekbede voor dit of dat voordeel
niet echt contact maken is met jouw BRON VAN ZIJN.

Je gebed wordt zeker ontvangen in de Bron van Zijn
en een antwoord wordt herhaaldelijk snel ontvangen
en de behoefte wordt vervuld, precies zoals je hebt gevraagd.
Maar echt contact met de Bron van jouw Zijn wordt enkel ervaren
wanneer jij je bewustzijn voldoende van de grove menselijke ego-drijfveer hebt gereinigd
en enige tijd hebt doorgebracht in meditatie
en aan een regelmatig emotioneel krachtig ‘uitreiken’ in bewustzijn naar jouw Bron,
waarbij je contact en vernieuwing en verfrissing van geest zoekt.

Dit is de echte bedoeling achter het bestaan.
Een constante en wederzijdse communicatie in beide richtingen
tussen de Bron van alle Zijn en alles wat geschapen is.

Hier zou Ik je er aan willen herinneren dat Ik, toen Ik op aarde leefde,
het iedere dag meer dan duidelijk aan de Joden maakte dat:
‘Ik alleen vanuit mezelf niets zou kunnen doen’.
Ik verklaarde voortdurend dat ‘het de ‘Vader’ is die het werk doet, niet Ik’.

Ik ben op dit moment gekomen om je in staat te stellen
om de overgang te maken van het aan de aarde gebonden menselijke bewustzijn
naar een menselijk bewustzijn van verlichting;

als iemand onderkent dat hij of zij eindelijk de Waarheid van Zijn kent.

Ongetwijfeld zullen diep religieuze mensen,
onuitwisbaar geïndoctrineerd met religieus dogma en theologie,
Joods, Christen, Moslim, Hindoe of tot enig andere religieuze overtuiging behorende,
het aanvankelijk moeilijk, zelfs pijnlijk vinden om deze Brieven te accepteren
en er goed gebruik van te maken,
omdat: een geconditioneerde en geprogrammeerde geest is…..als beton.
Gekoesterde overtuigingen, die gebruikt worden als talisman,
om emotionele steun, bevestiging en kracht in tijden van crisis te geven,
zijn emotioneel in het onderbewuste ingeprent
en belichamen gewoonlijk een angst in mensen om ‘God te beledigen’
wanneer overwogen wordt om verder te gaan naar een hogere Waarheid.

Tenzij er een oprecht verlangen is
om de WAARHEID van ZIJN te kennen,
in plaats van traditionele overtuigingen,
is het bijna onmogelijk deze mentale patronen in de geest en de emoties
teniet te doen en zij blokkeren echte spirituele vooruitgang.

Ik ben uitdrukkelijk gekomen om diegenen te helpen
die de wil hebben om dit te doen,
voort te gaan voorbij deze barrières naar echte verlichting.

Daarom, als je intuïtief aanvoelt
dat de woorden op deze pagina’s WAARHEID zijn
en jij je ertoe aangetrokken voelt,
heb vertrouwen dat je er klaar voor bent
om de spirituele reis te beginnen die geschetst is in deze Brieven
en dat Ik bij de hand ben om je de moed te geven
om ze na te volgen tot jij je doel bereikt,
echte spirituele verlichting, vernieuwing van leven,
wilskracht en een vinden van wat Ik het ‘Koninkrijk der Hemelen’ noemde.

Dagelijkse, oprechte meditatie en gebed zullen een mentale reiniging doen plaatsvinden
en geleidelijk zullen WAARHEID en BEGRIP de oude mythen vervangen
die wellicht eens zo dierbaar voor je waren.

Bij de aanvang van de volgende leringen moet Ik, de CHRISTUS,
je eraan herinneren dat jouw universum niet een vast universum is.

Zoals je wellicht weet, is volgens wetenschappers van de aarde,
vaste materie in werkelijkheid samengesteld uit energiedeeltjes.
De WAARHEID van ZIJN van jouw aardse dimensie rust op deze fundamentele scheppingsrealiteit.

Om mijn leringen aangaande de Waarheid van Zijn te begrijpen,
is het noodzakelijk om deze fundamentele ‘schijnbare leegte’ te begrijpen
die ten grondslag ligt aan heel jouw geschapen wereld.

De meerderheid van jullie kent dit bestaansfeit intellectueel,

maar het is nog niet zover door gedrongen in jouw bewustzijn
om jou een nieuw perspectief van de wereld en het bestaan zelf te geven.
Je gaat verder zoals je millennia lang hebt gedaan,
denkend dat jouw wereld vast is
en de condities van het lichaam en allerlei andere externe verschijnselen
buiten jouw controlemogelijkheden liggen.

Je gelooft dat je het slachtoffer van bestaan bent.
In plaats daarvan, is het omgekeerde waar.

En je dagelijkse leven weerspiegelt deze overtuigingen.
Daarom is het absoluut noodzakelijk voor mij om terug te keren
en je te helpen om op te gaan in een hoger inzicht over Waarheid.

Zoals Ik in Brief 1 zei, na verlichting in de woestijn,
kwam Ik terug in mijn wereld van Palestijnse steden en dorpen
en begon onmiddellijk de ‘elementen van materie’ te beheersen
waar Ik ook maar de noodzaak zag om diegenen te helpen die misdeeld of lijdende waren.

Ik ben gekomen om je precies te tonen waarom Ik in staat was dit te doen.

Zoals Ik in Brief 1 aan je openbaarde, werd mij,
gedurende de tijd dat Ik volledige verlichting in de woestijn ontving,
getoond dat ‘materie’ niet echt vast was.
Het werd mij niet gegeven precies te begrijpen hoe de elektrische deeltjes,
die Ik de ‘flikkering van stofjes’ noemde, de gedaante van zichtbare ‘materie’ aannamen.
Ik wist enkel dat deze ‘stofjes’ bewogen op hoge snelheidsfrequenties binnen ‘GODGEEST’
en ‘GODGEEST’ was daarom universeel.

Ik nam waar dat ‘GODGEEST’ zowel de schepper,
als de substantie van alle dingen binnen schepping zelf was.
Hiervan was Ik absoluut zeker.

Ik ‘zag’ ook heel duidelijk dat menselijk denken,
wanneer dat beladen is met overtuigdheid of emotie,
dit proces van materialisatie van zichtbare vormen radicaal beïnvloedde.

Daarom kon en deed de menselijke geest zich mengen met de ware intentie van ‘GODGEEST’ .
Het was een opwindend en verheffend inzicht
aangezien de mythen die mij geleerd waren door de Joodse rabbijnen
duidelijk fout waren en onmiddellijk uit mijn geest werden weggevaagd.
Ik omarmde de waarheid met opwinding
aangezien Ik nu besefte waarom mensen ellende en lijden ervoeren.
Dit vloeide voort uit hun eigen denkprocessen.

Mij werd ook gegeven de ‘gemeenschappen van levende deeltjes’,
die de wetenschap ‘cellen’ heeft genoemd,
binnen al het levende aan het werk te ‘zien’.
Ik was me bewust van de Goddelijke Harmonie die het werk van de cellen bestuurde,
die druk bezig waren met het bouwen en in stand houden van de verschillende delen
van fysieke lichamen van alle levende schepsels en plantaardig leven, groot en klein.

Dit is waarom Ik veelvuldig naar het platteland verwees,
om voorbeelden te geven van de inwonende ‘Vader’
en zijn activiteit binnenin het miniemste leven in het wild zoals planten en vogels.

Zoals Ik duidelijk in Brieven 1-3 heb uitgelegd,
noemde Ik ‘GODGEEST’ de ‘Vader’,
omdat Ik in staat was geweest de ware aard van ‘GODGEEST’ te ‘zien’,
waar te nemen en er zeker van was dat,
wanneer Ik naar de mensen van Palestina terugkeerde
om de openbaringen te beschrijven die Ik had ontvangen,
zij zouden begrijpen dat hun overtuigingen,
waarmee de rabbijnen hun eigen bewustzijn hadden doordrenkt,
volledig fout waren.

Ik zag dat de ware aard van ‘GODGEEST’
de allerhoogste vorm van Goddelijke Liefde was
en dit kon voortdurend actief in ieder levend ding gezien worden.

Zoals Ik hierboven vermeldde, was Ik, vanuit deze kennis,
in staat ‘wonderen’ te verrichten en de elementen te besturen
waar dat passend en noodzakelijk was.

Precies zoals Ik verlangde de mythen uiteen te laten spatten
die de Joodse geest in Palestina in beslag namen,
zo verlang Ik ernaar jou te tonen dat vele van de theorieën,
die voortgebracht zijn door je wetenschappers,
ingegeven zijn door een sterke reactie op de Kerkelijke dogma’s en doctrines uit vervlogen jaren.

Om deze uitspraak te begrijpen moet je beseffen dat tot de tijd van Darwin,
terwijl de verschillende Christelijke Kerken de bevolkingsgeest onder controle hielden,
het algemeen aanvaard was dat het universum was geschapen
precies zoals beschreven in Genesis in het Bijbelse Oude Testament.

Toen wetenschapsmensen probeerden hun ontdekkingen en theorieën te verkondigen,
werden zij gedwongen hun nieuwe overtuigingen te beschrijven
in de aanwezigheid van een enorme religieuze oppositie.
Dientengevolge achtten zij het nodig veel van hun mentale energie te richten op het
ontkrachten van de uitspraken van de Profeten.
Door dit te doen, zorgden hun aandachtspunten ervoor
dat zij helderheid van visie verloren en werden zij ook ego-gedreven.

Daarna werd elke intuïtieve waarneming die voorgesteld werd door het wetenschapsgilde
op voorhand door andere wetenschappers bespot en afgekeurd.

Vanwege dit mentale klimaat sloeg de zoektocht naar ‘Waarheid’
eenzijdig door naar een onbuigzaam geloof in rede en logica,
aldus werd het menselijke intellect
bij het zoeken naar antwoorden over de oorsprongen van leven en bestaan
opgesloten in materialisme.

Daarom is het absoluut noodzakelijk voor mij
om sommige van de ‘wetenschappelijke theorieën’ te weerleggen
en om aan te tonen dat zij even verkeerd zijn
als de zogenaamde ‘waarheden’ van  Christelijke Doctrines.

Om tot sommige van deze ‘theorieën’ te komen,
zijn zowel wetenschappers als geestelijken
in de rijken van niet-bewezen absurde veronderstellingen verzeild geraakt
om vragen te beantwoorden die voorheen door de aardse geest alléén,
niet te beantwoorden waren.

Waar je verteld is dat de substantie van je materiële wereld
in principe bestaat uit elektrische deeltjes,
die aangezet zijn tot hoge snelheid binnen ‘ruimte’,
is jullie wetenschap niet in staat om je te vertellen
‘waarom’ dergelijke ‘energiedeeltjes’ de dichtheid en vorm van ‘materie’ aannemen,
behalve door te spreken van fusiekrachten
waardoor het scheppen van de elementen gebeurde.

