Jezus vertelt: Barsten in jullie planeet.

Ik, Jezus ben deze keer gekomen,
niet om prachtige taal met spirituele aanmoedigingen te spreken
teneinde jouw spirituele verlangens te activeren,
maar om in jouw eigen omgangstaal
werkelijk in je dagelijkse leven door te dringen,
om LICHT te werpen op dat wat mensen zichzelf, hun lichaam,
levens, relaties en de planeet in ‘t algemeen dagelijks aandoen.

Het zijn hun gedachten,
die tot woorden leiden,
die tot handelingen leiden
waarover Ik in deze tijd bijzonder bezorgd ben.

Mensen van alle rassen en culturen, let op mijn woorden!

De meerderheid van weldenkende mensen realiseert zich
dat al jullie wetenschappelijke technologie
en wijdverspreide industrialisatie langzaam maar zeker jullie planeet doden.

Jullie herkennen dit.

Maar wanneer zul je nu je ogen openen
voor het zelfs nog van meer levensbelang zijnde en meer dwingende besef
dat jouw ego gedachten, woorden, handelingen
even destructief zijn voor je planeet,
omdat het bewustzijns-energie-vormen zijn
en het juist bewustzijns-energie-vormen zijn waaruit je planeet geschapen is.
Bewustzijns-energie-vormen!

Je hele wereld is niets anders
dan een reusachtige bewustzijnsenergievorm
samengesteld uit miljarden individuele bewustzijnsvormen
die ontstaan zijn uit en gebaseerd zijn op Universeel Bewustzijn.

Daarom moet je proberen te begrijpen dat, wanneer je, dagelijks,
je ego bewustzijn door middel van je gedachten, woorden, handelingen
in je wereld giet, je bezig bent bewustzijnsvormen uit te zenden
die totaal in strijd zijn met de Wetten van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.

Je helpt miljarden andere, gelijk-gezinde mensen
een destructieve bewustzijnsvorm te scheppen
die rechtstreeks in strijd is met jouw BRON van ZIJN,
UNIVERSEEL BEWUSTZIJN,
die alle bestaan ondersteunt en onderhoudt.

Er ontstaan onvermijdelijk
BARSTEN IN DE STRUCTUUR VAN JE PLANEET
en mensen ervaren tornado’s, aardbevingen, overstromingen en sneeuwstormen,
die ALLE een fysieke manifestatie zijn van het ineenstorten van de UNIVERSELE WET,
die UNIVERSELE LIEFDE is, welke je wereld regeert.

Geeft dit aan dat ‘God’s liefde zich uit deze wereld heeft teruggetrokken?
Nee! Er bestaat niet zoiets als ‘bestraffing door ‘God’,
omdat een dergelijk geïndividualiseerde ‘menselijk denkende’ God niet bestaat.
Dit is een mythe die uit de geest van de mensen uitgewist moet worden.

Maar jullie planeet en jullie zelf zijn geïndividualiseerd
vanuit UNIVERSEEL BEWUSTZIJN dat ZELF een Wet is
die Ik destijds op aarde voortdurend herhaald heb,
de WET van GELOOFSVERTROUWEN door goed en kwaad heen.
De WET van OVERTUIGDHEID.

Waar je ook echt in gelooft, goed, slecht, om het even wat,
het zal zich uiteindelijk in je leven manifesteren.

Wees daarom gewaarschuwd
en gebruik de kennis op deze website om je te bevrijden
van het meest destructieve bewustzijn ter wereld: ego bewustzijn.

Naar de kerk gaan zal je niet helpen.
Zondagse verering zal je niet bevrijden.

Je enige hoop om je ego
en het wereldse destructieve bewustzijn van je af te schudden,
is door de CHRISTUS WEG te volgen.

De Christus Weg is de WEG,
die Ik persoonlijk gevolgd en geleefd heb,
na volledige verlichting in de woestijn.
Verlichting die me in staat stelde om naar Nazareth terug te keren
en te beginnen aan een nieuw leven van helen,
onderrichten en het beheersen van de elementen.

Omdat mijn leringen rechtstreeks in strijd waren
met de Joodse leer van vergelding en een wraakzuchtige Jehova,
werd Ik uiteindelijk gekruisigd.
Elke andere uitleg van mijn kruisiging is vals en geheel onwaar.

Voorafgaand aan mijn zes weken in de woestijn in Palestina,
was Ik een luie nietsnut.
Na mijn verlichting was Ik de enige beheerder
van de geheimen van scheppen en scheppingskracht.

Mijn verlichting wordt volledig uitgelegd in Brief 1
terwijl in mijn Brieven mijn volledige transcendente opvatting
van de bestaanswaarheid zelf uiteen wordt gezet.

Deze worden vrijelijk aangeboden aan allen
die de wil en moed hebben om mijn CHRISTUS WEG te BEWANDELEN
die uiteindelijk naar verlichting, vrijheid van het ego
en intrede in het Koninkrijk der Hemelen leidt.

Verlichting kan zich op verschillende manieren voordoen,
het kan als een geestverruimende ervaring komen
die onmiddellijk je opvatting over je BRON van ZIJN
en je eerdere intellectuele begrip van je wereld transformeert.

Ware Verlichting is een instroom van Goddelijk Bewustzijn
in je menselijk bewustzijn,
welke je nooit zult verliezen en die voorgoed je houding jegens je Schepper
en je leven in ‘t algemeen transformeert.

Of, door volhardende bestudering van mijn Brieven
zullen kleine momenten van buitengewoon inzicht,
kleine poosjes van verlichtende LICHT-bundels je geest binnenkomen
die de focus van je innerlijke zicht zullen verleggen
of die de lens waardoor je de wereld ziet zullen schoonmaken
en de geldigheid van al haar meningen en overtuigingen zullen beoordelen.

Langzamerhand schud jij je illusies af die je voordien verblindden
en merk je dat je beheersing krijgt over je gedachten en handelingen,
die tot heelheid in ieder aspect van je individuele wezen leiden.

De CHRISTUS WEG bewandelen,
zoals uiteengezet in mijn BRIEVEN,
is een levenslang werk dat rechtstreeks leidt
tot vrij zijn van zorgen en behoeften.

Terwijl je leest, zul je er zowel mijn Aanwezigheid als mijn Liefde in aantreffen.

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Jezus BRIEF 6

Jezus Keert Terug en Vertelt  Waarheid

Deze Brieven bieden kennis
die mensen door de eeuwen heen verlangd hebben te kennen,
maar niet ontvangen hebben,
aangezien hun wereldlijke wetenschappelijke kennis niet toereikend was
om hen in staat te stellen haar te begrijpen.

Zo was het toen Ik in Palestina was in de persoon van ‘Jezus’,
telkens weer heb Ik de WAARHEID VAN UNIVERSEEL BESTAAN
op verschillende manieren uitgelegd, maar niemand begreep het.

Zoals de meesten van jullie zich moeten realiseren:
Ik ben op dit moment NIET naar jullie gekomen
om je een nieuwe religie te brengen,
een betere morele code of een nieuwe ‘God’ om te vereren.

Noch preek Ik, zoals jullie metafysici, ‘positief denken’.
Jullie menselijk bedachte ‘positief denken’,
die jullie menselijke behoeften en verlangens
en de middelen om je ambities waar te maken naar jezelf magnetiseren,
versterken enkel jullie ego-drijfkracht.

Alle gezegende en overvloedige dingen
zullen in jou en in jouw leven gemanifesteerd worden,
wanneer jij beseft dat:
het hele universum transcendent UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN is,
zichtbaar gemaakt wanneer HET materiële vorm aanneemt door de activiteiten van het ego.

Je ware bedoeling op je spirituele reis
is los te breken uit het knechtschap van het ego
en steeds puurder contact te maken met GODDELIJK-BEWUSTZIJN.
Het is jouw uiteindelijke bestemming om de alomtegenwoordigheid van God
zowel binnenin jezelf als in al jouw dagelijks handelen te herkennen.

Jouw hoogste spirituele doel is om te komen tot
dat spiritueel verheven moment waarop jij je eindelijk realiseert
dat jouw menselijke geest en zijn verlangens enkel eindig zijn
en ze je daarom nooit het geluk en de vervulling kunnen brengen
die je zult ervaren wanneer jij je eigenbelang terzijde legt
en bij GODDELIJK-BEWUSTZIJN komt en ENKEL vraagt om de Hogere Weg,
om Overvloediger Leven en om de echte spirituele BEDOELING
die enkel jij kunt bereiken in jouw aardse staat.

Hoe dan ook, om je te helpen om dit hoge punt van verwezenlijking te bereiken,
ga Ik nu uitgebreid in op de oorsprong en functie van het ego.

Als Ik jullie wereld overdenk,
zie Ik een dimensie die thans beheerst wordt door EGO-KRACHT.

leder kwaad in jullie huidige DECADENTE maatschappij,
in jullie uitgestrekte ZIELLOZE steden, ontstaat uit EGO-KRACHT.
Het is de bron van iedere kwaadaardige, liegende, perverse activiteit
die momenteel werkzaam is op jullie planeet.
Ego-kracht beheerst de media, je tv, jullie gezinnen, naties.
Het veroorzaakt overal op jullie aardbol oorlogen.
Ego-kracht schept een vuile moerasdamp van lage bewustzijnsenergie
die waarneembaar is door Hogere Spirituele Entiteiten,
maar te verschrikkelijk om te overdenken.

Als jouw huidige bewustzijn doordrenkt is
van liefde voor bezittingen en onvermogen om met anderen te delen,
manieren en middelen uitdenkt om rijk te worden ten koste van anderen,
steelt,
nalaat om jouw werk gewetensvol te verrichten
of om goede waar voor geld te geven, bedrieglijke en sluwe handel, laster,
afkraakt, grauwt, jezelf uitleeft in kritiek, sarcasme, veroordeling, afwijzing,
kleinering, vijandigheid, onverdraagzaamheid, haat, jaloezie, agressie,
gewelddadige impulsen, diefstal, oplichting,
dan ben je ego-gedreven.

Jouw ego is de baas en je zult het moeilijk vinden
om door de moerasdamp van ego bewustzijn heen te trekken
om in staat te zijn de Realiteit te zien.

Om deze reden ben Ik door het medium van deze Brieven gekomen
om je te helpen precies te begrijpen wat jou bindt in je huidige omstandigheden,
de gruwel die een eeuw geleden onvoorstelbaar was voor de menselijke geest.

Op het moment van jouw conceptie tijdens de geslachtsgemeenschap,
toen het bewustzijn van jouw vader via zijn ruggengraat opsteeg,
steeds hoger tot de top van zijn hoofd en de spanning naar zijn climax rees,
raakte het bewustzijn van jouw vader kortstondig aan Goddelijk bewustzijn,
wat een ontbrandingspunt creëerde, een kleine explosie, die hij als orgasme ervoer en daarna werd een dosering Goddelijk bewustzijn in zijn sperma gegoten om leven te geven aan de eicel van je moeder

Het moment van vereniging met een vrouw en van de explosie van spanning in een man op het moment van het orgasme,
imiteert het moment van de Big Bang.
(Toen de EENHEID van het ‘Vader-Moeder-Bewustzijn’ explodeerde
tot gescheiden energieën en de eerste elektrische deeltjes een willekeurige ‘materie’ vorm aannamen.)

‘Vader-Bewustzijn’ verstrekte de energie van ‘activiteit en impuls’
en ‘Moeder-Bewustzijn’ verstrekte de ‘binding’ om vorm en substantie te geven aan de elektrische deeltjes.

(Verdiepende informatie:
Dit zijn PRIMAIRE IMPULSEN die leven en vormgeven aan man en vrouw.
Ik wil dat je begrijpt dat schepping niet een scheppen is van ‘materie’ doordrenkt met bewustzijn.
Schepping is de zichtbare vorm van PRIMAIRE IMPULSEN samengetrokken en gebonden tot individuele vormen en entiteiten, die alle verschillende facetten en combinaties van de PRIMAIRE IMPULSEN op ontelbare manieren uitdrukken.)

Daarom zijn de PRIMAIRE IMPULSEN de Realiteit waarvan jouw ogen,
oren, reuk en tastzin je vertellen dat zij vaste ‘materie’ zijn,
maar die in werkelijkheid BEWUSTZIJNSIMPULSEN zijn, geïndividualiseerd teneinde ervaren, intellectueel begrepen en emotioneel gewaardeerd te worden.

Op het moment van de conceptie, wanneer de zaadcel zich verenigt met de eicel en een éénwording plaatsvindt, verbinden mannelijke bewustzijns-chromosomen zich met vrouwelijke bewustzijns-chromosomen.
Dit is een fysieke vereniging van het eigen spermabewustzijn van jouw vader
en het eigen eicelbewustzijn van jouw moeder, bekrachtigd door het Goddelijke.
Aldus dragen de mannelijke en vrouwelijke bewustzijnschromosomen de afdruk van het genetische DNA van beide ouders.

Het moment van fysieke vereniging van zaadcel en eicel wordt op twee niveaus van scheppingskracht uitgevoerd.

De dosering van Goddelijk bewustzijn werd jouw ziel,
belichaamd binnen de menselijke bewustzijnsvereniging van zaadcel en eicel.

Er werd lichamelijkheid geschapen,
bekrachtigd door ‘Vader-Moeder-Leven-bewustzijn’
dat de activiteit en de binding van bewuste cellen bestuurde
en de geleidelijke groei en ontwikkeling van je fysieke lichaam teweegbracht
dat werkelijk bewustzijn is,
zichtbaar gemaakt op ieder niveau van je wezen en niets anders.

Jouw ziel verbleef als een onaangetaste ‘vlam’ (metafoor) van ‘Vader-Moeder-Leven’ diep verstrikt in de fysieke drijfkrachten van:

ACTIVITEIT – BINDING/AFSTOTING
Deze werden jouw aardse individualiteit en persoonlijkheid,

Omvat in de transcendente LEVENS IMPULSEN van ‘Goddelijk Vader-Moeder-Bewustzijn’,
namen deze bewustzijnsimpulsen nu het proces van jouw fysieke schepping door bewustzijn over
en werden de drijvende kracht achter jouw persoonlijkheid.

Samen werkten ‘Activiteit-Binding’ om bewuste cel na bewuste cel te bouwen overeenkomstig de bewustzijnsspecificaties besloten in de bewustzijns-DNA-moleculen.
Zowel persoonlijkheid als lichaam zijn het product van deze menselijke
impulsen van ‘Activiteit – Binding/Afstoting’.
Terwijl UNIVERSEEL BEWUSTZIJN voor eeuwig in equilibrium in de ruimte verblijft en daarom niet te detecteren is,
daar werken in ruimte, in trillingsfrequenties, de primaire impulsen van ‘Activiteit – Binding/Afwijzing’ samen in de zichtbare dimensie,
die zichtbaar worden voor jouw zintuigen in de vorm van electro-magnetisme.

Zowel UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN als jouw ziel blijven onberoerd in de stilte en verstilling van equilibrium in ruimte.
De aardse bewustzijnsscheppingskracht is werkzaam in ruimte en tijd
en veranderende trillingsfrequenties van gematerialiseerd bewustzijn.
Daarom neem jij levende vorm aan en blijf je in twee dimensies bestaan.

Eén dimensie is Ongezien, het GODDELIJKE BEWUSTZIJN –
en de andere, zichtbare, dimensie is alles wat het levende menselijke wezen kan voelen of begrijpen, totdat spirituele ontwikkeling zijn menselijke bewustzijnstrillingsfrequenties verheft naar het spirituele vlak
en een glimp van begrip zijn aardse bewustzijn binnenkomt.
Terwijl dit proces van geleidelijke verlichting voortgaat,
werkt het verheven menselijke bewustzijn bewust, zowel binnen de Ongeziene als binnen de zichtbare dimensie.

Hoe hoger de trillingsfrequenties van geïndividualiseerd bewustzijn zijn,
hoe hoger en volmaakter de vormen zijn die geschapen worden in de geest.

Hoe lager de trillingsfrequenties,
hoe meer afgescheiden van Universele Volmaaktheid van Liefde de vormen zijn die geschapen worden in de geïndividualiseerde geest,
die geheel in beslag genomen wordt door de ego-drijfkracht.

Op dit punt ga Ik nu meer uitgebreid uitleg geven over het ego.

Het Ego neemt de leiding van jouw zich ontwikkelende foetus over
vanaf het moment van vereniging van de zaadcel en de eicel.
Het nieuwe kleine wezen werd een ‘ik’,
dat onmiddellijk tevredenheid en ontevredenheid voelde in de baarmoeder,
afhankelijk van zijn sensatie van gemak of ongemak en van wat er met moeder gebeurde.

Toen jij geboren werd,
zetten jouw overlevingsinstincten,
ingeprent met het diepe oeroude weten van ‘geschapen bestaan’,
verborgen in elke levende cel van jouw lichaam,
je aan om te ademen
en je gewaar te worden van een emotionele leegte en ontbering
bij jouw afgescheiden worden van de gerieflijkheid van de omsluitende baarmoeder, wat dan gevoeld werd als een fysieke leegheid en behoefte aan voeding voor het lichaam.

Aldus werd jouw ego-huil geboren.

Wanneer je huilde, werd je voeding gegeven door moeder,
wat diep bevredigend was – zowel fysiek als emotioneel.
Wanneer je behoeften volledig vervuld waren,
kon je opnieuw wegglijden in een staat van equilibrium in de slaap.

Wanneer je uit jouw equilibrium ontwaakte had je een gevoel van onveiligheid (het equilibrium nu verdeeld in mentaal en emotioneel gewaar zijn), herinnerde jij je dat moeder en melk een tevredenstellen van behoeftige onzekerheid opleverden en dus huilde je opnieuw. Je behoeften werden gelenigd.

En zo ontwikkelde jouw ego-drijfkracht zich.

Soms huilde je en werd er menselijk bepaald dat het nog geen voedingstijd was en liet men je een poosje huilen.
Dit bouwde een gewaar zijn op dat behoeften niet altijd direct bevredigd werden en jij je zou moeten aanpassen.
Je koos óf woede en huilde woester óf viel terug in acceptatie.
De keuze van jouw reactie hing af van het karakter van de ‘ego-drijfkracht’ die bij de geboorte ingeprent was in je bewustzijn.

Geen van beide vormen van ego-drijfkracht zouden ver- of beoordeeld dienen te worden. Ze waren het natuurlijke resultaat van de ‘Ego-Scheppende-Factor’ die INDIVIDUALITEIT verzekert.

Zoals Ik in mijn vorige Brief heb uitgelegd is het EGO:
de BEWAKER van INDIVIDUALITEIT

Als je deze ingebouwde impuls niet zou hebben,
te ‘huilen’ om wat jij wilt dat jou gelukkig maakt
of af te wijzen wat jou verdrietig maakt,
dan zou je in een vacuüm van leegheid verkeren.

Als je niet zou rennen wanneer je geconfronteerd werd met gevaar
en niet om hulp zou roepen wanneer je in gevaar verkeerde,
dan zou je kunnen sterven.

Als je niet had gehuild, eten had ‘geëist’, toen je geboren werd,
was je mogelijk verhongerd.

Als je moeders melk niet had verwelkomd en je warm tegen haar had genesteld,
zou je mogelijk nooit een hechte, liefdevolle band met haar hebben ontwikkeld.

Zonder de EGO-DRIJFKRACHT zou er geen schepping zijn,
geen individualiteit, geen vervulling van behoeften, geen bescherming,
geen warme reactie en geen menselijke liefde.

Zonder de EGO-DRIJFKRACHT zou er geen zelfverdediging zijn,
geen zelfbescherming, geen overleving.

Echter, de EGO-DRIJFKRACHT,
boven alles het ‘ik’ van de individualiteit,
is enkel ingeprent met de behoefte aan ZELFVERVULLING en OVERLEVING.

In de kindertijd wordt het ‘ik’ van het ego beheerst door sympathieën en antipathieën, behoeften en afwijzen van wat niet gewenst is en door gewoonten,
gevormd door een constante herhaling van gevoelens.
Er worden slechte gewoonten gevormd in de gedaante van onaanvaardbare ego reacties op persoonlijke ervaringen en op de omgeving en deze worden, op hun beurt, ingeprent in de onbewuste of onderbewuste geest en blijven verborgen.
Zij komen echter tevoorschijn in zich herhalende gedragspatronen wanneer het ‘geheugen’ van vroegere omstandigheden en gedragslijnen hen onbewust
in gedachten brengen.

Nu beginnen de onder bewuste geest en de bewuste geest samen te werken om de persoonlijkheid te ontwikkelen.
Veel van het gedrag wordt ‘geconditioneerd gedrag’ en is zeer moeilijk te doorbreken.
Wanneer de persoon onbewust geprogrammeerd is met sterke zelf-gerichte ego gewoonten in denken en gedrag en het moeilijk vindt om met anderen in harmonie te leven – dan gaat die persoon naar een psycholoog voor hulp om de complexiteit van de mentale/emotionele problemen te ontrafelen.

Totdat mijn Bestaanswaarheid volledig wordt begrepen
en de leven-gevende principes de vaste richtlijnen worden voor denkgewoonten en reacties op levenservaringen, zal de pijn en het lijden die voortkomen uit het in onwetendheid toegeven aan ego-drijfkrachten, voortduren.

De Kerk beschrijft deze menselijke moeilijkheid als zijnde een ‘verleiding door Satan’. Dat is het niet. Het is een natuurlijk proces, teweeggebracht door de ongecontroleerde reacties op het leven bekrachtigd door de Ego-Drijfkracht,
waarvan het de enige bedoeling is om het individu blijdschap en tevredenheid, vervulling van behoeften of privacy, onafhankelijkheid, zekerheid en vrede te brengen; allemaal gericht op OVERLEVEN.

Men moet begrijpen dat er aan de ego-drijfkracht niets slechts is.
Het is het noodzakelijke scheppingsgereedschap.
Het is het individu zelf dat de onevenwichtigheden in het leven teweegbrengt door de ego-drijfkracht volledige controle over zijn persoonlijkheid te geven zonder aandacht of achting te hebben voor andere mensen.

Ook dit dient niet veroordeeld of bekritiseerd te worden,
aangezien de persoon, in beslag genomen door ego-drijfkracht,
geen andere manier kent om te denken of te handelen in de aardse dimensie.

 

Het kind weet niets van zelfbeheersing,
anders dan wat het geleerd werd door ouders en leraren.
Daarom kunnen de fouten die het maakt in reactie op het leven met zijn ups-en-downs enkel goedgehumeurd geaccepteerd worden door ouders en leraren,
aangezien het kind geen idee heeft van wat hem drijft.

Als hij iets wil dan WIL hij het nu meteen
en vraagt zich af waarom hij het niet zou kunnen hebben.
Er is niets anders in zijn hoofd dan dit.
Hij ziet iets dat hij leuk vindt, hij wil het.

Het is wreed om een kind ruwweg te vertellen, ‘Nee, je kunt het niet krijgen’, zijn hele systeem wordt beledigd en aangevallen.

Vanaf de vroegste babytijd moet het opvoedingsproces geïnitieerd worden door
logica en geruststelling, waarbij zijn recht bevestigd wordt om zich veilig te voelen in zijn omgeving.
Zijn gevoel van veiligheid zou ontwikkeld moeten worden door de juiste manier uit te leggen om zijn wensen te uiten.

LIEFDE, niet irritatie of woede, moet de woorden kiezen die het kind vertellen waarom hij niet kan krijgen wat hij wil.

Het kind zal de boodschap horen wanneer die met liefde gegeven wordt.

Wanneer met woede gebracht, wekt ze zijn diepste ego-drijfkrachten op
en begint het de vorm van rancune aan te nemen; open of verborgen.
Of een gevoel van diep gewortelde frustratie die het ego aantast,
waarbij het natuurlijke gevoel van innerlijke waardigheid van het kind
vermindert.

Een kind heeft het nodig om een gevoel van persoonlijke waardigheid te bezitten en dit zou niet onderdrukt of vernietigd mogen worden.

Het vraagt van ouders of leraren om zeer duidelijk uit te leggen
dat andere mensen op de wereld ook hun behoeften hebben,
hun recht op hun bezittingen, hun verlangen naar vrede en plezier.

Niemand, zelfs niet een kind, of volwassene, heeft het recht om iemand anders te ontstemmen teneinde zijn eigen genoegdoening te verkrijgen!

Als een andere jongere het kind slaat en hem aan het huilen maakt,
is het slechts normaal dat de ego-drijfkracht wil terugvechten;
de ego-drijfkracht is geprogrammeerd om zich tegen het andere kind te verdedigen.

Dit vraagt van ouders en leraren om erop te wijzen dat ‘wraak nemen’ enkel escaleert en meer pijn voor elk betrokken kind met zich meebrengt
en dat om die reden ‘wraak nemen of betaald zetten’ volledig zinloos is.

Beter TE LACHEN en zich af te wenden,
in plaats van toe te laten dat de irritatie en het leed in de geest doorgaan.

Het is nog beter om het probleem in gebed naar GODDELIJKBEWUSTZIJN te
brengen en te vragen dat het leed uit zijn bewustzijn verwijderd wordt
en om een middel tot verzoening te zoeken.

Een kind zou ook geleerd moeten worden
tijd te nemen om te begrijpen dat hij en het andere kind
evenzeer kinderen zijn die geboren zijn uit het Goddelijke Ogenblik.

Wanneer een kind spiritueel ontvankelijk is
en het begrijpt zijn spirituele verwantschap met andere kinderen,
dat de ‘rechten van anderen gelijk zijn aan zijn eigen rechten’
en het kind kan deze manier van denken tot een gewoonte maken,
dan zal hem het grootst mogelijke spirituele geschenk gegeven zijn.

Op deze manier wordt de ego-drijfkracht verzwakt door de praktische dagelijkse toepassing van inspirerende liefde,
terwijl de centrale ‘ik’-heid van het kind sterk en zelf verzekerd blijft.

Het kind zou de weldadigheid van lachen geleerd moeten worden,
die Ik in een latere Brief zal beschrijven en uitleggen.

Daarom is bekwaam en inzichtvol onderrichten absoluut noodzakelijk om het kind te leiden tot waardering voor de rechten van andere mensen,
GELIJK AAN HUN EIGEN RECHTEN.

Dit is de spirituele wet die thuis en in de klas zou moeten domineren.
Iedere andere wet waarmee omstandigheden worden beoordeeld, is onjuist en mist evenwicht.

Het beste onderwijs zal gebaseerd zijn, niet op de wil van de leraar,
op de ‘omdat ik het zeg’ houding, maar op een onder iedere omstandigheid, systematische verwijzing naar ‘broederlijke liefde’ en de gelijke rechten van anderen.

Tegelijkertijd zou een kind niet geïndoctrineerd moeten worden in ‘zelf op offering’, aangezien deze soort zorgzaamheid gewild en enkel geboren moet zijn uit de spirituele opvattingen en doelen van het individu.
Zelf op offering wordt (ongedwongen) geboren uit spirituele verlichting,
uit een hoger te volgen weg,
uit de verzaking van het kleine zelf,
om daarmee de ego barrières te verwijderen die afstemming op de universaliteit van Goddelijk-Bewustzijn belemmeren.

Echte ‘verlichte zelf op offering’ brengt een spiritueel bewustzijn tot
vreugdevolle hoogten. Er is dan geen gevoel van verlies in enigerlei vorm.

 

Neem tijd voor deze oefening.

Om de realiteit van de ziel en het ego beter te beschrijven,
wil Ik dat jij je handen tot een kom vormt,
vingertoppen tegen vingertoppen en polsen tegen elkaar
en ruimte laat tussen je komvormige handen.
Je handen representeren de ‘menselijke bewustzijnsschelp’ van een persoon,
het ego.

De RUIMTE tussen je handen stelt op een juiste wijze de ZIEL voor,
geboren uit het ‘Vader-Moeder-Bewust-Leven’ op het moment van conceptie. Terwijl het voor de menselijke zintuigen ‘leegheid’ lijkt te zijn, is het,
in feite, een loot van TOTALITEIT & HEELHEID van GODDELIJK-BEWUSTZIJN waaruit alle geschapen dingen vorm hebben aangenomen.

Jouw handen met de ruimte ertussen representeren het ‘ik’.

Jouw rechter- en linkerhand representeren twee machtige krachten van de magnetische ego-drijfkracht.
Zij representeren krachten van ‘binding-afwijzing’,
maar tegelijkertijd, heel terecht, zijn ze de lichamelijke weergave van de fysieke energieën, bekend bij de wetenschap als magnetisme;
‘Aantrekking en Afstoting’.

Beweeg je rechterhand weg van de andere en visualiseer dat je deze rechterhand gebruikt om ‘te krijgen wat je uit het leven wilt’.
Het geeft ook weer, wat je menselijk bewustzijn ziet als de ‘graaiende’
levenshouding.

Besef ten volle dat je rechterhand de magnetische aantrekkingskracht, de binding, de aantrekking, de zwaartekracht, overduidelijk in heel de natuur weergeeft.
Magnetische aantrekkingskracht is de bron van alle ‘willen’ en ‘verlangen’.
Het is de magnetische impuls die altijd gericht is op krijgen wat nodig of zeer wenselijk en aangenaam in het leven is.

Deze magnetische impuls is ‘spiritueel bedoeld’ om gericht te worden op constructieve bedoelingen. Verkrijgen, vasthouden, bouwen, bereiken.

Waren er geen andere mensen of levende dingen op de wereld,
dan zou de magnetische impuls het volledige overwicht in de persoonlijkheid kunnen hebben en toch geen kwaad doen.

Het is slechts wanneer ‘anderen’ in aanmerking genomen moeten worden,
dat de ongecontroleerde ‘magnetische impuls om aan te trekken, te onttrekken, te binden, vast te houden, te bezitten’ een persoonlijkheidsziekte wordt, als ze niet gelijkwaardig in balans is met de behoeften van alle andere levende dingen.

Beweeg je rechterhand terug naar haar oorspronkelijke plek, tot een kom gevormd met de linkerhand.

Beweeg nu je linkerhand weg van je rechterhand
en visualiseer dat deze hand de ‘magnetische impuls’ representeert
om te verwerpen,
weg te duwen,
te slaan of jezelf te verdedigen
tegen inbreuk op jouw eigendom, bezittingen
of een aanval op jouw karakter, gezin of werk.

Deze linkerhand representeert de ‘magnetische impuls van afwijzing’
die ‘spiritueel bedoeld’ is om jouw privacy te waarborgen en je leven te redden.
Het is een legitiem wapen wanneer jouw fysieke of emotionele overleving op het spel staat.
Hierbij onthoud je dat elke handeling van jou
een echte elektromagnetische activiteit is
of anders gezegd een binding/afstotingblauw-druk in bewustzijn is,
die eens naar jezelf terug zal kaatsen
en uiteindelijk uiterlijke vorm zal aannemen
in de gedaante van een gelijkaardige aanval op het zelf.
(Wat je zaait zul je oogsten.)

Je kunt onaangename kritiek van jouw ouder, leraar of werknemer krijgen
en de woorden van zelfverdediging die in je hoofd opkomen
en uit je mond floepen zijn ego-woorden, geheel gewijd aan zelfverdediging, wat de magnetische drijfkracht van afstoting en afwijzing uitdrukt.

En zoals jouw ego-aanvalswoorden opvlammen in boos taalgebruik,
zo wordt het ego van degene die jou bekritiseert op dezelfde manier bedreigd
en stijgt de woorden van zelfverdediging ook in hem/haar omhoog tegen jou.

Wat mogelijk begon als een noodzakelijke en volwassen handeling om ‘op de een of andere vergissing en een betere manier van doen te wijzen’,
wordt door een egocentrisch gevoelig ego regelmatig direct gezien als een persoonlijke aanval.

Wat een moment van groei had moeten zijn, ontwikkelt zich tot een tijd van conflicten, woede, mogelijk tranen, aanhoudende rancune en wederzijdse vijandigheid.

Op dergelijke snelle, onverwachte, onnodige manieren worden conflicten voortgebracht in de geest, uitgedrukt in woorden en zelfs handelingen en oneindig herhaald door rancune en haat.

Onthoud dat iedere activiteit van de geest,
de mentale gedachte en de emotionele reacties van aantrekking en afstoting, allemaal bewustzijnsenergieën van scheppingskracht zijn.

Deze bewustzijnsenergieën scheppen niet alleen
de onaangename teruggekaatste vormen,
maar zij ontwikkelen de richting van het karakter
en beïnvloeden zelfs relaties in het algemeen en de omgeving
en ze verminderen de levensvitaliteit van het lichaam,
wat direct leidt tot een gevoel van fysieke malaise, virale infecties of langdurige ziekte.

De hogere weg, als je op welke manier dan ook wordt aangevallen,
een weg die enkel constructieve weerslag heeft,
is in gedachten te houden dat je ogenblikkelijk GODDELIJK BEWUSTZIJN kunt aanroepen,
waaruit je bij iedere gebeurtenis onmiddellijke bescherming zult aantrekken.

Maar dit is enkel mogelijk als jij aan de ‘magnetische ego-drijfkracht van verzet’ voorbij kunt gaan in de volmaakte zekerheid dat GODDELIJK BEWUSTZIJN jou in iedere behoefte tegemoetkomt.

 

Breng nu je linkerhand terug naar haar oorspronkelijke positie met je rechterhand.

Realiseer je dat gedurende deze oefening,
de RUIMTE tussen jouw handen, de RUIMTE is gebleven.

Zij is niet betrokken geweest bij enige activiteit van de handen.
En zo is het met je ZIEL wanneer jouw ego druk aan het werk is, seconde na seconde, altijd en eeuwig op zijn hoede om jouw behoeften te vervullen
en je te verdedigen tegen welke onaangenaamheid dan ook.

Het GODDELIJKE BEWUSTZIJN van jouw ZIEL blijft verborgen,
hoewel Het altijd binnenin je is.

 

Toen Ik op aarde was, sprak Ik tot de mensen over het Koninkrijk der Hemelen‘. Ik zei dat het binnenin je was. Zo is het, het is jouw ziel.

Het is de veilige haven van equilibrium van het GODDELIJKE BEWUSTZIJN dat jou bestaan gaf als een man of een vrouw in de dop.

Ik verlang er zeer naar, om in staat te zijn,
in jouw geest een brede kijk op je BRON van ZIJN te plaatsen
teneinde je in staat te stellen je oorsprongen wat duidelijker waar te nemen.

Je moet ook te allen tijde begrijpen
dat wanneer Ik in woorden DAT WAT WERKELIJK ONKENBAAR IS beschrijf, Ik, zelf, in de allerhoogste onmeetbare trillingsfrequenties ben op de uiterste rand van het GROTE UNIVERSELE EQUILIBRIUM,
waaruit alle dingen hun wezen onttrokken hebben
en hun vorm hebben aangenomen.

Als Ik spreek over een berg, zal een beeld in jouw geest opkomen,
maar je zult de grootsheid van zijn structuur niet kennen, de hardheid van zijn rots, zijn ravijnen en pieken en grotten, de sneeuw die de top in alle seizoenen bedekt, de watervallen die in poelen neerstorten wanneer zijn gletsjers smelten.
Opdat jij een glimp van de grandeur van deze berg zou kunnen opvangen, zou Ik een gedetailleerde beschrijving van iedere hoek en spleet moeten geven.
Zelfs na de meest gedetailleerde mondelinge uitleg, zou je nog steeds slechts ingebeelde mentale plaatjes hebben om uit te putten.
Je zou de berg nog steeds niet KENNEN.

Als Ik over een orkaan spreek, kan Ik jou voor de geest brengen,
bomen die naar de grond buigen, gekromd door de hevige wind, afbrokkelende muren, gebroken dakspanten, rondvliegende bakstenen en daken, verbrijzelde ramen, omgeblazen auto’s, grote ontwortelde bomen,
maar je zult nooit de kracht en het geluid van die wind, het gekraak van vallend metselwerk kennen,
of de verschrikking die het teweegbrengt in het hart van mensen die het moeten doorstaan, totdat jij het zelf hebt ervaren.

En zo is het wanneer Ik je
‘DAT’ WAT HET GEHEEL VAN SCHEPPING HEEFT VERWEZENLIJKT
probeer te beschrijven. Je kunt enkel maar gissen, niet WETEN.

Enkel nadat je, voor jezelf, alles ervaren hebt waarover Ik gesproken hebt,
zul je enig idee beginnen te krijgen van wat Ik je probeer te vertellen.

Daarom, laat niemand die mijn Brieven leest,
met elkaar ruziën of de waarheid ontkennen van wat Ik je aan het onderrichten ben of mijn woorden weerleggen.
Want Ik zeg je waarlijk dat je niet volledig kunt kennen wat je niet ervaren hebt.

Het zijn slechts diegenen die mij in aanvaarding en geloofsvertrouwen,
in dagelijkse meditatie, in het zuiveren van bewustzijn en in hartstochtelijk gebed om verlichting willen volgen, die uiteindelijk steeds dieper gaande glimpen, daarna ervaringen, zullen verkrijgen van waar ‘t geschapene zelf toegang toe mag hebben: Goddelijk Bewustzijn.

 

UNIVERSEEL BEWUSTZIJN is de UNIVERSELE SFEER van RUIMTE
die niemand mag binnengaan of waar niemand toegang toe kan hebben,
aangezien HET in een staat van equilibrium en zichzelf insluitende energie verblijft.

GODDELlJK BEWUSTZIJN is de hereniging van de oorspronkelijke IMPULSEN binnen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN die vrijkwamen om zowel de scheppingsactiviteit als scheppingssubstantie te worden op het moment van de BIG BANG.

Deze IMPULSEN werden explosief gescheiden
en kwamen toen samen in een staat van wederzijdse beteugeling.
De impulsen waren ook voorbestemd om voor altijd in de geschapen sfeer te werken, hetzij apart, gemanifesteerd als energieën,
hetzij wederzijds beteugeld in equilibrium.

Het is slechts deze sfeer van Goddelijk bewustzijn waarin de wetenschap mag doordringen.

Universeel bewustzijn en de belichaming van  Universele impulsen.

 

Impuls                                                                         Impuls

 

 

 

De wil om te scheppen. In wederzijdse beteugeling met -> De bedoeling om zichzelf te ervaren.
Intelligentie In wederzijdse beteugeling met -> Liefdevolle bedoelingen
Intelligente wil Equilibrium (evenwichtig) Liefdevolle bedoelingen.

 

Nu je deze intellectuele beschrijving van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN gekregen hebt, zul je nog niets dichter staan bij het waarderen van de sublieme pracht en grootsheid van de Kracht. Noch van de schoonheid, vreugde, harmonie, extase, vervat in kleur en klank voorbij jouw dimensie.

Het zijn enkel wij, die in bewustzijnstrillingsfrequenties naar de uiterste grenzen van het equilibrium van UNIVERSEEL.BEWUSTZIJN zijn opgestegen,
die de verrukking van zichzelf-gewaar zijn van ware potentie ervaren en kunnen uitstralen,
zonder het verlangen dat te vervullen,
de wonderlijke vreugde van persoonlijke vervulling zonder ‘een vinger te verroeren’.

Ik gebruik de laatste term overdrachtelijk, aangezien Ik,
alhoewel Ik mijn individualiteit behoud,
enkel actief ben in bewustzijn
en op generlei wijze, langer fysiek ben noch geweest ben sinds mijn voortdurende spirituele opstijging in andere dimensies, na mijn dood aan het kruis.

Je zou je kunnen afvragen hoe het mogelijk is om zulke enorme UNIVERSELE IMPULSEN in een staat van equilibrium te hebben.
Ze zijn in een staat van gelijke en wederzijdse beteugeling, de bindende, verzorgende LIEFDE IMPULS die de scheppende, actieve WIL beheerst.

Ik kan dit fenomeen slechts in de volgende eenvoudige termen verklaren:

Als je de palm van de ene hand bovenop de palm van de andere plaatst,
waarbij de vingertoppen van elke hand de pols van de andere hand aanraken
en ze dan probeert te scheiden, maar ze nog steeds stevig plat op elkaar houdt,
zul je enig idee hebben van de betekenis van ‘equilibrium’ of ‘wederzijdse beteugeling’.

Bovendien moet jij je realiseren dat,
hoewel jouw handen schijnbaar een fysiek fenomeen uitdrukken,
zij feitelijk geregeerd worden door en uitdrukking geven aan IMPULSEN die jouw brein uitzendt.
Daarbij mag je brein dan het voertuig zijn om bewuste ideeën uit te drukken, impulsen,
maar in feite is de IMPULS de realiteit van elke beweging van welke aard ook,
niet het fysieke brein,
Het brein is slechts een instrument van de uitdrukking van dergelijke impulsen.
Ik heb je enkel een intellectueel verslag van UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN gegeven.

Hoe kan Ik je de verborgen kracht, de ontzaglijke eerbied, de vervoering, de stralende vreugde, de staat van uiterste voldoening en vrede en harmonie van Diens Wezen beschrijven?

Zelfs als je kunt overdenken en beseffen dat uit deze GROOTSHEID van BEWUSTZIJN het hele universum leven en vorm heeft aangetrokken,
dan kun je niet meer dan een elektron waarnemen van de enorme onmetelijke Vreugdevolle Realiteit van UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN.

Om de scheppingsaard volledig te begrijpen:
de redenen waarom het ego functioneert zoals het functioneert,
waarom geschapen entiteiten de drijfkracht voelen die zij voelen,
moet begrepen worden
dat de AARD en KWALITEIT van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN
de puurste STRALENDE VREUGDE, VERVULLING, BLIJDSCHAP is.

Dit is wat ik het  ‘KONINKRIJK DER HEMELEN BINNENIN JOU’ noemde, BINNENIN JOUW ZIEL, BINNENIN DE DIEPSTE NISSEN VAN JOUW PSYCHE,
wat het intermediair is tussen de straling van je ziel en het ‘schaduw-zelf’ van het ego.

Terugkeren naar deze transcendente staat van glorieus, prachtig, gelukkig, harmonieus zijn, is het diepste verlangen van je ziel!

Het is dit voortdurende verlangen, deze aangeboren onbewuste herinnering aan equilibrium;  vrede, vreugde en harmonie. die het ego, door de psyche, aanspoort om de omgeving in jouw voordeel te manipuleren.

De consistente bedoeling van het ego is om je terug te brengen naar jouw oorspronkelijke staat van glorieuze extase waaruit jij je ziel, wezen en vorm aangetrokken hebt.

Maar het ego kan jouw gewenste vreugde en genoegen slechts tot stand brengen door middel van de twee magnetische/emotionele ‘Binding/Afwijzing’ impulsen die slechts gematerialiseerde impulsen zijn om jou je individualiteit te geven.

Daarom wordt het aangeboren verlangen om zich weer met de BRON van ZIJN te verenigen, ervaren in de elektromagnetische parameters van denken en voelen als ‘Meer, meer, meer’ van wat je eerder een aangenaam gevoel gaf.

Meer vrienden, meer huis, auto, kleren enz.

Elke keer dat het ‘meer’ bereikt is, is er een zwakke gloed van voldoening, misschien een opscheppen tegen de buren om het geluk te verhogen
(een stapje hoger te komen dan zij en nog iets meer glans te verkrijgen)
en dan sterft de nieuwigheid af.
Het nieuwe bezit wordt alledaags, de zintuigen zijn opnieuw in rust, in equilibrium. Mentale vermoeidheid vangt aan, routine wordt saai en vervelend.
Om weer wat leven in de brouwerij te brengen, vindt het ego een ander doel om bereikt te worden, om voor opwinding en genoegen te zorgen.

Aldus is leven een eindeloos najagen van persoonlijke voldoening van
gevarieerde aard, die de verborgen ziel verhongert, ontevreden laat, nog steeds verlangend naar iets ‘Meer’ …… “maar wat is het waar mijn diepste zelf naar hunkert?” vraag jij je in wanhoop af.

Wanneer iemand enig begrip verkrijgt van de werkelijke bron van leegheid
en het voortdurend innerlijk hunkeren naar ‘meer van wat mij eerder goed deed voelen’ en begint te mediteren om contact te maken met ‘DAT’ … wat hem/haar heeft verwezenlijkt, sijpelt een beetje van Goddelijk Equilibrium door het menselijke bewustzijn. De leegheid begint te wijken.

Als zo iemand inderdaad een echte glimp van het EEUWIGE en het werkelijke doel in het leven opvangt, zal het verlangen naar meer bezittingen uiteindelijk een natuurliike dood sterven.
Het verlangen naar ‘Meer’ bezittingen zal geleidelijk vervangen worden door een oprechte waardering voor wat je al hebt en een gevoel van consistente tevredenheid.

Door de ervaringen van de miraculeuze tussenkomst of activiteit van GODDELIJK-BEWUSTZIJN in het dagelijkse leven,
wordt het menselijke bewustzijn enorm opgeheven
en leert het dat aan zijn dagelijkse behoeften op de allerbeste manier tegemoet gekomen wordt.
Geloofsvertrouwen neemt toe en vreugde wordt versterkt.

Dit is waarom Ik tegen je gezegd heb:
Ik ben niet gekomen om je positief denken te leren om de dingen die jij wilt en nodig hebt naar jouw invloedssfeer te trekken.
Ik ben uitdrukkelijk naar je toe gekomen om je terug te leiden naar het Koninkrijk der Hemelen. Het is echter niet alleen met betrekking tot het verlangen naar meer bezittingen voor jezelf, dat je ziel aan banden gelegd wordt binnen haar geheime verblijfplaats.

Het ego gebruikt de magnetische emotionele drijfkracht ook om ‘te weerstaan,
af te wijzen’ om jouw individualiteit, privacy en veiligheid te waarborgen.
Deze impuls neemt talrijke vormen aan,
die ontworpen zijn om je een gevoel te geven van superioriteit
of elitair zijn of om je te beschermen tegen mensen die jij beschouwt als ongewenst of van een lagere sociale klasse dan jij.

De ego-drijfkracht wordt voortdurend toegepast
en werd zelfs door de Kerken geacht volmaakt aanvaardbaar te zijn.

De waarheid is:
wanneer de ziel een beetje controle over de ego-drijfkracht begint te krijgen,
dan zal ze de menselijke persoonlijkheid berispen voor haar zelfgerichtheid en uitsluitingsgedrag.
Ze zal de psyche aansporen om zich toe te leggen op onvoorwaardelijke liefde en een geloof in de universaliteit en de Eenheid van alle mensen, ongeacht wie zij mogen zijn.

Misschien kun je, nu, gemakkelijker begrijpen hoe en waarom het scheppen van jouw individualiteit door middel van het ego,
de grote capsule van ‘fysieke impulsen’ vormde
die je menselijke bewustzijn voortbracht en omsloot,
die zowel je fysieke vorm als je menselijke persoonlijkheid schiep.

Aangezien het jouw geest is die emoties, gedachten en gevoelens bestuurt, weerhoudt het je om contact te maken met de BRON van jouw LEVEN en jouw ZIEL.

Jouw ware bedoeling in het leven is om meesterschap over je ego te verwerven door in denken en voelen uit te reiken naar … ‘DAT’ … wat jij aanvoelt dat achter de schepping ligt en aanhoudend te vragen om verlichting.

Dit jij de allereerste stap die iemand moet zetten richting dat glorieuze moment waarop hij/zij contact zal maken met het GODDELIJKE
en dan voorwaarts zal gaan,
door middel van het voortdurende reinigen van de ego-drijfkracht,
naar de herintreding in die ‘hemelse staat’ waaruit je ziel werd geboren
en haar individualiteit aannam.

 

En hoe is dit SCHEPPEN VAN INDIVIDUALITEIT tot stand gekomen?

Zoals Ik eerder zei, bereikte UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN een hoogtepunt van wederzijdse beteugeling en een explosie vond plaats en rukte uit elkaar de:

 

IMPULS van SCHEPPENDE WIL en de IMPULS van LIEFDEVOLLE BEDOELINGEN die zich van elkaar scheidden en binnen schepping actief werden als:

 

Vader-Intelligentie                                                                Moeder-Liefde

gezien als

Elektriciteit                                      :                  Magnetische ‘Binding – Afstoting

!                                                                                                                                                                   Leven

herenigd in equilibrium als

Goddelijk bewustzijn
!

Leven

 

Daarom, verre van vaste en te begrijpen ‘materie’,
is de zichtbare wereld in werkelijkheid:

Geest/activiteit altijd samenwerkend met
emotionele/magnetische Binding – Afstoting.
Ook bekend als Aantrekking – Afwijzing’.

 

Vader-lntelligentie: fysieke elektriciteit en

Moeder-Liefde: fysieke magnetische ‘Binding – Afwijzing’

brachten samen een kind voort: het EGO.

 

Deze IMPULS van INDIVIDUALITEIT werd geboren en nam onontkoombaar en vastomlijnd vorm aan binnen de scheppingsenergieën
om te verzekeren dat de verschillende elektrische krachten,
tot uitdrukking gebracht door protonen en elektronen en de rest van de ‘deeltjesbende’  enthousiast ontdekt door de wetenschap, niet ongehinderd zouden wegvliegen naar een onverbonden ‘vormeloze toestand’,
maar bedwongen en beheerst zouden worden door de magnetische ‘binding/afwijzing’ impuls van Moeder-Liefde,
om gemanifesteerde vorm tot stand te brengen.

De wetenschap zou de voorgaande alinea’s kunnen betwisten,
aangezien het steeds veel moeite heeft gekost om de verscheidene ‘bindingsprocessen’ te beschrijven door verschillende terminologieën op de ‘binding’ energieën toe te passen.

Het staat de wetenschap vrij om de ‘binding- of aantrekkingsenergieën’
te benoemen met welke term zij ook verkiest,
maar het feit blijft dat deze energieën vorm hebben aangenomen
vanuit de grootse en primaire Impuls van Moederliefde,
waarvan de primaire bewustzijns-functie is om vorm te geven aan individualiteit.

De impuls van ‘Vader lntelligent Leven’ geeft elektrische stuwing aan schepping.

De impuls van ‘Moeder Liefdevolle Doelgerichtheid’ geeft de ‘binding’ om de elektrische impuls te bedwingen en het binnen de individualiteit te beheersen.

De impuls van ‘Moeder Liefdevolle Doelgerichtheid’
geeft de ‘afstoting – afwijzing’ impuls
om het overleven van de individualiteit te verzekeren;

dat is het proces van schepping.

 

De wetenschap kan schepping enkel als toeschouwer benaderen.
Hoewel haar vertegenwoordigers mensen zijn en het leven zelf ervaren,
kan de menselijke geest slechts observeren wat geschapen is.
Het kan de intieme scheppingsprocessen, verborgen binnenin ‘materie’ en de meest basale energievelden, niet betreden.

De wetenschap zal nooit in staat zijn de MOTIVERENDE FACTOR X te lokaliseren,
die aanleiding geeft tot de energieën die het scheppen van individuele vorm regelen.

Maar wat de wetenschap te zeggen heeft over de kwestie van schepping is voor jou als individu van weinig belang.

Wat je moet weten en waar Ik uitdrukkelijk voor gekomen ben is om je te vertellen hoe te ontkomen aan de egoïstische bezitterige beschermende drijfkracht
die jou door het ego gegeven is om je individualiteit en overleving te waarborgen.
En om je te vertellen over je ingebouwde verlangen om terug te keren naar de vreugde en het geluk van waaruit elke schepping LEVEN aannam.

Dit geeft jou de reden waarom Ik oorspronkelijk naar de aarde gekomen ben
en op dit huidige moment naar je toe kom,
om iets te doen wat geen enkele wetenschapper ooit voor jou kan doen,
je ziel helpen tevoorschijn te komen uit de begrenzingen van jouw ego-drijfkracht
en een nieuw programma van ‘mentaal-emotioneel-Ieven’ aan te vangen,
dat direct het ‘Vader-Moeder-Bewustzijn-Leven’ zal uitdrukken,
geïnjecteerd in jou en de hele mensheid op het moment van de conceptie.

Omdat het ego zelf de elektrische impuls bezit van Activiteit Scheppingskracht
en de emotionele magnetische impulsen van ‘Binding-Afwijzing’,
wat ook uit de ‘ego-drijfkracht’ ontstaan is,
door zijn gedachten, gevoelens en handelingen,
geladen met fysiek elektro-magnetisch leven,
dat replica-levensvormen zal voortbrengen
en uiteindelijk gematerialiseerd zal worden
binnen het leven van het scheppende ego.

Deze geschapen vormen manifesteren zich uiteindelijk niet alleen als ervaringen,
maar verstoren ook het functioneren van de fysieke processen van hun schepper
en zijn de oorsprong van fysieke ongemakken of virussen of ziekten.

Daarom is er veel reden tot feestvreugde wanneer de ziel
uit het omkapselende menselijke bewustzijn van het ego tevoorschijn treedt,
want het opstijgende spirituele bewustzijn zal de harmonieuze leven-gevende omstandigheden scheppen die het in bewustzijn bezit.

Omgekeerd is er reden tot verdriet zolang het menselijke bewustzijn ondergedompeld is in overheersing door het ego
wat verstoringen, kommer en kwel zowel in levenservaringen als in de fysieke toestand zelf teweegbrengt.

Daarom zeg Ik je:
als jouw wereld je niet aanstaat,
heb je het in je macht om je ‘bestaansvoorwaarden’ te veranderen,
precies daar waar je bent,
als je het geloofsvertrouwen en de vaste wil hebt om dit te doen.
Ik herhaal het in een andere vorm, om jouw aandacht te verkrijgen:

Als je doorgaat op je huidige niveau van menselijk functioneren en denken,
Dan zul je slechts je huidige niveau van menselijk bestaan ervaren.

Je zult gehouden zijn hard te werken voor een erbarmelijk leven,
overvallen door talrijke problemen, zoals armoede en slechte gezondheid, verslavingen, verlamd door uitputtende angst en blootgesteld aan kwaad bedoelde aanvallen van allerlei aard.

Je zult belast zijn door huidige omstandigheden,
totdat je begrijpt hoe jij ze verandert.

Dit is jouw gouden kans om je leven in handen te nemen zoals nooit tevoren, door controle te krijgen over jouw gedachten en emoties; jouw elektrische en magnetische impulsen; de blauw-drukken van jouw toekomstige ervaringen.

 

Want, jij bent als een pottenbakker die klei bezit en dagelijks potten en gebruiksvoorwerpen voor jouw eigen gebruik modelleert.

BEWUSTZIJN is de klei, de substantie waarmee jij je leven
en
iedere omstandigheid die daarbij hoort, maakt.
Jij, alleen, modelleert jouw leven in de vormen die jij ervaart.

Door jouw gedachten kun jij je persoonlijke toekomst veranderen,
als je slechts mijn woorden in acht wilt nemen
,
je ware oorsprong begrijpt,
in ze gelooft
en deze kennis tijdens jouw dagelijkse bezigheden gebruikt
.

Je kunt je omgeving beïnvloeden, je thuis, gezin, werk, de mensen met wie je omgaat en zelfs planten, dieren en het klimaat.

Wat je ook standvastig in gedachten houdt, krijgt uiterlijke vorm!

 

Daarom is het voor je spirituele en je persoonlijke ontwikkeling cruciaal
om naar beste kunnen alles te begrijpen wat Ik je probeer te onderrichten.

Denk niet dat deze Brieven, die jou zijn aangeboden,
te moeilijk zijn om te begrijpen om vervolgens op een of andere meer eenvoudige manier je geluk te gaan vinden.

 

Geloof me, er is geen WARE en meer eenvoudige manier voor jou om het equilibrium en geluk te vinden dat jij zoekt,
omdat mijn woorden de UNIVERSELE BESTAANSWAARHEID en het LEVEN beschrijven, waarmee je thans je leven opbouwt of vernietigt
.

Wees er tegelijkertijd zeker van dat je nooit in staat zult zijn om nieuwe omstandigheden voor jezelf te scheppen, totdat je ontdekt,
WAAROM en HOE jij je vernietigende en negatieve omstandigheden in het verleden hebt geschapen.
Alles wat je thans ervaart,
heb je geschapen en in gang gezet door eerdere gedachten, woorden en handelingen in het verleden.
Dus verfoei je huidige omstandigheden niet,
want jij hebt zelf aanleiding gegeven tot de oorzaak van je huidige toestand.

Wees daarom verstandig en lees deze Brieven en wijd al je kracht en wil om te ontdekken welke middelen je hebt gebruikt (in eerdere onwetendheid) om je leven in vervlogen dagen te verknoeien.

En neem dan de noodzakelijke stappen om jouw bewustzijn te zuiveren.

Je kunt vragen: Waarom zou Ik mijn bewustzijn zuiveren?

 

Ik zeg je ,
‘JIJ zou nooit een veld met maïs poten zonder er eerst de ploeg in te zetten om de grond te keren en vervolgens de werktuigen om een fijne grondstructuur te verkrijgen en de mest te verspreiden.
In onkunde zou je kunnen poten tussen het aanwezige onkruid en in kluiterige grond en de mest vergeten en je gewas zou iel en onregelmatig worden.

Zo is het wanneer je doormoddert in je aardse egocentrische gedachten
en volledig binnen je eigen menselijke kennis, kracht en wil leeft.
Je bent begrensd in alles wat je doet.
En, geheel onwetend,
schep je precies die omstandigheden,
die de oogst van jouw pogingen beperken.

Op het moment dat jij beseft vanwaar je werkelijk gekomen bent,
zoek de Kracht die je kunt aantrekken
om wat dan ook in je leven te bereiken
en neem de broodnodige stappen om het onkruid te verwijderen,
aldus de grond van je bewustzijn zuiverend,
zul je de KRACHT aantrekken
die jouw dagelijkse ervaringen en activiteiten zal doordringen en doen gedijen.

 

Je zou kunnen zeggen dat de KRACHT je bemesting is,
maar dit zou totaal onnauwkeurig en fout zijn.
Bemesting is levenloos chemisch voedsel voor de plant,
terwijl de KRACHT die je door dagelijkse meditatie naar je toe trekt,
het LEVEN is dat je hele wezen, je leven en zelfs je planten en de stenen
van je huis en je gereedschap zal versterken, ver voorbij jouw huidige geloof.

Mensen die hun gehele wilskracht hebben gegeven om deze Waarheid te leven, zien de onweerlegbare vruchten in hun leven
en het ‘zien’ vergroot hun geloofsvertrouwen en standvastigheid.
Aldus betreden zij een cirkel van gezegend zijn.
Ze verbazen zich dat anderen zich tegen deze waarheid kunnen verzetten
en ervoor kiezen om buiten de spirituele en aardse harmonie te blijven waarin het mogelijk is te leven.

Als je bereid bent te luisteren en te overdenken en te mediteren op de volgende pagina’s, dan zul je beginnen te begrijpen wat vanaf het scheppingsbegin verborgen is geweest.

Gebruik, terwijl je al dit uiterst noodzakelijke werk van mentaal/emotioneel zuiveren verricht, mijn woorden op de voorgaande pagina’s die ‘DAT’ beschrijven …
WAT JOU EN DE GEHELE WERELD VERWEZENLIJKT HEEFT
om een gewaarzijn en contact op te bouwen met Diens krachtige
GODDELIJKE BEWUSTZIJN.

 

Uit dat contact zullen de inspiratie en kracht komen om de zuivering
sneller te volbrengen. Terwijl het zuiveren plaatsvindt, zul je een nieuw gevonden geluk en vervulling op ieder gebied van je leven ervaren.

Je zult ook geïnspireerde aanwijzingen ontvangen aangaande jouw dagelijks leven, hetzij gedurende je meditatie, hetzij als een straal van licht in je geest wanneer jij je vredig voelt en aan een of andere alledaagse zaak denkt.

Als je deze aanwijzingen niet negeert of afwijst,
maar ze opvolgt, getrouw en zorgvuldig,
dan zul jij je eerste stappen zetten om uiteindelijk een groot en succesvol planter en oogster te worden van scheppende ideeën in jouw omgeving.
Alles wat aan jou verbonden is zal ontluiken, floreren en gedijen.
Alles zal op je reageren en je zegenen met levensvernieuwing.

Als je jezelf disciplineert in dagelijks mediteren met niet aflatende toewijding,
zul je uiteindelijk een reactie en toevloed beginnen te voelen van
DAT WAT JE HEEFT VERWEZENLIJKT
en de woorden die je gebruikt zullen nieuwe betekenis krijgen.
De woorden zullen doordrenkt zijn met UNIVERSEEL LEVEN.

Je zult vervuld zijn van vreugde en je zult je buiten gewoon verheugen,
omdat je dan zult WETEN dat de kracht echt en actief is in je geest en je leven.

Je zult je met steeds meer vertrouwen gaan verlaten op de kracht die zichtbaar begint te worden in jouw aangelegenheden.

Je zult anderen willen aantrekken naar deze staat van gezegende harmonie,
want andere mensen zullen zich Er gewaar van zijn en
je Er naar vragen.
Niet alleen dit, je zult ook een nieuwe manier van broederliefde uitdrukken
en je zult wat jou blij maakt, wil/en delen met andere mensen.

Ik kan deze Waarheid niet genoeg benadrukken,
deze noodzaak om te mediteren, aangezien zoveel mensen het zoeken
en de zelfdiscipline van dagelijks luisteren opgeven,
nog vóór zij hun bewustzijn volledig hebben gereinigd
en die staat van innerlijke zuivering hebben bereikt,
die zo noodzakelijk is om volmaakt contact te maken met
het UNIVERSELE BEWUSTZIJN – de Bron van jouw Zijn.

Wanneer je wel contact maakt, gebeuren er schijnbare wonderen!
Dit is er de aanvang van dat de Universele Kracht vorm en gedaante aanneemt in jouw ziel, lichaam, geest, hart en omstandigheden.

Ik zeg je waarlijk,
je mag op mijn woorden vertrouwen,
als je volhoudt zal er een moment komen dat je het contact beslist voelt
en weet dat je contact hebt gemaakt.
Je hebt dan een zeer cruciaal moment in je spirituele/menselijke ontwikkeling bereikt!

Zovele zielen voelen zich een paar uur verheven en opgewekt,
maar dan dringen de dagelijkse zorgen zich op in hun geest
en rationaliseren ze de ervaring.
Zij redeneren ze weg in menselijke termen.
Doe dit niet, want je zult verliezen wat je gegeven werd!
Je zult je spirituele voortgang ernstig vertragen.

Als je deze woorden leest en bang bent ze te geloven,
of gelooft dat ze dwaasheid zijn,
of voelt dat je prestige zal verliezen als je ze gelooft,
dan maak je een scheppende vorm in bewustzijn
die elke opbouwende reactie teniet doet,
die je oorspronkelijk op deze Brief gehad mag hebben.

Dus zeg Ik jou,
koester jouw momenten van geloof,
bewaar jouw speciale momenten van contact met
… ‘DAT’ … WAT JOU HEEFT VERWEZENLIJKT,
geloof erin en houd ze in je bewustzijn vast
en geleidelijk zul jij voorwaarts gaan naar de hoogten van ‘spiritueel’ bewustzijn, naar groot inzicht en blijdschap.

Opnieuw zeg Ik, leg deze Brieven niet ter zijde.
Ik kan niet genoeg jouw noodzaak benadrukken om over ze na te denken,
om terug te halen wat ze te zeggen hebben.

Als jij je het niet kunt herinneren,
keer dan terug en lees ze nog eens
en nog eens
en nog eens,
totdat ze in jouw bewustzijn opgenomen zijn.

Hoe meer jij dagelijks op ze mediteert,
hoe meer zij in je geest verhelderd zullen worden
en een nog grotere betekenis voor jou gaan krijgen.
Uiteindelijk, zul je bemerken dat ze als eten en drinken zijn geweest,
die jouw moraal en standvastigheid opbouwen om te helpen jouw huidige omstandigheden te veranderen in die van harmonie, wijdverspreide groei, voorspoed en vrede.

Grote inspiratie & vreugde zullen je deel zijn wanneer jij je gaat realiseren
dat de onmetelijkheid van ‘Dat Wat Jou heeft verwezenlijkt’
stralende, hartstochtelijke verrukkelijke Kracht is;
het gaat je huidige vermogen om het te dromen en voor te stellen te boven;
Het is de Realiteit.

HET is de BRON van ZIJN,
de BRON van alles wat je ziet in je natuurlijke leefwereld
en op vele bestaansniveaus buiten deze ene die je nu bewoont.

Wanneer je Goddelijk-Bewustzijn overvloedig ontvangt in je geest, in jezelf,
in ieder facet van je bestaan, dan zul je het enorme verschil beginnen te zien,
je zult terugkijken op de tijden van stress en ongelukkig zijn
en zien dat de beperkingen in je leven geleidelijk plaats hebben gemaakt voor grotere gelukzaligheid. Dit wordt een doorgaand proces in je leven.

 

Heb goede moed,
Ik ben het echt, de Christus,
die naar JOU en de wereld uitreikt door middel van deze Brieven.

Ik wil vooral de manier benadrukken
waarop Ik opzettelijk op de voorgaande pagina’s uitspraken heb gedaan
om je gedachten naar een hoger bewustzijnsniveau te tillen,
de voordelen beschrijvend die je kunt ontlenen aan het werken,
om jouw bewustzijn te verheffen door het te ontdoen van de negatieve kenmerken vermeld op pagina 2.

Ik wil dat jij je ten volle realiseert dat Ik enkel gekomen ben
om jou te helpen jezelf te ontdoen van de ongewenste ego-gedreven gedachten en emoties die momenteel je geest beheersen.

Ik ben hier ook nadrukkelijk om jou aan te moedigen en ‘te helpen’,
ja, ‘jou te helpen’,
om al de op liefde gebaseerde gedachten en emoties in je geest en hart te ontwikkelen, die je in harmonie met Goddelijk Bewustzijn zullen brengen.
Het is mijn meest urgente en liefdevolle bedoeling
om je uit de grijze bestaansschaduwen die je momenteel bewoont,
naar de ‘zonneschijn’ te halen,
van spirituele verlichting die op je wacht
wanneer jij de ego-drijfkrachten hebt overwonnen,
met je ziel en ‘Vader-Moeder-Leven’ verenigd wordt
en de harmonie van onvoorwaardelijke liefde voor allen ingegaan bent.

Daarom zal Ik de lijst van negatieve karaktereigenschappen uiteengezet op pagina 2 herhalen. Ik wil dat je ze zorgvuldig leest en je eigen reactie en gevoelens observeert, terwijl je ze langzaam doorneemt.

Wees niet te beschaamd om ze onder ogen te zien, aangezien je een menselijk wezen bent en geboren bent onder invloed van deze eigenschappen van het ego.
Wees dus niet te bang of te terneergeslagen om ze onder ogen te zien.


Kritiek, sarcasme, veroordeling, afwijzing, kleinering, vijandigheid, onverdraagzaamheid, haat, jaloezie, agressie, gewelddadige opwellingen, diefstal, oplichting, bedrieglijke en sluwe handel, laster.

Hoe begin je eraan om van die eigenschappen af te komen,
waarvan je weet dat ze deel uitmaken van jouw bewustzijn?

Neem de eerste stap in alle eerlijkheid en schrijf ze op.

De tweede stap is om het vel papier te nemen en te gaan liggen
en het op je borst te leggen.

Sluit je ogen en reik in gedachten uit naar de Goddelijke Realiteit,
je Bron van Zijn, die, zoals je nu zou moeten beseffen,
jouw Liefdevolle Verwekker is, je ware ‘Spirituele Vader-Moeder’,
die onophoudelijk en voortdurend en vasthoudend
ONVOORWAARDELIJKE OUDERLIJKE LIEFDE uitstraalt.

Neem de tijd om je geest tot rust te brengen,
totdat je voelt dat jij je voorbij jouw eigen bewustzijn beweegt.
Vraag dan, in volmaakt geloofsvertrouwen en verwacht een onmiddellijk antwoord, aangezien je in bewustzijn opereert, om hulp bij het verwijderen, oplossen, overwinnen van de ego-drijfkrachten in alle dagen die nog komen.

Emotioneel maak je het duidelijk aan je ‘Spirituele Vader’ of ‘Goddelijke Realiteit’, en daarom aan jezelf, dat je geen enkele van deze ego-negativiteiten in je bewustzijn wilt. Je vraagt om de inspiratie en kracht om iedere moeite te doen om ze van die dag af te vermijden of te negéren.

Door deze handelwijze te volgen,
schep je een NIEUWE BEWUSTZIJNSVORM
die nu je huidige bewustzijn begint te infiltreren en over te nemen.

 

JOUW INTENTIE

    wordt nu jouw realiteit.

 

De eerdere negatieve eigenschappen,
opgeschreven op je stuk papier en naar je ‘Spirituele Vader’ gebracht,
bevinden zich nu in een afwijzingsdepot in je bewustzijn.
Deze bewustzijnsafwijzing is ook het middel om Goddelijke Kracht in je bewustzijn aan te trekken,
om je te helpen je vastberadenheid en herinnering te verstevigen,
om iedere impuls te verwerpen die uit de afgewezen eigenschappen kunnen opkomen.

Daarom, zoals je waarschijnlijk kunt zien,
hebben de overgave en meditatie onopgemerkte arbeid in bewustzijn in gang gezet, waarvan jij je waarschijnlijk onbewust zult zijn,
totdat jij je later bewust wordt van het feit dat de eigenschappen verdwenen zijn.

Ik zou je oprecht willen aansporen om het papier met eigenschappen verscheidene keren in meditatie te nemen. Elke keer dat je dit doet,
trek je een verdergaande injectie van ‘Vader-Moeder-BewustzijnLeven’ kracht naar je eigen bewustzijn,
naar jouw bedoeling om je bewustzijn te ontdoen van ongewenste
bewustzijns-vormen en bewustzijns-krachten en ze te overwinnen.

Wanneer ze opgelost zijn, zullen zij niet langer de negatieve en neerslachtige schaduwen in je omstandigheden, die jou voorheen teisterden,
naar je toe trekken.
Je zult een hoger pad naar vrijheid bewandelen.

Naarmate je vordert, zul je kleine bewustzijnsgebreken in jouw geest en hart gaan waarnemen, die eerder nooit verkeerd leken te zijn en wanneer dit gebeurt, moet je dezelfde procedure doorlopen van ze opschrijven
en ze in opperste geloofsvertrouwen naar jouw ‘Spirituele Vader’ te leiden.

 

Nu is er nog één ding dat je moet doen om dit heropbouwen van je bewustzijn af te maken.

In plaats van
kritiek, sarcasme, veroordeling, afwijzing, kleinering, vijandigheid,
onverdraagzaamheid, haat, jaloezie, agressie, gewelddadige opwellingen, diefstal, oplichting
, bedrieglijke en sluwe handel, laster,
moet je nu op een stuk papier,  indien mogelijk in gouden letters, om je een gevoel van schoonheid en glans te geven over de eigenschappen,
de gouden kwaliteiten van Goddelijk Bewustzijn schrijven
waarvan je wilt dat je erdoor bezield wordt
en dat jij ze tot uitdrukking brengt in de toekomst.

Om in volmaakte harmonie met jouw ‘Goddelijke Realiteit’  jouw ‘Spirituele Vaderte zijn, zal elke eigenschap gegrondvest zijn op onvoorwaardelijke liefde en zal het hoogste goed van anderen bevorderen.

Want je zult niet langer beogen anderen te kleineren teneinde jezelf groter en zelfverzekerder te voelen.
Je volledige bewustzijn zal erop gericht zijn andere mensen te bevestigen en alles op te bouwen wat binnen jouw mogelijkheden ligt.
Je zult er op uit zijn te voeden, te verzorgen, te onderrichten, te beschermen,
te onderhouden, de behoeften van anderen te vervullen en beogen om liefdevol orde te vestigen in chaotische ondoordachte handelingen.

Nadat jij je gouden eigenschappen op je vel papier geschreven hebt,
ga opnieuw liggen en reikt uit naar jouw ‘Goddelijke Realiteit’
en vraag of de prachtige impulsen, de aard van het Goddelijke,
zich geleidelijk door je geest en hart en je eigen bewustzijn mogen verspreiden.

Wanneer dit gebeurt, zal je ziel zijn als een kuiken in het ei dat steeds weer pikt,
zijn schaal openbreekt om in het wonder van de grootse grote wereld op te duiken om te worden verenigd met moederkloek, die geduldig op haar kind wacht om haar weer bij zich te voegen.

Zo is het met mij en alle andere tot Christus geworden zielen.
Wij wachten en kijken toe en helpen de mensen die ernaar verlangen de reden voor hun leegheid van geest te vinden, zij die hun hart richten op het transcenderen van aardse gebondenheid, wier geest naar hogere bedoelingen in het leven getrokken wordt en die ervan dromen zich volmaakt af te stemmen op hun eigen ziel en hun GODDELIJKE BRON VAN ZIJN.

Wij leven met liefde mee met de spirituele reizigers, meer dan de reizigers zelfs vermoeden.

Dit betekent dat wij met liefde meeleven met jou die deze Brief aan het lezen is.

Wanneer je weer verenigd bent met jouw Bron van Zijn,
zul
jij je werkelijke bedoelingen op aarde hebben bereikt.
Je zult je ware missie in eeuwigheid hebben volbracht.
En nu…. laat het ECHTE LEVEN beginnen!
Je zult het Kon
inkrijk der Hemelen hebben betreden!

Ik zal je niet vertellen welke eigenschappen op te schrijven voor je nieuwe bewustzijn deze moeten uit je huidige waarneming van het hoogste en beste voortkomen.

Bestudeer opnieuw de Goddelijke Aard van Goddelijk-Bewustzijn die Ik zo duidelijk in de woestijn waargenomen heb en je in Brief 1 beschreven heb.

Laat deze Goddelijke Aard jouw eigen aard worden.

Ik wil dat je weet dat wanneer jij je voor deze reis in echte oprechtheid inscheept,
Ik bij iedere mogelijke gebeurtenis aan je zijde zal staan.
Het is mijn diepste wens dat je te weten zult komen dat Ik bij je ben
en dat Ik je ondersteuning en kracht toezend in jouw zoektocht om met jouw ‘Goddelijke Realiteit’ verenigd te worden.

 

Ik ben nu op het punt aangeland om met je te spreken over meer alledaagse zaken en terwijl je de volgende pagina’s leest, wil Ik dat je bekijkt wat er met jouw gemoedstoestand of gevoel van welbevinden gebeurt.

Dit is nog steeds een oefening in het herkennen van wat er in jouw bewustzijn gebeurt naarmate je gedachten veranderen en je een nieuw samenstel van woorden gebruikt.

Lees alsjeblieft de volgende pagina’s heel zorgvuldig,
of je een belijdend Christen bent of niet,
zelfs als je sterk in de verleiding zou komen om ze over te slaan.
Schrijf je reacties, ideeën, gevoelens op vooral elke verandering in gevoelens van neerslachtigheid of vreugde.

Noteer het nummer van de pagina wanneer de woorden je stemming beginnen te verlichten en je naar een hoger niveau van vrede en blijdschap tillen.

Dit is een heel belangrijke oefening,
want, tenzij je haar doet, zul je eeuwig over ‘bewustzijn’ blijven lezen,
maar je zult nooit tot een diepgaand begrip komen
dat he
t de basisenergie is van jouw bestaan,
van ‘materie’, je lichaam en omgeving,
je
levensgebeurtenissen, je STEMMINGEN en je spirituele aspiraties.

Je zult niet beginnen je te realiseren dat BEWUSTZIJN het-alles in jouw bestaan en ervaring is, totdat je merkt hoe ‘ideeën en opinies’ de trillingsfrequenties van jouw bewustzijn kunnen verhogen of verlagen.

Ik wil dat jij je gewaar wordt van de woorden die je in je dagelijkse leven gebruikt, van de kwaliteit van leven die zij voor jou scheppen en van de impact die zij op anderen hebben, ofwel hun stemming verhogen naar vrede en vreugde ofwel hen neerslachtig en uitgeput achterlaten.

Verder is het mijn oprechte intentie om diegenen onder jullie te bereiken die momenteel aanhangers zijn van de Christelijke religie
en met oude of hedendaagse religieuze conditioneringen worstelen,
waardoor jullie het moeilijk vinden om jullie inzichten van dogma te ontdoen, teneinde vrijelijk te bewegen binnen de fijnere trillingsfrequenties van hogere spirituele kennis.

Je vreest mogelijk verdoeming als je deze pagina’s zelfs maar leest,
en toch hebben ze een aantrekkingskracht voor jou en intuïtief voel je dat je over de BESTAANSWAARHEID leest die je kerkdienaars je niet geleerd hebben.
Je wordt verscheurd door je dringende behoefte om de Waarheid te kennen en je angst om ‘God’ te ontstemmen in welke vorm je ‘Hem’ momenteel ook opvat.

Ik, de Christus, ben me zeker bewust van de onrust die deze Brieven bij vele oprechte mensen veroorzaken en Ik verlang ernaar om jou door je benauwenis heen tot volmaakte gemoedsrust en vreugde te voeren.

Om deze reden is het een absolute noodzaak om eerst je huidige overtuigingen en de oorsprongen van de Kerkelijke doctrines te analyseren
vóór Ik doorga je de diepere Waarheid te onderwijzen
over de ‘aard’ van het Universele en de aard van de mens zelf.

Om volledig de oorsprongen van Christelijke leerstellingen te begrijpen,
moet je terugreizen in de tijd naar het prille begin van het Jodendom
en daar de ‘rationaliseringen’ vinden van de menselijke geest die worstelde
om in woorden te definiëren wat intuïtief als een waarschijnlijke bron van zijn werd gevoeld.

Diegenen onder jullie die worstelen om zich te bevrijden van achterhaalde mythen en verkeerde overtuigingen, moeten nu duidelijk, voor zichzelf,
het fundamentele verschil gaan onderkennen en begrijpen
tussen ‘Kerkgeloof’ en de BESTAANSWAARHEID,
die Ik je momenteel probeer uit te leggen.

Totdat je duidelijk, de ‘oorsprong en vorm van jouw huidige overtuigingen’,
kunt onderscheiden, zul je niet in staat zijn je helemaal los te schudden
van de illusies van jouw oude conditioneringen binnen de Kerk.
Je zult een ‘voet in beide kampen’ hebben, een gevaarlijke positie om in te verkeren. Deze geestestoestand zal aanleiding geven tot grote mentale strijd en je mogelijk aanzetten om het zoeken op te geven en terug te keren naar de oude, aangename, emotioneel veilige, religieuze vormen die je nergens heenleiden.
Dus let op en sta jezelf niet toe geïntimideerd te worden door bedreigingen om
‘God’ te ontstemmen en door waarschijnlijke verdoeming.

Daarom zullen we beginnen
met een beschrijving van de oorsprongen van een geloof in ‘God’,
een naam die vele verschillende dingen voor de mensheid heeft betekend.
Dit geloof ontstond toen de oude Hebreeërs over de woestijnvlakten liepen
en de scheppingsoorsprongen overdachten.
Men beeldde zich in dat de SCHEPPINGSBRON in zekere zin beslist een ‘supermenselijke man-god’ moest zijn,
onzichtbaar en ver verheven boven de aarde en de mensheid.
Sommige van de oude profeten waren zich mystiek gewaar dat de Scheppings Bron wijdverbreid was en op de één of ander manier, aanwezig door de schepping heen en ook gesitueerd was in de eeuwige dimensie,
maar deze mystiek was niet beschikbaar voor de gemiddelde menselijke geest.

Je moet ook begrijpen dat, ondanks de huidige ‘ogenschijnlijke realiteit’
(in je geest) van een dergelijke ‘God’ vanuit je lezen in de Bijbel,
niemand ooit een glimp van een dergelijke ‘supermenselijke man-god’ heeft gezien, in welke vorm dan ook.

Alles wat mensen van zo’n super-menselijke ‘God’ weten,
is afgeleid uit het lezen van de kleurrijke beschrijvingen over ‘God’,
gegeven door profeten tijdens hun verblijf op aarde.
Zoals Mozes die claimt dat hij Hem in een ‘brandende struik’ zag
en Zichzelf beschreef als ‘Ik ben die Ik ben’.

Het is tekenend voor hoe zins begoochelend religieuze overtuigingen zijn,
dat vrome gelovigen enkel op de ouden teruggrijpen voor hun ‘waarheid’,
aangezien ze niet kunnen geloven dat ‘God’ echt werkelijk, eeuwig is
en evenzeer in staat in jouw huidige tijdperk tot mensen te spreken.

Jullie kerkdienaren zijn doodsbang voor elke overtuiging die niet samensmelt met de oude. Ze overwegen nooit – of zijn bang te overwegen – dat spirituele kennis binnen de aardse dimensie misschien evolutionair is!

Ik wil dat je ‘ziet’ dat een ‘geloofsconstructie’,
een mix van rationaliseringen en overtuigingen,
in elkaar geflanst is om een web van mentale/emotionele veiligheid te creëren teneinde de geest en het hart van mensen in te verstrikken en te vangen.

Alles wat mensen geleerd wordt in het Christelijke geloof,
is gebaseerd op emoties en vloeit voort uit ‘van horen zeggen’,
ontleend aan vroege beschrijvingen van mijn leven en dood op aarde.
Toch wordt dit fanatiek geloofd.

Christenen wordt geleerd dat ‘God Liefde is
en dat God zich bewust is van jouw zonde en bestraft, tuchtigt,
hen die goed doen beloont en ongeluk naar de boos doeners stuurt.’

Dit is een exacte beschrijving van menselijke activiteit en bewustzijn!

Christenen worden geleerd dat Ik, de Christus, in de persona van Jezus ‘stierf voor de zonden van de wereld’.

Ik was het ‘smetteloze Lam Gods,
geofferd om de prijs te betalen voor het zondigen van mensen!’
Ik bracht een subliem offer van mezelf door deze vreemde heldendaad van ‘betalen voor de zonde’ door de eeuwen heen te volbrengen.

Ik betrad mijn lichaam weer na de dood door kruisiging
en verscheen vele malen in het lichaam om mijn treurende discipelen te onderwijzen en te troosten.
Ik at zelfs voedsel tijdens mijn verschijning aan hen.

Na veertig dagen steeg Ik op uit het zicht van mijn discipelen en nam mijn lichaam op ten ‘hemel’.

Zoals Ik in Brief 3 vroeg, wat zou Ik met een menselijk lichaam doen in de ‘hemel’, in het leven hierna?

Omdat Ik, tijdens mijn laatste avondmaal met mijn discipelen,
zei dat ze zich mijn laatste maaltijd met hen moesten herinneren
door het breken van brood en het aan elkaar doorgeven
en elk van hetzelfde glas wijn zou moeten drinken
en onthouden dat mijn lichaam werd gekruisigd
en mijn bloed werd vergoten om hen de waarheid van zijn te brengen,
werd dit incident omgezet in het bizarre geloof dat,
met pracht en praal rond het altaar,
mijn lichaam werd getransformeerd in hosties die communicanten met alle gepaste eerbied zouden moeten doorslikken.

Mijn lichaam! Welk goed zou mijn ‘lichaam’, gespiritualiseerd of niet, voor de communicant doen?

Kun je inzien hoe de geest geconditioneerd kan worden tot het aannemen van onlogische onzin die bijna tweeduizend jaar kan standhouden,
omdat het gedragen werd door een grote hiërarchie van Paus,
Kardinalen, die in paleizen in immense rijkdom leven
en zich overeind houden door aardse praal en ceremonieel, prestigieus gedoe?

Ik wil dat je de waarheid kent over die profetische nacht,
die jullie mijn Laatste Avondmaal noemen.

Hoewel pijnlijk om te doen heb Ik mij,
in het belang van grotere duidelijkheid, omlaag gebracht in bewustzijnstrillingsfrequenties naar precies de bewuste herinnering van mijn gedachten en gevoelens gedurende mijn laatste maaltijd met mijn discipelen en dit is het ware verhaal van mijn laatste Avondmaal;

 

Hoewel Ik een sterk man was, verlicht
en
er zeker van was dat Ik een lot te vervullen had,
dat Ik niet kon vermijden, niet wilde vermijden,
was Ik ook diep bedroefd toen we aan onze maaltijd begonnen.
Mijn discipelen waren mijn vrienden geweest en
hadden aan mijn zijde
gestaan tijdens enkele moeilijke omstandigheden.
Ik was bedroefd om hen
te verlaten en bezorgd om hun welzijn.

Wat zou er met hen gebeuren wanneer zij alleen kwamen te staan, zonder mijn leiding en bescherming? Ze hadden meer op mij vertrouwd dan ze wisten.

Ik riep de jaren waarin ik de mensen onderwees in herinnering.
Ik had
een diep gevoel van ironie toen Ik me mijn terugkeer uit de woestijn herinnerde, vies en onverzorgd maar letterlijk ‘vol van’ mijn vreugdevolle zorg voor mijn medemensen en intens opgewonden dat Ik nu hun voeten op het
juiste pad zou kunnen zetten,
in hun geest de waarheid over het bestaan zou kunnen planten,
hen tonen hoe hun angsten, ziekten, armoede, misère te boven te komen.

Ik ging de wereld veroveren!

Maar hoe anders was het allemaal uitgepakt!
Morgen zou Ik aan
een kruis hangen!

Het was echter waar, Ik had veel succes geboekt.
Ik mijmerde over de momenten van genezing
en de blije aanvaarding door de mensen van de ‘Liefdevolle Vader’.
Ik kon begrijpen waarom de Hogepriester en
de Raad mij haatten.
In plaats van angst, bestraffing en dierlijke offers,
had Ik de mensen de realiteit van de ‘Vader Liefde’ gebracht
en
het aangetoond door in terminale gevallen te genezen.

Ik bracht mijn aandacht terug naar mijn discipelen
die met elkaar aan het praten waren, terwijl
ze aten.
Zij waren zich nog steeds onbewust van de beproeving die voor mij lag, mijn kruisiging.
Hoewel Ik hen er herhaaldelijk voor had gewaarschuwd,
weigerden
ze mijn woorden als waarheid aan te nemen.
Zij dachten dat Ik bang was geworden voor de Hogepriester en vroegen zich af waarom.

Ik had me eerder uit bedreigende situaties bevrijd.

Zoals gebruikelijk was tijdens het Pascha, spraken zij over de omstandigheden rond de ontsnapping van de Israëlieten uit Egypte.
Johannes, die erg fantasierijk was,
gaf hen
een kleurrijk verslag van Mozes die de Israëlieten samen riep
en
hen vertelde dat zij, eindelijk, Egypte zouden verlaten en aan hun leven van slavernij zouden ontsnappen naar vrijheid in de woestijn!
Om deze reden instrueerde Mozes het hoofd van iedere familie
om een smetteloos lam te slachten en met handen vol kruiden, het bloed ervan op de deurposten van hun verblijf te schilderen.
Mozes zei dat er
‘s nachts engelen zouden komen en door Egypte zouden vliegen om de eerstgeborene van alle Egyptenaren en het vee te doden om enkel de eerstgeborene van de Israëlieten te sparen die door het bloed op hun deurposten gered zouden worden.

Terwijl Ik naar hen luisterde en hen zag glimlachen en knikken van erkenning over dit ‘wonderbaarlijke’ gebeuren, realiseerde Ik me met een opwelling van smart hoe weinig zij mijn beschrijving van de ‘Hemelse Vader’ echt begrepen hadden.
Ik hoorde de woorden van Johannes over: Bloed, bloed, bloed,

bloed van het smetteloze lam, bloed op de deurposten,
bloed van de Egyptische kinderen
en het vee.

Zoals altijd, verwonderde Ik mij over de eeuwenoude Joodse obsessie voor bloed en herinnerde mij kort dat Abraham zelfs bereid was om zijn enige zoon te offeren, voornemens hem te slachten en te offeren als een offerande, omdat hij geloofde dat God hem verteld had dat te doen.

Toen dacht Ik aan de dagelijkse dierenoffers in de Tempel!
Voor mij was het hele concept van ‘bloed vergieten’,
als
een manier om voor ‘zonde’ te betalen, een absolute verschrikking.

Maar Ik bleef stil en twistte niet met de mannen.

 

Ik realiseerde me dat hun geest gevuld was met deze tradities,
zo hard en duurzaam als steen.

Het was ons laatste avondmaal samen,
onze laatste maaltijd, allen aan
één tafel.
Het zou
een tijd van vrede tussen ons en een liefdevol vaarwel moeten zijn.

Dubbel gedenkwaardig voor mijn discipelen, omdat het Pascha zo’n heilig evenement voor hun Joodse geest was en dit zou Ik in de geest van liefde en begrip moeten accepteren.

Voorheen had Ik het Pascha niet gevierd, aangezien de traditie me ziek maakte. Ik verkoos stilletjes de heuvels in te gaan om te mediteren,
mijn discipelen achterlatend
om het Pascha met hun familie te eten.

Vanwege mijn eerdere houding verwonderden zij zich niet over mijn huidige stilte. Nu was ik, half liggend, half zittend, niet in staat me te ontspannen zoals Ik gewoonlijk deed, gespannen, zenuwachtig, meewarig beminnelijk naar mijn discipelen, doch half geërgerd over hen.

Ik vroeg me af hoe Ik deze verwarde, slaperige volgelingen
een doeltreffend teken ter herinnering zou kunnen nalaten,
een
of ander ritueel om alles wat Ik hen had trachten te leren terug naar hun verwarde geest te halen.

Ik wilde hen uit hun bloeddorstigheid schudden.
Terwijl Ik naar hun gesprek over Mozes
en zijn verscheidene wonderbaarlijke activiteiten luisterde, viel het me in dat als ze zo geobsedeerd waren door bloed,
Ik hen dan bloed zou geven om daardoor aan mij herinnerd te worden.

Ik boog over de tafel en nam een brood en brak het in verschillende stukken
en zei vrij ruw: “Ik ben als jullie Pascha Lam. Geef het door, neem je deel, eet en doe dit ter nagedachtenis aan mij die jullie de enige echte WAARHEID heeft gebracht die de wereld ooit gehoord heeft.

Laat dit brood een symbool zijn van mijn lichaam dat op het punt staat aan het kruis gebroken te worden.”

Ze stopten met praten en staarden mij aan. “Kom op, eet!” zei Ik hen.

Als in een droom, aten  zij stilletjes wat brood en gaven het door.
Vervolgens nam Ik een grote kelk met wijn en zei hen ervan te drinken en hem door te geven.
“Deze wijn is een symbool van mijn bloed.
Ik ben gekomen om jullie de WAARHEID te geven.
Waarheid over God
Waarheid over leven.
Maar Ik werd afgewezen.
Mijn bloed zal voor jullie vloeien.”

Opnieuw, in stilte, dronken ze van de kelk
en gaven hem aan de volgende man door.
Hun gezichten waren gespannen, maar
ze zeiden niets.
Het was overduidelijk dat allen geschokt waren door mijn woorden en dat die hen niet aanstonden.

Ik wist dat Judas geld gegeven was
om mij aan te wijzen aan de soldaten van de Hogepriester
wanneer het moment daar was.
Ik wist ook dat de nacht van het Pascha dé nacht zou zijn.
Ik zei tegen Judas: “Ga snel en doe wat je moet doen. ”

Judas keek me een lang moment aan
en Ik zag de pijn en besluiteloosheid in zijn ogen.
Hij had bedenkingen, maar mijn tijd was gekomen
en Ik wilde dat er een eind aan kwam.
“Ga
zei Ik hardvochtig. Judas stond op en verliet de kamer.

De discipelen waren stomverbaasd over de manier waarop Ik had gesproken
en vroegen wat het was dat hij ging doen.

“Hij gaat naar de Hogepriester om hem te vertellen waar hij mij kan vinden.
Ze gaan me kruisigen, precies zoals Ik jullie verteld heb. ”

Ik keek met een zekere mate van pijnlijk cynisme naar de verschillende uitdrukkingen op hun gezichten, twijfel, shock, afschuw.
Vervolgens was er een stortvloed van verwijtende ondervragingen.
Wat zou er met hen gebeuren? Zij hadden huis en familie voor mij verlaten.
Zij zouden een leven van vrijheid en veiligheid verliezen als Ik als een gewone crimineel gekruisigd werd.

Ik zei dat ze mij in de steek zouden laten.
Ze ontkenden dit vurig, maar ze deden het.
Ik was
te moe om met hen te redetwisten en Ik was zo sterk, zo zeker geworden in de wetenschap dat de ‘Vader’ binnenin mij te allen tijde met mij was,
dat Ik het me kon veroorloven om hen hun ontrouw te vergeven.

En, ten langen leste, zou Ik uit mijn lichaam bevrijd worden en in staat zijn op te stijgen naar de rijken van Licht die Ik zo vaak aangevoeld,
maar met aardse manier van zien nooit volledig gezien had.
Het was een gedachte die mij diepe troost
en een blij gevoel van verwachting gaf.

Dus glimlachte Ik naar hen en zei;
“Het is goed dat jullie gedaan hebben wat Ik vroeg ter nagedachtenis aan mij
en mijn aanstaande dood.
Blijf samen brood breken en wijn drinken,
eraan
denkende dat Ik altijd van jullie gehouden heb
en in de geest bij jullie zal blijven totdat jullie mij vergezellen waar Ik heen ga.
Wees niet bang, jullie zullen geleid worden, jullie zullen geïnspireerd worden,
jullie zullen sterk gemaakt worden
en jullie zullen spreken met heldere, klare stem.”

“Mijn enige waarschuwing is deze.
In de toekomst zal veel van wat Ik jullie geleerd heb, vergeten worden.
Veel dat Ik jullie verteld heb, zal weggeredeneerd worden door menselijk denken of vervormd door menselijke mythen.

Toen was er paniek en geroep: “Hoe kan dit?”

Ik glimlachte en hief mijn handen op.
“Ik heb jullie verteld wat er in de verre toekomst zal gebeuren.
Onderwijl, wees
trouw aan alles wat Ik jullie geleerd heb
en twijfel aan geen enkel woord dat Ik gesproken heb.

Toen was het tijd om naar de Olijftuin te gaan,
de plaats waar de soldaten van de Hogepriester mij zouden zoeken.

Mijn discipelen wilden meer vragen stellen,
maar Ik had nu het einde van mijn spreken met mensen bereikt.
Ik wilde me enkel in totale stilte voorbereiden op mijn beproeving,
in de geest opgaan naar een staat van veilige, consistente afstemming en communicatie met de Vader’.

We liepen naar de tuin en Ik trok me terug naar mijn favoriete rots.
Beschut tegen de wind, ging Ik zitten
en trok mijn mantel om mij heen.
Mijn ogen sluitend, voelde Ik mij geleidelijk naar een grote
innerlijke verstilling van geest en een krachtige stilte bewegen.
Vervolgens daalde de Kracht Zelf neer en doordrong mij en nam bezit van mijn geest en mijn hart. Het vulde me met
zo’n opperste liefde dat Ik wist dat Ik met liefde gesteund en ondersteund werd en mijn liefde voor allen kon behouden, ongeacht wat er met mij gebeurde.

Dat was alles wat er toe deed nu mijn tijd gekomen was.

Dat is de waarheid achter het breken van brood en drinken van wijn ter nagedachtenis aan mij, mijn leven en leringen.
En zoals jij, die deze Brief aan het lezen is weet,
heeft alles wat de ‘Vader’ mij mijn laatste nacht op aarde te kennen gaf, plaatsgevonden.

Omdat Ik sprak van de ‘Vader’, de ‘Zoon’ en de ‘Heilige Geest’
besliste de Kerk op het  Concilie van Nicea
dat Ik gerefereerd moet hebben aan ‘Drie Personen in Eén’.

Bijgevolg bidden mensen tot de ‘Vader’ om gunsten te vragen,
smeken de ‘Heilige Geest’ om hen spiritueel te instrueren
en bidden tot de ‘Zoon’ om hen van hun zonden te redden.

Kun je beginnen te ‘zien’ hoe ‘aards en menselijk bedacht’ deze overtuigingen zijn?
Kun je ook zien hoe ’emotioneel gegrond’ ze zijn?

Vanwege de emotionaliteit en de belofte van een ‘vrije reis hemelwaarts op de hielen van de Verlosser’, zijn de overtuigingen tot een menselijk bedachte religieuze structuur geworden om een Kerkimperium op te nemen binnen aardse imperiums.

Rome, Oostenrijk, Spanje. Ze zijn het excuus geweest voor grootschalige martelingen en dood door de brandstapel en executie van dissidenten.
Ze hebben oorlogen tussen naties geïnspireerd.

Maar de ‘spirituele opvatting’ en de ‘creativiteit’ die ontspruit uit sommige overtuigingen hebben ook veel bijgedragen aan het leven in de voorbije twee millennia.

Deze overtuigingen zijn de reden geweest voor het bouwen van kathedralen en kerken, mannen- en vrouwenkloosters, die mensen een stabiele doelstelling gaf, de mogelijkheid om hun artistieke gaven te uiten en werk te verschaffen aan de minder getalenteerden.

De overtuigingen hebben ook het bewustzijn van miljoenen mensen naar de hogere rijken van prachtig denken en liefde geleid.
Ze zijn zelfs de stimulans geweest achter de mystiek
en de verlichting toen spirituele zielen de Realiteit zijn gaan zien,
die eerder verborgen was door hun overtuigingen.
Terwijl dit aan de gang was, hebben de overtuigingen ook de voorwaarden geschapen voor het ontstaan van religieus superieure kasten en onmetelijke grootsheid en rijkdom.
Dit zijn menselijk bedachte en geschapen bouwsels van ‘ego-impulsen’
en zijn daarom, vanuit spiritueel standpunt, volkomen onwaarachtig.

De WAARHEID aangaande ‘ZONDE‘.
Ook moet begrepen worden dat door de eeuwen heen mensen bemerkten dat facetten van menselijk gedrag schadelijk waren voor het welzijn van anderen.
Zij waren getuige van moorden, het afpakken van andermans vrouw, bezittingen, wat veel pijn en leed in de gemeenschap veroorzaakte, het leven zwaar en bij tijden ondraaglijk maakte.

Men redeneerde dat dit gedrag wel tegengesteld moest zijn aan de wil van wat ze ‘God’ noemden. Ze gaven dit gedrag de naam ‘zonde’ en noemden het ‘kwaad’.

Uiteindelijk beredeneerden hun profeten dat dergelijk afwijkend gedrag
van een ‘kwade’ kracht afkomstig moest zijn,
die tegengesteld was aan ‘God’ en ze noemden die ‘Satan’.

Ze bedreigden en bestraften elkaar in de overtuiging dat ‘zonden’ slecht waren
en dat hun ‘God’ mensen zou bestraffen voor hun wandaden tegen elkaar.
Deze houding wordt tot op deze dag in de Kerken gepraktiseerd.
Kerkdienaren proberen mensen onder controle te houden door middel van angst.

 

HET CONCEPT VAN ‘ZONDE’ tegen Jehova,
de Eeuwige en oneindig Machtige Schepper,
was een slimme en krachtige methode om andere mensen te beteugelen!

De Kerkelijke overtuigingen vormen een tragische karikatuur van alles wat Ik de mensen in Palestina probeerde te onderwijzen.

Mozes legde als eerste het geloof in ‘zonde’ en ‘bestraffing’ vast in de vorm van de Tien Geboden. Mozes zei dat ze hem door ‘God’ gegeven waren en dat als de Israëlieten ze braken, zij de straf moesten ondergaan, in sommige gevallen betekende dit de dood door steniging.
Hen werd geleerd dat zij, door het breken van de Wetten, zouden zondigen tegen ‘God’.

De exacte waarheid is dat Mozes naar de berg ging om te bidden voor een middel om de onhandelbare Israëlieten te beteugelen.
In antwoord op dit gebed, werden de Tien Geboden geïnspireerd aan hem gegeven om hem te helpen bij zijn taak om de Israëlieten veilig door hun tijdelijke verblijf in de woestijn te brengen met zo weinig mogelijk trammelant.

Vrome gelovigen aanvaarden maar al te graag en geloven oprecht in een ‘God’ die naar men beweert Mozes gelastte om zich in te laten met agressieve methoden en bloedbaden toen het ‘beloofde land’ veroverd werd.
Een prachtig en productief land werd harteloos weggekaapt van hard werkende mensen die bij duizenden afgeslacht werden.
Dit werd beschouwd als de juiste manier van handelen,
aangezien ‘God’ hen een prachtig land had beloofd om er zich te vestigen.

Tot op deze dag geloven vrome gelovigen dat, aangezien ‘God’ tot Mozes sprak, het ‘God’ moet zijn die het daaruit voortvloeiende bloedvergieten verordende.
Er zijn veel gelijkaardige weerzinwekkende beschrijvingen van oorlog en bloedvergieten in jullie Bijbel die toelaatbaar geacht worden, rechtvaardig en juist, omdat men geloofde dat ‘God’ hen geïnstrueerd had om ten strijde te trekken tegen heidenen.

Kun je niet, in de geschiedenis van de Joden,
de ongeremde EGO-DRIJFKRACHT zien
waarin zelfs ‘God’  wordt ‘gebruikt’ om zich van schuld te ontslaan.

Op het moment van zelfverheerlijking, werd het toelaatbaar en billijk geacht om de Tien Geboden te negeren en zich in grootschalige bloedbaden uit te leven.
Ze geloofden dat er geen zonde aan te pas kwam,
omdat de moorden door ‘God’ waren opgedragen.
Wat een ‘God’!.

Kun je niet tevens waarnemen waarom het voor mij nodig was om in Palestina geboren te worden om onder de Joden te leven in een poging hen te helpen inzien dat hun traditionele overtuigingen en gebruiken alle tegengesteld waren aan dé Aard van het GODDELIJKE BEWUSTZIJN dat hen waarlijk verwezenlijkt had?

Sindsdien hebben mensen, door de eeuwen heen, gestreden met het ‘zondeconcept en vele oprechte mensen hebben getreurd om de manier waarop zij ‘God’ beledigen en ze smeken om vergeving.

Langgeleden offerden zij ontelbare dieren in de Tempel in Jeruzalem om ‘God’ te behagen en hopelijk aan de gevolgen van hun zondigen te ontkomen.
Sinds die tijd zijn ontelbare boeken over het onderwerp geschreven,
die smart en gruwel uitdrukken over de toestand van de mensenzielen,
waar naar wegen gezocht wordt om hun gedrag te veranderen,
men zichzelf met een zweep slaat om het vlees te pijnigen
en men zichzelf dwingt te betalen voor het eigen wangedrag in denken, woorden en daden en vele van deze boeken werden door ‘Christenen’ over heel Europa goedgekeurd en ondergebracht in de archieven van religieuze instellingen.

Ze binden mensen aan mijn eeuwen-oude persona van ‘Jezus’,
en prediken de ‘verlossing van de mens van bestraffing voor zijn zonden’ door mijn dood aan het kruis.

Zoals Ik elders heb uitgelegd, zijn deze overtuigingen fysiek onmogelijk en tegengesteld aan de scheppingsfeiten.
Er wordt geen betaling voor ‘zonde’ afgedwongen door enige superieure ‘Godheid’.  Dit is geheel een menselijk concept en heidens.

Alle bloedvergieten, onder welke benaming ook,
bedoeld voor religieuze riten is heidens.
De Christelijke Kerk heeft zijn volgelingen niets minder dan een ‘verheerlijkte’ versie van heidendom voorgeschoteld.

Wanneer mensen andere mensen op enigerlei wijze ongelukkig maken, scheppen zij hun eigen toekomstige ‘wedergeboorte’.
Niet als vergelding, maar als een ‘scheppingsactiviteit’ van bewustzijn.

Daarom is het een dringende noodzaak
dat deze overtuigingen van ‘zonde’ en ‘verlossing door mijn dood aan het kruis’ krachtig bestreden en vervangen zouden moeten worden
door het spirituele begrip dat jou in deze Brieven gegeven wordt.

Alvorens dit onderwerp van religieuze doctrines te laten rusten, wil Ik duidelijk stellen dat sommige spirituele zoekers binnen de Christelijke Kerk, door de eeuwen heen, hun bewustzijn voldoende hebben gezuiverd om zich krachtig gewaar te worden van de ‘Kracht’ die zij ‘God’ hebben genoemd
en zijn gaan erkennen, dat de ‘Bron van Zijn’ niet is zoals door de Kerk onderwezen wordt.

Maar slechts een paar mensen is voldoende spiritueel ontwikkeld geweest om zich voorbij de parameters van religieuze overtuigingen te bewegen
teneinde de volledige instroom van ‘Kracht’ te voelen,
aangezien de overgrote meerderheid van de mensen Waarheid enkel binnen een aardse terminologie kan opvatten.

Ik, de CHRISTUS, moet je zeggen
dat tot op dit moment niet één van alle ‘heiligen’
zelfs maar een glimp heeft gezien van de scheppingsrealiteit en de waarheid achter menselijk gedrag zoals Ik het momenteel aan jou presenteer.

De tijd is beslist gekomen dat jou nu de waarheid verteld moet worden aangaande ‘zonde’ en menselijk gedrag en wat mensen momenteel de wereld en zichzelf aandoen, vooropgesteld dat je volledig de eeuwen-oude mythen van religieuze doctrine wilt laten varen en nu gretig, ontvankelijk en blij je hart volledig opent voor de bestaansrealiteiten. Als je geen van deze doctrinen of houdingen bezit, dan zal wat Ik te zeggen heb geen betekenis voor je hebben.

Geloof me, je kunt je oude overtuigingen niet mengen met de Bestaanswaarheid.
Als je dat probeert te doen, kun je er zeker van zijn dat je geen Waarheid ziet,
maar slechts je eigen aanpassingen aan wat jij gelooft dat je uit deze pagina’s verworven hebt.

Als je het zoeken naar de Bestaanswaarheid voortzet,
maar in een toestand van verdeelde overtuiging blijft,
zou je het zoeken enkel zeer ten koste van jezelf kunnen voortzetten,
verscheurd door besluiteloosheid, angst en een voortdurend onvermogen om de ware betekenis van de nieuwe lering te bevatten.
Je zich ontwikkelende inzichten zullen deels verduisterd zijn door ‘boodschappen’ die uit de oude conditioneringen van je bewuste en onderbewuste geest ontstaan.

Je beseft mogelijk de enorme omvang van een dergelijk probleem op dit moment niet, maar het is een geweldig probleem omdat je huidige diepe overtuigingen je huidige waarheid zijn waar jij je dagelijkse leven op bouwt.
Ze zijn jouw realiteit.

Ook al zouden jouw overtuigdheden en stevig gewortelde opvattingen volkomen onwaar zijn, als je er in je onderbewuste volledig in gelooft,
dan worden ze absoluut werkelijk voor jou.
Ongeacht hoe onweerstaanbaar aantrekkelijk sommige nieuwe ideeën,
die tegengesteld zijn aan jouw overtuigingen, voor jouw belangstelling ook mogen zijn, je bewustzijn zal verscheurd worden
en zal je enorm ongerief bezorgen, je zelfs angst inboezemen.

Onthoud, jouw bewustzijn is het weefsel waaruit jij je leven maakt.

Deze bewustzijnsstof is de basis van elke reactie van jou op ieder afzonderlijk voorval dat zich in je mentale, emotionele en fysieke leven voordoet.

Jouw bewustzijn is jouw realiteit.

Deze uitspraak kan op twee manieren uitgedrukt worden,
elk daarvan vormt de waarheid van je bestaan.

Jouw bewustzijn schept jouw realiteit,
ongeacht wat de eigenlijke feiten van je aardse leven ook mogen zijn.
Toen mensen geloofden dat de aarde plat was,
waren zij bang zich te ver de oceaan op te wagen,
omdat het schip over de rand zou kunnen vallen.
De mensen, die in een platte aarde geloofden,
leefden in overeenstemming met die overtuiging.

 

Toen Galileo zei dat de aarde rond was, werd hij beschouwd als een ketter, maar zijn opvatting van de ‘rondheid van de aarde’ stelde zeilers in staat om met een nieuwe blik naar de wereld te kijken en een aanvang te maken met te ontdekken wat er aan de andere kant van de oceaan lag.
Het vereiste een verandering van hun overtuiging om dit mogelijk te maken.

 

Jij bent in een vergelijkbare positie ten aanzien van deze Brieven.
Die mensen die ze niet serieus nemen en ze belachelijk maken,
zijn als de mensen die in een platte aarde geloofden
en bang waren om over de rand te vallen als ze te ver naar het westen of het oosten van hun bekende omgeving voeren.
Hun horizonten werden ernstig beperkt door hun valse overtuigingen.

Zo zijn de horizonten van die mensen, die geloven dat de wereld vast is, ook ernstig beperkt.

Dag na dag klagen en treuren ze over het onheil dat de wereld heeft overvallen, gelovend dat er niet aan te ontkomen valt.

Maar de mensen die de Bewustzijns-Waarheid, die Ik momenteel aan de wereld geef, kunnen bevatten en verwelkomen, zijn als diegenen die bemerkten dat reizen op de oceanen onbegrensd in alle richtingen zouden kunnen worden ondernomen, vooropgesteld dat ze de wil hadden om een dergelijke reis te ondernemen.

Daarom is jouw bewustzijnsstaat het belangrijkste om in je leven in overweging te nemen … niet je relaties of bezittingen of je positie in het leven.
Zorg voor je bewustzijn en gelukzaligheid in alle aspecten van je leven zal er uit voortvloeien.

Door je bewustzijn voed jij je met innerlijke liefde en harmonie, vreugde en schoonheid, zelfs in de steegjes van een achterbuurt.

Met een dergelijk bewustzijn zul je merken dat jij uit de straten van de achterbuurt wordt weggevoerd naar een omgeving die in overeenstemming is met je innerlijke zelf.
Zo klim je uit onaangename situaties.

Op grond van het voorgaande zou je nu in staat moeten zijn om in te zien dat enkel jij de ‘kwaliteit’ van je innerlijke wereld schept,
of jij je nu uiterlijk in een gevangenis bevindt
of het bevel over een slagschip voert!
En je kunt je omgeving verrijken door er de levenskracht naar uit te stralen die jouw denken bezielt.

En opnieuw, jouw bewustzijn is jouw realiteit, niet je echtgenoot of echtgenote, kinderen, huis, tuin, bezittingen, kwalificaties, werkplek, vrienden.
Want welke plek jouw medemensen en bezittingen ook in jouw bewustzijn innemen, goed of slecht,
deze ‘plek’ is enkel jouw persoonlijke opvatting over hen.
De ‘realiteit’ van deze mensen is voor niemand echt bekend.
Niemand heeft toegang tot de aangeboren goedheid verborgen in een schijnbaar negatief karakter. Omgekeerd, niemand kan de verborgen drijfveren en verlangens bevroeden van een schijnbaar goed ogend menselijk wezen.

Je uiterlijke leven beroert slechts jouw bewustzijn.
Het schept niet of bepaalt jouw bewuste reacties niet, kan dat niet.
Jij bent de ‘schepper’ van je reacties. Jouw soort schepping hangt volledig af van je diepste opvattingen en overtuigingen aangaande het bestaan.

Bovendien kun je, op ieder moment, ervoor kiezen om geleidelijk aan je oude innerlijke wereld te ontmantelen teneinde een meer harmonieus innerlijk koninkrijk van toenemende liefde, vitaliteit en vreugde te scheppen,
hoewel je uiterlijke ‘objecten’,  medemensen of bezittingen, hetzelfde blijven.

De spirituele kracht van ‘jouw bewustzijnsstof’ zal naar buiten stralen en geabsorbeerd worden door de mensen, planten en bakstenen en specie in je onmiddellijke leefomgeving. Er zullen onmiskenbare veranderingen en verbeteringen zijn in alles wat in jouw invloedssfeer komt.
Het is jouw bestemming in dit leven, of toekomstige levens,
om tot deze volledige en complete verwezenlijking te komen.

Wanneer je dat doet, zul je voet gezet hebben op het pad van zelf-meesterschap en je zult dan geleidelijk voorwaarts gaan om een echte meester van jouw menselijke bewustzijnswereld te worden,
doordrongen en bijgestaan door GODDELlJK.BEWUSTZIJN.

 

Ik, de CHRISTUS, beveel je deze Brief aan.
Ik heb je in het volledige bezit gesteld van enkele belangrijke scheppingsfeiten wat jou in staat zal stellen het ego,
de bewaker van jouw individualiteit,
te overstijgen,
om terug te keren naar de UNIVERSALITEIT van ZIJN
waaruit je werkelijk bent voortgekomen.

Jij hebt de middelen in je handen,
waardoor jij voort kunt gaan richting
onvoorwaardelijke Liefde, Vreugde en Persoonlijke Vervulling.

Onthoud dat Ik gezegd heb
dat Ik meeleef met de voortgang van de spirituele reiziger.
Terwijl jij je langs het pad beweegt dat Ik voor je geschetst heb,
zullen er momenten zijn van bevestiging dat Ik op je reis inderdaad bij je ben.
Je zult ze zien – behoud je geloofsvertrouwen erin.

 

Te allen tijde houd Ik je hoog in Goddelijke Liefde
want Ik ben Goddelijke Liefde in actie.
Geloof dit en vind rust in mijn Bewustzijn dat jou omhult.

 

 

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Jezus BRIEF 4

Christus keert terug en onthult verbijsterende WAARHEID.

BRIEF 4

Ik, de CHRISTUS, ben in mijn liefde voor jou gekomen
om een samenvatting te geven van alles wat Ik 2000 jaar geleden
tijdens mijn verlichting in de woestijn waarnam
en wat ik de Joden in Palestina probeerde te onderwijzen.
Sommige details van mijn aardse leven zijn in Brieven 1,2 en 3 verteld.

Als je deze gelezen hebt, zul je weten,
dat het voor jouw welzijn van het uiterste belang is om te begrijpen,
dat terwijl mijn volgelingen uiteindelijk een religie schiepen die ze ‘Christendom’ noemden, gebaseerd op verslagen van mijn leven en leringen,
Ik deze Brieven niet dicteer om Christendom religie te onderwijzen en te bevestigen
zoals mijn volgelingen die onderwezen hebben.

Het Christendom is een formele religie,
die puur om redenen van eigenbelang, vele overtuigingen aannam
in strijd met de spirituele Waarheid van onze BRON van ZIJN.

Wat heeft het ‘vergieten van bloed’ te maken met UNIVERSELE GEEST?

Zoals jij je nu moet realiseren,
is mijn lering vanaf het allereerste begin van mijn missie op aarde in Palestina
altijd geboren geweest uit de hoogste spirituele Bestaanswaarheid,
die niets te maken heeft met menselijke concepten en rationalisaties,
zoals die onderwezen zijn door menselijke geesten.

Daarom herhaal Ik nadrukkelijk dat,
terwijl mijn persona op aarde tweeduizend jaar geleden die van JEZUS was,
de bedoeling van mijn aanwezigheid, de CHRISTUS AANWEZIGHEID,
binnen déze Brieven is,
om gevoelige en geïnspireerde zielen te bereiken
om hen te leren hoe Goddelijke Hulp naar zich toe te trekken
tijdens de toekomstige verschrikking
waarin de wereld uiteindelijk verwikkeld zal worden.
Om deze reden heeft mijn krachtige verlangen om diegenen te redden,
die me kunnen ontvangen, zich gekristalliseerd in de vorm van de BESTAANSWAARHEID in deze Brieven. Weet dit, neem het ter harte.

 

Ik zou willen dat je weet
en er bijzondere notie van neemt,
dat Ik naar de Joden in Palestina kwam
70 jaar vóórdat Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt werd.
Ik kwam naar de Joden om hen te waarschuwen
dat hun gedragscode van geen waarde voor hen zou zijn
wanneer de toekomstige tijd van barensnood over hen zou komen,
die hen een vijandige wereld in zou sturen.

In een evangelie is opgenomen dat Ik in wanhoop huilde, het feit betreurde,
dat terwijl Ik de mensen als kuikens onder de borst van een moederkip zou willen
verzamelen om hen te beschermen ten tijde van hun vernietiging,
de mensen niet naar me wilden luisteren.

In plaats daarvan brachten hun religieuze leiders me ter dood.
Maar leerden ze,
na de verstrooiing van de Joden toen hun Tempel hen ontnomen werd,
van hun ervaringen?
Vroegen ze zich af waarom een dergelijke catastrofe over hen gekomen was?
Nee, ze bleven doorgaan in hun oude tradities en het geloof in hun superioriteit,
hoewel gebeurtenissen in hun geschiedenis hen herhaaldelijk bewezen hadden
dat ze onderhevig waren aan rampen, net als andere mensen dat waren.

Zelfs op dit moment hebben ze ervoor gekozen om de BESTAANSWAARHEDEN
zoals Ik hen in Palestina onderwees te negeren
en roepen ze precies dezelfde toestanden over zich af
die op mijn aardse leven in Palestina volgden.
Waar de Joden ook mogen wonen, hun materialistische waarden,
hun hoofd-voor-een-oog tradities, trekken het menselijke verdriet,
dat ze in de loop der eeuwen door hun arrogantie en hebzucht voor anderen geschapen hebben, weer aan.

Alles wat de Joden doorstaan hebben, hebben ze over zichzelf afgeroepen.

Dit geldt ook voor hen die zich uit eigenbelang met Joden verbonden hebben
omwille van hun financiële macht in wereldomvattende financiële kringen
en wereldmarkten.

Wie is het die het overgrote deel van de wereldbevolking hongerig houdt,
terwijl er voldoende voedsel opgeslagen ligt om de mensen behoorlijk te voeden
wanneer ‘winst als motief voor bestaan’ losgelaten zou worden?

Als ze zouden willen,
zouden de financiële leiders plannen kunnen formuleren
en ontvouwen om het overschot aan goederen aan de misdeelden te distribueren.
Als ze dit zouden doen,
zouden ze het hele universum zien reageren met zegeningen,
de wereldeconomie zou floreren en vrede zou een wereldtoestand worden.

Voordat dit kan gebeuren,
moet eerst dát wat reeds is geschapen in bewustzijn
door agressieve, vernederende handelingen, WERELDWIJD,
binnen gematerialiseerde menselijke ervaring worden getrokken,
niet als vergelding, maar als een natuurlijke werking van de BESTAANSWETTEN.

Wees er zeker van dat landen die het ‘kwaad’ van anderen weerstaan
slechts de gevolgen van hun eigen ‘zaden van bewustzijn en handelingen’ van vervlogen jaren weerstaan.

Daarom kunnen ‘tiran’ tactieken, de felle aanval van de machtigen op de zwakken,
hoe onmachtig de zwakken ook mogen lijken te zijn,
alleen maar nog grotere tijden van moeilijkheden voor de tirannen brengen.
Waar tirannen een speldenprik ervoeren,
stapelen ze in bewustzijn de toekomstige verwoesting op,
die ze op dit ogenblik op anderen dumpen.

Misschien zouden ze de ‘speldenprik’ van de zwakken
als hoorngeschal moeten beschouwen
om hen te waarschuwen voor hun afglijden in morele verval.

Omdat dergelijke mensen voortdurend de BESTAANSWETTEN overtreden
en vernietiging op een ongeëvenaarde schaal naar steden en de aarde trekken,
is het mijn intentie om in deze Brief
niet enkel alles samen te vatten wat Ik in Palestina onderwezen en ervaren heb,
maar om duidelijk de onderliggende oorzaken van jullie naderende wereldcrisis,
die Ik niet behandeld heb toen Ik de laatste keer sprekend naar de mensheid kwam, nauwkeurig te omschrijven.

 

Deze BRIEVEN zijn geschreven voorafgaand
aan de meest cruciale tijd in jullie geschiedenis
en wanneer de zielenstrijd waarlijk op je drukt,
zul jij je afvragen waarom Ik je niet eerder gewaarschuwd heb.

Maar Ik moet je zeggen dat Ik geprobeerd heb, via ontvankelijke geesten,
om de wereld de afgelopen vijfentwintig jaar te waarschuwen,
maar noch de media, noch uitgeverijen, noch TV waren bereid te luisteren
en mij de gelegenheid te geven om via mijn vertegenwoordigers tot jullie te spreken.

Politici konden jullie bereiken, maar Ik, de Christus, kon dat niet,
vanwege de hardheid van jullie hart en jullie weigering om toe te geven dat Ik,
de levende Christus,
in deze tijd kon terugkeren via gedeprogrammeerde en toegewijde geesten
om naties te waarschuwen
voor wat ze voor henzelf in de toekomst bezig waren te scheppen.

De Kerken die claimen dat ze in mijn bestaan geloven,
zijn net zo op zichzelf gericht,
in hun eigen door mensen bedachte religieuze tradities,
als de materialisten.

Nu, in het Elfde Uur,
terwijl angst op de massa is neergedaald
en ze bereid zijn om mijn woorden ter harte te nemen,
moeten de deuren zeker opengaan
of mijn inspanningen voor de mensheid zullen weer tevergeefs geweest zijn.

Ik ben gekomen om te zeggen
dat er inderdaad een scheiden van de ‘geiten’ en de ‘schapen’ zal plaatsvinden,
zoals in de evangeliën in de Bijbel opgetekend is.

“De ‘schapen’ verwijzen naar die zielen,
die vredig de hoogste spirituele waarheid,
die tot nu toe op aarde beschikbaar is gesteld,
kunnen ontvangen.

De ‘geiten’ verwijzen naar diegenen die de vaardigheid niet hebben
om naar iets of iemand te luisteren,
omdat ze een te grote rebellerende inborst en ego-drijfveer hebben.

Waarom zullen zij in deze tijd gescheiden worden?
Ze zullen gescheiden worden,
omdat diegenen die de waarheid kunnen ontvangen die deze bladzijden bevatten
en kunnen leven volgens de richtlijnen van de Bestaanswetten, zullen ontdekken dat, hoewel de volgende periode in de wereldgeschiedenis inderdaad bitter zal zijn,
zij in betrekkelijke vrede en bescherming, vervulling van behoeften
en opgewektheid van gemoed zullen voortgaan.

De ‘geiten’ zullen, helaas,
de gehele afschuwwekkende kracht
van hun aangeboren rebellerende bewustzijn moeten doorstaan.

Dit is GEEN bestraffing van Iemand in den Hoge,
maar een natuurlijke werking van de Bestaanswet,
wat je in je geest en je hart meedraagt,
zal uiteindelijk in je lichaam, je leven en je omgeving uiterlijke vorm krijgen.

Wanneer je weerstaat en rebelleert,
biedt het leven jou weerstand bij het vervullen van jouw verlangens.

Ik ben lang geleden opgestegen
naar de hoogste bewustzijnstrillingsfrequenties in de Hemelse Koninkrijken
en ben geïndividualiseerd Goddelijk-Bewustzijn Zelf.

Mijn Bewustzijn kan de aardbol omcirkelen naar wie ook mij aanroept.

Zo is het met alle grote Leraren die op aarde geleefd hebben
en verlicht waren en de REALITEIT van de BRON van alle ZIJN waarnamen
en mensen vanuit hun verheven niveau van verlichting onderwezen hebben.

Ze werden in spirituele Kracht verheven
om de dichte sluier van menselijk bewustzijn te doordringen
en waar te nemen wat werkelijk achter de wereld van ‘materie’ lag,
ze zagen, zo duidelijk als hun toenmalige mentale programmering toeliet,
de basale scheppingseenheid, binnen het rijk van Scheppingskracht Zelf.

Allen, zonder uitzondering,
zijn na overgang naar de volgende bestaansdimensie
ontsnapt aan de tredmolen van reïncarnatie
en voortgegaan naar steeds hogere rijken van individueel puur spiritueel bewustzijn,
naar de portalen van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN Zelf.
Ze zijn Geïndividualiseerd GODDELIJK BEWUSTZIJN geworden,
dat de kracht en het inzicht van GODDELIJK BEWUSTZIJN bezit.

Ook zij delen in het CHRISTUS BEWUSTZIJN, zoals Ik in een eerdere Brief zei.

Ze combineren
de hoogten van Intelligente Liefde
met de hoogten van Liefdevolle Intelligentie,
de Kracht van Wil
combinerend met de Kracht van Bedoeling.

Ze zijn evenzeer mannelijk als vrouwelijk in hun gedrevenheid.
Ze zijn het volmaakte toonbeeld van kracht en verzorging.

Zij zijn het volmaakte voorbeeld
van wat alle mannen en vrouwen zouden moeten trachten te bereiken.
Om een dergelijk volmaakt zijn te bereiken,
moet de menselijke geest alle gescheidenheid en rivaliteit aan de kant zetten.

Wie jouw geroemde Profeet ook mag zijn,
je kunt er zeker van zijn dat hij LEVEN ZELF is
en machtig binnen de Broederschap van alle grote Leraren.

Elke Profeet, elke Leraar heeft dezelfde REALITEIT waargenomen
en op een zodanig vrome manier geleefd dat hij zich ervan verzekerde
dat hij uiteindelijk het doel van iedere mens zal bereiken,
volmaaktheid in het Paradijs.

Het is van levensbelang dat jullie dit begrijpen en beseffen
dat de scheidingen die jullie tussen jullie Leraren aanbrengen volkomen verkeerd zijn,
omdat we allen verenigd zijn in onze gemeenschappelijke BRON van ZIJN.

We zijn één Broederschap van Wezens van Leven,
waarbij eenieder door zijn individualiteit
de hoogste WAARHEID van onze BRON van ZIJN manifesteert.
We zijn gelijk in puurheid, kracht, schoonheid, grootsheid van bezieling en liefde.

Daarom zouden de ‘schapen’ van iedere religieuze gezindte,
zij die voldoende geëvolueerd zijn in spiritueel begrip
van de fundamentele eenheid in jullie BRON van ZIJN,
snel moeten trachten zich te verenigen
in gelijkwaardige broederschap in jullie steden en landen
en te reiken naar en zich te verbinden met jullie spirituele broeders wereldwijd,
ongeacht wat er allemaal in de buitenwereld plaatsvindt.

Jullie zouden alle religieuze verschillen moeten overstijgen,
Christen, Moslim, Soefi, Jodendom, Israëli, Palestijn, Hindoe, Boeddhist enz.
en jezelf beschouwen als zijnde gelijkwaardig binnen de veilige haven van Universele Liefde en Universele Intelligente Bescherming,
in vrede met jezelf, met elkaar en met diegenen die vastbesloten zijn om tot het
eind te geloven.

Allen op deze manier zal jullie planeet de beroering die voor jullie ligt overleven.

Ik ben ook teruggekeerd naar allen
die noch Moslim, noch Christen, Boeddhist noch Hindoe zijn.
Ik ben naar diegenen gekomen die ernaar verlangen, neen, er naar hunkeren,
de Waarheid achter alle bestaan, te kennen.

Ik heb je gezegd dat Ik, in de persona van Jezus,
naar de Joden in Palestina gekomen ben.
Ik had net zo goed kunnen zeggen dat Ik in de persona van Mohammed
naar de Arabieren gekomen ben,
aangezien Mohammed en Ik één van zielsgeest zijn.

Ons in ‘persona’ te verdelen met een verschillende naam,
JEZUS en MOHAMMED, of MOHAMMED en JEZUS,
is hetzelfde als identieke tweelingen verschillende achternamen te geven,
omdat de ene literatuur en de andere wiskunde onderwijst.

We zijn beiden CHRISTUS BEWUSTZIJN,
beiden individualisaties van GODDELIJK BEWUSTZIJN.

Destijds op aarde spraken wij beiden van een God van Liefde en Genade
in overeenstemming met de manier waarop onze menselijkheid ons toeliet
om onze geïnspireerde kennis van God waar te nemen.

Je moet in gedachten houden,
dat we beiden menselijke wezens waren
die diep geconditioneerd waren door onze traditionele overtuigingen,
overgeërfd door de eeuwen heen.

Daarom kwam onze inspiratie tot ons
door onze geesten die al in beslag genomen waren door andere ideeën.

Zoals Ik je eerder verteld heb, zal inspiratie,
tenzij gericht in een reine, gedeprogrammeerde geest,
altijd de bijklank aannemen van overtuigdheden,
ontleend aan conditionering in de jonge kinderjaren.

De rationele geest die het overneemt
wanneer de instroom van inspiratie ophoudt,
begint de nieuwe kennis en inzichten uit te leggen in termen van wat reeds geaccepteerd is door de menselijke geest.

Maar, zoals Ik je al verteld heb,
was Ik bijna vanaf de aanvang van mijn leven een rebel
en kon de Joodse overtuigingen niet accepteren.

Ik was een schoon, gretig ontvankelijk, onbevangen vat
waarin de BESTAANSWAARHEID gegoten kon worden in de woestijn,
wat mij in staat stelde om UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN helder te zien.

Nu zijn onze waarnemingen van de allerhoogste orde,
wij zijn van één GEEST, één LEVEN, één LIEFDE,
gelijk uitreikend naar Moslim, Jood, Christen, Boeddhist en alle mensen, atheïst of
agnosticus.

Ons enige motief om de mensheid aan te spreken
is om hen geïnspireerd hart-veranderend inzicht te brengen,
dat hen in staat zal stellen
om hun wezenlijke onderliggende broederschap in-de-geest te herkennen,
hen aan te moedigen nieuwe gedachten te denken,
in vrede met elkaar om te gaan met vergeving in hun hart
en daarna hun leven anders te leven,
waarbij ze LICHT uit hun BRON van ZIJN aantrekken.

We zouden beiden tot jullie,
die in deze huidige wetenschappelijke eeuw leven,
over UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN spreken,
omdat jullie ver gevorderd zijn in wetenschappelijk begrip
en nu kunnen ontvangen wat wij beiden te zeggen hebben.

Samen zeggen we met één stem,
let op, luister: WIJ en jullie op aarde,
zijn allen één in de oorsprong van ons wezen.
Welke vernietiging je ook aan anderen uitdeelt, je deelt ze eveneens aan jezelf uit.

Ik, WIJ, moeten het duidelijk maken
dat WIJ tot alle mensen met een goed verstand, goede wil en goed hart gekomen zijn, ongeacht hun huidige ras en religieuze overtuigingen.
WIJ omarmen jullie, houden van jullie,
trekken jullie allen in onze bewustzijnsmantel van bescherming en veiligheid.

WIJ zijn ons gewaar van jullie problemen op aarde op dit moment.
WIJ zijn ons gewaar van het eeuwenoude conflict tussen het Jodendom en de Islam.
Maar deze kloof heeft niets te maken met ONS.
Jullie gekibbel kan ons in hogere sferen niet besmetten.

Waarom zouden jullie je eigen heil,
je eigen toekomstige gelukzaligheid,
in gevaar brengen,
door te strijden over een concept dat betekenisloos
en daarom zonder waarde is?

In werkelijkheid hangen jullie je gekozen
religie aan, omdat jullie, in het diepst van je hart,
allen uitreiken naar dezelfde BRON VAN JULLIE ZIJN,
hoewel jullie je BRON van ZIJN met verschillende namen aanroepen.

We zijn ons beiden gewaar
van de worstelingen van individuele Joden, om een ‘goed leven’ te leiden
en van individuen van de Islam, om Allah de hele dag door oprecht te eerbiedigen
en te vereren, terwijl ze alles wat ze doen en bereiken opdragen aan zijn kracht,
die werkt ten behoeve van hen
en van Christenen ondergedompeld in hun overtuigingen
van Verlossing door het bloed van Jezus,

jullie streven er allen naar om ‘goedheid’ te verwerven,
maar zullen dat nooit doen zolang jullie door jullie overtuigingen verdeeld blijven.

Als de maalstroom van het huidige wereldbewustzijn van wederzijdse agressie
eenmaal volledig uitgeraasd is, dan zal de dag zeker komen
dat Moslim, Jood, Christen, Boeddhist en Hindoe samen zullen komen,
hun verschillen in religieuze overtuigingen afwijzen
en zich tot één volk mengen,
om dank te zeggen aan het GODDELIJK-BEWUSTZIJN
waaruit zij hun wezen onttrokken hebben
en waaruit alle toekomstige grenzeloze zegeningen van prachtige, geïnspireerde en zorgzame levens zullen voortkomen.

Samen zullen jullie op oude funderingen herbouwen en zeggen:
“Laat zoiets nooit meer gebeuren tussen mensen,
want nu weten we dat wij in de oorsprong van ons bestaan werkelijk één zijn.

Als Ik jou laat lijden,
word Ik ook minder in Goddelijk
Leven en mijn eigen lijden zal volgen.”

WIJ en de BROEDERSCHAP binnen CHRISTUSBEWUSTZIJN
zijn ons ook volledig gewaar van Boeddhisten en Hindoes, volgelingen van Tao,
de spirituele ingewijden in de Filippijnen en iedere andere sekte en religieuze discipline
in ieder land, die gericht is op het reiken naar en aanraken van,
al is het kortstondig, het equilibrium van hun UNIVERSELE BRON van ZIJN.

We zijn ons gewaar van alle mensen,
alle mensen zijn allen omhuld door onze Universele Liefde,
Mededogen en Zorg, mensen zijn allen belangrijk voor ons,
ongeacht jullie overtuigingen,
want jullie zijn allen ÉÉN met de basale oorsprong van jullie wezen,
jullie zielen zijn verenigd in Goddelijk-Bewustzijn.

ALLEN zonder uitzondering,
zijn jullie verenigd en één op zielsniveau
binnen je BRON van ZIJN.

Als je een regendruppel in de palm van je hand opvangt,
kun je dan zeggen dat,
omdat het regendruppeltje in JOUW hand beland is
en omdat het zich afgescheiden heeft van de regen die op de grond valt,
het druppeltje verschillend is?
Is het verschillend in ‘wezen, chemische samenstelling en kwaliteit van puurheid of kracht’ van de rest van de regen die nu om je heen valt?

Je kunt je druppeltje met groene verf aanstippen en het groen maken,
maar kun je zeggen dat dit groene druppeltje volledig anders is
dan de rest van de regen die juist op dat moment valt?

Jij met een goed verstand, goede wil en goed hart, oprecht en trouw,
zal in staat zijn om te antwoorden: nee, de regen is niet anders.
Het is in kwaliteit en wezen precies hetzelfde als de rest van de regen;
het enige verschil is dat er groene, of rode, of blauwe verf toegevoegd werd.
Daardoor is het iets meer geworden dan de regen die om ons heen valt,
maar het regendruppeltje in de palm van mijn hand is elementair hetzelfde als de regen.

leder van jullie, ongeacht wie je bent,
welke huidskleur je moge hebben,
wat voor haar je hoofd tooit en het beschermt tegen de zon,
ongeacht de vorm van je hoofd of lichaam, de taal die je spreekt,
de gedachten die je denkt, het soort woorden dat je gebruikt,
de handelingen en daden die je verricht als gevolg van je overtuigingen en je gedachten, ongeacht jullie FYSIEKE EN MENSELIJKE BEWUSTZIJNSVERSCHILLEN,

jullie zijn ALLEMAAL precies hetzelfde als ieder ander,
van dezelfde kwaliteit, geboren uit dezelfde BRON van ZIJN,
met hetzelfde potentieel in oneindigheid,
dezelfde spirituele capaciteiten in oneindigheid in ieder opzicht.

Het enige verschil tussen ieder van jullie,
Islamitische Arabier, Russische Jood, Amerikaanse Christen, Tibetaanse Boeddhist, Indische Hindoe,
zijn de toevoegingen die in elk van jullie gepompt werden
als gevolg van jullie erfelijkheid, ontleend aan je afstamming en ras, omgeving, gezinsopvoeding, gezinsinkomen arm of rijk, scholing en kansen in het leven.

Maar dit zijn ALLEMAAL oppervlakkigheden.
Het zijn toevoegingen die jullie Realiteit maskeren die jullie je ziel noemen,
zoals verf de waarheid aangaande de druppel water in de palm van je hand
verbergt.

Je ziel komt rechtstreeks van Goddelijk-Bewustzijn en blijft zichzelf,
oorspronkelijk en puur en verenigd in Goddelijk-Bewustzijn met alle andere zielen, ondanks alle toevoegingen die haar sinds de geboorte hebben bedekt en aangetast.

Je moet je ook realiseren dat iedereen geboren is
met verschillende menselijke capaciteiten
om gebruik te maken van de toevoegingen die in hen gepompt zijn bij de geboorte.

De door iedere ziel te gebruiken menselijke capaciteiten
hangen af van de spirituele vooruitgang die zij in vorige levens gemaakt heeft.

Sommige mensen klimmen uit diepe dalen
van slecht bedeeld zijn, depressie en wanhoop
en bereiken hoge niveaus van vertrouwen en respect, oefenen veel invloed uit op anderen
en sommige mensen vallen van duizelingwekkende hoogten
van bevoorrecht zijn, weelde, kansen en talenten
in zwarte gaten van wanhoop en depressie, drugsgebruik, moord, verkrachting of andere verschrikkelijkheden.

Toch blijven jullie,
ondanks alles wat jullie elk gemaakt of niet hebben gemaakt van jullie kansen
of jullie gebrek eraan,
allen fundamenteel en elementair van dezelfde ‘wezenlijkheid’ en potentie.

Jullie zijn ALLEN in staat om beetje bij beetje op te stijgen
uit welk spiritueel bewustzijnsniveau jullie nu ook innemen,
naar de hoogten van GODDELlJK BEWUSTZIJN binnen de Hemelse Koninkrijken.

Wanneer jullie deze Brieven aanvaarden als BESTAANSWAARHEID
en dagelijks proberen te leven naar de richtlijnen
die elk van jullie in harmonie en contact zullen brengen
met DAT WAT JE VERWEZENLIJKT HEEFT,
dan zullen jullie je zeker naar de hoogste spirituele doelen begeven
die jullie je op dit moment gesteld hebben en ze bereiken.

Jullie kunnen allen opstijgen naar het punt
waarop jullie volledig de WAARHEID aanvaarden,
werken om jullie persoonlijke bewustzijn te zuiveren teneinde
GODDELlJK BEWUSTZIJN te absorberen en individuen te worden,
gevuld met de Kracht van Goddelijk Bewustzijn
en deze uitstralen in jullie onmiddellijke omgeving en uiteindelijk over de hele wereld.

JULLIE zijn ALLEN belangrijk binnen jullie onmiddellijke omgeving.

De ouder die het gevoel heeft
dat alles wat voor het gezin gedaan wordt niet gewaardeerd wordt,
die voelt dat hij/zij geen impact heeft op het gezinsleven,
nooit gehoord, gerespecteerd, geliefd wordt,
die voelt, dat hij/zij buitenshuis of op de werkplek van geen belang is
en niet gemist zal worden,
die ouder mist inzicht!

Zo iemand,
zij het mannelijk, vrouwelijk, vader, moeder, vriend, werknemer, werkgever,
eenieder heeft impact op zijn omgeving.
Als zij/hij eruit verwijderd zou worden,
zou er een gat in het weefsel van de omgeving zijn,
zou er een verlies zijn en zou het tijd vergen om dat gat te vullen
door de komst van iemand anders
en door nieuwe activiteiten van hen die achtergebleven zijn.

Er wordt een leegte achtergelaten
door degene die de grootste Macht en Stem heeft,
door degene die goed doet
of door de eenvoudigste werknemer die de vloer of de tuinpaden veegt.
Ieder neemt een speciale plaats in, in de hele omgeving.

Allen brengen hun eigen talent mee, hun eigen karakter,
hun eigen manier om dingen te doen,
hun eigen impact op de mensen tegen wie ze spreken,
op de plaats waar ze wonen of werken.
Ze zijn van levensbelang in hun eigen hoekje.

Niemand kan enig mens van zijn waarde beroven,
behalve die mens zelf, door zijn eigen ontkenning van zijn waarde.

Het maakt niet uit of iemand gehandicapt geboren wordt
hij heeft nog steeds zijn unieke waardevolle plek in het gezin, in de omgeving.
Soms nemen ze een belangrijker plaats in,
dan wanneer ze heel en volmaakt geboren zouden zijn geweest.
Hun prestaties roepen verbazing en respect op.

De impact die mensen op hun omgeving hebben,
hangt helemaal af van hun wil om te zijn,
hun wil om te handelen, hun wil om goede wil uit te stralen,
hun wil om het meeste uit hun mogelijkheden te halen,
hun wil om bijzonder te zijn voor mensen,
door andere mensen zich beter te laten voelen dan vóór het contact plaatsvond.

Iedere omstandigheid ontstaat uit de WIL die te allen tijde uitgeoefend wordt.
Sommigen werden geboren met grote wilskracht, anderen met minder,
maar op het moment dat een mens volledig beseft
dat alle WILSKRACHT uit UNIVERSEEL.BEWUSTZIJN aangetrokken wordt
en WILSKRACHT vergroot kan worden
door iemands BRON van ZIJN aan te roepen voor toenemende wilskracht,
begint de persoon aldus te beseffen dat wilskracht uiteindelijk niet beperkt is.

Het kan in overeenstemming met de grootte en kracht van iemands geloofsvertrouwen onttrokken worden aan UNIVERSEEL.BEWUSTZIJN Zelf.

Een ieder van elk geslacht, ieder ras, natie, religie,
ieder niveau van hulpbronnen en inkomen van pauper tot koning,
is even belangrijk in het moment van NU
en op het moment dat een dag voorbij is.
Echte verschillen ontstaan enkel door wat iemand van zichzelf geeft op dit moment,
het volgende moment en de rest van de dag.

Een Koning of Minister-President kan in herinnering blijven om zijn goedheid,
de voordelen die hij zijn land bracht of om de ellende die hij het volk heeft opgelegd.

Evenzo zal een man, geboren in een verarmd gezin,
die zijn bekwaamheden niet tot enig hoog niveau heeft ontwikkeld,
maar die zich helemaal gegeven heeft ten dienste van zijn omgeving,
uiteindelijk net zo geëerd worden door familie en vrienden
en in het volgende leven oogsten van zijn zaaien,
als de Koning of Minister President.

Een dergelijk persoon zal aan ‘leven’ in zijn omgeving hebben bijgedragen,
omdat de aard van levenskracht onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid,
werken en harmonie is,
gevend wat ook maar nodig is voor het vervullen van de behoeften van een ander.

Als jouw levenskracht elke dag besteed wordt
aan gewoon een kopje thee geven aan mensen die ziek zijn,
laat dan die levenskracht besteed zijn in de hoogste vorm:
als bevlogen bereidheid om naar de patiënt toe te lopen met een warme glimlach
en de thee te overhandigen met zachtheid, goede wil
en een verlangen naar de genezing van de persoon.

Op zo’n manier kan een theegever
een stralend middel voor genezing en verheffing worden.
Hoe vaker de theegever stilletjes vraagt
om een instroom van Goddelijk Bewustzijn in het eigen bewustzijn,
hoe groter en doordringender haar uitgestraalde levenskracht naar de patiënt toe zal zijn.

De zieke persoon hoeft zich niet bewust te zijn van wat er gebeurt,
maar zieke mensen die verzorgd worden door een dergelijke theegever of verzorger, zullen sneller herstellen dan diegenen die hun thee ontvangen
van iemand die het aan hen overhandigt zonder een blik van herkenning,
zonder een woord, zonder een vriendelijke gedachte.

Nee, elk beroep, elk moment, kan heilig en mooi zijn,
stralend door de instroom van de levenskracht van Goddelijk Bewustzijn,
verheffend, genezend voor het zelf en anderen,
als een persoon de tijd neemt om te beseffen
dat hij/zij een kanaal is van Goddelijk Bewustzijn,
dat zelf volledige genezing, één en al bescherming,
één en al vervulling van elke persoonlijke behoefte is.

Eén persoon, zelfs één die de vloer schoonmaakt en bedpannen leegt,
die een dergelijk besef heeft, kan een kamer binnenkomen en de belangrijkste,
misschien de enige, verspreider van goedheid worden,
onder alle collega’s die bedpannen uitdelen.

Een dergelijk persoon kan een legaat van toegenomen kracht in iedere patiënt nalaten. Iedere afzonderlijke persoon die beseft dat uit zijn ogen potente
levenskracht wordt gestraald naar diegenen op wie de blik is gericht,
kan weten dat zijn oogopslag, dat doordringende kijken,
dat glimlachende aankijken diegene voordeel oplevert die het ontvangen heeft.

Want alles wat wij, ja, jij en Ik, de CHRISTUS,
denken en doen is een handeling van bewustzijn en bewustzijn is levenskracht.
Met de activiteit van onze geest, de jouwe en de mijne,
vormen we ons bewustzijn, onze levenskracht in verschillende vormen,
die de omgeving zullen zegenen of vervloeken.

Spiritueel ontwikkelde mensen,
zoals bijvoorbeeld Mohammed en mijzelf, gekend op aarde als Jezus,
stralen leven-gevende bewustzijnsenergie uit naar de wereld.

Wat straal jij uit in jouw wereld?

Denk maar opnieuw aan hoe Ik,
tijdens een periode van grote stress in mijn tijd in Palestina,
de vijgenboom vervloekte en hij tot in zijn wortels verschrompelde.
Niet lang daarna werd Ik ook ronduit vervloekt
zowel door Romeinse soldaten als door Joodse priesters.
Ook Ik werd tot mijn wortels verschrompeld voor Ik aan het kruis stierf.
Pas op wat je aan anderen uitdeelt!
Wees zeker dat jij hetzelfde zou willen ontvangen!

Een kopje water met liefde aan iemand overhandigd
kan die persoon zegenen en verheffen,
of, als het met een rancuneus gevoel overhandigd is,
kan de ontvanger zich klein en van geen belang doen voelen,
een beetje zwakker en depressiever.

Welke rol speel jij in jouw omgeving?

Word je gewaardeerd en erkend voor de liefde en welwillendheid
die jij verspreidt zodra je een voet zet op je werkplek?
Heb je zicht gekregen op wat werkelijk belangrijk is in het leven?
Heb je jezelf een spiritueel plan gesteld,
een spiritueel doel dat je wilt bereiken voor je doorgaat
naar de volgende prachtige dimensie?

Zul je voldoende gezuiverd en toegewijd zijn aan onvoorwaardelijk liefhebben
om je naar de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn te bewegen
of zullen je doelen nog steeds die van je aardse niveau zijn?

Vraag jezelf:
Welke rol wil je echt spelen in jouw omgeving?
Wat is jouw spirituele bestemming?

Net zo belangrijk,
wat is jouw houding tegenover andere mensen; superioriteit en exclusiviteit,
of een gewaar zijn dat de meeste mensen het zo goed doen als ze kunnen
met welke talenten ze ook bezitten?

Om je volledige potentieel te bereiken,
moet je beseffen dat positie noch welstand
de kracht kunnen beperken die jij op de wereld uitoefent
.
Je enige beperkingen zijn jouw houding
en gedachten die uit jouw houding voortkomen.

De levenskracht uitgestraald door de geest van
koning, minister president, generaal, of  nederige dienaar of soldaat,
is even krachtig en productief in ‘t goede voor de omgeving,
vooropgesteld dat eenieder zijn gedachten disciplineert
om afgestemd te raken op de spirituele frequenties van onvoorwaardelijke liefde
en Goddelijk Bewustzijn.

Bovendien doordringen en vergroten dergelijke gedachten het wereldbewustzijn zelf.
Elke persoon die zijn spirituele gedachte toevoegt aan de spirituele gedachte van de wereld, versterkt ze.

De enige factor,
die bepaalt in welke mate de neiging tot leven of tot ziekte doorkomt,
is het niveau van verwerkelijking en spiritueel begrip
dat een persoon onttrokken heeft aan de BRON van ZIJN.

Daarom is de man die blij het afval van de buurt verwijdert
met een goed hart en een zegen voor allen die hij ontmoet,
een helder licht dat in zijn kleine wereldje schijnt
en is de inhalige, slechtgehumeurde man van welstand en bezit
die uit zijn herenhuis naar buiten komt om naar zijn kantoor te gaan,
een poel van duisternis die negatief ervaren kan worden
door diegenen die zich bij hem in de buurt wagen.

Ongeacht wat je doet, wat je bezit,
de positie die je in het leven bekleedt,
er is geen beperking aan je potentiële ontwikkeling ten goede.

Er is geen beperking aan de potentiële grootsheid en glorie van jouw wezen.
Je enige beperking is de hoeveelheid
tijd en energie
die jij bereid bent te wijden aan het mediteren op je BRON van ZIJN
en je menselijk bewustzijn te openen om je BRON van ZIJN binnen te gaan
en je BRON van ZIJN in je geest te ontvangen
.

Daarom, religieuze leiders eer jullie gemeenten,
want jullie weten niet welke spirituele inzichten en vooruitgang plaatsvinden in de geest van diegenen die erg nederig overkomen en op de maatschappelijke ladder van geen belang lijken te zijn.

Religieuze leiders stop jullie kritiek op andere religies,
want jullie kennen de hoogten van hun spirituele kennis, inzicht en verlichting niet,
die hun aanhangers bereikt kunnen hebben.

Religieuze leiders besef dat jullie,
zelf alleen zo spiritueel gevorderd zijn als jullie persoonlijke
waarneming van de Realiteit.

Als je geen zicht hebt op wat er achter de sluier van jullie materiële wereld ligt,
kun je religieus zijn, maar heb je geen spiritueel bewustzijn.

Dit is het ware ideaal, de ware aspiratie, het hoogste doel,
het begrijpen en ervaren van de Realiteit achter en in alle dingen,
die hen hun individuele zijn verschaft.

Je kunt de Realiteit,
God, Allah, Jehova, Oneindige Intelligentie, Goddelijke Geest
of Goddelijk-Bewustzijn of het Tao noemen.
Al deze namen betekenen de BRON van jullie ZIJN,
jullie SCHEPPENDE OORSPRONG.

JE KUNT GEEN HOGERE ASPIRATIE HEBBEN DAN DIT:
de Realiteit achter en binnen alle dingen,
die iedereen individueel wezen geeft, onderhoudt en ondersteunt,
te begrijpen en te ervaren.

Dit was het doel dat jullie aangereikt werd
door iedere verlichte Leraar die op aarde gekomen is.
Ze deelden allen dezelfde visie, hetzelfde besef en begrip.
Dergelijke Leraren werden hooggeacht,
maar slechts weinige van hun volgelingen begrepen wat hen onderwezen werd.

Elke mens plaatste zijn eigen interpretatie op de woorden van de Leraar.
De interpretatie van elke mens ontstond uit zijn persoonlijke programmering
en vooringenomenheid.

Onthoud in je persoonlijke levens altijd dat je gedachten, woorden, daden,
niet slechts een invloed hebben op je toekomstige leven,
maar ook de mensen beïnvloeden met wie je op ieder moment omgaat.

Wat draag jij, werkgever of werknemer,
persoonlijk bij aan de succesvolle werking van het bedrijf
waarin jij je dagelijks brood verdient
of dat nu een fabriek, een boerderij, een winkel of een kantoor is?

Wat geef jij je werknemers of collega’s aan welzijn en goed gevoel,
wat doe jij voor het hele gebouw?

“Voor het gebouw?” zul je mogelijk in verbazing vragen.

Maar Ik herhaal,
wat doe jij voor het gebouw, de voertuigen en de hele zakelijke onderneming?
Alles, stenen, cement, staal, glas, papier, metaal, banden, motoren en benzine,
is doordrongen van het bewustzijn dat jij uitzendt,
terwijl je met je dagelijkse zaken bezig bent.

Dit is de reden waarom sommige mensen een spoor van vernieling achter zich laten,
omdat ze een slecht gehumeurd, prikkelbaar, kritisch, vernietigend bewustzijn hebben
en anderen hun bezittingen intact houden, er jarenlang nieuw uitziend,
omdat zij ze dagelijks waarderen en koesteren.

Alles op jullie aarde is zichtbaar gemaakte bewustzijnsenergie
zij het in de vorm van ‘vaste’ onbezielde materie of levend plasma.
Met je gedachten voed of verniel je wat er ook in je omgeving is.

Wat doe je met je gezin, huis en omgeving?

Ben je mopperend, denigrerend, vernietigend in gedachte tegenover je werk en andere mensen?
Wees er dan zeker van dat je een klein spoor van vernietigend bewustzijn achter jou laat, dat zal helpen om alles aan te tasten wat het binnendringt en doordrenkt.

Als jij je focust op het verlangen om lief te hebben, te aanvaarden,
te werken met blijheid in je hart,
dan verspreid je overal waar je gaat een bewustzijn van kracht, zegen en groei.

Toen Ik in Palestina op aarde was, had Ik te maken met Orthodoxe Joden,
die geloofden in en vasthielden aan gedragscodes
die zo streng waren dat zij grensden aan wreedheid;
hun traditionele wetten waren verbiedend, deprimerend, benauwend en belachelijk.

Ik bracht deze mensen een nieuwe visie van een eeuwige ‘Vader’
die zowel transcendent in henzelf en toch overal aanwezig was,
zich altijd gewaar van hun behoeften en van zo’n universele liefde,
dat ze er zeker van konden zijn dat het altijd de ‘Wil van de Vader’ was
om die behoeften te vervullen.

Ik zei de mensen om zich heen te kijken,
te kijken naar de landerijen, naar de heuvels waar schapen en geiten in vrede graasden, naar de meren gevuld met vis en naar de vogels die in de lucht vlogen
en in de bomen rustten en nestelden
en de bloemen zo schitterend bekleed met vele kleuren.

Ik vertelde hen:

“Kijk, begrijp wat je ziet.
Je ziet een wereld waarin alles zijn behoeften heeft
en waar voor alles die behoeften worden vervuld.
Hoe kun je twijfelen wanneer je de schapen ziet, die uitsluitend van gras leven?
Wat bevat het gras dat het vacht, botten, bloed, vlees en jongen voortbrengt?
Ben je niet getuige van een wonder van voorziening?
Kijk naar de behoeften van vogels, hoe prachtig voor hen wordt gezorgd.
Ze vinden in bomen beschutting en in zaden hun kracht.

Wat mensen betreft,
die hun behoeften hebben aan behuizing, voedsel en kleding,
heeft de ‘Vader’ hen de hele wereld gegeven,
waaruit ze hun behoeften kunnen vervullen.

Mohammed, nam na verlichting,
dezelfde inwonende universele Geest waar,
zowel levend als actief in alles.

Wij, Mohammed en Ik,
spraken tot onze medelandgenoten over dezelfde geïnspireerde Waarheid
en stelden hen hetzelfde soort vragen.
“Is een dergelijke alwetende ‘Vader’,  Allah, Goddelijk Bewustzijn
zich ook niet bewust van je diepere behoeften, je behoeften aan liefde,
gezondheid en voorspoed? Hoe kun je dit betwijfelen?
Heb enkel geloofsvertrouwen en je behoeften zullen vervuld worden
in overeenstemming met je geloofsvertrouwen.

Het gebrek aan geloofsvertrouwen
beperkt de natuurlijke instroom van ‘Vader’ – ‘Allah’- ‘Liefde’
in je lichaam, je relaties en je leven”.

Zo vaak in wanhoop,
toen Ik op aarde was in de persona van Jezus, riep Ik uit:
“Ik wou dat Ik je kon vertellen en tonen en je laten zien
hoe het kan dat de ‘Vader’ je behoeften kent.
Ik wou dat Ik je kon laten zien
hoe jullie zelf bijdragen tot het maken van je eigen toekomst
en de toekomst van allen die je omringen.
Als Ik je maar kon helpen zien, dat je echt oogst wat je zaait!

Als je enkel de bestaanswaarheid kon zien,
zoals Ik die zag in de woestijn in Palestina,
dan zou je weten,
dat je gedachten en handelingen in omvang en kracht groeien,
dag na dag en uiterlijke vorm aannemen
net zoals de zaden van planten de aarde ingaan en groeien,
steeds grotere uiterlijke vorm aannemend van stengels, bladeren en fruit,
zoals iedere dag de andere opvolgt.”

“Ik wou dat Ik je kon laten zien
hoe belangrijk je elke seconde van de dag bent,
in het weefsel van je huis, je werk en je land.”
“Ik verlang ernaar je te helpen zien
hoe jouw gedachten de oorsprong zijn van al je goed en kwaad.
Zij zijn de bodem zelf van je goed en kwaad.

Mocht het zijn dat kwaad naar je toe komt,
kijk niet naar je buurman om te zien waar dat kwaad vandaan kwam.
Kijk in je eigen hart
en zie wanneer jij de laatste keer met iemand overhoop lag,
verwoestend, door lasterpraat, waarheid vervalsen, afwijzen, kritiek.
Dat was het moment van geboorte van je huidige smart!”

“Er is je verteld
dat je een oog moet uitrukken van wie ook jouw oog uitrukt,
maar Ik zeg je dat dit dwaas is.
Als jouw oog uit de kas gerukt wordt
en je op dezelfde wijze het oog van je tegenstander neemt,
zul jij waarschijnlijk kort daarna geen hand en been meer hebben.

Beter om gewoon roerloos te blijven,
je geest en hart naar de ‘Vader’ – Allah – Goddelijk-Bewustzijn te verheffen
en te bidden om hulp en genezing en bescherming tegen elke grotere ramp!”

“En bid ook voor je tegenstander,
omdat enig vijandig gevoel jegens hem
enkel nog meer pijn en ellende naar jezelf toe zal trekken.
Vergeef hem,
bid voor hem
en je zult zegeningen voor jezelf verwezenlijken.
Niet omdat je de ‘Vader’, Allah,  hebt vergenoegd en het juiste hebt gedaan,
maar omdat je bewustzijnszegeningen in je ervaring zal aantrekken.
Je zult jezelf echt aan het zegenen zijn, als je voor zegeningen voor anderen bidt.
Maar laat dit niet je motief zijn,
anders wordt de zegening bezoedeld door je eigen belang.”

“Altijd,
in welke situatie ook,
wanneer je bedreigd wordt,
stop, sta stil,
wend je tot en roep naar de ‘Vader’-Goddelijk-Bewustzijn om hulp,
en aanschouw de verlossing.
Ze zal zeker komen.”

“Ik zeg je,
alle vrees voor tegenspraak trotserend,
dat als ieder van jullie
in de bescherming van de ‘Vader’ – Allah – Goddelijk-Bewustzijn zal leven,
door welwillendheid en liefde uit te stralen naar iedereen in je leven en je land
en zelfs naar je zogenaamde vijanden,
je nooit aangevallen zult worden,
je nooit verdriet zult kennen,
je nooit onderworpen zult zijn aan enige menselijke kwaal en pech,
die het menselijke bewustzijn schept.”

“Je zult gehuld zijn in een mantel van Licht en Liefde;
Goddelijk-Bewustzijn zal je geest, je lichaam en je leven binnenstromen.
Mensen om je heen kunnen ziek worden,
geveld worden door een aanval
of verdrinken in hun angsten,
maar jij zult eenzelfde pad bewandelen,
je ervan bewust, dat menselijke macht geen macht heeft tegen de MACHT;
de BRON van jouw WEZEN, die jou je eigen wezen en leven op aarde heeft gegeven.”

En Ik spreek precies dezelfde waarheid
tot diegenen die het niveau van spiritueel bewustzijn hebben bereikt,
wat de universaliteit waarneemt van de ‘Vader’ – Allah – Goddelijk-Bewustzijn
en Diens overvloedige liefde die naar alles en iedereen uitgestraald wordt.
Dergelijke spirituele ingewijden streven ernaar binnen die liefde te leven
en haar uit te stralen
en zullen blij bevestigen dat dit een waarheid is die Ik verklaard heb.

Ze zullen de wonderbaarlijke bescherming
en vervulling van behoefte ervaren hebben
en zullen weten dat ze kunnen ontspannen in de ‘zon’ van de goedheid
en liefde van ‘de Vader’ , Allah,  Goddelijk-Bewustzijn of de Bron..
Ze zullen ook blij zijn te accepteren dat Goddelijk-Bewustzijn aangeduid
met elke andere naam, God, Jahweh, het Absolute, Oneindige, Allah,
altijd het universele alles doordringende Goddelijke Bewustzijn blijft,
ondanks alle verschillende terminologieën die door verschillende naties gebruikt worden. Ze zullen dat niveau van spiritueel gewaar zijn bereikt hebben,
wanneer ze kunnen waarnemen
dat achter elke kleur, taal, overtuigingen, handelingen van welke aard ook,
alle mensen, al het geschapene zelf, één is in de basis van hun wezen.
Mens en mier delen dezelfde oorsprongen
binnen het equilibrium van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.

Dit is ware vrijheid, de enige vrijheid.

Totdat je bereid bent te beseffen en te aanvaarden
dat je BRON van ZIJN in je en boven en om je heen is
en echt in je geest en lichaam kan stromen
rechtstreeks op antwoord in je gebed,
zul je onderworpen zijn aan alle kwalen van het aardse en menselijke bewustzijn.

Wanneer je steelt of heelt,
zul jij ook dingen verliezen.
Wanneer je vecht, verwondt, verminkt of doodt,
zul jij bevochten, verwond, verminkt of gedood worden in lichaam en/of gemoed.
Wanneer jij een oorlog begint,
zal het een lange en bittere strijd zijn.
Van al het slechte dat je verduurt, ben jijzelf de oorspronkelijke oorzaak geweest.

Jij bezit de bekwaamheid om de manier te kiezen
waarop jij in de toekomst wenst te leven.
Jij kiest de manier waarop je wilt leven
door je bewustzijn te veranderen weg van zelfzucht en egoïsme,
richting liefde en het gelijkwaardig aanvaarden van iedereen.

Als jij je de schade en pijn verbeeldt
die je een ander zou willen toebrengen,
zal je gedachte je vijand bereiken
en zijn kracht uithollen overeenkomstig de intensiteit van jouw intentie.

Denk niet dat je gedachte opgelost is en niet meer is.
De gedachte rust in elektromagnetische kracht en neemt vorm aan
totdat ze terug gekaatst wordt om ook jou te schaden.

Je kunt veel schade aanrichten met je denken en voelen,
schade aan anderen en schade aan jezelf.
Bewaak ze daarom goed, de gereedschappen van je scheppingskracht
en wend je te allen tijde tot de ‘Vader’ , Allah, Goddelijk-Bewustzijn
en vraag om verlossing van elke gedachte die tegengesteld
is aan echte onvoorwaardelijke liefde.

In overeenstemming met de kracht van je gebed
en het oprechte geloofsvertrouwen waarin jij je geest naar Goddelijk-Bewustzijn verheft,
zullen je gedachten doordrenkt worden met nieuw leven en nieuwe liefde.

 

Wat Wij, de Licht-Broederschap,
de Verlichten in CHRISTUSBEWUSTZIJN
op het punt staan je te vertellen is van levensbelang voor de wereld in zijn geheel
.

We spreken op dezelfde wijze
tot iedere religie Christen, Jood, Moslim, Hindoe, Boeddhist..
tot ieder ras en werkelijk tot ieder mens ter wereld.
We spreken tot allen omdat echt iedereen op de wereld
deze instructie nodig heeft
om het voor jullie mogelijk te maken
om verder te gaan naar hogere niveaus van spiritueel gewaar zijn.

Jullie persoonlijke en seksuele relaties tussen mannen en vrouwen
zijn van veel groter belang voor jullie gehele welzijn
dan jullie je op dit moment zelfs maar kunnen voorstellen.

We behandelen deze relaties uitgebreid op de volgende bladzijden
enkel omdat het absoluut noodzakelijk is,
van levensbelang voor jullie, mannen en vrouwen,
om te ontwaken tot de basale realiteit van je mannelijke of vrouwelijke individualiteit
en identiteit en de ware bron van verschillen in geslacht.

Je moet de ware oorsprong van je mannelijke en vrouwelijke lichaam
en eigenschappen volledig begrijpen.

Het zijn niet slechts lichamen geschapen met verschillende fysieke organen
en vormen van seksuele uitdrukking om kinderen voort te brengen.
Ze onttrekken de oorsprong van hun mannelijkheid of vrouwelijkheid
aan hun BRON van ZIJN,
vanuit het equilibrium van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.

(Ik vertel je dit voor je Brief 5 leest, zodat je die Brief zult bestuderen met in gedachten wat Ik je nu over je seksualiteit vertel.)

Als de seksualiteit van een man en vrouw,
niet gebruikt wordt in overeenstemming met de
Goddelijk Bewustzijnsintentie,
zoals uitgedrukt in de oorspronkelijke scheppingsdaad ten tijde van de ‘Big Bang’,
dan is het zonneklaar, dat hoewel de seksualiteit kinderen kan verwekken,
het mannen en vrouwen niet de eenheid van Zijn
en de persoonlijke vervulling en vreugde zal brengen
die het bedoeld is te brengen.
In feite is dan juist het tegenovergestelde waar;
uiteindelijk brengt de seksuele daad zelf teleurstelling en uitputting,
waarna enige ‘liefde’ die de partners eerder voelden, wegvloeit.

Met kennis en begrip
zullen spiritueel georiënteerde mannen en vrouwen iedere poging doen
om hun huidige bewustzijnsstaat met betrekking tot man-vrouw relaties
van elke aard te overstijgen,
ongeacht wat die relaties mogen zijn, seksueel of anderszins.
Ze zullen in hun geest en hart de bedoelingen trachten uit te drukken
waarvoor ze geschapen zijn in vormen die van elkaar verschillen.
Ze zullen de oorsprong van hun ingeschapen,
van elkaar verschillende impulsen, temperamenten en wijzen van zelfexpressie begrijpen en zij zullen ze waarderen.
Ze zullen hun verschillen gebruiken om het welzijn van elkaar te bevorderen.
Competitie zal verdwijnen.
Terwijl dit gebeurt,
zullen ze zich steeds gemakkelijker op Goddelijk Bewustzijn afstemmen.
Terwijl ze zich steeds gemakkelijker op Goddelijk Bewustzijn afstemmen,
zullen ze naar hogere niveaus van spiritueel bewustzijn opstijgen.
Op dit ogenblik is jullie benadering van je seksualiteit
jullie barrière voor jullie opstijgen in bewustzijn.

Zij wortelt jullie in jullie menselijkheid.
Ik, Wij, kunnen niet genoeg benadrukken,
dat je de Waarheid van je bestaan nog niet ontdekt hebt.
Je kunt daarom je volledige begrip van de ware man en vrouw
nog niet helemaal vormgeven in je dagelijks leven, in je huis en werkplek.

Er is je verteld dat je geen overspel mag plegen.
Maar Ik zeg je dat,
wanneer jij de vrouw of man van je naaste begeert,
je beelden in je gedachten vormt
die het denken van de vrouw of man van je naaste beïnvloedt.
Hij of zij zal of
op dezelfde manier over jou beginnen te denken
of zal je seksuele behoefte voelen en zich niet gemakkelijk voelen in jouw gezelschap
en zal in de toekomst meer afstand van je nemen of je mijden.

Wat in je geest is,
zal zich zeker in de wereld verwezenlijken.
Dus houd jezelf niet voor de gek
dat je kunt dagdromen en beelden oproepen die je behagen,
en dat die beelden niemand anders zullen schaden.

Om deze reden zijn jullie pornografische literatuur en films
werkelijk een grote ontheiliging van jullie BRON van ZIJN.
Het is een seksuele gesel die opzettelijk seksuele begeerten opzweept,
die door de wellustige geesten van mannen onnoemelijk lijden en ellende vrijmaken in lichaam, geest en emoties van jonge vrouwen.
Wat men op dat vlak gepleegd heeft en nog pleegt heeft ook mee geholpen
om je ‘beschaving’ op haar huidige rand van vernietiging te brengen.

Mensen die de ‘pornografische ziekelijkheid’ publiceren en verspreiden
en diegenen die deze gebruiken om zichzelf op te winden, verlagen zichzelf;
ze zullen naar een lagere bewustzijnstoestand afglijden,
waarin ongeluk, eenzaamheid, ziekte en tegenslag hun deel zullen worden.

Jullie, in de Westerse wereld,
hebben de minachting van het Oosten verdiend,
als gevolg van jullie pornografische dwaasheid.
Jullie kunnen niet ontsnappen aan wat jullie gezaaid hebben.

En jullie uit het Oosten kunnen niet ontsnappen aan jullie dwaasheid
betreffende jullie verharde houding tegenover jullie vrouwen,
die jullie zonen en kostbare dochters dragen en opvoeden.

Sommigen van jullie hebben, in onwetendheid van Waarheid,
voor jullie eigen zelfzuchtige bedoelingen en profijt,
de spot gedreven met de Waarheid van Mohammed!
Jullie hebben jullie vrouwen in zware kleding gehuld,
hen vrijheid van beweging en van Allah’s frisse lucht ontzegd,
als ze zich buiten onder andere mensen wagen.

 

Vrouwen, op wat voor soort mannen,
zullen jullie overtuigingen en jullie irrationeel, ego-centrisch gedrag aantrekkingskracht uitoefenen?
Alleen op mannen die geen vriendelijke gevoelens voor vrouwen hebben.
Zou jullie Profeet Mohammed dergelijke volgelingen aangetrokken hebben toen hij op aarde was? Nee, inderdaad, hij sprak enkel de meest spiritueel georiënteerde mensen aan.

Wat voor fantasie of beeld van jullie Profeet sturen jullie uit naar de rest van de wereld? Ik zal het jullie vertellen, van een gestoorde man,
geobsedeerd door de nederige staat van het vrouwelijke geslacht,
die een vrouw beschouwde als het eigendom van een man,
om van de buitenwereld afgesloten te worden.

Een man, onbewust van de ware behoeften van een vrouw om gelukkig te zijn,
een man onwetend van haar ellende in de gevangen, onderworpen situatie.

Deze man heeft helemaal niets van doen met de ware Mohammed, de Profeet van de Islam. Destijds op aarde, vereerde en respecteerde hij het vrouwelijk geslacht.

Het was aan het vrouwelijke geslacht dat hij de middelen ontleende
om op zijn spirituele pad naar verlichting te vorderen.
Hij was vrouwen veel verschuldigd en wist dat,
hoewel ze verschillend van lichaam waren, ze gelijk in geest waren.

In feite was het geen toeval dat hij op aarde kwam, arm en misdeeld,
om een dame te ontmoeten van extreme deugdzaamheid, materiële weelde
en spiritueel inzicht om hem te helpen geleidelijk op te klimmen tot een ware Profeet.
Dat was de bedoeling achter Mohammeds komst naar de aarde,
om de vrouw haar rechtmatige plaats terug te geven, als gelijke partner van de dominerende man.

Overdenk dit goed.

Na verlichting werd Ik, in de persoon van Jezus,
celibatair omdat Ik verkoos dat te doen,
maar dit belemmerde op geen enkele manier mijn liefde voor de vrouwen.

Maar Mohammed ‘kende’ na verlichting vele vrouwen
en zijn ambt was dat van iemand die geroepen werd om te leren hoe je gelijkwaardig
en met liefde met vrouwen leeft en omgaat.

Net zoals eigen belang mijn volgelingen ertoe aanzette
mijn handelingen en leringen selectief te beschrijven
om hun eigen bedoelingen uit te dragen,
zo heeft het egoïsme van bepaalde spiritueel blinde individuen
hen ertoe aangezet om Mohammeds oorspronkelijke lering met talrijke toevoegingen
en interpretaties te verdraaien, wat door Mohammed nooit zo bedoeld is.

Op die manier wordt het werk van iedere grote spirituele Leraar
overdekt door de valse informatie van menselijk denken
totdat de Waarheid zo versluierd wordt door dwalingen,
dat mensen ernstig misleid zijn en zelfs aangezet zijn tot zondigen in onwetendheid.

Omdat jullie en bepaalde andere religies
sterk het geloof hebben aangehangen in Adam en Eva,
geschapen om gelukkig in de Tuin van Eden te leven,
van Eva’s verleiding door de slang,
haar val uit de genade en haar verleiding van Adam,
is de man aangemoedigd om de vrouw als de grote verleidster te beschouwen.

De ingebeelde oorsprong van de menselijke soort is niet juist.
Het zijn slechts voorstellingen van zaken, allegorieën.
Het is niet waar dat de vrouw de grote verleidster is.

Voor eunuchen heeft de vrouw geen aantrekkingskracht. Waarom is dat?
Omdat dat, wat de man aanzet om bij een vrouw te liggen, verwijderd is.
Dus, in wie is de verleider?
In de verleider de man zelf, uit wie het fysiek verwijderd kan worden
of in de vrouw, die zichzelf blijft ondanks alles?

De man is speciaal gemaakt om het zaad te planten.
Daarom moet hij het zaad planten als de juiste gelegenheid daar is.
De vrouw is gemaakt om het zaad te ontvangen.
In de jaren voor de 20ste eeuw, waren vrouwen seksueel slapend
totdat ze door mannen verleid werden.
Waar is de verleider dan?
In mannen, de prikkelaars en verleiders of in vrouwen, de verleiden en geprikkelden?

De man heeft zich voor zijn eigen mannelijke aard verborgen in de naam van puurheid en heeft de verantwoordelijkheid voor zijn val op de vrouw geschoven.
Is dit een heilige activiteit?
Is het waardig?
Moet dit doorgaan?

WIJ spreken tot diegenen onder jullie
die verklaren de Moslim-geloofsovertuiging aan te hangen
en die geloven dat jullie ‘zondeloos’ of van ‘pure geest’ zijn,
omdat jullie je vrouwen in zware kleding gehuld hebben
om jezelf te beschermen tegen verleiding
en andere mannen te verhinderen jullie “bezittingen” te zien.
Hoezeer zijn jullie misleid door jullie eigen passies!

 

Door onderdrukking van jullie menselijke verlangens,
nemen ze enkel steeds toe
en worden ze verzwaard met de negatieve lading van de ontkenningsleugen,
totdat de onderdrukte verlangens in een of andere kwaadaardige, grove vorm uitbarsten.

Ik, Wij, zeggen tegen mannen en vrouwen overal
ware Puurheid wordt enkel bereikt
wanneer je door elke vorm van verleiding omringd kunt zijn
en toch onaangeroerd blijft door verlangen,
onbewogen door aardse gevoelens,
onbesmet door aardse lusten,
vrij van hunkering
en verlangen naar bezit.

Puurheid in iedere vorm overstijgt alle aardse fysieke honger.
Puurheid is de bekwaamheid om verleiding te zien voor wat ze is,
grofheid van gedachte en gevoel die de zintuigen van mannen en vrouwen gevangen zet in het doen van onzuivere dingen.

Een echt puur persoon wenst enkel de schone en eerlijke omgeving
die past bij zijn aangeboren verlangen naar
spirituele liefde en schoonheid van zelfexpressie in ieder facet van zijn leven.
Dat is ware Puurheid.

Echte puurheid kan echter niet verworven worden
tenzij er eerst de lange jaren van verleiding zijn geweest.
Het is een noodzakelijk deel van je spirituele ontwikkeling;
tenzij je soms zwaar op de proef gesteld bent
en uiteindelijk bent gaan begrijpen dat er een hogere weg is om te bewandelen,
een weg van zelf-verzaking en van oprechte bezorgdheid en zorgen voor een goede vrouw, zul je nooit een staat van echte puurheid bereiken.

Je zult geknecht zijn door verlangen
en zult in een constante chaos van innerlijk conflict zijn.
Daarom, vermijd verleiding niet door vrouwen te bedekken
en in kunstmatige omstandigheden van pseudo puurheid te leven.
Veeleer, mannen en vrouwen, leg je kleding af, vereer elkaars lichaam
als de uiterlijk zichtbare prachtige vormen van het innerlijke GODDELIJKE BEWUSTZIJN en ervaar de bevrijding die echte spirituele puurheid je zal brengen.

Onderga zware beproevingen en overwin!
Breng je conflict naar Goddelijk-Bewustzijn en zoek Diens kracht
om je te helpen je fysieke verlangen te overwinnen,
want enkel op deze manier zul je de vrijheid vinden, de gemoedsrust, die je eigenlijk zoekt.

Als je, in het moment,
ontlading en bevrijding van je begeerte zoekt door eraan toe te geven,
is dat geen vrijheid of bevrijding.
Precies dezelfde begeerte zal na verloop van tijd terugkeren
en weer opnieuw zul je het brandende conflict kennen.
Als je weer toegeeft, wacht het conflict zelfs intenser,
op je beslissing om te volharden in de kracht van Goddelijk Bewustzijn,
totdat de begeerte tenslotte beteugeld wordt door de heilige schoonheid waar te nemen, de Realiteit achter  en binnen elke fysieke vorm.

De hoogste spiritualiteit tussen de seksen is
wanneer man en vrouw samen naakt en samen in vrede kunnen zijn
in een staat van wederzijdse eerbied voor ziel, geest, hart en lichaam.

In een dergelijke spiritualiteit is alles wat ze voor elkaar voelen
liefde en achting voor het welzijn van de ander.
Uit dergelijke LIEFDE en compassievol teder ZORGEN
zal een vereniging van extatisch zijn voortkomen,
die weinigen hebben ervaren en indien beoogd,
zal een kind van onvergelijkbare schoonheid van lichaam en geest verwekt worden.

In de komende eeuwen wanneer mensen begonnen zijn
om spiritueel te evolueren op ieder niveau van hun mens-zijn,
zal een dergelijke liefde tussen partners normaal zijn
en de soort egoïstische seks die enkel fysieke bevrediging zoekt,
waaraan in de huidige tijd toegegeven wordt,
zal als uiterst degraderend beschouwd worden,
net zo weerzinwekkend als verkrachting.

In deze tijd is de hoogste te volgen spirituele weg met betrekking tot de seksen,
te erkennen en vast te houden aan de constatering dat:
mannen en vrouwen geschapen werden
om in het leven speciale taken uit te voeren die bij hun onderliggende aard passen.

De man bevrucht de vrouw.
Zonder de welwillendheid en hulp van de vrouw
zou de man naar het einde van zijn dagen gaan, kinderloos,
zonder een menselijk wezen om zijn naam in stand te houden.

Daarom dient de man een vrouw als volledig gelijk te behandelen,
maar geboren om andere verantwoordelijkheden te dragen.
Hij dient haar het hoogste respect en liefde en zorg te geven, ten allen tijden,
om haar in staat te stellen haar lasten met groter gemak te dragen,
want zij is het die zichtbare vorm geeft, aan wat eerst in de geest ontworpen is.

Wanneer een vrouw een spermacel ontvangt
die zich met haar eicel verenigt in de verborgenheden van haar lichaam,
wordt een wonder tot stand gebracht waaraan jij, de man, niets hebt bijgedragen,
anders dan jouw sperma, in een ogenblik van verrukking, waarin jouw beloning ligt.

Je kunt enkel bijdragen aan de voortdurende gezondheid en normale ontwikkeling
van het ‘wonder’ waaraan jij leven hebt gegeven in je partners lichaam.
Door jouw onophoudelijke zorgende liefde voor haar welzijn en gezondheid
en door haar te beschermen tegen alle emotioneel en extern leed.
Dit is je mannelijke verantwoordelijkheid.

Enkel op deze manier verdien je het om aan haar zijde te blijven als vader van haar kind. Als je hierin faalt, heb je geen waarde als vader voor het kind
en heb je geen waarde voor jezelf als een man geboren
om je spirituele ‘Goddelijk Bewustzijn’ in je fysieke leven te manifesteren.

Een man die een vrouw kwelt die zijn kind draagt,
die haar met minachting behandelt, die haar fysiek en in taal ruw en grof behandelt, overtreedt de meest fundamentele Bestaanswet waarin man en vrouw in gelijkheid
van Goddelijke Wezenlijkheid verenigd zouden moeten zijn.

Vrouwen die gerespecteerd en geliefd en beschermd worden,
zouden op dezelfde manier hun partner moeten respecteren en liefhebben
en hem verfrissing van gemoed en lichaam bieden, zijn bekwaamheid voedend om zich aan haar te geven.
Een vrouw die haar partner niet voedt met zorg, tederheid en liefde,
ontneemt zijn mannelijke gemoed de wil om te volharden,
wanneer hij geconfronteerd wordt met moeilijkheden die hij in de buitenwereld tegenkomt.

Hij zal zijn troost zoeken uit een andere bron, mannen of vrouwen, drank of drugs
Hij kan zich af te zonderen van de huishouding,
niet meer van nut voor partner noch kinderen.
Daarom hebben mannen en vrouwen een gelijke verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen.

Net zoals de Man moet leren
om dagelijks het ‘Vader Aspect’ van Goddelijk Bewustzijn,
naar gezin en werk te kanaliseren,
zo moet de Vrouw leren om het ‘Moeder Aspect’ van Goddelijk Bewustzijn
in haar dagelijkse leven uit te drukken.

Wanneer mannen en vrouwen hun visie verheffen
boven de menselijke opvatting van mannelijk en vrouwelijk,
voorbij hun aardse ego-drijfveren,
in de richting van de Realiteit waaruit zijn hun wezen onttrokken hebben,
dan zal dit zeer bijdragen aan hun menselijke ontwikkeling,
een warm en liefdevol hart.

Als, binnen een cultuur, een vrouw enkel wordt beschouwd als ‘bezit’,
een object van de verlangens van een man
en niet behandeld wordt als een vrouw, die absoluut gelijk is aan een man,
dan heeft een dergelijke cultuur de ware aard van de man
en de ware aard van de vrouw niet begrepen.

Man en vrouw zijn twee gelijke helften van één geheel.

Als vrijgezel en alleenstaand,
manifesteert de man maar één aspect van zijn BRON van ZIJN
en wanneer de vrouw alleen en als vrijgezel leeft,
manifesteert ook zij maar één aspect van haar BRON van ZIJN.

De INTENTIE van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN
was om DIENS eigen heelheid door schepping uit te drukken,
door in fysieke vorm elk van de twee met elkaar in evenwicht zijnde aspecten van ZICHZELF te individualiseren
en om ze dan weer in fysieke vorm bijeen te brengen
om de eenheid en heelheid van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN te ervaren,
waaruit ze oorspronkelijk hun individualiteit aannamen.

Terwijl ze in liefde en eenheid van zielsgeest en lichaam samenkomen,
ontdekken ze de vreugde en extase van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN in equilibrium.

(Dit gehele proces wordt duidelijk uiteengezet in Brieven 5 en 7)

Daarom is de combinatie van de mannelijkheid van de man
en de vrouwelijkheid van de vrouw essentieel om een ‘heelheid’ te maken,
onttrokken aan de BRON van ZIJN.
Uit deze combinatie wordt een heel kind gevormd.

Toen Ik in de woestijn in Palestina was,
nam Ik eerst waar dat de overheersende aard van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN Scheppingskracht, INTENTIE was.

De Intentie om te scheppen, te plannen en te ontwerpen
en dan dat ontwerp voort te brengen door het te laten groeien, te voeden, te genezen,
te beschermen en iedere behoefte ervan op een gedisciplineerde manier te vervullen.

 

Zowel mannelijk als vrouwelijk zijn in fysieke vorm en bewustzijn geëvolueerd
om INTENTIE te ervaren en op alle mogelijke manieren in hun leven uit te drukken.
Dit is de allereerste handeling van scheppingskracht.

Zonder INTENTIE zou er geen SCHEPPING zijn.

INTENTIE is de oorsprong van en doordrenkt het geheel van bestaan.
INTENTIE bepaalt de aard van de daad liefdevol of destructief.

Mannelijk en vrouwelijk zijn geïndividualiseerd
om INTENTIE te ervaren en te openbaren in hun leven.
Dit is de allereerste impuls van scheppingskracht.

Mannelijk en vrouwelijk zijn ook geïndividualiseerd
om WILSKRACHT te ervaren en uit te drukken.

WILSKRACHT in het MANNELIJKE wordt ervaren en hoofdzakelijk uitgedrukt als Activiteit. In primitieve vormen trekt hij de omgeving in om zijn intentie te vervullen. Daarom trekt hij de gewaden van de leider en de meester aan.
Hij werd geïndividualiseerd om te denken en te werken om in zijn bedoelingen te voorzien zonder het beletsel van emoties.

WILSKRACHT in het vrouwelijke wordt gemotiveerd en hoofdzakelijk ervaren als Voelen, de Behoefte om de oorspronkelijke INTENTIE te Voeden
en het doelgericht tot volle wasdom, rijpheid te brengen door het proces van zorgen, voeden, kleden, repareren, onderwijzen, beschermen.

BEDOELING is totaal verschillend van INTENTIE,
aangezien bedoeling vanuit het menselijke denken afdaalt en een emotionele gedrevenheid wordt, een verlangen om een eenvoudig doel te bereiken’.

Een ‘krachtige INTENTIE om iets te doen’
wordt een diep gevoelde bedoeling of gedrevenheid
die wortelt in UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.
Op deze manier worden gedachte en gevoel met elkaar verbonden om het scheppingswerk uit te voeren.

Het mannelijke zwerft constant rond op zoek naar nieuwe ideeën,
nieuwe manieren om zijn intenties te vervullen, om hem een doel in het leven te geven.

De intenties van het vrouwelijke zijn ‘gepersonifieerde bedoeling’,
gevoelig en stabiel, bereid om offers te brengen voor de geliefden.

Daarom zijn de twee basis IMPULSEN binnen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN
uitgedrukt in fysieke vorm als man en vrouw, onderling afhankelijk.
De ene kan niet overleven zonder de andere.
Beiden zijn nodig voor de continuïteit van schepping.

Vanwege zijn mannelijke mobiliteit en zijn leiderschapsdrijfveer,
heeft de man zich als superieur beschouwd ten opzichte van de vrouw.
Dit is omdat zij stabiel blijft, veiligheid scheppend voor de man.
Maar de vrouwelijke drijfveer is de drijfveer van onvoorwaardelijke liefde,
de drijfveer die het hoogste respect en hoogachting verdient
om haar in staat te stellen te gedijen en haar aangeboren bedoeling binnen de huishouding in gemoedsrust en vreugde uit te voeren.

De rol van de man is om voor fysieke veiligheid en materiële middelen te zorgen voor het onderhoud van het gezin.

De rol van de vrouw is om voor emotionele veiligheid en de emotionele middelen van persoonlijke vervulling en vreugde binnen de gezinsomgeving te zorgen.

In het verleden, in het Oosten en het Westen,
heeft de man zijn rol van dominantie binnen het huis uitgeoefend,
de vrouw onderdanig en gehoorzaam gemaakt aan zijn wil.

Door dit te doen heeft hij de energieën van Goddelijk Bewustzijn verbogen
en vervormd en ze door zijn geest en hart gekanaliseerd in een verwrongen beschaving.

Hij heeft ook het bewustzijn van de vrouw vervormd
door in haar een diepe haat voor haar onderdanige rol in te prenten,
waarvan ze intuïtief weet, dat niet van haar verwacht zou mogen worden deze te verdragen.

Daarom heeft hij een gedegradeerde en degraderende manier van leven voor zichzelf en partner geschapen, geheel in conflict met de AARD van zijn BRON van ZIJN.

Het feit dat de vrouw haar mannelijke drijfveer van agressie heeft moeten uitoefenen
om haar gelijkheid van wezen uit te drukken
om het respect te verkrijgen dat haar in de maatschappij toekomt,
betekent dat jullie beschaving grondig ontwricht en ongezond geworden is.
De vrouw eigent zich de mannelijke rol toe uit wanhoop,
maar door dat te doen schakelt ze de intentie achter schepping uit.

Man en vrouw zijn totaal de weg kwijt.
In onderontwikkelde landen zijn mensen maar half levend,
trachtend de scheiding tussen man en vrouw op te lossen door vluchtige seks.
Als gevolg daarvan raken man en vrouw nog meer verdeeld en onvervuld.
Conflicten in de gezinseenheid scheppen stress, ellende en verdeeldheid,
ook al mogen ze dan onder één dak wonen.

In ‘ontwikkelde’ landen zijn de psychiatrische praktijken gevuld met ongelukkige mensen en kinderen die zeggen dat ze niet weten wie ze werkelijk zijn en wat hun bedoeling in het leven is. Ze vragen het de ‘experts’ die het antwoord ook niet kennen.

Men zou ook moeten onthouden dat elke persoon, man en vrouw,
lessen in het leven te leren heeft,
die enkel geleerd kunnen worden in het geslacht en het ras waarin ze zich bevinden.

Daarom moet een vrouw haar rol in het leven
als de verschaffer van emotionele liefde en veiligheid voor haar levensgezel en kinderen, met zelfrespect en waardigheid accepteren en die naar allerbeste vermogen uitvoeren.

Ze moet erkennen dat de rol van verschaffer van emotionele veiligheid van absoluut levensbelang is voor de maatschappij.
Zij levert de ‘lijm’ van liefde en welzijn die gezinnen, steden, landen samenhoudt.

Wanneer zij haar ware plaats en doelen in de maatschappij begrijpt
en ze probeert uit te voeren en te bereiken op de hoogst mogelijke manier,
gaat ze snel voorwaarts op het pad naar onvoorwaardelijke liefde
en de hoogste beloningen in persoonlijke vervulling en geluk.

Ze zal zich ook naar een hoger bewustzijnsniveau bewegen
misschien in haar volgend leven als een man,
die de mensheid grote voordelen zal opleveren.

Op dezelfde manier zullen spiritueel geëvolueerde mannen, zelfs spirituele leraren, terugkeren naar leven op aarde, om ware nederigheid te leren
en al hun hoge bestaansprincipes in dagelijkse praktijk te brengen
als een liefdevolle vrouw die met wijsheid bemoedert
en allen voedt die nodig hebben wat zij kan bieden.
Waar dan is de ongelijkheid?

Verwijder de schellen van jullie beperkte zicht en intellect
en zie met heldere visie dat er geen ongelijkheid dient te zijn,
slechts gedeelde INTENTIES, om alles uit te drukken wat jullie beiden
op de meest spirituele manier hebben onttrokken aan Goddelijk-Bewustzijn
om het hoogst mogelijke geluk op aarde te bereiken.

In de komende jaren, zodra een man en een vrouw spiritueel geëvolueerd zijn,
zullen zij, indien of wanneer zij verdeeld zijn in intentie,
samen hun intenties tot ‘VADER-MOEDER GODDELIJK-BEWUSTZIJN’
brengen en vragen: “Wat moet er in onze omstandigheden gedaan worden?
Wat is onze beste manier om verder te gaan?”

Wanneer ze antwoorden hebben ontvangen,
zullen zij die met liefdevol hart accepteren en die bij elkaar leggen.
Eventuele verschillen in antwoord zullen gerespecteerd worden
en opnieuw naar Goddelijk Bewustzijn gebracht worden
met hetzelfde verzoek totdat ze oprechte overeenstemming bereiken.
Samen zullen man en vrouw er dan op terugkomen en aan Goddelijk-Bewustzijn vragen: “Hoe kunnen we het beste onze doelstellingen bereiken?”
En opnieuw leggen ze hun antwoorden bij elkaar en blijven vragen,
totdat ze tot een werkbaar plan komen
dat niet enkel in het menselijke brein gevormd is,
maar in de hoogste dimensie van scheppingskracht – GODDELIJK-BEWUSTZIJN.

Door op deze manier samen te werken,
zullen ze uiteindelijk de ‘gelukzaligheid’ van echte vereniging van ziel, geest, hart en lichaam ervaren.

Afsluitend, de man zou het niet gemakkelijk hebben
zonder ook iets van de vrouwelijke drijfveer te ervaren en te manifesteren.
Hij heeft emotie nodig om zich te verbinden met zijn vrouw, kinderen en
andere relaties zoals medeleerlingen en medewerkers, collega’s en vrienden.
Zonder enige warme gevoelens zou hij een koud monster zijn.

Vaak, als het een oude ziel is,
brengt hij veel warmte en zorg mee uit vorige levens als vrouw.
Hoe spiritueler geëvolueerd hij wordt,
hoe meer de twee seksuele impulsen in zijn aard gebalanceerd zijn.
Dit geldt ook voor vrouwen.

 

Evenzo zou de vrouw het niet gemakkelijk hebben
zonder iets van de mannelijke drijfveer.

Zonder het vermogen om intelligent te plannen,
zou haar huishouden een verschrikkelijke bende zijn.
Er is ook de mogelijkheid dat ze in haar vorige incarnatie een sterk mannelijk karakter is geweest en zich niet op haar gemak voelt in de vrouwelijke rol
om zich voor anderen op te offeren.
Zo iemand moet Goddelijk Bewustzijn vragen om haar visie te verhelderen,
zodat ze mag zien dat zonder liefde voor de mensheid,
leiderschap een gevaarlijke opgave is.

Wanneer mannen en vrouwen een gelijke balans
van mannelijke en vrouwelijke aard in zichzelf naderen,
is hun taak in het leven om hun seksuele drang te overstijgen
door onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen te bereiken
en de drang zelf te richten op pure scheppingskracht zoals de kunst.

Uit dergelijke mensen worden ‘Meesters’ gemaakt,
meesters van zichzelf, meesters in scheppingskracht, meesters van menselijk bewustzijn, meesters van ‘materie’.

Helaas hebben, op dit moment, jullie mannen en vrouwen
die een gelijke balans van ‘mannelijke/vrouwelijke aard’ binnen hun ene aard naderen,
geen wegwijzers naar wat hun ware doelen zouden moeten zijn.

Ze zijn hun weg kwijtgeraakt
en hebben een kunstmatige gemeenschap met elkaar geschapen
waarin de vreugde en persoonlijke vervulling die ze zoeken teniet gedaan worden
door hun gepreoccupeerdheid met lichamelijke aspecten
boven spirituele verworvenheden.

Ze zullen ongelukkige mensen blijven, verscheurd door conflicten,
totdat ze de waarheid ervaren aangaande ‘wie ze werkelijk zijn’.

Als we over de vrouwelijke rol in het leven spreken,
moet ook gezegd worden dat veel van jullie moderne vrouwen in ontwikkelde landen
in de laatste 100 jaar een hoge mate van mannelijke drijfveer bereikt hebben.

Ze moeten hun prioriteiten in het leven zorgvuldig kiezen.
Ze hoeven niet verstard en verveeld thuis te zitten,
maar ze zullen meer gelukkige, meer vervulde mensen worden
als ze hun intelligentie en bekwaamheden gebruiken
om nieuwe vormen van constructief leven voor het hele gezin te scheppen.

Op dit moment weten ze misschien niet hoe ze dit moeten doen,
maar meditatie zal de noodzakelijke inspiratie naar hun geest trekken
over de beste manier waarop hun leiderschapskwaliteiten en talenten
voor het geluk van allen gebruikt kunnen worden.

Mannen die een groter vermogen hebben ontwikkeld tot empathie naar vrouwen en hun mede-mannen, zullen ook, middels meditatie gevolgd door inspiratie,
hogere wegen vinden om hun capaciteit voor leiderschap in hun werk uit te drukken
en anderen geluk te brengen.

Waarom ben Ik – Wij – zo diep ingegaan op de zaak van de seksen?

Dit was absoluut noodzakelijk,
omdat de strijd tussen de seksen,
zowel in het Oosten als in het Westen,
ongezonde toestanden op aarde schept.
Deze kweekt agressie en woekert als boosheid en vijandigheid.

Seksuele vrijheid heeft de wereld naar een crisispunt van uitroeiing gebracht
door het ontspruiten van AIDS.
Alle virussen worden geschapen binnen destructieve bewustzijnskrachten.

Je moet begrijpen dat menselijke wezens hun eigen virussen geschapen hebben!
leder virus is een zichtbaar gemaakte destructief levende bewustzijnsimpuls.
Het richt zich op datgene waar de impuls van destructief bewustzijn zich op richtte
op het moment dat het virus vorm kreeg.

Ik was zeer duidelijk over dit bestaansaspect toen Ik, in de persona van Jezus, op aarde was. De Joden hadden de strenge traditie van kopjes wassen voor er uit te drinken.
Ik zei hen expliciet, dat ze zich geen zorgen zouden moeten maken
over wat er hun mond inging.
Ze zouden zich zorgen moeten maken over wat er uit hun geest en hart
en vervolgens door hun mond naar buiten kwam.

In die tijd had de wetenschap nog niet de aanwezigheid van virussen ontdekt,
maar men was het erover eens dat ziekte voortkwam uit het drinken en eten uit vieze gebruiksvoorwerpen.

Maar Ik wist dat de ziekte oorspronkelijk voortgekomen was
uit geest en hart van barbaarse boze mensen.

Daarna plantte ze zich voort door de deling van de cellen,
maar ze droeg voor altijd het instinct en bewustzijn,
dat haar aanvankelijk verwezenlijkte, in zich.

AIDS is geen ongeluk geweest.
Het is tevoorschijn gekomen uit de bewustzijnskrachten van zelf-toegeeflijkheid
en destructieve emotionele reacties tussen seksuele partners.
Verdrongen haat en boosheid kunnen mensen aanzetten tot een seksuele daad,
die een residu van ziekte achterlaat in geest, emoties en lichaam.

Omdat een emotioneel op elkaar afgestemd zijn
niet altijd de seksuele daad tussen mannen en vrouwen heeft gemotiveerd,
hebben ze diepe teleurstelling en gebrek aan ontlading en vervulling gekend.
Wanneer dit gebeurt, neemt de mannelijke seksuele energie af.
Deze moet weer aangewakkerd worden door beelden van seksuele perversies.

Als gevolg daarvan is pornografie in sommige landen ‘big business’ geworden.
Zij speelt enkel in op de lichaamsinstincten.
Uit pornografie is een gebrek aan respect voor vrouwen
en een mechanische niet-emotionele seksuele daad voortgekomen,
samen met het snel toenemen van verkrachtingen en seksueel misbruik van kinderen.

Mensen die toegeven aan deze slechte handelingen van ontaarde wreedheid
zullen zeker de gevolgen oogsten, hetzij in dit leven of in een toekomstige
incarnatie.

Daarom hebben volgelingen van de Islam,
wanneer ze het Westen vervloeken voor hun lakse seksuele gedrag en perversie,
gelijk als ze geloven dat het ongezonde omstandigheden op aarde teweegbrengt.
Deze ongezonde omstandigheden zijn niet gezonden door ‘Allah’ ,
maar zijn een natuurlijk gevolg van hun overtreden van de BESTAANSWETTEN.

Zie Brief 9

Evenzeer breken de volgelingen van de Islam de BESTAANSWETTEN omdat zij,
net als de Joden, vasthouden aan de traditie van oog-om-oog
en geloven dat er zoiets als een Heilige Oorlog is.

Er is niet zoiets als een Heilige Oorlog,
er is enkel de Realiteit van Heilige Vergeving en Heilige Verzoening,
je ‘broeder’, zij het je vijand of je vriend, met liefde en begrip behandelen.

Niemand van jullie mag de BESTAANSWETTEN overtreden
en toch hopen dat je het koninkrijk der hemelen of het paradijs kunt binnengaan.
Jullie gedrag heeft geen plaats buiten de hel die jullie op dit moment over jezelf afroepen.

WIJ zullen je met deze gedachten achterlaten,
waarvan we smeken dat je ze diep in je bewustzijn zult ontvangen
en er in je dagelijkse leven goed gebruik van zult maken.

We dringen er sterk op aan dat jullie je in kleine groepjes verenigen,
ongeacht geloofsovertuigingen,
om de Brieven als richtlijnen voor jullie dagelijkse leven te gebruiken.
Schud, als je kunt, je conditionering van je af en kom bij elkaar in ware nederigheid,
als mensen die bereid zijn te erkennen dat ze weinig weten van echt spiritueel leven,
maar er sterk naar verlangen om te leren hoe ze hun leven kunnen versterken en vergeestelijken.

Zoals velen van jullie zich bewust zijn,
gaan jullie een nieuwe fase van de wereldgeschiedenis in,
in de loop waarvan beseft zal worden dat de grote scheiding niet langer tussen de rijken en de armen is.

De grote scheiding zal in bewustzijn zijn.
De scheiding zal zijn tussen
– diegenen die in staat zijn geweest toegang te vinden tot het hogere spirituele bewustzijn en in gelijke mate liefde en acceptatie naar allen, vrienden en vijanden, uit te stralen
en die zich ten doel stellen om Goddelijk Bewustzijn
in ieder facet van hun dagelijkse leven uit te stralen,
– en diegenen die gevangen blijven in hun ego-drijfveer,
dominantie zoekend over de zwakken.
Ze kunnen een poosje succesvol lijken, maar uiteindelijk zullen ze falen
en hun lijden in hun zelf geschapen duisternis zal groot zijn.

 

Deze Brieven zullen het middel zijn om je uit het duister naar het LICHT te bewegen

Terwijl jij jouw frequenties van spiritueel bewustzijn probeert te verhogen
door naar allen onvoorwaardelijk liefde uit te stralen,
zul je door een langzaam OPSTIJGEN in BEWUSTZIJN heengaan,
wat je gezondheid en je aardse omstandigheden dynamisch zal beïnvloeden.

Op jullie dappere mensen zal het verheffen van het wereldbewustzijn rusten.
Jullie zullen uit het komende conflict sterk en doelgericht tevoorschijn komen
en jullie zullen voortgaan om een ander type wereldbewustzijn te bouwen.
Jullie zullen het begin van spirituele en technische en economische voortgang
en wereldvrede in de komende eeuwen introduceren.

Ik, de Christus, heb gesproken, WIJ, de BROEDERSCHAP van MEESTERS,
spreken tot Christenen, Moslims, Boeddhisten, Joden, Hindoes, Soefi en tot iedere religieuze overtuiging op de wereld.
Jullie zijn allemaal in onze liefde gehuld.
Geloof dit, want het is waar.

 

 

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin