Jezus BRIEF 4

Christus keert terug en onthult verbijsterende WAARHEID.

BRIEF 4

Ik, de CHRISTUS, ben in mijn liefde voor jou gekomen
om een samenvatting te geven van alles wat Ik 2000 jaar geleden
tijdens mijn verlichting in de woestijn waarnam
en wat ik de Joden in Palestina probeerde te onderwijzen.
Sommige details van mijn aardse leven zijn in Brieven 1,2 en 3 verteld.

Als je deze gelezen hebt, zul je weten,
dat het voor jouw welzijn van het uiterste belang is om te begrijpen,
dat terwijl mijn volgelingen uiteindelijk een religie schiepen die ze ‘Christendom’ noemden, gebaseerd op verslagen van mijn leven en leringen,
Ik deze Brieven niet dicteer om Christendom religie te onderwijzen en te bevestigen
zoals mijn volgelingen die onderwezen hebben.

Het Christendom is een formele religie,
die puur om redenen van eigenbelang, vele overtuigingen aannam
in strijd met de spirituele Waarheid van onze BRON van ZIJN.

Wat heeft het ‘vergieten van bloed’ te maken met UNIVERSELE GEEST?

Zoals jij je nu moet realiseren,
is mijn lering vanaf het allereerste begin van mijn missie op aarde in Palestina
altijd geboren geweest uit de hoogste spirituele Bestaanswaarheid,
die niets te maken heeft met menselijke concepten en rationalisaties,
zoals die onderwezen zijn door menselijke geesten.

Daarom herhaal Ik nadrukkelijk dat,
terwijl mijn persona op aarde tweeduizend jaar geleden die van JEZUS was,
de bedoeling van mijn aanwezigheid, de CHRISTUS AANWEZIGHEID,
binnen déze Brieven is,
om gevoelige en geïnspireerde zielen te bereiken
om hen te leren hoe Goddelijke Hulp naar zich toe te trekken
tijdens de toekomstige verschrikking
waarin de wereld uiteindelijk verwikkeld zal worden.
Om deze reden heeft mijn krachtige verlangen om diegenen te redden,
die me kunnen ontvangen, zich gekristalliseerd in de vorm van de BESTAANSWAARHEID in deze Brieven. Weet dit, neem het ter harte.

 

Ik zou willen dat je weet
en er bijzondere notie van neemt,
dat Ik naar de Joden in Palestina kwam
70 jaar vóórdat Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt werd.
Ik kwam naar de Joden om hen te waarschuwen
dat hun gedragscode van geen waarde voor hen zou zijn
wanneer de toekomstige tijd van barensnood over hen zou komen,
die hen een vijandige wereld in zou sturen.

In een evangelie is opgenomen dat Ik in wanhoop huilde, het feit betreurde,
dat terwijl Ik de mensen als kuikens onder de borst van een moederkip zou willen
verzamelen om hen te beschermen ten tijde van hun vernietiging,
de mensen niet naar me wilden luisteren.

In plaats daarvan brachten hun religieuze leiders me ter dood.
Maar leerden ze,
na de verstrooiing van de Joden toen hun Tempel hen ontnomen werd,
van hun ervaringen?
Vroegen ze zich af waarom een dergelijke catastrofe over hen gekomen was?
Nee, ze bleven doorgaan in hun oude tradities en het geloof in hun superioriteit,
hoewel gebeurtenissen in hun geschiedenis hen herhaaldelijk bewezen hadden
dat ze onderhevig waren aan rampen, net als andere mensen dat waren.

Zelfs op dit moment hebben ze ervoor gekozen om de BESTAANSWAARHEDEN
zoals Ik hen in Palestina onderwees te negeren
en roepen ze precies dezelfde toestanden over zich af
die op mijn aardse leven in Palestina volgden.
Waar de Joden ook mogen wonen, hun materialistische waarden,
hun hoofd-voor-een-oog tradities, trekken het menselijke verdriet,
dat ze in de loop der eeuwen door hun arrogantie en hebzucht voor anderen geschapen hebben, weer aan.

Alles wat de Joden doorstaan hebben, hebben ze over zichzelf afgeroepen.

Dit geldt ook voor hen die zich uit eigenbelang met Joden verbonden hebben
omwille van hun financiële macht in wereldomvattende financiële kringen
en wereldmarkten.

Wie is het die het overgrote deel van de wereldbevolking hongerig houdt,
terwijl er voldoende voedsel opgeslagen ligt om de mensen behoorlijk te voeden
wanneer ‘winst als motief voor bestaan’ losgelaten zou worden?

Als ze zouden willen,
zouden de financiële leiders plannen kunnen formuleren
en ontvouwen om het overschot aan goederen aan de misdeelden te distribueren.
Als ze dit zouden doen,
zouden ze het hele universum zien reageren met zegeningen,
de wereldeconomie zou floreren en vrede zou een wereldtoestand worden.

Voordat dit kan gebeuren,
moet eerst dát wat reeds is geschapen in bewustzijn
door agressieve, vernederende handelingen, WERELDWIJD,
binnen gematerialiseerde menselijke ervaring worden getrokken,
niet als vergelding, maar als een natuurlijke werking van de BESTAANSWETTEN.

Wees er zeker van dat landen die het ‘kwaad’ van anderen weerstaan
slechts de gevolgen van hun eigen ‘zaden van bewustzijn en handelingen’ van vervlogen jaren weerstaan.

Daarom kunnen ‘tiran’ tactieken, de felle aanval van de machtigen op de zwakken,
hoe onmachtig de zwakken ook mogen lijken te zijn,
alleen maar nog grotere tijden van moeilijkheden voor de tirannen brengen.
Waar tirannen een speldenprik ervoeren,
stapelen ze in bewustzijn de toekomstige verwoesting op,
die ze op dit ogenblik op anderen dumpen.

Misschien zouden ze de ‘speldenprik’ van de zwakken
als hoorngeschal moeten beschouwen
om hen te waarschuwen voor hun afglijden in morele verval.

Omdat dergelijke mensen voortdurend de BESTAANSWETTEN overtreden
en vernietiging op een ongeëvenaarde schaal naar steden en de aarde trekken,
is het mijn intentie om in deze Brief
niet enkel alles samen te vatten wat Ik in Palestina onderwezen en ervaren heb,
maar om duidelijk de onderliggende oorzaken van jullie naderende wereldcrisis,
die Ik niet behandeld heb toen Ik de laatste keer sprekend naar de mensheid kwam, nauwkeurig te omschrijven.

 

Deze BRIEVEN zijn geschreven voorafgaand
aan de meest cruciale tijd in jullie geschiedenis
en wanneer de zielenstrijd waarlijk op je drukt,
zul jij je afvragen waarom Ik je niet eerder gewaarschuwd heb.

Maar Ik moet je zeggen dat Ik geprobeerd heb, via ontvankelijke geesten,
om de wereld de afgelopen vijfentwintig jaar te waarschuwen,
maar noch de media, noch uitgeverijen, noch TV waren bereid te luisteren
en mij de gelegenheid te geven om via mijn vertegenwoordigers tot jullie te spreken.

Politici konden jullie bereiken, maar Ik, de Christus, kon dat niet,
vanwege de hardheid van jullie hart en jullie weigering om toe te geven dat Ik,
de levende Christus,
in deze tijd kon terugkeren via gedeprogrammeerde en toegewijde geesten
om naties te waarschuwen
voor wat ze voor henzelf in de toekomst bezig waren te scheppen.

De Kerken die claimen dat ze in mijn bestaan geloven,
zijn net zo op zichzelf gericht,
in hun eigen door mensen bedachte religieuze tradities,
als de materialisten.

Nu, in het Elfde Uur,
terwijl angst op de massa is neergedaald
en ze bereid zijn om mijn woorden ter harte te nemen,
moeten de deuren zeker opengaan
of mijn inspanningen voor de mensheid zullen weer tevergeefs geweest zijn.

Ik ben gekomen om te zeggen
dat er inderdaad een scheiden van de ‘geiten’ en de ‘schapen’ zal plaatsvinden,
zoals in de evangeliën in de Bijbel opgetekend is.

“De ‘schapen’ verwijzen naar die zielen,
die vredig de hoogste spirituele waarheid,
die tot nu toe op aarde beschikbaar is gesteld,
kunnen ontvangen.

De ‘geiten’ verwijzen naar diegenen die de vaardigheid niet hebben
om naar iets of iemand te luisteren,
omdat ze een te grote rebellerende inborst en ego-drijfveer hebben.

Waarom zullen zij in deze tijd gescheiden worden?
Ze zullen gescheiden worden,
omdat diegenen die de waarheid kunnen ontvangen die deze bladzijden bevatten
en kunnen leven volgens de richtlijnen van de Bestaanswetten, zullen ontdekken dat, hoewel de volgende periode in de wereldgeschiedenis inderdaad bitter zal zijn,
zij in betrekkelijke vrede en bescherming, vervulling van behoeften
en opgewektheid van gemoed zullen voortgaan.

De ‘geiten’ zullen, helaas,
de gehele afschuwwekkende kracht
van hun aangeboren rebellerende bewustzijn moeten doorstaan.

Dit is GEEN bestraffing van Iemand in den Hoge,
maar een natuurlijke werking van de Bestaanswet,
wat je in je geest en je hart meedraagt,
zal uiteindelijk in je lichaam, je leven en je omgeving uiterlijke vorm krijgen.

Wanneer je weerstaat en rebelleert,
biedt het leven jou weerstand bij het vervullen van jouw verlangens.

Ik ben lang geleden opgestegen
naar de hoogste bewustzijnstrillingsfrequenties in de Hemelse Koninkrijken
en ben geïndividualiseerd Goddelijk-Bewustzijn Zelf.

Mijn Bewustzijn kan de aardbol omcirkelen naar wie ook mij aanroept.

Zo is het met alle grote Leraren die op aarde geleefd hebben
en verlicht waren en de REALITEIT van de BRON van alle ZIJN waarnamen
en mensen vanuit hun verheven niveau van verlichting onderwezen hebben.

Ze werden in spirituele Kracht verheven
om de dichte sluier van menselijk bewustzijn te doordringen
en waar te nemen wat werkelijk achter de wereld van ‘materie’ lag,
ze zagen, zo duidelijk als hun toenmalige mentale programmering toeliet,
de basale scheppingseenheid, binnen het rijk van Scheppingskracht Zelf.

Allen, zonder uitzondering,
zijn na overgang naar de volgende bestaansdimensie
ontsnapt aan de tredmolen van reïncarnatie
en voortgegaan naar steeds hogere rijken van individueel puur spiritueel bewustzijn,
naar de portalen van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN Zelf.
Ze zijn Geïndividualiseerd GODDELIJK BEWUSTZIJN geworden,
dat de kracht en het inzicht van GODDELIJK BEWUSTZIJN bezit.

Ook zij delen in het CHRISTUS BEWUSTZIJN, zoals Ik in een eerdere Brief zei.

Ze combineren
de hoogten van Intelligente Liefde
met de hoogten van Liefdevolle Intelligentie,
de Kracht van Wil
combinerend met de Kracht van Bedoeling.

Ze zijn evenzeer mannelijk als vrouwelijk in hun gedrevenheid.
Ze zijn het volmaakte toonbeeld van kracht en verzorging.

Zij zijn het volmaakte voorbeeld
van wat alle mannen en vrouwen zouden moeten trachten te bereiken.
Om een dergelijk volmaakt zijn te bereiken,
moet de menselijke geest alle gescheidenheid en rivaliteit aan de kant zetten.

Wie jouw geroemde Profeet ook mag zijn,
je kunt er zeker van zijn dat hij LEVEN ZELF is
en machtig binnen de Broederschap van alle grote Leraren.

Elke Profeet, elke Leraar heeft dezelfde REALITEIT waargenomen
en op een zodanig vrome manier geleefd dat hij zich ervan verzekerde
dat hij uiteindelijk het doel van iedere mens zal bereiken,
volmaaktheid in het Paradijs.

Het is van levensbelang dat jullie dit begrijpen en beseffen
dat de scheidingen die jullie tussen jullie Leraren aanbrengen volkomen verkeerd zijn,
omdat we allen verenigd zijn in onze gemeenschappelijke BRON van ZIJN.

We zijn één Broederschap van Wezens van Leven,
waarbij eenieder door zijn individualiteit
de hoogste WAARHEID van onze BRON van ZIJN manifesteert.
We zijn gelijk in puurheid, kracht, schoonheid, grootsheid van bezieling en liefde.

Daarom zouden de ‘schapen’ van iedere religieuze gezindte,
zij die voldoende geëvolueerd zijn in spiritueel begrip
van de fundamentele eenheid in jullie BRON van ZIJN,
snel moeten trachten zich te verenigen
in gelijkwaardige broederschap in jullie steden en landen
en te reiken naar en zich te verbinden met jullie spirituele broeders wereldwijd,
ongeacht wat er allemaal in de buitenwereld plaatsvindt.

Jullie zouden alle religieuze verschillen moeten overstijgen,
Christen, Moslim, Soefi, Jodendom, Israëli, Palestijn, Hindoe, Boeddhist enz.
en jezelf beschouwen als zijnde gelijkwaardig binnen de veilige haven van Universele Liefde en Universele Intelligente Bescherming,
in vrede met jezelf, met elkaar en met diegenen die vastbesloten zijn om tot het
eind te geloven.

Allen op deze manier zal jullie planeet de beroering die voor jullie ligt overleven.

Ik ben ook teruggekeerd naar allen
die noch Moslim, noch Christen, Boeddhist noch Hindoe zijn.
Ik ben naar diegenen gekomen die ernaar verlangen, neen, er naar hunkeren,
de Waarheid achter alle bestaan, te kennen.

Ik heb je gezegd dat Ik, in de persona van Jezus,
naar de Joden in Palestina gekomen ben.
Ik had net zo goed kunnen zeggen dat Ik in de persona van Mohammed
naar de Arabieren gekomen ben,
aangezien Mohammed en Ik één van zielsgeest zijn.

Ons in ‘persona’ te verdelen met een verschillende naam,
JEZUS en MOHAMMED, of MOHAMMED en JEZUS,
is hetzelfde als identieke tweelingen verschillende achternamen te geven,
omdat de ene literatuur en de andere wiskunde onderwijst.

We zijn beiden CHRISTUS BEWUSTZIJN,
beiden individualisaties van GODDELIJK BEWUSTZIJN.

Destijds op aarde spraken wij beiden van een God van Liefde en Genade
in overeenstemming met de manier waarop onze menselijkheid ons toeliet
om onze geïnspireerde kennis van God waar te nemen.

Je moet in gedachten houden,
dat we beiden menselijke wezens waren
die diep geconditioneerd waren door onze traditionele overtuigingen,
overgeërfd door de eeuwen heen.

Daarom kwam onze inspiratie tot ons
door onze geesten die al in beslag genomen waren door andere ideeën.

Zoals Ik je eerder verteld heb, zal inspiratie,
tenzij gericht in een reine, gedeprogrammeerde geest,
altijd de bijklank aannemen van overtuigdheden,
ontleend aan conditionering in de jonge kinderjaren.

De rationele geest die het overneemt
wanneer de instroom van inspiratie ophoudt,
begint de nieuwe kennis en inzichten uit te leggen in termen van wat reeds geaccepteerd is door de menselijke geest.

Maar, zoals Ik je al verteld heb,
was Ik bijna vanaf de aanvang van mijn leven een rebel
en kon de Joodse overtuigingen niet accepteren.

Ik was een schoon, gretig ontvankelijk, onbevangen vat
waarin de BESTAANSWAARHEID gegoten kon worden in de woestijn,
wat mij in staat stelde om UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN helder te zien.

Nu zijn onze waarnemingen van de allerhoogste orde,
wij zijn van één GEEST, één LEVEN, één LIEFDE,
gelijk uitreikend naar Moslim, Jood, Christen, Boeddhist en alle mensen, atheïst of
agnosticus.

Ons enige motief om de mensheid aan te spreken
is om hen geïnspireerd hart-veranderend inzicht te brengen,
dat hen in staat zal stellen
om hun wezenlijke onderliggende broederschap in-de-geest te herkennen,
hen aan te moedigen nieuwe gedachten te denken,
in vrede met elkaar om te gaan met vergeving in hun hart
en daarna hun leven anders te leven,
waarbij ze LICHT uit hun BRON van ZIJN aantrekken.

We zouden beiden tot jullie,
die in deze huidige wetenschappelijke eeuw leven,
over UNIVERSEEL-BEWUSTZIJN spreken,
omdat jullie ver gevorderd zijn in wetenschappelijk begrip
en nu kunnen ontvangen wat wij beiden te zeggen hebben.

Samen zeggen we met één stem,
let op, luister: WIJ en jullie op aarde,
zijn allen één in de oorsprong van ons wezen.
Welke vernietiging je ook aan anderen uitdeelt, je deelt ze eveneens aan jezelf uit.

Ik, WIJ, moeten het duidelijk maken
dat WIJ tot alle mensen met een goed verstand, goede wil en goed hart gekomen zijn, ongeacht hun huidige ras en religieuze overtuigingen.
WIJ omarmen jullie, houden van jullie,
trekken jullie allen in onze bewustzijnsmantel van bescherming en veiligheid.

WIJ zijn ons gewaar van jullie problemen op aarde op dit moment.
WIJ zijn ons gewaar van het eeuwenoude conflict tussen het Jodendom en de Islam.
Maar deze kloof heeft niets te maken met ONS.
Jullie gekibbel kan ons in hogere sferen niet besmetten.

Waarom zouden jullie je eigen heil,
je eigen toekomstige gelukzaligheid,
in gevaar brengen,
door te strijden over een concept dat betekenisloos
en daarom zonder waarde is?

In werkelijkheid hangen jullie je gekozen
religie aan, omdat jullie, in het diepst van je hart,
allen uitreiken naar dezelfde BRON VAN JULLIE ZIJN,
hoewel jullie je BRON van ZIJN met verschillende namen aanroepen.

We zijn ons beiden gewaar
van de worstelingen van individuele Joden, om een ‘goed leven’ te leiden
en van individuen van de Islam, om Allah de hele dag door oprecht te eerbiedigen
en te vereren, terwijl ze alles wat ze doen en bereiken opdragen aan zijn kracht,
die werkt ten behoeve van hen
en van Christenen ondergedompeld in hun overtuigingen
van Verlossing door het bloed van Jezus,

jullie streven er allen naar om ‘goedheid’ te verwerven,
maar zullen dat nooit doen zolang jullie door jullie overtuigingen verdeeld blijven.

Als de maalstroom van het huidige wereldbewustzijn van wederzijdse agressie
eenmaal volledig uitgeraasd is, dan zal de dag zeker komen
dat Moslim, Jood, Christen, Boeddhist en Hindoe samen zullen komen,
hun verschillen in religieuze overtuigingen afwijzen
en zich tot één volk mengen,
om dank te zeggen aan het GODDELIJK-BEWUSTZIJN
waaruit zij hun wezen onttrokken hebben
en waaruit alle toekomstige grenzeloze zegeningen van prachtige, geïnspireerde en zorgzame levens zullen voortkomen.

Samen zullen jullie op oude funderingen herbouwen en zeggen:
“Laat zoiets nooit meer gebeuren tussen mensen,
want nu weten we dat wij in de oorsprong van ons bestaan werkelijk één zijn.

Als Ik jou laat lijden,
word Ik ook minder in Goddelijk
Leven en mijn eigen lijden zal volgen.”

WIJ en de BROEDERSCHAP binnen CHRISTUSBEWUSTZIJN
zijn ons ook volledig gewaar van Boeddhisten en Hindoes, volgelingen van Tao,
de spirituele ingewijden in de Filippijnen en iedere andere sekte en religieuze discipline
in ieder land, die gericht is op het reiken naar en aanraken van,
al is het kortstondig, het equilibrium van hun UNIVERSELE BRON van ZIJN.

We zijn ons gewaar van alle mensen,
alle mensen zijn allen omhuld door onze Universele Liefde,
Mededogen en Zorg, mensen zijn allen belangrijk voor ons,
ongeacht jullie overtuigingen,
want jullie zijn allen ÉÉN met de basale oorsprong van jullie wezen,
jullie zielen zijn verenigd in Goddelijk-Bewustzijn.

ALLEN zonder uitzondering,
zijn jullie verenigd en één op zielsniveau
binnen je BRON van ZIJN.

Als je een regendruppel in de palm van je hand opvangt,
kun je dan zeggen dat,
omdat het regendruppeltje in JOUW hand beland is
en omdat het zich afgescheiden heeft van de regen die op de grond valt,
het druppeltje verschillend is?
Is het verschillend in ‘wezen, chemische samenstelling en kwaliteit van puurheid of kracht’ van de rest van de regen die nu om je heen valt?

Je kunt je druppeltje met groene verf aanstippen en het groen maken,
maar kun je zeggen dat dit groene druppeltje volledig anders is
dan de rest van de regen die juist op dat moment valt?

Jij met een goed verstand, goede wil en goed hart, oprecht en trouw,
zal in staat zijn om te antwoorden: nee, de regen is niet anders.
Het is in kwaliteit en wezen precies hetzelfde als de rest van de regen;
het enige verschil is dat er groene, of rode, of blauwe verf toegevoegd werd.
Daardoor is het iets meer geworden dan de regen die om ons heen valt,
maar het regendruppeltje in de palm van mijn hand is elementair hetzelfde als de regen.

leder van jullie, ongeacht wie je bent,
welke huidskleur je moge hebben,
wat voor haar je hoofd tooit en het beschermt tegen de zon,
ongeacht de vorm van je hoofd of lichaam, de taal die je spreekt,
de gedachten die je denkt, het soort woorden dat je gebruikt,
de handelingen en daden die je verricht als gevolg van je overtuigingen en je gedachten, ongeacht jullie FYSIEKE EN MENSELIJKE BEWUSTZIJNSVERSCHILLEN,

jullie zijn ALLEMAAL precies hetzelfde als ieder ander,
van dezelfde kwaliteit, geboren uit dezelfde BRON van ZIJN,
met hetzelfde potentieel in oneindigheid,
dezelfde spirituele capaciteiten in oneindigheid in ieder opzicht.

Het enige verschil tussen ieder van jullie,
Islamitische Arabier, Russische Jood, Amerikaanse Christen, Tibetaanse Boeddhist, Indische Hindoe,
zijn de toevoegingen die in elk van jullie gepompt werden
als gevolg van jullie erfelijkheid, ontleend aan je afstamming en ras, omgeving, gezinsopvoeding, gezinsinkomen arm of rijk, scholing en kansen in het leven.

Maar dit zijn ALLEMAAL oppervlakkigheden.
Het zijn toevoegingen die jullie Realiteit maskeren die jullie je ziel noemen,
zoals verf de waarheid aangaande de druppel water in de palm van je hand
verbergt.

Je ziel komt rechtstreeks van Goddelijk-Bewustzijn en blijft zichzelf,
oorspronkelijk en puur en verenigd in Goddelijk-Bewustzijn met alle andere zielen, ondanks alle toevoegingen die haar sinds de geboorte hebben bedekt en aangetast.

Je moet je ook realiseren dat iedereen geboren is
met verschillende menselijke capaciteiten
om gebruik te maken van de toevoegingen die in hen gepompt zijn bij de geboorte.

De door iedere ziel te gebruiken menselijke capaciteiten
hangen af van de spirituele vooruitgang die zij in vorige levens gemaakt heeft.

Sommige mensen klimmen uit diepe dalen
van slecht bedeeld zijn, depressie en wanhoop
en bereiken hoge niveaus van vertrouwen en respect, oefenen veel invloed uit op anderen
en sommige mensen vallen van duizelingwekkende hoogten
van bevoorrecht zijn, weelde, kansen en talenten
in zwarte gaten van wanhoop en depressie, drugsgebruik, moord, verkrachting of andere verschrikkelijkheden.

Toch blijven jullie,
ondanks alles wat jullie elk gemaakt of niet hebben gemaakt van jullie kansen
of jullie gebrek eraan,
allen fundamenteel en elementair van dezelfde ‘wezenlijkheid’ en potentie.

Jullie zijn ALLEN in staat om beetje bij beetje op te stijgen
uit welk spiritueel bewustzijnsniveau jullie nu ook innemen,
naar de hoogten van GODDELlJK BEWUSTZIJN binnen de Hemelse Koninkrijken.

Wanneer jullie deze Brieven aanvaarden als BESTAANSWAARHEID
en dagelijks proberen te leven naar de richtlijnen
die elk van jullie in harmonie en contact zullen brengen
met DAT WAT JE VERWEZENLIJKT HEEFT,
dan zullen jullie je zeker naar de hoogste spirituele doelen begeven
die jullie je op dit moment gesteld hebben en ze bereiken.

Jullie kunnen allen opstijgen naar het punt
waarop jullie volledig de WAARHEID aanvaarden,
werken om jullie persoonlijke bewustzijn te zuiveren teneinde
GODDELlJK BEWUSTZIJN te absorberen en individuen te worden,
gevuld met de Kracht van Goddelijk Bewustzijn
en deze uitstralen in jullie onmiddellijke omgeving en uiteindelijk over de hele wereld.

JULLIE zijn ALLEN belangrijk binnen jullie onmiddellijke omgeving.

De ouder die het gevoel heeft
dat alles wat voor het gezin gedaan wordt niet gewaardeerd wordt,
die voelt dat hij/zij geen impact heeft op het gezinsleven,
nooit gehoord, gerespecteerd, geliefd wordt,
die voelt, dat hij/zij buitenshuis of op de werkplek van geen belang is
en niet gemist zal worden,
die ouder mist inzicht!

Zo iemand,
zij het mannelijk, vrouwelijk, vader, moeder, vriend, werknemer, werkgever,
eenieder heeft impact op zijn omgeving.
Als zij/hij eruit verwijderd zou worden,
zou er een gat in het weefsel van de omgeving zijn,
zou er een verlies zijn en zou het tijd vergen om dat gat te vullen
door de komst van iemand anders
en door nieuwe activiteiten van hen die achtergebleven zijn.

Er wordt een leegte achtergelaten
door degene die de grootste Macht en Stem heeft,
door degene die goed doet
of door de eenvoudigste werknemer die de vloer of de tuinpaden veegt.
Ieder neemt een speciale plaats in, in de hele omgeving.

Allen brengen hun eigen talent mee, hun eigen karakter,
hun eigen manier om dingen te doen,
hun eigen impact op de mensen tegen wie ze spreken,
op de plaats waar ze wonen of werken.
Ze zijn van levensbelang in hun eigen hoekje.

Niemand kan enig mens van zijn waarde beroven,
behalve die mens zelf, door zijn eigen ontkenning van zijn waarde.

Het maakt niet uit of iemand gehandicapt geboren wordt
hij heeft nog steeds zijn unieke waardevolle plek in het gezin, in de omgeving.
Soms nemen ze een belangrijker plaats in,
dan wanneer ze heel en volmaakt geboren zouden zijn geweest.
Hun prestaties roepen verbazing en respect op.

De impact die mensen op hun omgeving hebben,
hangt helemaal af van hun wil om te zijn,
hun wil om te handelen, hun wil om goede wil uit te stralen,
hun wil om het meeste uit hun mogelijkheden te halen,
hun wil om bijzonder te zijn voor mensen,
door andere mensen zich beter te laten voelen dan vóór het contact plaatsvond.

Iedere omstandigheid ontstaat uit de WIL die te allen tijde uitgeoefend wordt.
Sommigen werden geboren met grote wilskracht, anderen met minder,
maar op het moment dat een mens volledig beseft
dat alle WILSKRACHT uit UNIVERSEEL.BEWUSTZIJN aangetrokken wordt
en WILSKRACHT vergroot kan worden
door iemands BRON van ZIJN aan te roepen voor toenemende wilskracht,
begint de persoon aldus te beseffen dat wilskracht uiteindelijk niet beperkt is.

Het kan in overeenstemming met de grootte en kracht van iemands geloofsvertrouwen onttrokken worden aan UNIVERSEEL.BEWUSTZIJN Zelf.

Een ieder van elk geslacht, ieder ras, natie, religie,
ieder niveau van hulpbronnen en inkomen van pauper tot koning,
is even belangrijk in het moment van NU
en op het moment dat een dag voorbij is.
Echte verschillen ontstaan enkel door wat iemand van zichzelf geeft op dit moment,
het volgende moment en de rest van de dag.

Een Koning of Minister-President kan in herinnering blijven om zijn goedheid,
de voordelen die hij zijn land bracht of om de ellende die hij het volk heeft opgelegd.

Evenzo zal een man, geboren in een verarmd gezin,
die zijn bekwaamheden niet tot enig hoog niveau heeft ontwikkeld,
maar die zich helemaal gegeven heeft ten dienste van zijn omgeving,
uiteindelijk net zo geëerd worden door familie en vrienden
en in het volgende leven oogsten van zijn zaaien,
als de Koning of Minister President.

Een dergelijk persoon zal aan ‘leven’ in zijn omgeving hebben bijgedragen,
omdat de aard van levenskracht onvoorwaardelijke liefde en dienstbaarheid,
werken en harmonie is,
gevend wat ook maar nodig is voor het vervullen van de behoeften van een ander.

Als jouw levenskracht elke dag besteed wordt
aan gewoon een kopje thee geven aan mensen die ziek zijn,
laat dan die levenskracht besteed zijn in de hoogste vorm:
als bevlogen bereidheid om naar de patiënt toe te lopen met een warme glimlach
en de thee te overhandigen met zachtheid, goede wil
en een verlangen naar de genezing van de persoon.

Op zo’n manier kan een theegever
een stralend middel voor genezing en verheffing worden.
Hoe vaker de theegever stilletjes vraagt
om een instroom van Goddelijk Bewustzijn in het eigen bewustzijn,
hoe groter en doordringender haar uitgestraalde levenskracht naar de patiënt toe zal zijn.

De zieke persoon hoeft zich niet bewust te zijn van wat er gebeurt,
maar zieke mensen die verzorgd worden door een dergelijke theegever of verzorger, zullen sneller herstellen dan diegenen die hun thee ontvangen
van iemand die het aan hen overhandigt zonder een blik van herkenning,
zonder een woord, zonder een vriendelijke gedachte.

Nee, elk beroep, elk moment, kan heilig en mooi zijn,
stralend door de instroom van de levenskracht van Goddelijk Bewustzijn,
verheffend, genezend voor het zelf en anderen,
als een persoon de tijd neemt om te beseffen
dat hij/zij een kanaal is van Goddelijk Bewustzijn,
dat zelf volledige genezing, één en al bescherming,
één en al vervulling van elke persoonlijke behoefte is.

Eén persoon, zelfs één die de vloer schoonmaakt en bedpannen leegt,
die een dergelijk besef heeft, kan een kamer binnenkomen en de belangrijkste,
misschien de enige, verspreider van goedheid worden,
onder alle collega’s die bedpannen uitdelen.

Een dergelijk persoon kan een legaat van toegenomen kracht in iedere patiënt nalaten. Iedere afzonderlijke persoon die beseft dat uit zijn ogen potente
levenskracht wordt gestraald naar diegenen op wie de blik is gericht,
kan weten dat zijn oogopslag, dat doordringende kijken,
dat glimlachende aankijken diegene voordeel oplevert die het ontvangen heeft.

Want alles wat wij, ja, jij en Ik, de CHRISTUS,
denken en doen is een handeling van bewustzijn en bewustzijn is levenskracht.
Met de activiteit van onze geest, de jouwe en de mijne,
vormen we ons bewustzijn, onze levenskracht in verschillende vormen,
die de omgeving zullen zegenen of vervloeken.

Spiritueel ontwikkelde mensen,
zoals bijvoorbeeld Mohammed en mijzelf, gekend op aarde als Jezus,
stralen leven-gevende bewustzijnsenergie uit naar de wereld.

Wat straal jij uit in jouw wereld?

Denk maar opnieuw aan hoe Ik,
tijdens een periode van grote stress in mijn tijd in Palestina,
de vijgenboom vervloekte en hij tot in zijn wortels verschrompelde.
Niet lang daarna werd Ik ook ronduit vervloekt
zowel door Romeinse soldaten als door Joodse priesters.
Ook Ik werd tot mijn wortels verschrompeld voor Ik aan het kruis stierf.
Pas op wat je aan anderen uitdeelt!
Wees zeker dat jij hetzelfde zou willen ontvangen!

Een kopje water met liefde aan iemand overhandigd
kan die persoon zegenen en verheffen,
of, als het met een rancuneus gevoel overhandigd is,
kan de ontvanger zich klein en van geen belang doen voelen,
een beetje zwakker en depressiever.

Welke rol speel jij in jouw omgeving?

Word je gewaardeerd en erkend voor de liefde en welwillendheid
die jij verspreidt zodra je een voet zet op je werkplek?
Heb je zicht gekregen op wat werkelijk belangrijk is in het leven?
Heb je jezelf een spiritueel plan gesteld,
een spiritueel doel dat je wilt bereiken voor je doorgaat
naar de volgende prachtige dimensie?

Zul je voldoende gezuiverd en toegewijd zijn aan onvoorwaardelijk liefhebben
om je naar de hogere niveaus van spiritueel bewustzijn te bewegen
of zullen je doelen nog steeds die van je aardse niveau zijn?

Vraag jezelf:
Welke rol wil je echt spelen in jouw omgeving?
Wat is jouw spirituele bestemming?

Net zo belangrijk,
wat is jouw houding tegenover andere mensen; superioriteit en exclusiviteit,
of een gewaar zijn dat de meeste mensen het zo goed doen als ze kunnen
met welke talenten ze ook bezitten?

Om je volledige potentieel te bereiken,
moet je beseffen dat positie noch welstand
de kracht kunnen beperken die jij op de wereld uitoefent
.
Je enige beperkingen zijn jouw houding
en gedachten die uit jouw houding voortkomen.

De levenskracht uitgestraald door de geest van
koning, minister president, generaal, of  nederige dienaar of soldaat,
is even krachtig en productief in ‘t goede voor de omgeving,
vooropgesteld dat eenieder zijn gedachten disciplineert
om afgestemd te raken op de spirituele frequenties van onvoorwaardelijke liefde
en Goddelijk Bewustzijn.

Bovendien doordringen en vergroten dergelijke gedachten het wereldbewustzijn zelf.
Elke persoon die zijn spirituele gedachte toevoegt aan de spirituele gedachte van de wereld, versterkt ze.

De enige factor,
die bepaalt in welke mate de neiging tot leven of tot ziekte doorkomt,
is het niveau van verwerkelijking en spiritueel begrip
dat een persoon onttrokken heeft aan de BRON van ZIJN.

Daarom is de man die blij het afval van de buurt verwijdert
met een goed hart en een zegen voor allen die hij ontmoet,
een helder licht dat in zijn kleine wereldje schijnt
en is de inhalige, slechtgehumeurde man van welstand en bezit
die uit zijn herenhuis naar buiten komt om naar zijn kantoor te gaan,
een poel van duisternis die negatief ervaren kan worden
door diegenen die zich bij hem in de buurt wagen.

Ongeacht wat je doet, wat je bezit,
de positie die je in het leven bekleedt,
er is geen beperking aan je potentiële ontwikkeling ten goede.

Er is geen beperking aan de potentiële grootsheid en glorie van jouw wezen.
Je enige beperking is de hoeveelheid
tijd en energie
die jij bereid bent te wijden aan het mediteren op je BRON van ZIJN
en je menselijk bewustzijn te openen om je BRON van ZIJN binnen te gaan
en je BRON van ZIJN in je geest te ontvangen
.

Daarom, religieuze leiders eer jullie gemeenten,
want jullie weten niet welke spirituele inzichten en vooruitgang plaatsvinden in de geest van diegenen die erg nederig overkomen en op de maatschappelijke ladder van geen belang lijken te zijn.

Religieuze leiders stop jullie kritiek op andere religies,
want jullie kennen de hoogten van hun spirituele kennis, inzicht en verlichting niet,
die hun aanhangers bereikt kunnen hebben.

Religieuze leiders besef dat jullie,
zelf alleen zo spiritueel gevorderd zijn als jullie persoonlijke
waarneming van de Realiteit.

Als je geen zicht hebt op wat er achter de sluier van jullie materiële wereld ligt,
kun je religieus zijn, maar heb je geen spiritueel bewustzijn.

Dit is het ware ideaal, de ware aspiratie, het hoogste doel,
het begrijpen en ervaren van de Realiteit achter en in alle dingen,
die hen hun individuele zijn verschaft.

Je kunt de Realiteit,
God, Allah, Jehova, Oneindige Intelligentie, Goddelijke Geest
of Goddelijk-Bewustzijn of het Tao noemen.
Al deze namen betekenen de BRON van jullie ZIJN,
jullie SCHEPPENDE OORSPRONG.

JE KUNT GEEN HOGERE ASPIRATIE HEBBEN DAN DIT:
de Realiteit achter en binnen alle dingen,
die iedereen individueel wezen geeft, onderhoudt en ondersteunt,
te begrijpen en te ervaren.

Dit was het doel dat jullie aangereikt werd
door iedere verlichte Leraar die op aarde gekomen is.
Ze deelden allen dezelfde visie, hetzelfde besef en begrip.
Dergelijke Leraren werden hooggeacht,
maar slechts weinige van hun volgelingen begrepen wat hen onderwezen werd.

Elke mens plaatste zijn eigen interpretatie op de woorden van de Leraar.
De interpretatie van elke mens ontstond uit zijn persoonlijke programmering
en vooringenomenheid.

Onthoud in je persoonlijke levens altijd dat je gedachten, woorden, daden,
niet slechts een invloed hebben op je toekomstige leven,
maar ook de mensen beïnvloeden met wie je op ieder moment omgaat.

Wat draag jij, werkgever of werknemer,
persoonlijk bij aan de succesvolle werking van het bedrijf
waarin jij je dagelijks brood verdient
of dat nu een fabriek, een boerderij, een winkel of een kantoor is?

Wat geef jij je werknemers of collega’s aan welzijn en goed gevoel,
wat doe jij voor het hele gebouw?

“Voor het gebouw?” zul je mogelijk in verbazing vragen.

Maar Ik herhaal,
wat doe jij voor het gebouw, de voertuigen en de hele zakelijke onderneming?
Alles, stenen, cement, staal, glas, papier, metaal, banden, motoren en benzine,
is doordrongen van het bewustzijn dat jij uitzendt,
terwijl je met je dagelijkse zaken bezig bent.

Dit is de reden waarom sommige mensen een spoor van vernieling achter zich laten,
omdat ze een slecht gehumeurd, prikkelbaar, kritisch, vernietigend bewustzijn hebben
en anderen hun bezittingen intact houden, er jarenlang nieuw uitziend,
omdat zij ze dagelijks waarderen en koesteren.

Alles op jullie aarde is zichtbaar gemaakte bewustzijnsenergie
zij het in de vorm van ‘vaste’ onbezielde materie of levend plasma.
Met je gedachten voed of verniel je wat er ook in je omgeving is.

Wat doe je met je gezin, huis en omgeving?

Ben je mopperend, denigrerend, vernietigend in gedachte tegenover je werk en andere mensen?
Wees er dan zeker van dat je een klein spoor van vernietigend bewustzijn achter jou laat, dat zal helpen om alles aan te tasten wat het binnendringt en doordrenkt.

Als jij je focust op het verlangen om lief te hebben, te aanvaarden,
te werken met blijheid in je hart,
dan verspreid je overal waar je gaat een bewustzijn van kracht, zegen en groei.

Toen Ik in Palestina op aarde was, had Ik te maken met Orthodoxe Joden,
die geloofden in en vasthielden aan gedragscodes
die zo streng waren dat zij grensden aan wreedheid;
hun traditionele wetten waren verbiedend, deprimerend, benauwend en belachelijk.

Ik bracht deze mensen een nieuwe visie van een eeuwige ‘Vader’
die zowel transcendent in henzelf en toch overal aanwezig was,
zich altijd gewaar van hun behoeften en van zo’n universele liefde,
dat ze er zeker van konden zijn dat het altijd de ‘Wil van de Vader’ was
om die behoeften te vervullen.

Ik zei de mensen om zich heen te kijken,
te kijken naar de landerijen, naar de heuvels waar schapen en geiten in vrede graasden, naar de meren gevuld met vis en naar de vogels die in de lucht vlogen
en in de bomen rustten en nestelden
en de bloemen zo schitterend bekleed met vele kleuren.

Ik vertelde hen:

“Kijk, begrijp wat je ziet.
Je ziet een wereld waarin alles zijn behoeften heeft
en waar voor alles die behoeften worden vervuld.
Hoe kun je twijfelen wanneer je de schapen ziet, die uitsluitend van gras leven?
Wat bevat het gras dat het vacht, botten, bloed, vlees en jongen voortbrengt?
Ben je niet getuige van een wonder van voorziening?
Kijk naar de behoeften van vogels, hoe prachtig voor hen wordt gezorgd.
Ze vinden in bomen beschutting en in zaden hun kracht.

Wat mensen betreft,
die hun behoeften hebben aan behuizing, voedsel en kleding,
heeft de ‘Vader’ hen de hele wereld gegeven,
waaruit ze hun behoeften kunnen vervullen.

Mohammed, nam na verlichting,
dezelfde inwonende universele Geest waar,
zowel levend als actief in alles.

Wij, Mohammed en Ik,
spraken tot onze medelandgenoten over dezelfde geïnspireerde Waarheid
en stelden hen hetzelfde soort vragen.
“Is een dergelijke alwetende ‘Vader’,  Allah, Goddelijk Bewustzijn
zich ook niet bewust van je diepere behoeften, je behoeften aan liefde,
gezondheid en voorspoed? Hoe kun je dit betwijfelen?
Heb enkel geloofsvertrouwen en je behoeften zullen vervuld worden
in overeenstemming met je geloofsvertrouwen.

Het gebrek aan geloofsvertrouwen
beperkt de natuurlijke instroom van ‘Vader’ – ‘Allah’- ‘Liefde’
in je lichaam, je relaties en je leven”.

Zo vaak in wanhoop,
toen Ik op aarde was in de persona van Jezus, riep Ik uit:
“Ik wou dat Ik je kon vertellen en tonen en je laten zien
hoe het kan dat de ‘Vader’ je behoeften kent.
Ik wou dat Ik je kon laten zien
hoe jullie zelf bijdragen tot het maken van je eigen toekomst
en de toekomst van allen die je omringen.
Als Ik je maar kon helpen zien, dat je echt oogst wat je zaait!

Als je enkel de bestaanswaarheid kon zien,
zoals Ik die zag in de woestijn in Palestina,
dan zou je weten,
dat je gedachten en handelingen in omvang en kracht groeien,
dag na dag en uiterlijke vorm aannemen
net zoals de zaden van planten de aarde ingaan en groeien,
steeds grotere uiterlijke vorm aannemend van stengels, bladeren en fruit,
zoals iedere dag de andere opvolgt.”

“Ik wou dat Ik je kon laten zien
hoe belangrijk je elke seconde van de dag bent,
in het weefsel van je huis, je werk en je land.”
“Ik verlang ernaar je te helpen zien
hoe jouw gedachten de oorsprong zijn van al je goed en kwaad.
Zij zijn de bodem zelf van je goed en kwaad.

Mocht het zijn dat kwaad naar je toe komt,
kijk niet naar je buurman om te zien waar dat kwaad vandaan kwam.
Kijk in je eigen hart
en zie wanneer jij de laatste keer met iemand overhoop lag,
verwoestend, door lasterpraat, waarheid vervalsen, afwijzen, kritiek.
Dat was het moment van geboorte van je huidige smart!”

“Er is je verteld
dat je een oog moet uitrukken van wie ook jouw oog uitrukt,
maar Ik zeg je dat dit dwaas is.
Als jouw oog uit de kas gerukt wordt
en je op dezelfde wijze het oog van je tegenstander neemt,
zul jij waarschijnlijk kort daarna geen hand en been meer hebben.

Beter om gewoon roerloos te blijven,
je geest en hart naar de ‘Vader’ – Allah – Goddelijk-Bewustzijn te verheffen
en te bidden om hulp en genezing en bescherming tegen elke grotere ramp!”

“En bid ook voor je tegenstander,
omdat enig vijandig gevoel jegens hem
enkel nog meer pijn en ellende naar jezelf toe zal trekken.
Vergeef hem,
bid voor hem
en je zult zegeningen voor jezelf verwezenlijken.
Niet omdat je de ‘Vader’, Allah,  hebt vergenoegd en het juiste hebt gedaan,
maar omdat je bewustzijnszegeningen in je ervaring zal aantrekken.
Je zult jezelf echt aan het zegenen zijn, als je voor zegeningen voor anderen bidt.
Maar laat dit niet je motief zijn,
anders wordt de zegening bezoedeld door je eigen belang.”

“Altijd,
in welke situatie ook,
wanneer je bedreigd wordt,
stop, sta stil,
wend je tot en roep naar de ‘Vader’-Goddelijk-Bewustzijn om hulp,
en aanschouw de verlossing.
Ze zal zeker komen.”

“Ik zeg je,
alle vrees voor tegenspraak trotserend,
dat als ieder van jullie
in de bescherming van de ‘Vader’ – Allah – Goddelijk-Bewustzijn zal leven,
door welwillendheid en liefde uit te stralen naar iedereen in je leven en je land
en zelfs naar je zogenaamde vijanden,
je nooit aangevallen zult worden,
je nooit verdriet zult kennen,
je nooit onderworpen zult zijn aan enige menselijke kwaal en pech,
die het menselijke bewustzijn schept.”

“Je zult gehuld zijn in een mantel van Licht en Liefde;
Goddelijk-Bewustzijn zal je geest, je lichaam en je leven binnenstromen.
Mensen om je heen kunnen ziek worden,
geveld worden door een aanval
of verdrinken in hun angsten,
maar jij zult eenzelfde pad bewandelen,
je ervan bewust, dat menselijke macht geen macht heeft tegen de MACHT;
de BRON van jouw WEZEN, die jou je eigen wezen en leven op aarde heeft gegeven.”

En Ik spreek precies dezelfde waarheid
tot diegenen die het niveau van spiritueel bewustzijn hebben bereikt,
wat de universaliteit waarneemt van de ‘Vader’ – Allah – Goddelijk-Bewustzijn
en Diens overvloedige liefde die naar alles en iedereen uitgestraald wordt.
Dergelijke spirituele ingewijden streven ernaar binnen die liefde te leven
en haar uit te stralen
en zullen blij bevestigen dat dit een waarheid is die Ik verklaard heb.

Ze zullen de wonderbaarlijke bescherming
en vervulling van behoefte ervaren hebben
en zullen weten dat ze kunnen ontspannen in de ‘zon’ van de goedheid
en liefde van ‘de Vader’ , Allah,  Goddelijk-Bewustzijn of de Bron..
Ze zullen ook blij zijn te accepteren dat Goddelijk-Bewustzijn aangeduid
met elke andere naam, God, Jahweh, het Absolute, Oneindige, Allah,
altijd het universele alles doordringende Goddelijke Bewustzijn blijft,
ondanks alle verschillende terminologieën die door verschillende naties gebruikt worden. Ze zullen dat niveau van spiritueel gewaar zijn bereikt hebben,
wanneer ze kunnen waarnemen
dat achter elke kleur, taal, overtuigingen, handelingen van welke aard ook,
alle mensen, al het geschapene zelf, één is in de basis van hun wezen.
Mens en mier delen dezelfde oorsprongen
binnen het equilibrium van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.

Dit is ware vrijheid, de enige vrijheid.

Totdat je bereid bent te beseffen en te aanvaarden
dat je BRON van ZIJN in je en boven en om je heen is
en echt in je geest en lichaam kan stromen
rechtstreeks op antwoord in je gebed,
zul je onderworpen zijn aan alle kwalen van het aardse en menselijke bewustzijn.

Wanneer je steelt of heelt,
zul jij ook dingen verliezen.
Wanneer je vecht, verwondt, verminkt of doodt,
zul jij bevochten, verwond, verminkt of gedood worden in lichaam en/of gemoed.
Wanneer jij een oorlog begint,
zal het een lange en bittere strijd zijn.
Van al het slechte dat je verduurt, ben jijzelf de oorspronkelijke oorzaak geweest.

Jij bezit de bekwaamheid om de manier te kiezen
waarop jij in de toekomst wenst te leven.
Jij kiest de manier waarop je wilt leven
door je bewustzijn te veranderen weg van zelfzucht en egoïsme,
richting liefde en het gelijkwaardig aanvaarden van iedereen.

Als jij je de schade en pijn verbeeldt
die je een ander zou willen toebrengen,
zal je gedachte je vijand bereiken
en zijn kracht uithollen overeenkomstig de intensiteit van jouw intentie.

Denk niet dat je gedachte opgelost is en niet meer is.
De gedachte rust in elektromagnetische kracht en neemt vorm aan
totdat ze terug gekaatst wordt om ook jou te schaden.

Je kunt veel schade aanrichten met je denken en voelen,
schade aan anderen en schade aan jezelf.
Bewaak ze daarom goed, de gereedschappen van je scheppingskracht
en wend je te allen tijde tot de ‘Vader’ , Allah, Goddelijk-Bewustzijn
en vraag om verlossing van elke gedachte die tegengesteld
is aan echte onvoorwaardelijke liefde.

In overeenstemming met de kracht van je gebed
en het oprechte geloofsvertrouwen waarin jij je geest naar Goddelijk-Bewustzijn verheft,
zullen je gedachten doordrenkt worden met nieuw leven en nieuwe liefde.

 

Wat Wij, de Licht-Broederschap,
de Verlichten in CHRISTUSBEWUSTZIJN
op het punt staan je te vertellen is van levensbelang voor de wereld in zijn geheel
.

We spreken op dezelfde wijze
tot iedere religie Christen, Jood, Moslim, Hindoe, Boeddhist..
tot ieder ras en werkelijk tot ieder mens ter wereld.
We spreken tot allen omdat echt iedereen op de wereld
deze instructie nodig heeft
om het voor jullie mogelijk te maken
om verder te gaan naar hogere niveaus van spiritueel gewaar zijn.

Jullie persoonlijke en seksuele relaties tussen mannen en vrouwen
zijn van veel groter belang voor jullie gehele welzijn
dan jullie je op dit moment zelfs maar kunnen voorstellen.

We behandelen deze relaties uitgebreid op de volgende bladzijden
enkel omdat het absoluut noodzakelijk is,
van levensbelang voor jullie, mannen en vrouwen,
om te ontwaken tot de basale realiteit van je mannelijke of vrouwelijke individualiteit
en identiteit en de ware bron van verschillen in geslacht.

Je moet de ware oorsprong van je mannelijke en vrouwelijke lichaam
en eigenschappen volledig begrijpen.

Het zijn niet slechts lichamen geschapen met verschillende fysieke organen
en vormen van seksuele uitdrukking om kinderen voort te brengen.
Ze onttrekken de oorsprong van hun mannelijkheid of vrouwelijkheid
aan hun BRON van ZIJN,
vanuit het equilibrium van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.

(Ik vertel je dit voor je Brief 5 leest, zodat je die Brief zult bestuderen met in gedachten wat Ik je nu over je seksualiteit vertel.)

Als de seksualiteit van een man en vrouw,
niet gebruikt wordt in overeenstemming met de
Goddelijk Bewustzijnsintentie,
zoals uitgedrukt in de oorspronkelijke scheppingsdaad ten tijde van de ‘Big Bang’,
dan is het zonneklaar, dat hoewel de seksualiteit kinderen kan verwekken,
het mannen en vrouwen niet de eenheid van Zijn
en de persoonlijke vervulling en vreugde zal brengen
die het bedoeld is te brengen.
In feite is dan juist het tegenovergestelde waar;
uiteindelijk brengt de seksuele daad zelf teleurstelling en uitputting,
waarna enige ‘liefde’ die de partners eerder voelden, wegvloeit.

Met kennis en begrip
zullen spiritueel georiënteerde mannen en vrouwen iedere poging doen
om hun huidige bewustzijnsstaat met betrekking tot man-vrouw relaties
van elke aard te overstijgen,
ongeacht wat die relaties mogen zijn, seksueel of anderszins.
Ze zullen in hun geest en hart de bedoelingen trachten uit te drukken
waarvoor ze geschapen zijn in vormen die van elkaar verschillen.
Ze zullen de oorsprong van hun ingeschapen,
van elkaar verschillende impulsen, temperamenten en wijzen van zelfexpressie begrijpen en zij zullen ze waarderen.
Ze zullen hun verschillen gebruiken om het welzijn van elkaar te bevorderen.
Competitie zal verdwijnen.
Terwijl dit gebeurt,
zullen ze zich steeds gemakkelijker op Goddelijk Bewustzijn afstemmen.
Terwijl ze zich steeds gemakkelijker op Goddelijk Bewustzijn afstemmen,
zullen ze naar hogere niveaus van spiritueel bewustzijn opstijgen.
Op dit ogenblik is jullie benadering van je seksualiteit
jullie barrière voor jullie opstijgen in bewustzijn.

Zij wortelt jullie in jullie menselijkheid.
Ik, Wij, kunnen niet genoeg benadrukken,
dat je de Waarheid van je bestaan nog niet ontdekt hebt.
Je kunt daarom je volledige begrip van de ware man en vrouw
nog niet helemaal vormgeven in je dagelijks leven, in je huis en werkplek.

Er is je verteld dat je geen overspel mag plegen.
Maar Ik zeg je dat,
wanneer jij de vrouw of man van je naaste begeert,
je beelden in je gedachten vormt
die het denken van de vrouw of man van je naaste beïnvloedt.
Hij of zij zal of
op dezelfde manier over jou beginnen te denken
of zal je seksuele behoefte voelen en zich niet gemakkelijk voelen in jouw gezelschap
en zal in de toekomst meer afstand van je nemen of je mijden.

Wat in je geest is,
zal zich zeker in de wereld verwezenlijken.
Dus houd jezelf niet voor de gek
dat je kunt dagdromen en beelden oproepen die je behagen,
en dat die beelden niemand anders zullen schaden.

Om deze reden zijn jullie pornografische literatuur en films
werkelijk een grote ontheiliging van jullie BRON van ZIJN.
Het is een seksuele gesel die opzettelijk seksuele begeerten opzweept,
die door de wellustige geesten van mannen onnoemelijk lijden en ellende vrijmaken in lichaam, geest en emoties van jonge vrouwen.
Wat men op dat vlak gepleegd heeft en nog pleegt heeft ook mee geholpen
om je ‘beschaving’ op haar huidige rand van vernietiging te brengen.

Mensen die de ‘pornografische ziekelijkheid’ publiceren en verspreiden
en diegenen die deze gebruiken om zichzelf op te winden, verlagen zichzelf;
ze zullen naar een lagere bewustzijnstoestand afglijden,
waarin ongeluk, eenzaamheid, ziekte en tegenslag hun deel zullen worden.

Jullie, in de Westerse wereld,
hebben de minachting van het Oosten verdiend,
als gevolg van jullie pornografische dwaasheid.
Jullie kunnen niet ontsnappen aan wat jullie gezaaid hebben.

En jullie uit het Oosten kunnen niet ontsnappen aan jullie dwaasheid
betreffende jullie verharde houding tegenover jullie vrouwen,
die jullie zonen en kostbare dochters dragen en opvoeden.

Sommigen van jullie hebben, in onwetendheid van Waarheid,
voor jullie eigen zelfzuchtige bedoelingen en profijt,
de spot gedreven met de Waarheid van Mohammed!
Jullie hebben jullie vrouwen in zware kleding gehuld,
hen vrijheid van beweging en van Allah’s frisse lucht ontzegd,
als ze zich buiten onder andere mensen wagen.

 

Vrouwen, op wat voor soort mannen,
zullen jullie overtuigingen en jullie irrationeel, ego-centrisch gedrag aantrekkingskracht uitoefenen?
Alleen op mannen die geen vriendelijke gevoelens voor vrouwen hebben.
Zou jullie Profeet Mohammed dergelijke volgelingen aangetrokken hebben toen hij op aarde was? Nee, inderdaad, hij sprak enkel de meest spiritueel georiënteerde mensen aan.

Wat voor fantasie of beeld van jullie Profeet sturen jullie uit naar de rest van de wereld? Ik zal het jullie vertellen, van een gestoorde man,
geobsedeerd door de nederige staat van het vrouwelijke geslacht,
die een vrouw beschouwde als het eigendom van een man,
om van de buitenwereld afgesloten te worden.

Een man, onbewust van de ware behoeften van een vrouw om gelukkig te zijn,
een man onwetend van haar ellende in de gevangen, onderworpen situatie.

Deze man heeft helemaal niets van doen met de ware Mohammed, de Profeet van de Islam. Destijds op aarde, vereerde en respecteerde hij het vrouwelijk geslacht.

Het was aan het vrouwelijke geslacht dat hij de middelen ontleende
om op zijn spirituele pad naar verlichting te vorderen.
Hij was vrouwen veel verschuldigd en wist dat,
hoewel ze verschillend van lichaam waren, ze gelijk in geest waren.

In feite was het geen toeval dat hij op aarde kwam, arm en misdeeld,
om een dame te ontmoeten van extreme deugdzaamheid, materiële weelde
en spiritueel inzicht om hem te helpen geleidelijk op te klimmen tot een ware Profeet.
Dat was de bedoeling achter Mohammeds komst naar de aarde,
om de vrouw haar rechtmatige plaats terug te geven, als gelijke partner van de dominerende man.

Overdenk dit goed.

Na verlichting werd Ik, in de persoon van Jezus,
celibatair omdat Ik verkoos dat te doen,
maar dit belemmerde op geen enkele manier mijn liefde voor de vrouwen.

Maar Mohammed ‘kende’ na verlichting vele vrouwen
en zijn ambt was dat van iemand die geroepen werd om te leren hoe je gelijkwaardig
en met liefde met vrouwen leeft en omgaat.

Net zoals eigen belang mijn volgelingen ertoe aanzette
mijn handelingen en leringen selectief te beschrijven
om hun eigen bedoelingen uit te dragen,
zo heeft het egoïsme van bepaalde spiritueel blinde individuen
hen ertoe aangezet om Mohammeds oorspronkelijke lering met talrijke toevoegingen
en interpretaties te verdraaien, wat door Mohammed nooit zo bedoeld is.

Op die manier wordt het werk van iedere grote spirituele Leraar
overdekt door de valse informatie van menselijk denken
totdat de Waarheid zo versluierd wordt door dwalingen,
dat mensen ernstig misleid zijn en zelfs aangezet zijn tot zondigen in onwetendheid.

Omdat jullie en bepaalde andere religies
sterk het geloof hebben aangehangen in Adam en Eva,
geschapen om gelukkig in de Tuin van Eden te leven,
van Eva’s verleiding door de slang,
haar val uit de genade en haar verleiding van Adam,
is de man aangemoedigd om de vrouw als de grote verleidster te beschouwen.

De ingebeelde oorsprong van de menselijke soort is niet juist.
Het zijn slechts voorstellingen van zaken, allegorieën.
Het is niet waar dat de vrouw de grote verleidster is.

Voor eunuchen heeft de vrouw geen aantrekkingskracht. Waarom is dat?
Omdat dat, wat de man aanzet om bij een vrouw te liggen, verwijderd is.
Dus, in wie is de verleider?
In de verleider de man zelf, uit wie het fysiek verwijderd kan worden
of in de vrouw, die zichzelf blijft ondanks alles?

De man is speciaal gemaakt om het zaad te planten.
Daarom moet hij het zaad planten als de juiste gelegenheid daar is.
De vrouw is gemaakt om het zaad te ontvangen.
In de jaren voor de 20ste eeuw, waren vrouwen seksueel slapend
totdat ze door mannen verleid werden.
Waar is de verleider dan?
In mannen, de prikkelaars en verleiders of in vrouwen, de verleiden en geprikkelden?

De man heeft zich voor zijn eigen mannelijke aard verborgen in de naam van puurheid en heeft de verantwoordelijkheid voor zijn val op de vrouw geschoven.
Is dit een heilige activiteit?
Is het waardig?
Moet dit doorgaan?

WIJ spreken tot diegenen onder jullie
die verklaren de Moslim-geloofsovertuiging aan te hangen
en die geloven dat jullie ‘zondeloos’ of van ‘pure geest’ zijn,
omdat jullie je vrouwen in zware kleding gehuld hebben
om jezelf te beschermen tegen verleiding
en andere mannen te verhinderen jullie “bezittingen” te zien.
Hoezeer zijn jullie misleid door jullie eigen passies!

 

Door onderdrukking van jullie menselijke verlangens,
nemen ze enkel steeds toe
en worden ze verzwaard met de negatieve lading van de ontkenningsleugen,
totdat de onderdrukte verlangens in een of andere kwaadaardige, grove vorm uitbarsten.

Ik, Wij, zeggen tegen mannen en vrouwen overal
ware Puurheid wordt enkel bereikt
wanneer je door elke vorm van verleiding omringd kunt zijn
en toch onaangeroerd blijft door verlangen,
onbewogen door aardse gevoelens,
onbesmet door aardse lusten,
vrij van hunkering
en verlangen naar bezit.

Puurheid in iedere vorm overstijgt alle aardse fysieke honger.
Puurheid is de bekwaamheid om verleiding te zien voor wat ze is,
grofheid van gedachte en gevoel die de zintuigen van mannen en vrouwen gevangen zet in het doen van onzuivere dingen.

Een echt puur persoon wenst enkel de schone en eerlijke omgeving
die past bij zijn aangeboren verlangen naar
spirituele liefde en schoonheid van zelfexpressie in ieder facet van zijn leven.
Dat is ware Puurheid.

Echte puurheid kan echter niet verworven worden
tenzij er eerst de lange jaren van verleiding zijn geweest.
Het is een noodzakelijk deel van je spirituele ontwikkeling;
tenzij je soms zwaar op de proef gesteld bent
en uiteindelijk bent gaan begrijpen dat er een hogere weg is om te bewandelen,
een weg van zelf-verzaking en van oprechte bezorgdheid en zorgen voor een goede vrouw, zul je nooit een staat van echte puurheid bereiken.

Je zult geknecht zijn door verlangen
en zult in een constante chaos van innerlijk conflict zijn.
Daarom, vermijd verleiding niet door vrouwen te bedekken
en in kunstmatige omstandigheden van pseudo puurheid te leven.
Veeleer, mannen en vrouwen, leg je kleding af, vereer elkaars lichaam
als de uiterlijk zichtbare prachtige vormen van het innerlijke GODDELIJKE BEWUSTZIJN en ervaar de bevrijding die echte spirituele puurheid je zal brengen.

Onderga zware beproevingen en overwin!
Breng je conflict naar Goddelijk-Bewustzijn en zoek Diens kracht
om je te helpen je fysieke verlangen te overwinnen,
want enkel op deze manier zul je de vrijheid vinden, de gemoedsrust, die je eigenlijk zoekt.

Als je, in het moment,
ontlading en bevrijding van je begeerte zoekt door eraan toe te geven,
is dat geen vrijheid of bevrijding.
Precies dezelfde begeerte zal na verloop van tijd terugkeren
en weer opnieuw zul je het brandende conflict kennen.
Als je weer toegeeft, wacht het conflict zelfs intenser,
op je beslissing om te volharden in de kracht van Goddelijk Bewustzijn,
totdat de begeerte tenslotte beteugeld wordt door de heilige schoonheid waar te nemen, de Realiteit achter  en binnen elke fysieke vorm.

De hoogste spiritualiteit tussen de seksen is
wanneer man en vrouw samen naakt en samen in vrede kunnen zijn
in een staat van wederzijdse eerbied voor ziel, geest, hart en lichaam.

In een dergelijke spiritualiteit is alles wat ze voor elkaar voelen
liefde en achting voor het welzijn van de ander.
Uit dergelijke LIEFDE en compassievol teder ZORGEN
zal een vereniging van extatisch zijn voortkomen,
die weinigen hebben ervaren en indien beoogd,
zal een kind van onvergelijkbare schoonheid van lichaam en geest verwekt worden.

In de komende eeuwen wanneer mensen begonnen zijn
om spiritueel te evolueren op ieder niveau van hun mens-zijn,
zal een dergelijke liefde tussen partners normaal zijn
en de soort egoïstische seks die enkel fysieke bevrediging zoekt,
waaraan in de huidige tijd toegegeven wordt,
zal als uiterst degraderend beschouwd worden,
net zo weerzinwekkend als verkrachting.

In deze tijd is de hoogste te volgen spirituele weg met betrekking tot de seksen,
te erkennen en vast te houden aan de constatering dat:
mannen en vrouwen geschapen werden
om in het leven speciale taken uit te voeren die bij hun onderliggende aard passen.

De man bevrucht de vrouw.
Zonder de welwillendheid en hulp van de vrouw
zou de man naar het einde van zijn dagen gaan, kinderloos,
zonder een menselijk wezen om zijn naam in stand te houden.

Daarom dient de man een vrouw als volledig gelijk te behandelen,
maar geboren om andere verantwoordelijkheden te dragen.
Hij dient haar het hoogste respect en liefde en zorg te geven, ten allen tijden,
om haar in staat te stellen haar lasten met groter gemak te dragen,
want zij is het die zichtbare vorm geeft, aan wat eerst in de geest ontworpen is.

Wanneer een vrouw een spermacel ontvangt
die zich met haar eicel verenigt in de verborgenheden van haar lichaam,
wordt een wonder tot stand gebracht waaraan jij, de man, niets hebt bijgedragen,
anders dan jouw sperma, in een ogenblik van verrukking, waarin jouw beloning ligt.

Je kunt enkel bijdragen aan de voortdurende gezondheid en normale ontwikkeling
van het ‘wonder’ waaraan jij leven hebt gegeven in je partners lichaam.
Door jouw onophoudelijke zorgende liefde voor haar welzijn en gezondheid
en door haar te beschermen tegen alle emotioneel en extern leed.
Dit is je mannelijke verantwoordelijkheid.

Enkel op deze manier verdien je het om aan haar zijde te blijven als vader van haar kind. Als je hierin faalt, heb je geen waarde als vader voor het kind
en heb je geen waarde voor jezelf als een man geboren
om je spirituele ‘Goddelijk Bewustzijn’ in je fysieke leven te manifesteren.

Een man die een vrouw kwelt die zijn kind draagt,
die haar met minachting behandelt, die haar fysiek en in taal ruw en grof behandelt, overtreedt de meest fundamentele Bestaanswet waarin man en vrouw in gelijkheid
van Goddelijke Wezenlijkheid verenigd zouden moeten zijn.

Vrouwen die gerespecteerd en geliefd en beschermd worden,
zouden op dezelfde manier hun partner moeten respecteren en liefhebben
en hem verfrissing van gemoed en lichaam bieden, zijn bekwaamheid voedend om zich aan haar te geven.
Een vrouw die haar partner niet voedt met zorg, tederheid en liefde,
ontneemt zijn mannelijke gemoed de wil om te volharden,
wanneer hij geconfronteerd wordt met moeilijkheden die hij in de buitenwereld tegenkomt.

Hij zal zijn troost zoeken uit een andere bron, mannen of vrouwen, drank of drugs
Hij kan zich af te zonderen van de huishouding,
niet meer van nut voor partner noch kinderen.
Daarom hebben mannen en vrouwen een gelijke verantwoordelijkheid om voor elkaar te zorgen.

Net zoals de Man moet leren
om dagelijks het ‘Vader Aspect’ van Goddelijk Bewustzijn,
naar gezin en werk te kanaliseren,
zo moet de Vrouw leren om het ‘Moeder Aspect’ van Goddelijk Bewustzijn
in haar dagelijkse leven uit te drukken.

Wanneer mannen en vrouwen hun visie verheffen
boven de menselijke opvatting van mannelijk en vrouwelijk,
voorbij hun aardse ego-drijfveren,
in de richting van de Realiteit waaruit zijn hun wezen onttrokken hebben,
dan zal dit zeer bijdragen aan hun menselijke ontwikkeling,
een warm en liefdevol hart.

Als, binnen een cultuur, een vrouw enkel wordt beschouwd als ‘bezit’,
een object van de verlangens van een man
en niet behandeld wordt als een vrouw, die absoluut gelijk is aan een man,
dan heeft een dergelijke cultuur de ware aard van de man
en de ware aard van de vrouw niet begrepen.

Man en vrouw zijn twee gelijke helften van één geheel.

Als vrijgezel en alleenstaand,
manifesteert de man maar één aspect van zijn BRON van ZIJN
en wanneer de vrouw alleen en als vrijgezel leeft,
manifesteert ook zij maar één aspect van haar BRON van ZIJN.

De INTENTIE van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN
was om DIENS eigen heelheid door schepping uit te drukken,
door in fysieke vorm elk van de twee met elkaar in evenwicht zijnde aspecten van ZICHZELF te individualiseren
en om ze dan weer in fysieke vorm bijeen te brengen
om de eenheid en heelheid van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN te ervaren,
waaruit ze oorspronkelijk hun individualiteit aannamen.

Terwijl ze in liefde en eenheid van zielsgeest en lichaam samenkomen,
ontdekken ze de vreugde en extase van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN in equilibrium.

(Dit gehele proces wordt duidelijk uiteengezet in Brieven 5 en 7)

Daarom is de combinatie van de mannelijkheid van de man
en de vrouwelijkheid van de vrouw essentieel om een ‘heelheid’ te maken,
onttrokken aan de BRON van ZIJN.
Uit deze combinatie wordt een heel kind gevormd.

Toen Ik in de woestijn in Palestina was,
nam Ik eerst waar dat de overheersende aard van UNIVERSEEL BEWUSTZIJN Scheppingskracht, INTENTIE was.

De Intentie om te scheppen, te plannen en te ontwerpen
en dan dat ontwerp voort te brengen door het te laten groeien, te voeden, te genezen,
te beschermen en iedere behoefte ervan op een gedisciplineerde manier te vervullen.

 

Zowel mannelijk als vrouwelijk zijn in fysieke vorm en bewustzijn geëvolueerd
om INTENTIE te ervaren en op alle mogelijke manieren in hun leven uit te drukken.
Dit is de allereerste handeling van scheppingskracht.

Zonder INTENTIE zou er geen SCHEPPING zijn.

INTENTIE is de oorsprong van en doordrenkt het geheel van bestaan.
INTENTIE bepaalt de aard van de daad liefdevol of destructief.

Mannelijk en vrouwelijk zijn geïndividualiseerd
om INTENTIE te ervaren en te openbaren in hun leven.
Dit is de allereerste impuls van scheppingskracht.

Mannelijk en vrouwelijk zijn ook geïndividualiseerd
om WILSKRACHT te ervaren en uit te drukken.

WILSKRACHT in het MANNELIJKE wordt ervaren en hoofdzakelijk uitgedrukt als Activiteit. In primitieve vormen trekt hij de omgeving in om zijn intentie te vervullen. Daarom trekt hij de gewaden van de leider en de meester aan.
Hij werd geïndividualiseerd om te denken en te werken om in zijn bedoelingen te voorzien zonder het beletsel van emoties.

WILSKRACHT in het vrouwelijke wordt gemotiveerd en hoofdzakelijk ervaren als Voelen, de Behoefte om de oorspronkelijke INTENTIE te Voeden
en het doelgericht tot volle wasdom, rijpheid te brengen door het proces van zorgen, voeden, kleden, repareren, onderwijzen, beschermen.

BEDOELING is totaal verschillend van INTENTIE,
aangezien bedoeling vanuit het menselijke denken afdaalt en een emotionele gedrevenheid wordt, een verlangen om een eenvoudig doel te bereiken’.

Een ‘krachtige INTENTIE om iets te doen’
wordt een diep gevoelde bedoeling of gedrevenheid
die wortelt in UNIVERSEEL BEWUSTZIJN.
Op deze manier worden gedachte en gevoel met elkaar verbonden om het scheppingswerk uit te voeren.

Het mannelijke zwerft constant rond op zoek naar nieuwe ideeën,
nieuwe manieren om zijn intenties te vervullen, om hem een doel in het leven te geven.

De intenties van het vrouwelijke zijn ‘gepersonifieerde bedoeling’,
gevoelig en stabiel, bereid om offers te brengen voor de geliefden.

Daarom zijn de twee basis IMPULSEN binnen UNIVERSEEL BEWUSTZIJN
uitgedrukt in fysieke vorm als man en vrouw, onderling afhankelijk.
De ene kan niet overleven zonder de andere.
Beiden zijn nodig voor de continuïteit van schepping.

Vanwege zijn mannelijke mobiliteit en zijn leiderschapsdrijfveer,
heeft de man zich als superieur beschouwd ten opzichte van de vrouw.
Dit is omdat zij stabiel blijft, veiligheid scheppend voor de man.
Maar de vrouwelijke drijfveer is de drijfveer van onvoorwaardelijke liefde,
de drijfveer die het hoogste respect en hoogachting verdient
om haar in staat te stellen te gedijen en haar aangeboren bedoeling binnen de huishouding in gemoedsrust en vreugde uit te voeren.

De rol van de man is om voor fysieke veiligheid en materiële middelen te zorgen voor het onderhoud van het gezin.

De rol van de vrouw is om voor emotionele veiligheid en de emotionele middelen van persoonlijke vervulling en vreugde binnen de gezinsomgeving te zorgen.

In het verleden, in het Oosten en het Westen,
heeft de man zijn rol van dominantie binnen het huis uitgeoefend,
de vrouw onderdanig en gehoorzaam gemaakt aan zijn wil.

Door dit te doen heeft hij de energieën van Goddelijk Bewustzijn verbogen
en vervormd en ze door zijn geest en hart gekanaliseerd in een verwrongen beschaving.

Hij heeft ook het bewustzijn van de vrouw vervormd
door in haar een diepe haat voor haar onderdanige rol in te prenten,
waarvan ze intuïtief weet, dat niet van haar verwacht zou mogen worden deze te verdragen.

Daarom heeft hij een gedegradeerde en degraderende manier van leven voor zichzelf en partner geschapen, geheel in conflict met de AARD van zijn BRON van ZIJN.

Het feit dat de vrouw haar mannelijke drijfveer van agressie heeft moeten uitoefenen
om haar gelijkheid van wezen uit te drukken
om het respect te verkrijgen dat haar in de maatschappij toekomt,
betekent dat jullie beschaving grondig ontwricht en ongezond geworden is.
De vrouw eigent zich de mannelijke rol toe uit wanhoop,
maar door dat te doen schakelt ze de intentie achter schepping uit.

Man en vrouw zijn totaal de weg kwijt.
In onderontwikkelde landen zijn mensen maar half levend,
trachtend de scheiding tussen man en vrouw op te lossen door vluchtige seks.
Als gevolg daarvan raken man en vrouw nog meer verdeeld en onvervuld.
Conflicten in de gezinseenheid scheppen stress, ellende en verdeeldheid,
ook al mogen ze dan onder één dak wonen.

In ‘ontwikkelde’ landen zijn de psychiatrische praktijken gevuld met ongelukkige mensen en kinderen die zeggen dat ze niet weten wie ze werkelijk zijn en wat hun bedoeling in het leven is. Ze vragen het de ‘experts’ die het antwoord ook niet kennen.

Men zou ook moeten onthouden dat elke persoon, man en vrouw,
lessen in het leven te leren heeft,
die enkel geleerd kunnen worden in het geslacht en het ras waarin ze zich bevinden.

Daarom moet een vrouw haar rol in het leven
als de verschaffer van emotionele liefde en veiligheid voor haar levensgezel en kinderen, met zelfrespect en waardigheid accepteren en die naar allerbeste vermogen uitvoeren.

Ze moet erkennen dat de rol van verschaffer van emotionele veiligheid van absoluut levensbelang is voor de maatschappij.
Zij levert de ‘lijm’ van liefde en welzijn die gezinnen, steden, landen samenhoudt.

Wanneer zij haar ware plaats en doelen in de maatschappij begrijpt
en ze probeert uit te voeren en te bereiken op de hoogst mogelijke manier,
gaat ze snel voorwaarts op het pad naar onvoorwaardelijke liefde
en de hoogste beloningen in persoonlijke vervulling en geluk.

Ze zal zich ook naar een hoger bewustzijnsniveau bewegen
misschien in haar volgend leven als een man,
die de mensheid grote voordelen zal opleveren.

Op dezelfde manier zullen spiritueel geëvolueerde mannen, zelfs spirituele leraren, terugkeren naar leven op aarde, om ware nederigheid te leren
en al hun hoge bestaansprincipes in dagelijkse praktijk te brengen
als een liefdevolle vrouw die met wijsheid bemoedert
en allen voedt die nodig hebben wat zij kan bieden.
Waar dan is de ongelijkheid?

Verwijder de schellen van jullie beperkte zicht en intellect
en zie met heldere visie dat er geen ongelijkheid dient te zijn,
slechts gedeelde INTENTIES, om alles uit te drukken wat jullie beiden
op de meest spirituele manier hebben onttrokken aan Goddelijk-Bewustzijn
om het hoogst mogelijke geluk op aarde te bereiken.

In de komende jaren, zodra een man en een vrouw spiritueel geëvolueerd zijn,
zullen zij, indien of wanneer zij verdeeld zijn in intentie,
samen hun intenties tot ‘VADER-MOEDER GODDELIJK-BEWUSTZIJN’
brengen en vragen: “Wat moet er in onze omstandigheden gedaan worden?
Wat is onze beste manier om verder te gaan?”

Wanneer ze antwoorden hebben ontvangen,
zullen zij die met liefdevol hart accepteren en die bij elkaar leggen.
Eventuele verschillen in antwoord zullen gerespecteerd worden
en opnieuw naar Goddelijk Bewustzijn gebracht worden
met hetzelfde verzoek totdat ze oprechte overeenstemming bereiken.
Samen zullen man en vrouw er dan op terugkomen en aan Goddelijk-Bewustzijn vragen: “Hoe kunnen we het beste onze doelstellingen bereiken?”
En opnieuw leggen ze hun antwoorden bij elkaar en blijven vragen,
totdat ze tot een werkbaar plan komen
dat niet enkel in het menselijke brein gevormd is,
maar in de hoogste dimensie van scheppingskracht – GODDELIJK-BEWUSTZIJN.

Door op deze manier samen te werken,
zullen ze uiteindelijk de ‘gelukzaligheid’ van echte vereniging van ziel, geest, hart en lichaam ervaren.

Afsluitend, de man zou het niet gemakkelijk hebben
zonder ook iets van de vrouwelijke drijfveer te ervaren en te manifesteren.
Hij heeft emotie nodig om zich te verbinden met zijn vrouw, kinderen en
andere relaties zoals medeleerlingen en medewerkers, collega’s en vrienden.
Zonder enige warme gevoelens zou hij een koud monster zijn.

Vaak, als het een oude ziel is,
brengt hij veel warmte en zorg mee uit vorige levens als vrouw.
Hoe spiritueler geëvolueerd hij wordt,
hoe meer de twee seksuele impulsen in zijn aard gebalanceerd zijn.
Dit geldt ook voor vrouwen.

 

Evenzo zou de vrouw het niet gemakkelijk hebben
zonder iets van de mannelijke drijfveer.

Zonder het vermogen om intelligent te plannen,
zou haar huishouden een verschrikkelijke bende zijn.
Er is ook de mogelijkheid dat ze in haar vorige incarnatie een sterk mannelijk karakter is geweest en zich niet op haar gemak voelt in de vrouwelijke rol
om zich voor anderen op te offeren.
Zo iemand moet Goddelijk Bewustzijn vragen om haar visie te verhelderen,
zodat ze mag zien dat zonder liefde voor de mensheid,
leiderschap een gevaarlijke opgave is.

Wanneer mannen en vrouwen een gelijke balans
van mannelijke en vrouwelijke aard in zichzelf naderen,
is hun taak in het leven om hun seksuele drang te overstijgen
door onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen te bereiken
en de drang zelf te richten op pure scheppingskracht zoals de kunst.

Uit dergelijke mensen worden ‘Meesters’ gemaakt,
meesters van zichzelf, meesters in scheppingskracht, meesters van menselijk bewustzijn, meesters van ‘materie’.

Helaas hebben, op dit moment, jullie mannen en vrouwen
die een gelijke balans van ‘mannelijke/vrouwelijke aard’ binnen hun ene aard naderen,
geen wegwijzers naar wat hun ware doelen zouden moeten zijn.

Ze zijn hun weg kwijtgeraakt
en hebben een kunstmatige gemeenschap met elkaar geschapen
waarin de vreugde en persoonlijke vervulling die ze zoeken teniet gedaan worden
door hun gepreoccupeerdheid met lichamelijke aspecten
boven spirituele verworvenheden.

Ze zullen ongelukkige mensen blijven, verscheurd door conflicten,
totdat ze de waarheid ervaren aangaande ‘wie ze werkelijk zijn’.

Als we over de vrouwelijke rol in het leven spreken,
moet ook gezegd worden dat veel van jullie moderne vrouwen in ontwikkelde landen
in de laatste 100 jaar een hoge mate van mannelijke drijfveer bereikt hebben.

Ze moeten hun prioriteiten in het leven zorgvuldig kiezen.
Ze hoeven niet verstard en verveeld thuis te zitten,
maar ze zullen meer gelukkige, meer vervulde mensen worden
als ze hun intelligentie en bekwaamheden gebruiken
om nieuwe vormen van constructief leven voor het hele gezin te scheppen.

Op dit moment weten ze misschien niet hoe ze dit moeten doen,
maar meditatie zal de noodzakelijke inspiratie naar hun geest trekken
over de beste manier waarop hun leiderschapskwaliteiten en talenten
voor het geluk van allen gebruikt kunnen worden.

Mannen die een groter vermogen hebben ontwikkeld tot empathie naar vrouwen en hun mede-mannen, zullen ook, middels meditatie gevolgd door inspiratie,
hogere wegen vinden om hun capaciteit voor leiderschap in hun werk uit te drukken
en anderen geluk te brengen.

Waarom ben Ik – Wij – zo diep ingegaan op de zaak van de seksen?

Dit was absoluut noodzakelijk,
omdat de strijd tussen de seksen,
zowel in het Oosten als in het Westen,
ongezonde toestanden op aarde schept.
Deze kweekt agressie en woekert als boosheid en vijandigheid.

Seksuele vrijheid heeft de wereld naar een crisispunt van uitroeiing gebracht
door het ontspruiten van AIDS.
Alle virussen worden geschapen binnen destructieve bewustzijnskrachten.

Je moet begrijpen dat menselijke wezens hun eigen virussen geschapen hebben!
leder virus is een zichtbaar gemaakte destructief levende bewustzijnsimpuls.
Het richt zich op datgene waar de impuls van destructief bewustzijn zich op richtte
op het moment dat het virus vorm kreeg.

Ik was zeer duidelijk over dit bestaansaspect toen Ik, in de persona van Jezus, op aarde was. De Joden hadden de strenge traditie van kopjes wassen voor er uit te drinken.
Ik zei hen expliciet, dat ze zich geen zorgen zouden moeten maken
over wat er hun mond inging.
Ze zouden zich zorgen moeten maken over wat er uit hun geest en hart
en vervolgens door hun mond naar buiten kwam.

In die tijd had de wetenschap nog niet de aanwezigheid van virussen ontdekt,
maar men was het erover eens dat ziekte voortkwam uit het drinken en eten uit vieze gebruiksvoorwerpen.

Maar Ik wist dat de ziekte oorspronkelijk voortgekomen was
uit geest en hart van barbaarse boze mensen.

Daarna plantte ze zich voort door de deling van de cellen,
maar ze droeg voor altijd het instinct en bewustzijn,
dat haar aanvankelijk verwezenlijkte, in zich.

AIDS is geen ongeluk geweest.
Het is tevoorschijn gekomen uit de bewustzijnskrachten van zelf-toegeeflijkheid
en destructieve emotionele reacties tussen seksuele partners.
Verdrongen haat en boosheid kunnen mensen aanzetten tot een seksuele daad,
die een residu van ziekte achterlaat in geest, emoties en lichaam.

Omdat een emotioneel op elkaar afgestemd zijn
niet altijd de seksuele daad tussen mannen en vrouwen heeft gemotiveerd,
hebben ze diepe teleurstelling en gebrek aan ontlading en vervulling gekend.
Wanneer dit gebeurt, neemt de mannelijke seksuele energie af.
Deze moet weer aangewakkerd worden door beelden van seksuele perversies.

Als gevolg daarvan is pornografie in sommige landen ‘big business’ geworden.
Zij speelt enkel in op de lichaamsinstincten.
Uit pornografie is een gebrek aan respect voor vrouwen
en een mechanische niet-emotionele seksuele daad voortgekomen,
samen met het snel toenemen van verkrachtingen en seksueel misbruik van kinderen.

Mensen die toegeven aan deze slechte handelingen van ontaarde wreedheid
zullen zeker de gevolgen oogsten, hetzij in dit leven of in een toekomstige
incarnatie.

Daarom hebben volgelingen van de Islam,
wanneer ze het Westen vervloeken voor hun lakse seksuele gedrag en perversie,
gelijk als ze geloven dat het ongezonde omstandigheden op aarde teweegbrengt.
Deze ongezonde omstandigheden zijn niet gezonden door ‘Allah’ ,
maar zijn een natuurlijk gevolg van hun overtreden van de BESTAANSWETTEN.

Zie Brief 9

Evenzeer breken de volgelingen van de Islam de BESTAANSWETTEN omdat zij,
net als de Joden, vasthouden aan de traditie van oog-om-oog
en geloven dat er zoiets als een Heilige Oorlog is.

Er is niet zoiets als een Heilige Oorlog,
er is enkel de Realiteit van Heilige Vergeving en Heilige Verzoening,
je ‘broeder’, zij het je vijand of je vriend, met liefde en begrip behandelen.

Niemand van jullie mag de BESTAANSWETTEN overtreden
en toch hopen dat je het koninkrijk der hemelen of het paradijs kunt binnengaan.
Jullie gedrag heeft geen plaats buiten de hel die jullie op dit moment over jezelf afroepen.

WIJ zullen je met deze gedachten achterlaten,
waarvan we smeken dat je ze diep in je bewustzijn zult ontvangen
en er in je dagelijkse leven goed gebruik van zult maken.

We dringen er sterk op aan dat jullie je in kleine groepjes verenigen,
ongeacht geloofsovertuigingen,
om de Brieven als richtlijnen voor jullie dagelijkse leven te gebruiken.
Schud, als je kunt, je conditionering van je af en kom bij elkaar in ware nederigheid,
als mensen die bereid zijn te erkennen dat ze weinig weten van echt spiritueel leven,
maar er sterk naar verlangen om te leren hoe ze hun leven kunnen versterken en vergeestelijken.

Zoals velen van jullie zich bewust zijn,
gaan jullie een nieuwe fase van de wereldgeschiedenis in,
in de loop waarvan beseft zal worden dat de grote scheiding niet langer tussen de rijken en de armen is.

De grote scheiding zal in bewustzijn zijn.
De scheiding zal zijn tussen
– diegenen die in staat zijn geweest toegang te vinden tot het hogere spirituele bewustzijn en in gelijke mate liefde en acceptatie naar allen, vrienden en vijanden, uit te stralen
en die zich ten doel stellen om Goddelijk Bewustzijn
in ieder facet van hun dagelijkse leven uit te stralen,
– en diegenen die gevangen blijven in hun ego-drijfveer,
dominantie zoekend over de zwakken.
Ze kunnen een poosje succesvol lijken, maar uiteindelijk zullen ze falen
en hun lijden in hun zelf geschapen duisternis zal groot zijn.

 

Deze Brieven zullen het middel zijn om je uit het duister naar het LICHT te bewegen

Terwijl jij jouw frequenties van spiritueel bewustzijn probeert te verhogen
door naar allen onvoorwaardelijk liefde uit te stralen,
zul je door een langzaam OPSTIJGEN in BEWUSTZIJN heengaan,
wat je gezondheid en je aardse omstandigheden dynamisch zal beïnvloeden.

Op jullie dappere mensen zal het verheffen van het wereldbewustzijn rusten.
Jullie zullen uit het komende conflict sterk en doelgericht tevoorschijn komen
en jullie zullen voortgaan om een ander type wereldbewustzijn te bouwen.
Jullie zullen het begin van spirituele en technische en economische voortgang
en wereldvrede in de komende eeuwen introduceren.

Ik, de Christus, heb gesproken, WIJ, de BROEDERSCHAP van MEESTERS,
spreken tot Christenen, Moslims, Boeddhisten, Joden, Hindoes, Soefi en tot iedere religieuze overtuiging op de wereld.
Jullie zijn allemaal in onze liefde gehuld.
Geloof dit, want het is waar.

 

 

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.