De wetenschap kan je niet vertellen wat de ‘Motiverende Kracht’ is
die deeltjes in de vorm van elementen samentrekt.

Noch kan de wetenschap je vertellen
vanwaar dergelijke energiedeeltjes oorspronkelijk gekomen zijn
behalve door te zeggen dat zij vrijkwamen ten tijde van de ‘Big Bang’,
waarvan zij geloven dat die de eerste aanzet tot schepping gaf.

Waarom een plotse ‘Big Bang’, van wat?
Wat was de Motiverende Factor hierachter?

De wetenschap spreekt van elektromagnetisme,
maar kan niet zeggen waar zulke energieën,
die verschijnen en verdwijnen, vandaan komen.
Waar gaan zij heen? Waarom komen zij terug?

Vanuit het menselijke perspectief lijkt er geen begrijpelijke activiteit
in of achter de werkzaamheid daarvan te zijn.
De wetenschap zegt dat elektromagnetisme ‘gewoon is’,
een simpel bestaansfeit en toch produceert het zeer doelbewust en intelligent werk,
in de vorm van ontelbaar miljarden substanties waarvan je universum is gemaakt.
Hoe gebeurt dit?

Er is niets dat elektromagnetisme tot zichtbaar bestaan heeft gebracht
waarvan de menselijke geest kan oordelen dat er bedoeling of betekenis aan ontbreekt.
De wetenschap negeert dit meest basale en vitale scheppingsniveau.
Zonder een antwoord op de vraag,
waarom alles wat door de activiteit van de tweelingenergie van elektromagnetisme
in zichtbare manifestatie is gebracht, onveranderlijk, doelbewust, succesvol en logisch is,
zal niets van enige waarde in de zoektocht naar jouw oorsprongen ontdekt worden.

Totdat de wetenschap de Realiteit’ van de ‘ruimte’,
waarin de elektrische deeltjes van ‘zichtbaar bestaan’ een basis vinden,
kan onderzoeken en ontdekken,
zal de wetenschap voor eeuwig achter gesloten deuren van materialisme blijven.
Zij zal van eeuwige Waarheid en universele wijsheid uitgesloten worden
en gevangen zitten binnen het knechtschap van louter redenering,
redenering die enkel het product is van de begrensde activiteit van hersencellen.

Het is de ware aard van de RUIMTE die Ik van plan ben bij je te introduceren,
maar alvorens hiertoe over te gaan,
moet Ik eerst vele zeer relevante vragen onder jouw aandacht brengen.

Door de eeuwen heen is de materie die uit elektromagnetisme is ontstaan,
voor de geest, de visie en het gevoel van levende entiteiten als vast, onveranderlijk en duurzaam overgekomen.
Van metalen, hout, rotsen en levende entiteiten geloofde men
dat ze samengesteld waren uit vaste, levenloze of levende ‘materie’.

Met een dergelijk geloof in een vast universum is het heel natuurlijk
dat de mystieke profeten uit de Oudheid zich een ‘Machtig Individu’ moesten voorstellen
dat enorme krachten bezit bij het scheppen van alle vaste substanties van het universum.
Door een dergelijk ‘Machtig Individu’ te visualiseren,
was het enkel vanzelfsprekend dat zij zich een ‘Koninklijke’ figuur, die alles beheerst,
zouden voorstellen, die een wrekende aard bezit als deze wordt geconfronteerd
met het gedrag van de mensheid die een turbulente maatschappij schept.

Noch de Profeten uit de Oudheid,
noch de wetenschap van vandaag zijn dicht bij de Bestaanswaarheid geweest.

Beide hebben de waarheid volledig gemist.

De wetenschap zegt dat leven begon toen op een of andere onverklaarbare wijze
een juiste combinatie van chemische reacties een molecule produceerde.
Een molecuul die in staat was om kopieën van zichzelf te maken
door verdere chemische reacties in werking te zetten.

Een dergelijke simpele beschrijving
van de enorme en uitbundige complexiteit en macht van de LEVENSKRACHT
als zijnde waarneembaar omdat het ‘capabel is zichzelf te reproduceren’,
openbaart de basale verarming van wetenschappelijke opvatting en denken
die een dergelijke theorie hebben opgeleverd!

Bovendien wordt de suggestie
dat een dergelijke combinatie van ‘onbezielde’ chemische stoffen
op een specifieke wijze, toevallig, zouden kunnen samenkomen
om een dergelijk verbazingwekkend resultaat van ‘zelf-reproductie’ op te leveren,
wetenschappelijk niet ter discussie gesteld.

Dit is omdat de eindige menselijke geest, ofschoon wetenschappelijk,
niet kan omgaan met een dergelijke “vreemde toevalligheid” van niet-geïnitieerde ‘zelf-reproductie’.
Het suggereert te zeer een magisch gebeuren,
van een of andere interventie uit een onvoorstelbare bron
die wetenschapsmensen niet durven overdenken uit angst voor spot.

Deze schaapachtige berusting wordt verondersteld wetenschappelijker te zijn
dan het produceren van ‘geïnspireerde’ theorieën
die niet absoluut bewezen zouden kunnen worden door hun experimenten.

Daarom wordt echte wetenschappelijke vooruitgang geblokkeerd
door de materialistische wetten die de wetenschap voor zichzelf heeft vastgesteld.
Deze blokkade van verdere wetenschappelijke vooruitgang zal de wetenschap
ervan weerhouden het rijk van geest en bezieling naar behoren te onderzoeken
totdat een of andere verlichte wetenschapper de conventie trotseert
en het waagt de grens tussen het ‘geziene’ en het ‘ongeziene’ over te steken.

Profeten uit de Oudheid zouden,
indien de theorie van moleculaire zelf-reproductie hen was voorgeschoteld,
geen moeite hebben met zo’n ‘magisch gebeuren’
en zouden zeggen dat ‘God’ de chemische combinaties heeft gemaakt
en ze doordrenkt heeft met leven.
Dat zou ook niet de juiste verklaring zijn.

Het is dit oude religieuze begrip
van een ‘God in den Hoge’ ‘scheppend van verre’
dat de wetenschapsmens blokkeert
in het voortgaan naar een meer spiritueel bewuste reflectie.

Daarom is de wetenschap, ondanks haar ogenschijnlijke emancipatie,
ten opzichte van eeuwenoude doctrines,
nog steeds even mentaal gebonden
en belemmerd door angsten voor oude motto’s als in de 19de eeuw.

Zij maakt zich haar belachelijke theorieën eigen,
omdat zij nog niet de Realiteitvan Onze Bron van Zijn
achter en binnenin de levende molecule heeft waargenomen.

Het verhaal over schepping voortzettend, verklaart de wetenschap dat,
na de ‘zelf-productie’ van levende moleculen die in staat zijn om zichzelf te reproduceren,
zij ‘zichzelf vormden’ tot een levende cel, (zo klein dat ze niet door het blote oog gezien kan worden),
die de bouwsteen werd voor de totale veelvuldigheid aan levende organismen,
inclusief planten, insecten, reptielen, vogels, dieren en de mens zelf.

Daarom hebben alle levende dingen een gemeenschappelijke voorouder;
de eerste levende molecule…..zucht…

De wetenschap kan niet uitleggen
waarom de zelf-reproducerende moleculen
zich gecombineerd hebben tot een levende cel.
Het blijft tot op de dag van vandaag een mysterie voor de wetenschap.

De levende cel, legt de wetenschap je uit,
wordt eindeloos herhaald in miljard-miljard-miljard verschillende vormen.
Zij is de bouwsteen van het zichtbare universum.

Hoe kan dit?
Welke impuls motiveert zo’n reproductie?
De wetenschap kan het niet zeggen.
Verankerd in haar eigen blindheid,
heeft zij mensen mede neerwaarts getrokken in materialistische blindheid.

En nu verdient de eerste levende cel de onverdeelde aandacht van een ieder
die serieus de spirituele dimensie en de ‘Drijfveer van het Bestaan’ zoekt,
omdat de eerste levende molecule en de eerste levende cel
het allereerste bewijs zijn van een of andere intelligente activiteit binnen ‘materie’,
binnen het universum.

Het voornaamste kenmerk dat zinnigheid en fijngevoeligheid aantoont,
is de functie van het membraan dat de cel bedekt
en haar bescherming en individualiteit geeft.
Denk na over dit ‘miraculeuze’ fenomeen.
De cel neemt, door het membraan, alleen geselecteerd voedsel op uit de omgeving.

Niet alleen neemt de cel de juiste voeding op,
maar als ze de voeding benut heeft,
bevrijdt de cel zich van het afval via het doorlaatbare membraan.

Je zou je moeten afvragen
hoe het ‘puur fysieke’ membraan van de cel, onzichtbaar voor je oog,
het correcte voedsel kan ‘onderscheiden en selecteren’ om haar welzijn te bevorderen
en dan voldoende scherpzinnigheid kan beoefenen
om zich van ongewenste giftige materie te ontdoen?

Zie je niet een hoge graad van doelgerichtheid binnen al deze activiteit?
Kun je geloven dat dergelijke doelgerichtheid toevallig is
en is niet BEDOELING, hét waarmerk van Intelligentie?

Niet alleen dit, het cel-membraan zet dit werk voort
van kiezen van voeding en wegwerken van afval,
in vele miljarden verschillende omstandigheden en overlevingscondities
binnen verschillende soorten en verschillende omgevingen.

Is dit geen bewijs van DOELGERICHTHEID
die zich vertoont in werkelijk iedere handeling van iedere soort,
zij het insecten, planten, reptielen, vogels, dieren en menselijke wezens?

Zou je het universum niet kunnen beschrijven als zijnde
de consistente en niet-aflatende IMPULS van DOELGERICHTHEID
die zichtbaar gemaakt is binnen het rijk van zichtbare ‘materie’?

Is de geest van DOELGERICHTHEID een fysiek element of één van ‘bewustzijn’?

En als je kunt aannemen dat DOELGERICHTHEID
een onbetwistbare scheppende impuls achter BESTAAN is,
dan kun jij naar de volgende waarneming van jouw universum overgaan
als zijnde de zichtbare manifestatie
van ‘een INTELLIGENTE INSCHATTING van oorzaak en gevolg’
die overduidelijk aanwezig is binnen levende ‘materie’.

Want als de levende cel het juiste voedsel kan selecteren
en ook zorgt voor de verwijdering van giftig afval,
vertoont deze eenvoudige activiteit een GEWAARZIJN van de noodzaak voor vertering
en voorziet ook de daaruit volgende opbouw van giftig afval
en de noodzaak tot verwijdering van dergelijk afval
om de voortdurende gezondheid van de cel te verzekeren.

Is dit geen heldere indicatie van een INTELLIGENTE INSCHATTING van ‘Oorzaak en Gevolg’?

Bovendien, de wetenschap zegt dat de cel een ‘kern’ bevat
die vergeleken kan worden met het brein van een menselijk wezen,
aangezien zij berichten overbrengt
en haar belangrijkste functie de opslag van informatie is,
de ‘bibliotheek’ die niet slechts de details bevat met betrekking tot één cel,
maar van het hele lichaam waarin zij verblijft!

In feite zou, bij onderzoek door de wetenschap,
duidelijk worden dat de cel zelf een systeem van chemische ‘berichten’ is,
uitgevoerd op een doelbewuste, intelligente en begrijpelijke wijze.
Hoe kon dit gebeuren,
als de oorsprong van de moleculen van de cel,
enkel levenloze chemische elementen waren?

Zou je betwisten,
dat er achter iedere ‘boodschapper met een bericht om over te brengen’,
bewustzijn met een intelligente gedachte bestaat?
En aanschouw hoe nauwkeurig de berichten van cel tot cel worden overgebracht
om de nauwkeurige reproductie van welomschreven soorten miljoenen jaren lang te verzekeren.

Op welk punt in schepping is ‘bewustzijn’ in levende organismen gekropen?
En hoe is intelligent denken, dat afweegt en beslist,
in het veld van onbewuste levenloze materie gekomen?
Hoe kan, zonder inherent bewustzijn,
zoveel geïnformeerde en informerende activiteit plaatsvinden
in een cel die onzichtbaar is voor het levende oog?

Is zo’n activiteit niet het product van bewustzijn/gewaarzijn,
welke de aanwezigheid van ‘intelligent’ leven tot in het kleinste deeltje bewijst?

Bovendien kan één enkele levende cel, in de vorm van een bacterie,
op zichzelf wat bewegen en haar eigen gespecialiseerde leven binnen de omgeving leven.

Anderzijds kan de cel gefixeerd zijn binnen een organisme
en daar haar eigen hoogst belangrijke werk uitvoeren
van constructie en onderhoud van een bepaald deel van het organisme.

Zulk werk produceert ‘levend materiaal’ precies toegerust en noodzakelijk,
voor het levende orgaan waaraan het werkt,
zij het delen van het menselijk of dierlijk lichaam of van de plant,
zoals menselijke tenen en milt of dierlijk bont en dierlijke slagtanden
of schubben van vissen en veren van vogels
of bast van bomen en gebladerte aan takken of kroonbladeren
en de stengels van bloemen of voelsprieten van vlinders en hun gaasachtige vleugels
of de reptielenhuid van krokodillen en hun tanden
of de ogen van de pijlinktvis en zijn huid die verandert van kleur
overeenkomstig de behoefte aan camouflage.

Elk van deze compleet diverse en schijnbaar niet verwante fysieke fenomenen
wordt geschapen door het individuele, gespecialiseerde werk van
miljarden en miljarden en miljarden van gelijksoortige levende cellen.

Kun jij bij het overdenken,
van de omvang en verscheidenheid van het werk dat volbracht wordt
door een eenvoudige levende cel die onzichtbaar is voor het blote oog,
in een mechanistisch universum geloven?

Het zou mogelijk zijn om dat te doen,
als de ‘materie’ geproduceerd door zulke cellen, onlogisch was,
geen geloofwaardige bedoeling achter of reden voor haar bestaan bood,
verstoken van persoonlijk bewustzijn.

Maar dit is niet zo.
Deze gelijke levende cellen werken in harmonie samen binnenin mens of dier,
om een lever te maken met zijn talrijke taken in een lichaam,
om een gecompliceerd oog te scheppen dat zijn eigen specifieke bedoelingen heeft
om met de eendrachtige hulp van de hersenen,
de entiteit in rechtstreeks en intelligent contact met zijn omgeving te brengen
of sterke botten speciaal en gecompliceerd ontworpen in samenhang met pezen en spieren,
om zich met andere te verbinden op zo’n geriefelijke wijze
om zo een volledige en soepele beweeglijkheid van de entiteit mogelijk te maken.

Bovendien verstoren de cellen elkaars werk nooit.
Wanneer een nier wordt geschapen, maken zij niet plotseling een oor.
Wanneer haar wordt geschapen, beginnen zij niet plotseling met het maken van huid. Nee, cellen scheppen de hoofdhuid en precies dezelfde cellen scheppen het haar.
Het enige verschil tussen huid- en haarcellen is het werk dat zij doen,
seconde na seconde, een leven lang. Waarom?

Wat is de ‘Motiverende en Inspirerende Factor’? Toeval?

Welke organiserende intelligentie
zet het gehele scheppingsproces in beweging?
Van het meest fundamentele niveau van de formatie van eenvoudige elementen
uit vrije elektrische deeltjes in ‘ruimte’ tot,
het combineren van elementen om chemicaliën te vormen,
de correcte combinatie van specifieke chemicaliën om een levende molecule te vormen,
de correcte combinatie van levende moleculen om een levende cel te maken
die voeding kan opnemen en afval kan afscheiden,
de cellen volgens vastomlijnde specificaties tot een lichaam bouwen
zodat de entiteit zich kan verplaatsen.
en dit lichaam, dit enorme scheppingsbouwwerk,
consistent gedurende miljarden jaren onderhouden.

Niet alleen dit, maar wat is de ‘Motiverende Kracht’
die in levende systemen en entiteiten miljarden en miljarden verschillende manieren ontworpen
en succesvol ontwikkeld heeft om zaden van iedere soort te bevruchten,
of zij nu die van planten, insecten, reptielen, vogels, dieren of menselijke wezens zijn,
die voor elk een intelligent systeem van voortplanting heeft ontwikkeld,
aangepast aan klimatologische omstandigheden,
de productie van vegetatie in de omgeving,
om overleving te verzekeren?

Is niet OVERLEVEN ook bewijs van intelligente doelbewuste activiteit?

En nadat dit grootse kunstwerk van scheppingskracht volbracht is,
zou jij je niet moeten afvragen hoe het kan
dat iedere levende soort zijn eigen individualistische manier heeft
om zijn jongen groot te brengen en ze, voor zover als mogelijk te beschermen,
tot de jongen in staat zijn om op zichzelf te overleven?
Is dit niet LIEFDE VOOR SCHEPPING, actief in haar hoogste vorm?

Je kunt in deze analyse van wat de menselijke intelligentie te zeggen heeft
over de oorsprong van leven en scheppingskracht niet verdergaan
zonder de ‘hoogst belangrijke DNA-moleculen’ te vermelden,
waarvan gezegd wordt dat zij het ‘plan’ dragen voor het hele organisme, plant of baby.
Bovendien geven deze DNA-moleculen de instructies aan de cellen
en informeren hen over wat zij zullen bouwen volgens de chromosomen die door het zaad zijn aangedragen.

Ja, inderdaad, in plaats van Intelligentie,
heeft de wetenschap je de DNA-moleculen als jouw bron van bestaan,
jouw opperste leider, jouw scheppingsregisseur gegeven,
waarvan materialistische, broze cellen, ja het gehele scheppingsproces,
moeten afhangen om te overleven.
Aanschouw het glorierijke DNA – Heer van uw schepping!

Vanwaar hebben de DNA-moleculen hun intelligente richtinggevende krachten aangetrokken?

De wetenschap is behoorlijk tevreden nu zij in staat is geweest
om bevredigend uit te leggen waarom de diverse soorten van allerlei aard
zichzelf zo nauwkeurig en consistent repliceren.
De wetenschap zou je willen laten geloven
dat je in een puur mechanistisch universum leeft.
Dat het fenomeen van evolutie voortkomt uit toevals-mutaties
en het ‘overleven van de sterkste’.

Als je de talrijke organismen van de schepping,
de veelvoudigheid en de verschillende activiteiten van verwante soorten bestudeert,
kun je dan werkelijk geloven in zo’n onwaarschijnlijk materialistisch concept?

Het is niet louter toeval geweest dat je tegenwoordig,
om je in staat te stellen de enorme Intelligentie achter schepping te ontdekken,
talrijke creatieve mensen hebt die lastige reizen ondernemen
om de leefomgeving en gewoonten van in het wild levende schepsels en planten
te onderzoeken, te determineren en te fotograferen.
Je wordt vermaakt en geïnformeerd, door een feest van feiten en foto’s
van de wonderen van jouw universum.

In mijn tijd op aarde had Ik dergelijke wonderen niet om naar te verwijzen
teneinde de Joden de universele Bestaanswaarheid te onderrichten.

Ik had enkel huisdieren en vogels om als voorbeeld te gebruiken
voor de prachtige vindingrijkheid en de intelligentie en het gewaar zijn
dat zichtbaar is in ieder levend ding.

Nergens staat in de Evangeliën geschreven
dat Ik verwees naar een Grote en Machtige Jehova als de Schepper,
zoals gebruikelijk was bij de Joodse Leiders.

Nee, Ik wendde mij naar het platteland, de bloemen en vogels
en probeerde mijn landgenoten te tonen
dat zij omringd waren door een prachtige en miraculeuze schepping.

Tweeduizend jaar geleden in jouw dimensie,
misten wij jouw moderne wetenschappelijke achtergrond
om in staat te zijn intellectueel de activiteit van wat Ik de ‘Vader’ noemde
overal om ons heen te observeren en te verklaren.

Om jouw ware BRON van ZIJN te ontdekken,
vraag Ik je om de balans op te maken
van de onvoorstelbare en onbeschrijflijke complexiteit
en verscheidenheid van doelbewuste arbeid die overal in aanwezig is,
van pinquïns tot varkens.

Kan de menselijke geest
welke van de meest basale activiteiten dan ook binnen het lichaam,
zeg, het spijsverteringsstelsel natuur getrouw namaken,
een stelsel dat snel de vereiste enzymen en hormonen kan oproepen,
die noodzakelijk zijn voor de vertering?

Hoe durft de begrensde geest,
die niet in staat is het echte scheppende proces duidelijk waar te nemen,
dat bestuurd wordt door de hoogste kennis,
het te wagen ondubbelzinnig te verklaren en hierbij tegenstrijdigheden trotserend,
dat de begrensde geest de werkelijke scheppingsoorsprong begrijpt
alsook de krachten waaruit schepping vorm heeft gekregen?

Wat een arrogantie!
Deze mensen kunnen enkel denken overeenkomstig wat hun ogen hen vertellen.

Ik bekijk de huidige wetenschappelijke onwetendheid
met liefdevol mededogen, een zekere mate van geamuseerdheid
en een geweldige alles verterende passie om door hun trots heen te prikken.

Want totdat iemand,
hun zelfgenoegzaamheid en positie van onfeilbaarheid kan binnendringen,
zal een echt samengaan van Eeuwige Waarheden met menselijke wetenschappelijke kennis
nooit kunnen plaatsvinden.
Maar het samengaan moet plaatsvinden,
anders zal de menselijke spirituele evolutie op een dood punt blijven.

De wetenschappelijke geest is te vol van
‘eindige’ verzonnen boekenkennis, geaccepteerde formules en vergelijkingen
en de behoefte aan de goedkeuring van hun ‘maten’,
om mystiek binnendringen door Hogere Intelligenties toe te laten.

Ik vraag lezers van deze Brieven om, uit mijn naam,
een vereniging te vormen om de Wetenschap uit te dagen en hen te vragen:
‘op welk punt in de evolutie van de ‘materiële’ wereld’
is BEWUSTZIJN voor het eerst waarneembaar?’

Ik herhaal en meen wat Ik zeg, stel de wetenschapper deze vragen:

1 Op welk punt in de evolutie van de wereld is ‘bewustzijn’ voor het eerst waarneembaar?
In de levende cel?

2 Indien in de levende cel, is bewustzijn waarneembaar in de levende moleculen?
(die zich verbonden om een cel te maken
en cellen die zichzelf met zo’n intelligent ontworpen membraan omhullen
dat het de opname van geselecteerd voedsel en uitscheiding van giftig afval toelaat.)

3 Hoe herkent het membraam giftig afval?
(En als zou worden toegegeven dat bewustzijn aanwezig zou kunnen zijn in de levende moleculen,
zou jij je dan niet moeten afvragen of de chemische stofeigenschappen
die een levende molecule werden, wellicht zelf niet al ‘bewustzijn’ bezaten,
dat hen uiteindelijk aanzette en dreef tot de leven-gevende combinatie om een molecule te maken?)

En zover teruggegaan zijnde naar de oorsprongen van bestaan,
de chemische stofeigenschappen, moet jij je nog steeds afvragen:

4 Waarom ‘bewustzijn’ enkel een levensvatbare aanwezigheid zou moeten worden binnen de chemicaliën.

4a Waarom niet in de elementen waarin individualiteit als het eerst vorm aannam?
4b Indien in de elementen, waarom zou dan ontkend moeten worden dat ‘bewustzijn’ de elektrische deeltjes aandrijft om de elementen te vormen?
4c Is het redelijk om een dergelijke mogelijkheid te ontkennen?

En tot een dergelijke mogelijkheid gekomen,
zou je niet verder moeten gaan en vragen:

5 Vanwaar komt elektromagnetisme?

6 Wat is de ‘realiteit’ van elektriciteit méér dan flitsen van intens licht
die nu door de wetenschap beschreven worden als fotonen en elektronen?

7 Wat is de ‘realiteit’ van magnetisme méér dan twee-voudige energieën van ‘binding en
afwijzing’ – energie-impulsen die stabiliteit en orde in chaos hebben gebracht?

Vraag de wetenschap:

8 “Vanwaar komt elektromagnetisme dat verantwoordelijk is voor de meest basale stappen
in het scheppen van een geordend en ordelijk universum van een onvoorstelbare complexiteit en diversiteit?”

Ik zal nu proberen DAT, wat met geen woord te beschrijven is
en momenteel ieder ‘geïndividualiseerd aards bevattingsvermogen’ te boven gaat,
onder jouw woorden te brengen.

((Neem elk IDEE – één voor één – in meditatie))

Wat Ik op het punt sta uit te leggen
bestaat volledig binnen en uit BEWUSTZIJN, zonder parameters en grenzen.
Als je voldoende spiritueel ontwikkeld bent om mij daarin voorbij de woorden te volgen,
zul je alles ‘spiritueel’ beginnen te begrijpen wat Ik je probeer te vertellen.
De woorden zullen je er naar toe gidsen en dan nieuwe ‘vergezichten van zijn’
voor je ontsluiten.

Volhard! Het LICHT zal geleidelijk, wellicht onmerkbaar,
jouw geest binnendringen en je zult kleine uitbarstingen van inzicht hebben.

Er zijn velen die een kleine ‘uitbarsting van inzicht’ hebben ervaren,
kort een aanraking van ‘Goddelijk-Bewustzijn’ hebben gevoeld
en hierna niet in dit mooie moment van gewaarzijn zijn blijven geloven.
Ze beginnen de kleine toevloed van ‘Goddelijk-Bewustzijn’ te toetsen,
te betwijfelen en tenslotte te verdrijven.
Let op dat jij dit niet doet, want ongeloof zal je terugzetten,
je meer in het materiële bestaansvlak verstrikken dan je ooit zult weten.
Wat jou ook gegeven wordt en wat je ook kunt ontvangen,
houd eraan vast en twijfel niet.

Twijfel vernietigt gestage voortgang
omdat het zijn eigen ‘bewustzijnsvormen’ schept
,
die het inzicht dat je eerder verworven had,
zal onderdrukken en zelfs met wortel en al zal uitrukken.

Daarom construeren of vernietigen jouw keuzen van gedachten,
jouw geloof of ongeloof,  jouw twijfel of geloofsvertrouwen,
je voortgang in jouw zoektocht naar WAARHEID.

Elke ontkenning wist de vooruitgang die eerder gemaakt is, uit jouw bewustzijn.

Bovendien, hoe hoger jij opstijgt in spirituele waarheid,
hoe krachtiger jouw gedachten worden.
Schep daarom en hou daarom vast aan je eigen spirituele impuls
en sta niemand toe die impuls binnen te dringen en te ondermijnen.
Houd stevig vast aan jouw eerdere opvattingen.
Koers in tijden van twijfel verder op positieve gedachten,
waarbij je verlichtende affirmaties gebruikt,
vasthoudend aan eerdere inspirerende leiding
toen je bewustzijnsfrequenties van een hogere trilling waren.

Keer, door het gebruik van je wilskracht,
affirmaties kiezend die ‘gouden klompjes’ van spirituele Waarheid bevatten,
steeds weer naar dit hogere bewustzijnsniveau terug.
Geef, door mentale luiheid, niet volledig toe
aan de eb en vloed van spirituele bewustzijnsenergieën
en word geen ‘spirituele wip’.

Ik kan dit gevaar van zelf-belemmering niet sterk genoeg benadrukken.
Word je hier actief bewust van.

Als je iets van de verslagen van mijn leven in Palestina kent,
zul jij je herinneren dat Ik ook leed aan het fenomeen van eb en vloed van spiritueel bewustzijn
en het nodig vond om mezelf in de heuvels af te zonderen
om te bidden en te mediteren en mijn spirituele kracht te vernieuwen.

Begrijp daarom je ‘dorre’ perioden,
maar geef ze niet de ruimte door je passief over te geven
aan een ongewenste verandering in je levenshouding en je mentale/emotionele patronen.

Waar je gewetensvol je Bron van Zijn aanspreekt
voor nieuwe kracht en de verheffing van je bewustzijnsfrequenties,
daar zullen deze negatieve perioden aanzienlijk worden verminderd in kracht en duur.

Ik herhaal, let te allen tijde op hoe jij je geest gebruikt!
Laat jouw mentale activiteit altijd constructief zijn,
zodat ze kan bijdragen aan jouw eigen spirituele groei
in plaats van aan haar constante belemmering.

Voordat je begint de volgende pagina’s te bestuderen,
erover te mediteren en ze in je op te nemen,
wil Ik aan iedereen die deze Brieven leest duidelijk maken,
dat mijn bedoeling om door deze Brieven heen te komen,
eerst en vooral is om de mythen te verjagen
die mijn menselijke persona en leringen omringd hebben.

Ten eerste is mijn intentie
dat religieus dogma en doctrines uiteindelijk, wereldwijd,
een natuurlijke dood zouden gaan sterven,
zo’n volledige dood als de dierlijke offers in de Tempel van Salomo.

Ten tweede ben Ik ook gekomen om de Kerken te helpen
hun achterhaalde denkbeelden van ‘God’ en ‘zonde’ los te laten.
Echte spirituele vooruitgang is niet mogelijk
totdat een helder besef doorbreekt dat iedere persoon verantwoordelijk is
voor de manier waarop zijn of haar leven zich ontwikkelt.

Ten derde ben Ik gekomen om de beelden van een ‘Almachtige God’
van pracht en grootsheid en onbeperkte actieve kracht,
die de deugdzame beloont en de ‘kwaadaardige’ bestraft,
uit jouw geest te verwijderen.
Deze overtuigingen zijn geheel verkeerd, ofschoon troostend.

Ten vierde leg Ik de Waarheid van Zijn voor je uit
om eindelijk het oude concept te verjagen,
van ‘God’ die ergens hoog in de hemel zit waar Hij naar verluidt
de wereld en alles wat er in is in een betrekkelijk korte periode geschapen heeft.

Ten vijfde ben Ik uitdrukkelijk gekomen om de wetenschap te helpen
om de kloof te overbruggen tussen UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN
en de verschijning van elektrische deeltjes.
Zonder deze brug tussen de Ongeziene Spirituele Dimensie
en de Geziene wereld van ‘materie’,
zal de wetenschap geworteld blijven in oude ideeën en concepten
in plaats van voort te gaan in nieuwe sferen van spiritueel/wetenschappelijk onderzoek
voor de verbetering van de mensheid.

Ik ben ook gekomen om je de WERKELIJKE AARD te tonen
van ….’DAT’ …. wat jou heeft verwezenlijkt,  jou INDIVIDUALITEIT gaf.
Want, zonder deze kennis, die je de ‘aard’ zal openbaren van jouw ‘tweevoudig wezen’, Geest en lichaam,
zal ook jij geworteld blijven in hetzelfde bewustzijnsniveau als waarin jij op dit moment geworteld bent.

Ik wil overduidelijk maken dat:

‘Niets ooit uit Niets komt’.
Dit is een zeer bekend gezegde onder jullie en een volkomen juiste.
Er is echter een eeuwig, oneindig, consistent Fundament van ZIJN
en DIT ga Ik je openbaren.

Je bent niet ‘geschapen’,
je hebt jouw ‘zijn’ onttrokken aan HET’.
Uiteraard kun je niet gekomen zijn uit iets
dat volledig vreemd is aan je eigen bewustzijn.
Ik vraag mijn opnemer om enige alledaagse begrijpelijke voorbeelden te kiezen:

Je zou geen taartvulling uit een vat siroop kunnen halen
en ontdekken dat het gehakt is.
Je zou geen sinaasappel kunnen persen en van het sap gemberbier maken.
Je zou geen ballon met lucht kunnen vullen,
hem laten knallen en bemerken dat er gelei uit droop.

Alle bovenstaande voorbeelden, gekozen door mijn opnemer, zijn gevallen van logica.
Ik wil dat je beseft dat je hele universum
een manifestatie van logica en consistente logische uitvloeiselen is,
voortkomend uit samenhangende oorzakelijkheid.

Jouw universum is zichtbaar gemaakte

OORZAAK & GEVOLG

Dit is een niet afwijkend bestaansprincipe.
Als er gevallen van afwijking zijn,
zoals paranormale ervaringen of ogenblikkelijke genezingen,
uit de gemiddelde mens zijn verbazing
terwijl de wetenschap weigert te geloven dat zoiets mogelijk is.

Naarmate mijn uitleg zich verdiept,
zul je uiteindelijk begrijpen hoe dergelijke afwijkingen plaatsvinden, logisch en effectief.
Met andere woorden, deze afwijkingen gebeuren volgens natuurlijke spirituele wetten
en dienen altijd een noodzakelijke doelstelling.

Nergens is er enige geesteloosheid in schepping, zelfs in mier of mug,
tenzij de geest van een entiteit gebrekkig geboren of beschadigd is.

Daarom is het duidelijk dat je leeft en handelt in een stoffelijk universum
dat de hoogste graad van intelligentie en doelbewuste activiteit vertoont
binnen het scheppen van ‘materie’ zelf,
in de fysieke lichamen van alle individuele entiteiten van planten tot menselijke wezens.

Helaas is deze hoge graad van INTELLIGENTIE en DOELBEWUST VERZORGEN
slechts minimaal aanwezig in het bewustzijn dat zich vertoont
in de geschapen entiteiten van planten tot menselijke wezens.

Met andere woorden,
het LICHAAM waarin jij je leven leidt,
waarin je denkt en voelt en doet wat er ook in je opkomt,
manifesteert in haar fysieke organen en werkende delen
een zeer veel hogere orde van intelligentie en liefdevolle bedoeling
dan je menselijke bewustzijn.

De menselijke interesses zijn voornamelijk verwikkeld
in de problemen van persoonlijk dagelijks overleven,
genieten van pleziertjes en emotionele/lichamelijke bevrediging.

Om deze doelstellingen te bereiken,
gebruikt de meerderheid van de mensen enkel de goederen vervaardigd uit ‘materie’.
Zelfs ‘wetenschappers’kunnen de verborgen geheimen van aards bestaan
niet volledig ontrafelen en zijn, ondanks al hun wetenschappelijke expertise,
net zo verzand in de wisselende lotgevallen van het bestaan
als diegenen die geen enkele scholing hebben.

Daarom is het een logische conclusie
dat ‘DAT’ waaruit jij je fysieke wezen hebt aangetrokken,
er één van IMMENSHElD is, niet alleen in grootte,
maar IMMENSHElD van WILSKRACHT:
de Wil tot zelf expressie en scheppingskracht.

Visualiseer een moment, de grootte van het materiële universum,
de Zon en haar hitte, de Maan, de Aarde en het zonnestelsel, de melkwegen van sterren
en het feit dat al dit zichtbare materiaal totaal onderling afhankelijk is,
maar ook afhankelijk van de beweging van de planetaire lichamen
en onderworpen is aan Universele Wetten van consistente functionaliteit en beweging.
Dit enorme universum heeft zijn oorsprong gehad binnen
en is aangetrokken uit, het FUNDAMENT van jouw ZIJN
en de totaliteit van LEVENSKRACHT/ENERGIE in het universum
is uit datzelfde FUNDAMENT van ZIJN aangetrokken.

Wees daarom niet onthutst als, bij mijn poging om voor jou
de SPIRITUELE COMPONENTEN van JOUW BRON van ZIJN te analyseren,
jij bemerkt dat je herkent wat deze componenten zijn
en jij zelf bezit precies dezelfde spirituele componenten van bewustzijn
maar in een zeer zeer zeer beperkte mate.
Je hebt alles wat je bent; spiritueel, mentaal, emotioneel, fysiek,
aangetrokken van jouw BRON van ZIJN.

Vóór Ik je uitleg hoe dit kon gebeuren,
wil Ik dat je bepaalde stappen neemt om jouw geest te helpen
de onmetelijkheid van ….. ‘DAT’ ….. waaruit jij je zijn hebt aangetrokken
in je op te nemen.

Nadat je de volgende pagina’s tot het einde van mijn Brief hebt gelezen,
neem elke deel afzonderlijk ter meditatie en visualisatie,
want allen op deze manier zullen de ‘woorden’ in begrip beginnen te groeien
en de spirituele realiteit van hun ware betekenis aannemen.

ALLES (spiritueel, ongezien/gezien/verbeeld) is BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN.

De primaire allesomvattende aard van BEWUSTZIJN is GEWAARZIJN.

Het is niet mogelijk om bewustzijn te hebben zonder gewaarzijn te bezitten.

Alles wat je ziet, alles wat je aanraakt, hoort, voelt, weet,
is zichtbaar gemaakt BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN.

Er is niets in het universum dat geen BEWUSTZIJN is dat zichtbaar is gemaakt.
BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN is oneindig en eeuwig.

Er zijn meerdere DIMENSIES van BEWUSTZIJN,
beide voorbij en binnenin jouw eigen aardse bestaansvlak,
het vlak van zware materie, vaste vorm.

De aller hoogste UNIVERSELE DIMENSIE van BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN
kan nooit helemaal of werkelijk gekend worden door een geïndividualiseerde geest;

HET IS ONTOEGANKELIJK.
HET IS IN EQUILIBRIUM.

HET is de ENIGE BRON van alle KRACHT, WIJSHEID, LIEFDE, INTELLIGENTIE.
De UNIVERSELE DIMENSIE van BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN in equilibrium
van STILTE & VERSTILLING waaruit geluid, kleur, geïndividualiseerde vorm
en alle zichtbare scheppingskracht voortkomt binnen het zichtbare universum.

Uit de ULTIEME UNIVERSELE DIMENSIE van BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN
in equilibrium is elke schepping voortgekomen,
alle diverse ongeziene bestaansdimensies afdalend in volgorde van spiritualiteit
vanaf de portalen van de UNIVERSELE DIMENSIE zelf
tot de zwaarste trillingsfrequenties van levenloze aardse substanties
en verder tot de onuitsprekelijke gruwelen van bewustzijnsperversies en anti-Waarheid.

Deze ULTIEME UNIVERSELE DIMENSIE van BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN
is niet slechts in ruimte

HET is TOTALE RUIMTE.

HET is ondetecteerbaar overal.
Voor degenen die denken in termen van atomen,
je kunt zeggen dat HET de RUIMTE in het atoom is,
daarom is HET in stilte en equilibrium’
binnen de ‘ruimte’ van alle elementen en ‘materie’.

De AARD van UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN is: INTENTIE inactief en in equilibrium.

Daarom is Universeel Bewustzijn
een oneindige eeuwig, onbeperkte, grenzeloze staat van KRACHTIGE INTENTIE,
ongerept, puur, mooi.

Deze INTENTIE is: Het uitdrukken van Haar AARD.

UNIVERSELE BEWUSTZIJNSAARD INTENTIE
is de TOTAALHElD van WIL & BEDOELING altijd ingesloten in ‘omarming’.

De Universele Wil is: naar buiten te gaan en te scheppen.

De Universele BEDOELING is:
om individuele vorm aan schepping te geven en het te ervaren.

Binnen de ULTIEME UNIVERSELE DIMENSIE
VAN BEWUSTZIJN/GEWAARZIJNS INTENTIE
is UNIVERSELE WIL in een staat van wederzijdse beteugeling
met UNIVERSELE BEDOELING, beide in volmaakt equilibrium,
binnen STILTE & VERSTILLING.

UNIVERSELE WIL is UNIVERSELE INTELLIGENTIE.
UNIVERSELE BEDOELING is UNIVERSELE LIEFDE
universeel in equilibrium, in wederzijdse beteugeling
WAARUIT alle dingen zowel zichtbaar als onzichtbaar
en menselijke impulsen vorm hebben aangenomen.

Als je de kracht van UNIVERSELE REALITEIT in jezelf zou kunnen ontvangen,
zou je door DIENS explosieve kracht worden gedesintegreerd
en oplossen in vormeloos bewustzijn/gewaarzijn.

De volheid, kracht van UNIVERSELE REALITEIT
transcendeert het individuele menszijn even ver
als de hitte en het licht van jouw zon miljarden malen krachtiger is
dan het licht van je vuurvliegjes die flikkeren in de duisternis.

Toen Ik op aarde was, maakte Ik een onderscheid tussen
‘Jouw Vader in de Hemel’ en ‘Jouw Vader binnenin je’.

Toen Ik sprak van ‘Jouw VADER in de Hemel’
bedoelde Ik UNIVERSELE INTELLIGENTIE.

Vanwege de Joodse houding tegenover vrouwen,
verwees Ik enkel naar dit aspect van UNIVERSEEL.BEWUSTZIJN.

Nu, tot jullie die zich zo bewust zijn van de gelijkheid van de geslachten,
spreek Ik van: ‘VADER-MOEDER-BEWUSTZIJN’
in equilibrium binnen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN
waar Vader Bewustzijn – Universele intelligentie – is
en Moeder Bewustzijn – Universele Liefde’ – is.

Het WERKTUIG van ‘Vader Bewustzijn’ scheppende energie: elektriciteit,
is in een staat van wederzijdse beteugeling, equilibrium,
met de WERKTUIGEN van ‘Moeder Bewustzijn’ scheppende energie: magnetisme.

Omdat ‘VADER-MOEDER’ werktuigen:
elektro-magnetisme in equilibrium is binnen UNIVERSEEL·BEWUSTZIJN
zal HET nooit door wetenschappers in RUIMTE gedetecteerd worden
hoezeer zij ruimte ook mogen exploreren.

De IMPULS: ‘Vader Bewustzijn WIL’ is INTELLIGENTE ACTIVITEIT
in equilibrium met
De IMPULS: ‘Moeder Bewustzijn BEDOELING’ is VOEDING om te OVERLEVEN.

‘VADER-MOEDER.BEWUSTZIJN’ is een machtige onpersoonlijke KRACHT
en toch is HET persoonlijk voor jou, zelfs voordat jij contact met HET tracht te maken.

Naarmate je spiritueel ontwikkelt, zul je HET voelen,
want HET is de REALITEIT van ZIJN.
HET is overal en binnenin alles.

VADER BEWUSTZIJN is de INTELLIGENTE LIEFDE
die intelligente energie en impuls geeft aan de wereld van complexe vormen,
fysiek uitgedrukt als elektriciteit.

MOEDER BEDOELING is de LIEFDEVOLLE INTELLIGENTIE
die bedoeling en de impuls voor overleving geeft aan de geïndividualiseerde complexe vormen,
uitgedrukt als magnetisme, binding & afstoting.

Dit zijn de UNIVERSELE PRIMAIRE IMPULSEN van ALLE ZIJN
van UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN,
jouw BRON VAN ZIJN INTELLIGENTIE-LIEFDE.

Dit is de STAAT VAN ZIJN vóór schepping:
BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN in een UNIVERSELE REALITEIT.

OEFENING; Meditatie toestand van equilibrium, stilte en verstilling.

Ik wil dat jij weer een innerlijke toestand van bewust equilibrium binnengaat,
waarin al het denken verstild is en jouw geest in stilte verblijft.
Je bent inwendig beheerst, jouw geest en emoties zijn niet langer opgedeeld in activiteit en gevoel.
Je zou een opbouwen van vermogen binnenin je kunnen voelen, kracht, vrede en tevredenheid.
Dit, in jou tot uitdrukking gekomen, in individuele vorm,
is de STAAT van ZIJN waaruit schepping voortkwam.

Ik wil dat je opmerkt dat
het equilibrium onmogelijk is vanaf het moment dat denken zijn intrede doet.

Een beschrijving van de ONBEGRENSDE UNIVERSELE DIMENSIE vóór de BIG BANG! :

Ik wil dat je BESEFT dat de UNIVERSELE DIMENSIE
een DIMENSIE is van ongevormde IMPULSEN.
Het bevat geen blauwdruk van schepping.
Het is in een toestand van ONVERDEELDE VORM.

Het equilibrium, de beteugeling van tegengestelde IMPULSEN,
om zowel ‘uit te waaieren’ als ‘verbonden te blijven’
schept een oneindige spiraal van zelf-omvattende energie.

De ZELF-OMVATTENDE ENERGIE van WEDERZIJDSE BETEUGELING
gaat het vermogen van individualiteit ver te boven;
mensen kunnen zich dit niet meer voorstellen.

Zoals Ik je al eerder heb verteld,
mocht individualiteit in staat zijn om de UNIVERSELE DIMENSIE
van de WEDERZIJDS BETEUGELDE IMPULSEN van ‘Beweging & Binding’ te betreden,
dan zou de individualiteit onmiddellijk opgelost worden
en teruggekeerd zijn naar het equilibrium van UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN.

Overdenk het onvoorstelbaar immense potentieel van Kracht
die besloten ligt in de WEDERZIJDSE-BETEUGELING
van de TWEELINGIMPULSEN in UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN
die primair zijn:

BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN
INTENTIE

WIL >>><<< BEDOELING
INTELLIGENTIE LIEFDE
gecombineerd als

Intelligente Liefde                            &         Liefdevolle Intelligentie
Impulsen van: Beweging, Binding-Afstoting

ELEKTRICITEIT          in equilibrium met             MAGNETISME

Je weet nu dat het Vader-Moeder Scheppende Proces
en de werktuigen van fysieke schepping
allen in een staat van equilibrium zijn
binnen de Universele Dimensie,
maar nu moet dat equilibrium uiteenspatten om voort te brengen:

INDIVIDUELE VORM.

Je weet ook, dat aangezien de Oneindige Eeuwige IMPULSEN
in een staat van wederzijdse beteugeling zijn besloten,
deze IMPULSEN van een onvoorstelbare energetische intensiteit zijn,
waartegenover jouw atoomenergie die besloten ligt in atoomsplitsing
een schamel ‘puf je’ is; een oneindig kleine onbelangrijke stuiptrekking.

Ik wil dat je al het voorafgaande volledig beseft,
aangezien jouw besef van wat ten tijde van de Big Bang gebeurde,
je een glimp zal geven van wat ten tijde
van de fragmentatie van UNIVERSEEL.BEWUSTZIJN gebeurde
om het mogelijk te maken dat scheppen van individuele vorm plaats kon vinden.

UNIVERSEEL BEWUSTZIJN werd GESPLETEN!

WIL & BEDOELING

‘Vader’ INTELLIGENTIE & ‘Moeder’ VOEDENDE LlEFDE
spatte uiteen om onafhankelijk en ook gezamenlijk te werken.

Hun respectievelijke ‘werktuigen’ waren Elektriciteit & Magnetisme

Uit de explosie van EQUILIBRIUM kwam
de GROTE INTENTIE voor ZELF EXPRESSIE.

‘Het Universele Gewaarzijn van ZIJN’
werd de Impuls van geïndividualiseerd ‘ik’
gewaarzijn die zelf expressie eist.

LEVEN en ‘ik zijn’,  zijn synoniemen in de dimensie van ‘materie’.

Zij werden het bewustzijn van ‘materie’.

Wat is het bewustzijn van LEVEN?

Het is

Vader-intelligentie
Impuls van beweging.
Gezien als elektriciteit,

En Moederliefde
Impuls van het voeden van Bedoeling, overleven
Gezien als magnetisme,

in Materie.

 

Kun jij je zelfs maar de explosie voorstellen van BEWUSTZIJN! van GEWAARZIJN!

Om je te helpen een fractie te visualiseren
van wat er op het moment van de Big Bang gebeurde,
probeer een moment terug te halen
dat jij ook een explosie in jouw bewustzijn ervoer.

Dit vindt plaats wanneer jij je gehele ‘zijn’ hebt gericht
op het bereiken van een of ander zeer belangrijk doel.
Op het punt staand om aan jouw plannen te beginnen,
in een toestand van opgewonden vooruitzien,
weerhoudt een triviale omstandigheid of ongevoelig persoon
je van het bereiken van jouw ‘toegewijde’ bedoelingen.
Hoe zou jij je voelen?

Jouw concentratie zou verbroken worden en je zou ontploffen.
Hier moet Ik opnieuw een beroep doen op mijn opnemer
om in menselijke termen enkele voorbeelden van mijn bewering te bedenken,
want het ‘geringste aardse bewustzijn’
wordt aangetrokken uit UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.

Je bent eindelijk op de Luchthaven, het beging van een wel verdiende vakantie
waar je lang voor gespaard hebt. Je bent helemaal o
pgewonden.
Bij aankomst aan de balie van je reisbureau,
ontdek je dat er geen documenten of tickets zijn
en geen registratie van enige reservering voor vlucht of vakant
ieverblijf,
hoewel je er reeds voor betaald hebt met een creditcard.
Hoe zul j
ij je voelen?

Je bent gekleed in een duur kostuum en dineert uitgebreid met belangrijke klanten
en staat precies op het punt een groot miljoenencontract te beklinken.
Juist op dat moment laat de  ober een bord met soep op jouw hoofd vallen
.
Hoe zul jij je voelen?

Je gaat winkelen en komt buiten op het parkeerterrein
en ontdekt dat de wielen en deuren van jouw auto zijn verwijderd,
op klaarlichte dag!

Welwillend open jij je portemonnee om een klagende kreupele bedelaar al jouw kleingeld te geven,
maar de man richt zich op, ontrukt je de portemonnee en vlucht als een atleet
. Hoe zul jij je voelen?

In al deze gevallen zou er een sterk bewuste ondernemingsdrang vooraan in jouw geest liggen.
Jouw hoofd zou gevuld zijn met UNIVERSEEL BEWUSTZIJN,
een plan om er op uit te gaan en iets te doen om een zekere doelstelling, vreedzaam, te bereiken.
Jouw intentie zou vast gekoppeld zijn aan jouw bedoeling, daarom in equilibrium,
maar merk op dat er de stijgende spanning over het vooruitzicht zou zijn
naarmate jij je doel naderde.
Hoe groter de spanning, hoe groter de explosie.

Je zou, in feite, in dezelfde staat zijn als

UNIVERSEEL BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN INTENTIE

‘Vader’ -INTELLIGENTIE in equilibrium met de ‘Moeder’ -BEDOELING
om bestaan en vorm te geven aan het plan dat je vóór hebt te scheppen.

Na jouw explosie, kun jij je de daarop volgende mentale/emotionele chaos voorstellen,
het onvermogen om rechtlijnig te denken, de gedachten die zouden komen,
de één na de andere, om expressie eisend, geen ervan zinnig of logisch?

 

Oefening.

Probeer je voor te stellen dat JIJ in geïndividualiseerde vorm,
de microkosmos van de macrokosmos bent.

 

Je bent een speldenknop die UNIVERSEEL BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN
uitdrukt ofwel in equilibrium wanneer je in verstilling van gedachten mediteert,
ofwel als actief bewustzijn, wanneer je denkt en voelt, plannen maakt en schept.

Daarom, als jij je minuscule bewustzijnsexplosie
kunt relateren aan de explosie van de ‘hemelen’,
zul je een klein idee van de daaropvolgende chaos krijgen,
zowel kortstondig – binnen de UNIVERSELE DIMENSIE – als in eonen van tijd
binnen de pas geschapen expansie van de dimensie van’ materie’
nog steeds in zijn vormeloze staat.

Praktisch alle mensen zullen hun denken
ten aanzien van schepping gehee
l moeten herschikken.

Het begon als een toestand van uiterste chaos.
De UNIVERSELE IMPULSEN waren opgedeeld.
Er waren geen blauwdrukken om het begin van individualiteit te leiden of te beheersen.
De IMPULSEN waren nog steeds zonder enige ‘bewuste vorm’ of richting.

Zij waren NATUURLIJKE IMPULSEN
om bepaalde uitgesproken impulsieve functies in BEWUSTZIJN uit te voeren,
maar zij werden niet intelligent geleid in een specifieke beweging of verbinding
door enig hogere Leidende Kracht.

De IMPULSEN stonden er alleen voor.
Gescheiden en verloren IMPULSEN van BEWUSTZIJN/GEWAARZIJN
in staat om indrukken te ontvangen,
maar er waren geen indrukken om te ontvangen
behalve die van inwendige chaos van ‘beweging-activiteit’ van elektriciteit
en ‘binding-afstoting’ van magnetisme.

En deze BEWUSTZIJNSCHAOS
werd binnen schepping gemanifesteerd als chaos van deeltjes.
Binnen deze expansie van chaos van elektrische deeltjes, echter,
was er een overheersend gewaarzijn van ‘ik’-zijn.

Hoe de chaos ook was,
het ‘ik’-zijn drong door tot in de ‘Vader’-intentie om uit te waaieren,
om de controle over te nemen, om te scheppen.
Het ‘ik’-zijn nam initiële vorm aan in een positieve lading van elektrische energie.
Het werd de dominante ‘ik’ -kracht
als een proton met zijn satelliet van negatieve elektrische lading,
waarna ‘Moeder’ Bedoeling van verbinding werd geactiveerd in die gevallen
dat een positieve elektrische lading een negatieve elektrische lading ontmoette.

‘Vader’ Intentie en ‘Moeder’ Bedoeling ‘namen elkaar aan’, zoals je dat van
de in de evolutie ontstane mannetjes en vrouwtjes van levende soorten zou kunnen zeggen
en verbonden zich.

De ‘Moeder’ Bedoeling van afstoting werd ook geactiveerd als het waarschijnlijk leek
dat twee positieve of twee negatieve elektrische ladingen elkaar zouden ontmoeten
en negatief zouden reageren, zij greep in en duwde hen uit elkaar.
Net zoals haar tot ontwikkeling gekomen vrouwelijke moeder tegenhanger
twee onhandelbare hoog opgeladen woestelingen,
die op het punt staan een gevecht aan te gaan, zou scheiden.

Dit was voor een zeer lange tijd de enige vorm van bewustzijn/gewaarzijn binnen de chaos,
waarbij tijd van geen belang is binnen het rijk van materie zelf.

Tijd wordt pas van belang wanneer er een botsing van bewustzijn/gewaarzijn
tussen elektrische ladingen plaatsvindt wat leidt tot binding of afstoting,
tot een toenemen van nabijheid in de ruimte en tot gebeurtenissen die plaatsvinden
en tot doelstellingen om volbracht te worden.
Anders is tijd betekenisloos.

Schepping is het product van PRIMAIRE IMPULSEN
die zowel individueel als gezamenlijk werken, die op elkaar inwerken,
die ingebouwde behoeften vervullen, welke zijn ingeprent in bewustzijn,
behoeften die allereerst het laten toenemen en ervaren van zelf-expressie zijn,
wat leidt tot verdere afzondering
en daarna om een gevoel van innerlijke veiligheid en comfort te herstellen,
het weer herenigd worden in de harmonie van UNIVERSEELBEWUSTZIJN.
Uit deze drijvende kracht voor een herenigde harmonie van zijn
kwam de mannelijke, vrouwelijke drijfveer voor hereniging voort
om de zaligheid te herbeleven die in het zielsbewustzijn begraven ligt.

Je zou een vergelijking met het voorgaande kunnen maken;
de gewoonte van vaders om ‘s ochtends naar het werk te gaan
en hopelijk ‘s avonds terug te keren naar het comfort en de hereniging met het gezin
waar hij de kracht hervindt om het de volgende ochtend
te wagen de strijd met de wereld aan te gaan.

 

Daarom nam het scheppingsproces

van UNIVERSELE ZELF-EXPRESSIE

miljarden jaren in tijd om het te verwezenlijken.

Na de Big Bang werd het Vader-Moeder Scheppende Proces
verdeeld in twee verschillende energieën,
die continu zowel afzonderlijk als gezamenlijk werken,
onafhankelijk doch in wederzijdse beteugeling om samen te werken,
waarbij ze individuele kenmerken of ‘aarden’ hebben, alsmede verschillende functies.
Daarom was/is hun werklast verschillend doch ondeelbaar.

Je kent reeds de ‘aard’ van de Vaderen de ‘aard’ van de Moeder
binnen het equilibrium van de Universele Dimensies
en je zou dit, door een proces van meditatie,
helemaal begrepen moeten hebben.

In het kort, de ‘aard’ van de Vaderis om actief, scheppend te zijn
en het werk van scheppingskracht te verrichten.
Het is ook het ‘ik-zijn’ van geïndividualiseerd bestaan.
Al het levende, van een horzel tot een nijlpaard,
heeft een sterk gevoel van ‘ik zijn’ en de behoefte om dat ‘ik zijn’ te beschermen.

De aard van ‘de ‘Moeder’ is om vorm te geven aan het elektrische bewustzijnsplan’ ,
geïnitieerd door ‘Vader-intelligentie’ door het samenbinden van de elektrische deeltjes.

‘Vader’- en ‘Moeder’-bewustzijn, PRIMAIRE IMPULSEN,
zijn beide binnenin het equilibrium,
en zijn van de AARD van de UNIVERSELE DIMENSIE en bijgevolg,
als zij individuele vorm scheppen,
voeren zij het werk uit van de AARD van de UNIVERSELE DIMENSIE.
Dit werk is:
Groei, Voorziening in Voeding, Genezing,
Bescherming, Vervulling van Behoeften,
binnen een consistent systeem van Wet & Orde,  OVERLEVING.

‘Vader’· en ‘Moeder’-Bewustzijnsenergieën zijn IMPULSEN
die beide beheerst worden binnen de UNIVERSELE DIMENSIE
en wanneer zij uit equilibrium worden losgelaten,
verrichten zij op intelligente wijze krachtig het scheppingswerk.

Overweeg bovendien de grootsheid van hun wereldwijde scheppende werk.
De ‘Vader/Moeder’ Impulsen bezielen ieder scheppingsniveau
vanaf de vorming van elementen, de levende molecule en cel,
tot bijvoorbeeld de magnifieke Mammoet.
Zij werken ook instinctief in ouderdieren om hen aan te sporen zich te verenigen,
te verwekken, te dragen en hun jongen groot te brengen.

Sommige vaders nemen na de geboorte afstand van hun nageslacht,
of dat nu eieren, puppies of mensen zijn.
Het zijn de vaders wier gevoel van ‘ik zijn’ sterker is
dan hun aangeboren vaderlijke instincten.

Het is op dit punt dat jij je volledig bewust moet worden van de betekenis van IMPULS.

Je zou kunnen denken dat dit een zeer ‘wazige’ ‘vorm van scheppingskracht’ lijkt,
maar als je een tijdje reflecteert, zou je uiteindelijk kunnen beseffen
dat geen mens of dier of insect of zelfs plant
enige activiteit onderneemt binnen de materiële dimensie
zonder een innerlijke ‘bewustzijnsdrang’, die een ‘impuls’ is.

Het kan zijn het zich omdraaien om zich naar de zon te richten,
het rennen, het eten, het werken, het slapen,
het gaan winkelen, het krijgen van een baby.
Altijd gaat de ‘impuls’ vooraf aan de activiteit,
zelfs aan het knipperen van een ooglid.

Bovendien bestaat er geen impuls, die enige activiteit in werking zou zetten,
die niet door een bedoeling wordt geleid:
Planten wenden bloemen en bladeren om de stralen van de zon te vangen voor groei;
mensen rennen om fit te worden; eten om honger te stillen; werken om een salaris te verdienen;
slapen om spanningen op te lossen en weer energie op te doen;
winkelen om eten te kopen, allemaal gericht op overleven en persoonlijk comfort.

Daarom zijn de IMPULSEN de REALITEIT achter en in elke schepping.

Als de gehele wereld en alle mensen
naar hun oorspronkelijke vorm van elektrische deeltjes zou terugkeren,
zouden de Universele Impulsen intact blijven
en zouden uiteindelijk vormgeven aan een andere schepping.

De IMPULSEN zijn eeuwig.
Elektrische deeltjes binnen levende ‘materie’ echter,
zijn er vandaag en zijn morgen verdwenen, maar de ziel gaat voort.

Je denkt met elektrische impulsen in het brein.
Je voelt met magnetische impulsen in je zenuwstelsel.
Deze centreren en binden de elektrische impulsen tot een samenhangend geheel.

Zonder het ‘magnetisch binden’ in jouw gestel,
zou je één en al ‘doen-doen’ en geen ‘voel-voel’ zijn.

Nu is het moment om je mee terug te nemen naar mijn woestijnervaringen die voor jou beschreven zijn in Brief 1.

Je herinnert je misschien nog dat Ik,
toen Ik naar de Rivier de Jordaan ging om door Johannes gedoopt te worden,
een rebel was, mijn blik gekeerd tegen de lering van de Joden,
die verklaarden dat Jehova de mensen voor hun zonden bestrafte.

Intuïtief voelde Ik aan dat dit een fout en wreed concept was en verwierp het.

Nadat mij de Waarheid aangaande schepping was getoond,
kon Ik niet begrijpen waarom Volmaakt Bewustzijn geen volmaakte wezens schiep,
gemaakt naar het beeld van hun Schepper-lntelligente-Liefde.

Ik vroeg de Schepper – Universeel Bewustzijn –
waarom de mensheid zoveel leed en kwaad verdroeg.

Mij werd toen zeer duidelijk getoond
dat alle problemen die door mensen ervaren worden,
voortkwamen uit het ‘centrale punt’ van het zelf (de wetenschap noemt dit nu het ‘ego’).

Het manifesteerde zich in de ‘persoonlijkheid’ als een DRIJVENDE BEHOEFTE
om het zelf te verdedigen tegen kritiek of een emotionele/lichamelijke aanval
en een gelijkaardige DRIJVENDE BEHOEFTE om andere mensen opzij te duwen,
om als eerste aan te komen in de race van het leven.

Het manifesteerde zich ook in de ‘persoonlijkheid’
als een DRIJVENDE BEHOEFTE om alles te nemen wat het beste was voor het zelf,
ongeacht de tegenstand van anderen
en een gelijkaardige DRIJVENDE BEHOEFTE om vast te houden aan persoonlijke bezittingen,
of dat nou verwanten zijn, vrienden, materiële goederen of prestaties,
ongeacht welke tegenstand dan ook.

Mij werd het ook gegeven te begrijpen dat zonder
deze TWEE fundamentele, eeuwige, niet aflatende ‘impulsen van scheppend zijn’
er geen schepping zou zijn.

Dit is het geheim van schepping en het geheim van bestaan en van ‘individueel zijn’.

Door als een team samen te werken,
afgescheiden maar onafscheidbaar, in de zichtbare wereld,
waren deze tweelingimpulsen de middelen waardoor de substantie van ‘materie’ zelf
uit het sublieme ‘UNIVERSELE BEWUSTZIJN’ geschapen werd.

Eén impuls van scheppingskracht is: het ‘ik zijn’ van ACTIVITEIT.

Deze impuls van activiteit is universeel en stamt uit slechts één bron.
‘Activiteit’ is een beweging in BEWUSTZIJN en BEWUSTZIJN in beweging.

De andere scheppende impuls bezit (figuurlijk gesproken) twee gezichten,
die in tegengestelde richtingen kijken. Zij zijn:

BINDING – AFWIJZING

Trek naar »»»»» het zelf «««««Duw weg van

ook wel bekend als

AANTREKKING – AFSTOTING

Aantrekken»»» naar – HET ZELF – van «««Afstoten binnen BEWUSTZIJN

Dit zijn de belangrijkste impulsen waarmee het aardse bestaan is voortgebracht.

Het totale universum is een manifestatie van ‘Scheppende Kracht’,
die actief is in deze Tweelingimpulsen van FYSIEK ZIJN,
die ‘materie’ en individuele vorm scheppen.

Dit is één van de fundamentele ‘geheimen’ van het universum.

Ik zag dat de ‘kern’ van de aardse ‘Persoonlijkheid’, of ‘ego’ zoals het nu genoemd wordt,
geschapen was als ‘HOEDER van PERSOONLIJKHEID’
en onweerstaanbaar ingeprent was met de magnetische impuls
tot het waarborgen van PRIVACY en OVERLEVEN.

Voor de bescherming van het individuele ‘ik’-zijn.

Dit werd bereikt door de twee gezichten van de tweede Impuls van Zijn

BINDING – AFWIJZING te gebruiken om individualiteit te verzekeren.

BINDEN zoals het zich uiterlijk vertoont,
sleurt, trekt naar zich toe, eist, lokt aan, koopt, grijpt, koppelt,
houdt vast aan de mensen en bezittingen waar het naar hunkert.

Deze IMPULS schept een illusie van veiligheid in saamhorigheid en bezittingen.
Het is het ‘werktuig’ van ‘MOEDER-BEWUSTZIJN’
die de vorming van families, gemeenschappen en naties inspireert.
Het kan productief zijn in schoonheid, vreugde, harmonie en liefde.
Het kan ook levens te gronde richten en gemeenschappen vernietigen
wanneer het ‘Ego-gedreven’ is.

AFWIJZING zoals het zich uiterlijk vertoont,
weert af, stoot terzijde, duwt weg,
ontwijkt, alles; mensen, dieren, bezittingen……die het niet wil.
Aldus schept de IMPULS van AFWIJZING een illusie van privacy en veiligheid.

Het is de IMPULS die aanzet tot breuken in families, relaties, gemeenschappen en naties.
Deze IMPULS wordt verondersteld te worden aangewend om levens te redden,
om bescherming en privacy te verzekeren,
maar het is een vernietigende kracht wanneer het ‘Ego-gedreven’ is.

Zonder deze TWEELINGIMPULSEN VAN ZIJN
zou alles voorgoed één zijn gebleven in de eeuwige tijdloosheid
van ‘UNIVERSELE SCHEPPENDE KRACHT’ in equilibrium.

Zonder deze TWEELINGIMPULSEN zou er geen wisselwerking zijn
van ‘geven en nemen’
en ‘aantrekken en wegduwen’
wat noodzakelijk is voor het scheppen van de miljoenen persoonlijke ervaringen
van waaruit ‘persoonlijkheid’ groeit en zich ontwikkelt.

Daarom was/is de problematiek van ‘persoonlijkheid’ en de ‘ego drijfveer’
die alle levende dingen en de mensheid doormaken,
een onherroepelijk, onvermijdelijk scheppingsfeit.
Iedere andere verklaring is pure mythe.

Ik zag dat wat mensen ‘ZONDE’ noemden,
het rechtstreekse resultaat was van de wissel werking
tussen de Binding-Afwijzing-Impulsen binnen de menselijke aard.

De Binding-Afwijzing-Impulsen vormden het emotionele/mentale masker,
dat gedragen werd door alle geschapen individuele entiteiten, inclusief vogels en dieren.
Je ziet deze impulsen aan het werk binnen heel de natuur, zelfs binnen het plantenleven.

De Binding-Afwijzing-Impulsen leiden het overlevingsgedrag van alle entiteiten in schepping.
Er valt niet te ontkomen aan de Binding-Afwijzing-Impulsen.

Deze Tweelingimpulsen zijn de vergankelijke bron
van alle ‘wereldlijke’ comfort, genoegen, ‘geluk’
en ook de bron van alle ziekte, ellende en ontbering op de wereld.

Hier echter aan toegevoegd,
het transcenderend, er onder liggend en alles doordringend, was/is het LEVEN,
geboren uit de EXPLOSIE van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN,
hét fundament en dé bron van aards bewustzijn.

Daarom, evenals het ‘Vader-Moeder’-Bewustzijn scheppend is
zo is het DENKEN van de mens scheppend
en onweerstaanbaar ingeprent met de magnetische impuls tot het waarborgen van
PRIVACY en OVERLEVEN,
voor de bescherming van het individuele ‘ik’-zijn.

 

Dit werd bereikt door de twee gezichten van de tweede Impuls van Zijn

BINDING – AFWIJZING te gebruiken om individualiteit te verzekeren,

want menselijk ‘denken en voelen’ zijn zowel de aanwending als de vereniging van de
tweelingwerktuigen van ‘Vader-Moeder’ Bewustzijn

Daarom worden deze Impulsen van Binding-Afwijzing
in de individuele persoonlijkheid ook zeer scheppend
en wel dáárin,
dat zij de ‘bewustzijnsvormen’ van ‘zaken die gewenst worden’
en ‘zaken die verstoten worden’ formeren, zichtbaar maken.
Dit is het tweede fundamentele ‘geheim’ van het universum.

Ik zag dat ‘ZONDE’ een kunstmatig begrip was, handig door mensen uitgedacht,
om elke menselijke activiteit te beschrijven die pijn veroorzaakt aan anderen.
Vanwege hun natuurlijke instelling van het ‘graaien’ bij andere mensen
en van het hen grofweg afstoten, om zo te krijgen wat zij van het leven begeerden,
was het onvermijdelijk dat alle menselijke wezens, op enig moment,
andere menselijke wezens een bepaalde vorm van leed of lijden zouden berokkenen.
Deze menselijke neiging om anderen te kwetsen
veroorzaakte op generlei wijze ‘belediging’ voor UNIVERSEELBEWUSTZIJN
(God) – zoals door de Joodse en ‘Christelijke’ religie werd beleden.

Enkel de mensheid begreep de betekenis van het woord ‘zonde’
aangezien enkel de mensheid en ‘elke schepping die dienstbaar is aan de mensheid’
ooit de pijn, ontbering en ellende zouden kennen,
veroorzaakt door de twee fundamentele IMPULSEN van INDIVIDUALITEIT:
Binding-Afwijzing die actief zijn binnen de menselijke ‘persoonlijkheid’.

De ingebouwde impuls van de mens om zijn eigen individualiteit te beschermen
had hem ertoe aangezet regels en wetten op te stellen voor de menselijke maatschappij.
De ‘Universele Scheppende Kracht’ – LIEFDE – had absoluut niets van doen
met het opstellen van menselijke restricties, beperkingen, wetten en beoordeling.

Ik zag ook dat:

de ‘Vader-Moeder Scheppende Kracht’ – LEVEN –
continu door het gehele universum stroomde en het leven was in mijn geest
die de tweeling impulsen van denken en gevoel gebruikte.

Aldus kon ieder krachtig ‘onvolmaakt denken en voelen’
het ‘BEWUSTZIJNS patroon’ van geschapen dingen verstoren en veranderen.

Omgekeerd:

Mijn ‘denken’ zou,
wanneer het volledig gereinigd was van de tweelingimpulsen van ‘ego’
en volledig ontvankelijk voor de ‘Vader Moeder Scheppende Kracht’ INTELLIGENTIE/LIEFDE,
opnieuw de gesteldheid introduceren van VOLMAAKTE INTELLIGENTE LIEFDE’.

Daarom kon een toestand die voorheen onvolmaakt was gemaakt
als gevolg van een ‘onvolmaakte gedachte’
opnieuw teruggebracht worden naar een toestand van ‘heelheid’
door ego-houdingen en ego-gedachten te veranderen
in die van ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE.

Mijn geest was een ‘werktuig’ van het gehele scheppende proces
dat voortkwam uit het UNIVERSELE.

Nu Ik wist dat dit zo was, het spiritueel, intellectueel, emotioneel wist,
besefte Ik dat Ik stappen kon en moest nemen
om de TWEELINGIMPULSEN van EGO te overwinnen die mijn geest regeerden,
om zo de GODDELIJKE REALITEIT volledig de ruimte te geven in mijn geest en mijn brein.

Dit is waarom er een strijd was tussen mijn menselijk verankerd Ego
en mijn ‘Vader Moeder-Bewustzijn’ tijdens de zeer schrijnende verleidingen
die Ik ervoer aan het einde van mijn verlichting in de woestijn.
Satan had niets van doen met het touw trekken dat in mijn bewustzijn plaatsvond.

De oorlog werd gevoerd tussen de

TWEELINGIMPULSEN VAN INDIVIDUALITEIT – Binding-Afwijzing

en de GODDELIJKE REALITEIT die ZICHZELF aan mij had doen kennen als

INTELLIGENT LIEFDE-LEVEN

transcendent, geestelijk maar toch binnenin mij
en die mijn individualiteit in een steeds grotere mate zou overnemen
als Ik voortdurend mediteerde en mijn bewustzijn van zelfzuchtige impulsen reinigde.

Het voorgaande is een beschrijving
van de machtige kennis waarmee Ik naar Nazaret terugkeerde.
Daarom was mijn lichamelijke genezingstijd die Ik doorbracht bij mijn moeder,
terwijl haar verzorging mij weer een goede gezondheid bracht,
ook een tijd van gebed en meditatie,
waaruit Ik de inspiratie en kracht betrok om bewust en gewetensvol
de AARD van de GODDELIJKE of UNIVERSELE REALITEIT te leven.

Zoals je weet is de AARD van de GODDELIJKE of ‘UNIVERSELE REALITEIT’, LEVEN,
w
anneer HET actief is binnen schepping
of wij kunnen ook zeggen binnen de ‘individualiteit’ van schepping,
vergroot HET, voedt HET, voorziet HET in voeding, regenereert, geneest, beschermt.
HET, verzekert HET overleven, vervult HET de behoeften van elke schepping,
alles binnen een systeem van volmaakte harmonie, samenwerking en wet en orde.
Dit is de ‘aard’ van LEVEN.

Al het werk ervan in schepping
wordt gedaan in overeenstemming met UNIVERSELE AARD,
de bevordering van het hoogste goed van alle levende dingen.

Als je deze woorden kunt begrijpen,
zul je beseffen waarom Ik terugkeerde uit de woestijn, een man vervuld met vreugde,
met een nieuw gewaarzijn van de schoonheid van de wereld,
een gevoel van absoluut vertrouwen
en WETEND dat het mogelijk was om de verschijning van ‘materie’ te beheersen.

Je zult met mij mijn eigen opgetogenheid voelen
dat Ik nu de Joden het luisterrijke nieuws kon aanreiken
dat het ‘Koninkrijk der Hemelen’ in hun midden was.
Al wat zij moesten doen was het met mijn hulp ‘vinden’
en hun leven zou voorgoed veranderd zijn.

Ik laat jou dezelfde kennis,
die in toewijding gebruikt en volledig begrepen,
de koers van jouw leven kan veranderen.

Terwijl je leest, zal jouw bewustzijn opgeheven worden
en als je inspiratie zoekt, zal die naar je toekomen.

Ik verlang ernaar dat je begrijpt, streeft, groeit en bereikt.
Ontspan in mijn LICHT want terwijl je leest, overpeinst, mediteert en bidt,
word je in mijn CHRISTUSBEWUSTZIJN getrokken
dat steeds duidelijker voor je zal worden,
naarmate je evolueert binnen deze Goddelijke Kennis.

Mijn liefde en geloofsvertrouwen in jouw groeiende wijsheid omhullen je.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin